17
येशूला प्रार्थना
चु जम्‍मान ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “परमेश्‍वर आबा, दाहेन्‍से धुइ तसी जिन्‍बा मुला। ह्राङ गाते घ्रेन मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी ह्राङसे ह्राङला झा गाते घ्रेन मुला भिसी उन्‍गो। ह्राङसे थेदा पिन्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेसे जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍खम्‍गै भिसी ह्राङसे थेदा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेथोरी शासन लबा अधिकार पिन्‍बा मुला। ह्राङ गिक जेन सत्‍य परमेश्‍वर हिन्‍ना भिसी ङोसेबादेन ह्राङसे पुइखबा येशू ख्रीष्‍टदा ङोसेबान जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा हिन्‍ना। ह्राङसे ङादा जिम्‍मा पिन्‍बा गे पूरा लसी ङाइ जम्‍बुलिङरी ह्राङदा मान लबा मुला। परमेश्‍वर आबा, जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छा ङा ह्राङदेन छ्‌याम मुबा धुइरी गाते घ्रेन मानदेन जयजयकार मुबा। दाहेन्‍से थेह्रङ् लसीन ङादा ह्राङदेन छ्‌याम घ्रेन स्‍होउ।
ह्राङला चेलागदेला लागिरी येशूसे लबा प्रार्थना
“ह्राङसे जम्‍बुलिङग्‍याम ङादा पिन्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङाइ ह्राङ खाल हिन्‍ना भिसी ङोसेना लबा मुला। थेनीगदे ह्राङलान म्‍हि मुबा, ओच्‍छे ह्राङसे ङादा पिन्‍जी। थेनीगदे ह्राङला बचन अन्‍छार भ्रबा मुला। ह्राङसे ङादा पिन्‍बा जम्‍मान ताम ह्राङग्‍यामसेन खबा हिन्‍ना भिसी दान्‍दे थेनीगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङादा पिन्‍बा बचन ङाइ थेनीगदेदा लोप्‍बा मुला, ओच्‍छे थेनीगदे थे अन्‍छार भ्रबान मुला। ङा ह्राङग्‍याम खबा हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे घोबा मुला, ओच्‍छे ङादा ह्राङसे पुइखबा हिन्‍ना भिसीएनोन थेनीगदेसे विश्‍वास लबा मुला।
“ङाइ थेनीगदेलान लागिरी प्रार्थना लबान मुला, जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला लागिरी चा आहिन। तर ह्राङसे पिन्‍बा म्‍हिगदेलान लागिरी प्रार्थना लबान मुला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ह्राङलान हिन्‍ना। 10 ङादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान ह्राङला हिन्‍ना, ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान ङाला हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेग्‍याम ङाला मानदेन जयजयकार तबा मुला।
11 “दाहेन्‍से ङा ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबान मुला। ल्‍हानान धिनधोना ङा चु जम्‍बुलिङरी आचि, तर चुगदे मी चु जम्‍बुलिङरीन चिला। थेतबासेलमा ङाला आबा परमप्रभु परमेश्‍वर, ह्राङदेन ङा गिक तबा ह्रङ् लसी चुगदेएनोन गिक तबाला लागिरी ह्राङसे ङादा पिन्‍बा ह्राङला मिनग्‍याम थेनीगदेदा जोगब लसी थान्‍गो। 12 ङा थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ह्राङसे ङादा पिन्‍बा ह्राङला मिनग्‍याम ङाइ थेनीगदेदा जोगब लसी थान्‍जी। नाश ततोःबा म्‍हि बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान ङाइ नाश तआपुङ्नी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ताम पूरा तबाला लागिरीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना।*
