16
“एनीगदेला विश्‍वास म्‍हासी थानिगै भिसी ङाइ एनीगदेदा जम्‍मान ताम पाङ्बा हिन्‍ना। एनीगदेदा थेनीगदेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम तेःला। ओच्‍छे एनीगदेदा साइबा म्‍हिगदेसे ‘ङन्‍से परमेश्‍वरदा तेन्‍बा मुला’ भिसी म्‍हन्‍बा धुइएनोन खबान मुला। थेनीगदेसे एनीगदेदा थेह्रङ् लला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वर आबादा ङोसेबा आरे ओच्‍छे ङादाएनोन ङोसेबा आरे। च्‍यागो, थे जम्‍मान ताम तबा धुइरी एनीगदेसे ‘चु जम्‍मान तामला बारेरी ङादा प्रभुसे ङाच्‍छान सुङ्सी जिन्‍बा मुबा’ भिबा ताम ढन्‍गै भिसी ङाइ एनीगदेदा चु ताम पाङ्‌बान मुला। दान्‍देधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुबासे लमा चु ताम ङाइ ङाच्‍छा एनीगदेदा आपाङ्नी।
परमेश्‍वरला आत्‍मासे लबा गे
दाहेन्‍से ङा ङादा पुइखबा परमेश्‍वर आबा मुबा ग्‍लारी निबान मुला। तर एनीगदे खालैसेन ङादा ‘ह्राङ खानङ फेप्‍बा?’ भिसी आङ्‍योइ। तसैनोन ङाइ चु जम्‍मान ताम पाङ्बासे लमा एनीगदेदा सेमरी ल्‍हानान सुर्दा तबा मुला। तसैनोन ङाइ एनीगदेदा सत्‍य ताम पाङ्बा मुला, ङा चुग्‍याम निबान एनीगदेदा ज्‍यबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङा चुग्‍याम आनिनी भिसम एनीगदेदा ह्रो लबा आत्‍मा एनीगदे मुबा ग्‍लारी आफेप्‍ख। तर ङा निजी भिसम ङाइ थेदा एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखला। थे फेप्‍खमाहेन्‍से थेसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरदा सेम निबा गेला बारेरीदेन परमेश्‍वरसे लबा निसाफला बारेरी, गल्‍ती गेला बारेरी ओच्‍छे पापला बारेरी उन्‍ना। ङादा विश्‍वास आलबान पाप हिन्‍ना भिसी थेसे थेनीगदेदा घोना लला। 10 थेसे परमेश्‍वरदा सेम निबा गे तिग हिन्‍ना भिसी घोना लला। तिग्‍दा भिसम ङा परमेश्‍वर आबा मुबा ग्‍लारी निबान मुला, ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा दोःसी आम्राङ्। 11 थेसे परमेश्‍वरसे लबा निसाफ भिबा तिग हिन्‍ना भिसीएनोन थेनीगदेदा घोना लला। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङदा तहरी थान्‍बादा परमेश्‍वरसे निसाफ लसी जिन्‍बा मुला।
12 “ङाइ एनीगदेदा पाङ्तोःबा ताम मी ल्‍हानान मुबा। तर एनीगदेसे दान्‍दे चु भन्‍दा ल्‍हाना घोबारी आखम। 13 तर थे सत्‍यला आत्‍मा फेप्‍खमाहेन्‍से सत्‍य ताम तिग हिन्‍ना भिसी थेसेन एनीगदेदा घोना लला। थेसे ह्राङला सेमग्‍याम एनीगदेदा तिगै ताम आसुङ्, थेसे जुन ताम थेःला थेनोन ताम जे एनीगदेदा सुङ्ला। ओच्‍छे थेसेन लिच्‍छा तसेला तामगदेएनोन एनीगदेदा घोना लला। 14 थेसे ङाला मानदेन जयजयकार लला, तिग्‍दा भिसम थेसे ङाइ पाङ्बा ताम थेःसी एनीगदेदा पाङ्ला। 15 परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हे जम्‍मान ङालान हिन्‍ना। थेतबासेलमा ङाइ पाङ्बा जम्‍मान ताम ‘सत्‍यला आत्‍मासे थेःसी एनीगदेदा घोना लला’ भिसी पाङ्बा हिन्‍ना।”
सुर्दा म्‍लेःसी ताङ्म्‍याङ्ला
16 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “छिन्‍नङ लिच्‍छा एनीगदेसे ङादा आम्राङ्, तर दोःसी तिगै धिन लिच्‍छा मी एनीगदेसे ङादा म्राङ्ला” भिसी सुङ्जी।
17 चु ताम थेःसी येशूला कोइ कोइ चेलागदेसे “थेसे य्‍हाङदा ‘छिन्‍नङ लिच्‍छा एनीगदेसे ङादा आम्राङ् दोःसी छिन्‍नङ लिच्‍छा मी एनीगदेसे ङादा म्राङ्ला’ भिबादेन ‘तिग्‍दा भिसम ङा आबा मुबा ग्‍लारी निबान मुला’ भिसी सुङ्बाला अर्थ चा तिग हिन्‍ना?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 18 ओच्‍छे थेनीगदेसे दोःसी, “थेसे ‘छिन्‍नङ लिच्‍छा’ भिसी सुङ्बा तिग हिन्‍ना? थेसे सुङ्बा ताम य्‍हाङदा था आरे” भिसी भिजी।