13 “तर दाहेन्‍से ङा ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबान मुला। ङाग्‍याम याङ्बा ताङ्‍बा थेनीगदेसे पूरान याङ्‌गै भिसीन ङाइ चु ताम जम्‍बुलिङरी मुबा धुइरीन पाङ्बा मुला। 14 ङा ह्राङसेन थेनीगदेदा ह्राङला बचन लोप्‍जी। तर थेनीगदेदा चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे हेला लजी। तिग्‍दा भिसम ङा चु जम्‍बुलिङला आहिन्‍बा ह्रङ् थेनीगदेएनोन चु जम्‍बुलिङला आहिन। 15 थेनीगदेदा चु जम्‍बुलिङग्‍याम भोर्गो भिसी ङाइ प्रार्थना आल, तर थेनीगदेदा शैतानग्‍याम जोगब लसी थान्‍गो। 16 ङा चु जम्‍बुलिङला आहिन्‍बा ह्रङ् थेनीगदेएनोन चु जम्‍बुलिङला आहिन। 17 थेनीगदेदा सत्‍य बचनग्‍याम ह्राङदा तेन्‍बा चोखो म्‍हि स्‍होउ। तिग्‍दा भिसम ह्राङला बचन सत्‍य मुला। 18 ह्राङसे ङादा जम्‍बुलिङरी पुइखबा ह्रङ् लसी ङाइएनोन थेनीगदेदा जम्‍बुलिङरी पुइबा मुला। 19 थेनीगदेसे ह्राङसे ह्राङदान पूरान चोखो थान्‍गै भिसी ङाइनोन थेनीगदेला लागिरी ह्राङसे ह्राङदान चोखो स्‍होबा मुला।
ह्राङदा विश्‍वास लबागदे जम्‍मान गिक तसी चिगै भिसी येशूसे लबा प्रार्थना
20 “ङाइ चुगदेला लागिरी जे आहिन, तर चुगदेला ताम थेःसी ङादा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेला लागिरीनोन प्रार्थना लला। 21 थेनीगदे जम्‍मान गिक तसी चिबारी खम्‍गै। परमेश्‍वर आबा, ह्राङ ङादेन छ्‌याम ओच्‍छे ङा ह्राङदेन छ्‌याम गिक तबा ह्रङ् लसी थेनीगदेएनोन य्‍हाङदेन छ्‌याम गिक तबारी खम्‍गै। ओच्‍छे ङादा ह्राङसे पुइखबा हिन्‍ना भिसी जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे विश्‍वास लबारी खम्‍गै। 22 य्‍हाङ गिक तबा ह्रङ् लसी थेनीगदेएनोन गिक तसी चिबारी खम्‍गै भिसी ह्राङसे ङादा मान याङ्बा म्‍हि स्‍होबा ह्रङ् लसी ङाइएनोन थेनीगदेदा मान याङ्बा म्‍हि स्‍होबा मुला। 23 ङा थेनीगदेदेन छ्‌याम ओच्‍छे ह्राङ ङादेन छ्‌याम गिक तबा ह्रङ् लसी थेनीगदेएनोन पूरान गिक तबारी खम्‍गै। ओच्‍छे ङादा ह्राङसेन पुइखबा हिन्‍ना भिबादेन ह्राङसे ङादा माया लबा ह्रङ् लसी ह्राङसे थेनीगदेदाएनोन माया लमुला भिसी जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्‌गै।
24 “परमेश्‍वर आबा, ह्राङसे जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन ङादा माया लसी य्‍हालदेन शक्ति पिन्‍बा मुला। चु ताम म्राङ्बाला लागिरी ह्राङसे ङादा पिन्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदे ङादेन छ्‌याम तगै भिबा ङाला सेम मुला।
25 “ठीक निसाफ लबा परमेश्‍वर आबा, ह्राङदा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे ङोसेबा आरे, तर ङाइ ह्राङदा ङोसेबा मुला। ओच्‍छे ह्राङसेन ङादा पुइखबा हिन्‍ना भिसी ङाला चेलागदेसे था याङ्बा मुला। 26 ह्राङसे ङादा लबा माया थेनीगदेदेन छ्‌याम तगै, ओच्‍छे ङा थेनीगदेदेन छ्‌याम तबारी खम्‍गै भिसी ङाइ थेनीगदेदा ह्राङ खाल हिन्‍ना भिसी ङोसेना लबा मुला। अझ ह्राङ खाल हिन्‍ना भिसी ङाइ थेनीगदेदा सदन पाङ्ला।”
* 17:12 भजन ४१:९; १०९:४-८