19 थेनीगदेसे चु तामला बारेरी ङ्‌योइबा सेम लबा मुला भिसी था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ एनीगदेदा ‘छिन्‍नङ लिच्‍छा एनीगदेसे ङादा आम्राङ् भिबादेन छिन्‍नङ लिच्‍छा मी एनीगदेसे ङादा म्राङ्ला’ भिसी पाङ्बा तामला बारेरी एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लबा आहिन? 20 थेतबासेलमा च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे क्राबा क्रिङ्बा लला, तर जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे चा ताङ्ला। एनीगदेदा दुखदेन सुर्दा तला, तसैनोन एनीगदेला सुर्दा म्‍हासी दोःसी ताङ्म्‍याङ्ला। 21 कोला न्‍हबा धुइरी म्रिङम्‍हेमेदा ल्‍हानान दुख तमुला। तर कोला न्‍हमाहेन्‍से थेसे थे जम्‍मान दुख म्‍लेःमुला। तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङरी कोला गिक न्‍हजी भिसी थे ल्‍हानान ताङ्मुला। 22 थेह्रङ् लसीन एनीगदेदा दान्‍दे दुख तबा मुला। तर ङा दोःसी एनीगदेदा ह्रुप तबारी खमा एनीगदे सेमरी ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला। ओच्‍छे एनीगदेला ताङ्‍बा खालैसेन म्‍हाना लबारी आखम। 23 थे धुइरी एनीगदेसे ङादेन छ्‌याम तिगै ताम आङ्‍योइ। च्‍यागो, ङाला मिनरी एनीगदेसे जुन स्‍हे ह्रीला थे स्‍हे एनीगदेदा परमेश्‍वर आबासे पिन्‍ना। 24 दान्‍देधोना मी एनीगदेसे ङाला मिनरी तिगै ह्रीबा आरे। ह्री‍गो एनीगदेदा पिन्‍ना, ओच्‍छे एनीगदे पूरान ताङ्म्‍याङ्ला।
येशूसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान नइबा तामदा ढाबा
25 “दान्‍दे चा ङाइ एनीगदेदा चु ताम उखानग्‍याम पाङ्बा मुला, तर धुइ तमाहेन्‍से परमेश्‍वरला बारेरी पाङ्‌मा चा उखान आपाङ्ना ङाइ एनीगदेदा प्रस्‍टन घोना लला। 26 थे धुइरी एनीगदे ह्राङसेन ङाला मिनरी ह्रीला। तर ङाइ एनीगदेला लागिरी परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम ह्रीसी पिन्‍आतोः। 27 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर आबा ह्राङसेन एनीगदेदा माया लबा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा माया लबा मुला, ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरग्‍याम खबा हिन्‍ना भिसीएनोन विश्‍वास लबा मुला। 28 ङा परमेश्‍वर आबाग्‍यामसेन चु जम्‍बुलिङरी खबा हिन्‍ना, दान्‍दे दोःसी ङा चु जम्‍बुलिङदा ख्‍लासी परमेश्‍वर आबा मुबा ग्‍लारी निबान मुला।”
29 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “दान्‍दे चा भिसम ह्राङसे ङन्‍दा उखान आसुङ्ना प्रस्‍टन घोना लजी। 30 दाहेन्‍से ह्राङदा जम्‍मान ताम था मुला भिबा ताम ङन्‍से था याङ्जी। दाहेन्‍से खालैसे ह्राङदा ङ्‍योइतोःबा ताम तिगै आरे। थेतबासेलमा ह्राङ परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा हिन्‍ना भिसी ङन्‍से विश्‍वास लजी।”
31 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिग दान्‍दे मी एनीगदेसे ङादा विश्‍वास लबा मुला? 32 च्‍यागो, चुह्रङ्बा धुइएनोन खबान मुला, एनीगदे ससा बङबङ तसी ङा गिकदा जे ख्‍लासी ह्राङ ह्राङला दिमरी निला, पाङ्‌नोन तोःमा चु धुइ खसी जिन्‍बा मुला। तसैनोन थे धुइरी ङा गिक जे आत, तिग्‍दा भिसम ङाला आबा सदन ङादेन छ्‌याम मुला। 33 एनीगदे ङादेन छ्‌याम गिक तसी शान्‍ति याङ्सी चिबारी खम्‍गै भिसीन ङाइ एनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पाङ्बा हिन्‍ना। जम्‍बुलिङरी एनीगदेदा ल्‍हानान दुख तला, तर एनीगदेसे आँट लउ, तिग्‍दा भिसम ङाइ जम्‍बुलिङला जम्‍मान नइबा तामदा ढासी जिन्‍बा मुला।”