18
येशूदा चुङ्बा
मत्ती २६:४७-५६; मर्कूस १४:४३-५०; लूका २२:४७-५३
प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम किद्रोन भिबा खोल्‍साला क्‍याम्‍सङपट्टि मुबा बगैँचारी फेप्‍जी। थे ग्‍ला येशूदा चुङ्सी पिन्‍बा यहूदादाएनोन था मुबा। तिग्‍दा भिसम येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम थे ग्‍लारी ल्‍हानान ह्रङ्‌बा फेप्‍मुबा। थे धुइरी फरिसीगदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे पुइखबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर ख्रुङ्बा सिपाहीदेन रोमी सिपाहीगदेदा भसी यहूदा येशू मुबा ग्‍लारी धोखजी। थेनीगदे हतियार थोसी नाङसलदेन मेदङ म्रासी खबा मुबा।
ह्राङदा तबारी छ्‌याइबा जम्‍मान ताम था याङ्सी थेनीगदेला ङाच्‍छापट्टि फेप्‍सी येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे खाल्‍दा म्‍हाइबा?” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “नासरतला येशूदा म्‍हाइबा” भिसी भिमा, येशूसे थेनीगदेदा “ङा थेनोन हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। येशूदा चुङ्सी पिन्‍बा यहूदाएनोन थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन राप्‍सी चिबा मुबा। येशूसे थेनीगदेदा “ङा थेनोन हिन्‍ना” भिसी सुङ्बा थेःमैछ्‌याम थेनीगदे ग्‍यापपट्टि लेःमा जम्‍मान ह्रिल्‍जी। दोःसी येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे खाल्‍दा म्‍हाइबान मुला?” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “नासरतला येशूदा म्‍हाइबा” भिसी भिजी। येशूसे थेनीगदेदा “ङा थेनोन हिन्‍ना भिसी ङाइ एनीगदेदा दोलोन पाङ्सी जिन्‍जी। थेतबासेलमा एनीगदेसे ङादान म्‍हाइबा हिन्‍सम चु म्‍हिगदेदा चा निपुङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। “ह्राङसे ङादा पिन्‍बा म्‍हिगदे ङाइ गिकनोन नाश तपुङ्बा आरे” भिसी येशूसे ङाच्‍छान सुङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी।
10 सिमोन पत्रुससे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा तरवार तेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरदा ताम्‍मा दाहिनेपट्टिला नाब्‍यङ च्‍वाट्टन थाजी। थेला मिन चा माल्‍खस मुबा।
11 येशूसे पत्रुसदा “एला तरवार स्‍युबारी झाङ्‍गो। तिग परमेश्‍वर आबासे नापुङ्बा दुख ङाइ थानागो?” भिसी सुङ्जी।*
येशूदा हन्‍नास मुबा ग्‍लारी भोर्बा
12 जमाहेन्‍से रोमी सिपाहीगदेदेन थेनीगदेला कप्‍तान ओच्‍छे यहूदीगदेसे पुइबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर ख्रुङ्बा सिपाहीगदेसे येशूदा चुङ्सी खीजी। 13 ओच्‍छे ङाच्‍छा थेनीगदेसे येशूदा कैयाफाला केन हन्‍नास मुबा ग्‍लारी भोर्जी। कैयाफा चा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा थे दिङला मुल म्‍हि मुबा। 14 चुनोन कैयाफासे “जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी म्‍हि गिक सिबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना” भिसी यहूदी नेतागदेदा सल्‍लाह पिन्‍बा मुबा।*
पत्रुससे येशूदा ङोसेबा आरे भिसी लुसीला ताम पाङ्बा
मत्ती २६:६९-७०; मर्कूस १४:६६-६८; लूका २२:५५-५७
15 सिमोन पत्रुसदेन स्‍य्‍हान्‍दो चेला गिक चा येशूदेन छ्‌याम छ्‌याम निजी। थे स्‍य्‍हान्‍दो चेलासे चा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदा ज्‍यना लसी ङोसेमुबा। थेतबासेलमा थे येशूदेन छ्‌यामनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला दिमला ख्राङगारी निजी। 16 तर पत्रुस चा म्रापरीन राप्‍सी चिबा मुबा। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदा ङोसेबा थे स्‍य्‍हान्‍दो चेला मङग्‍यार निसी म्रापरी चिबा म्रिङम्‍हेमेदा पाङ्सी पत्रुसदा न्‍हङ‍री भजी।
17 जमाहेन्‍से म्रापरी चिबा थे म्रिङम्‍हेमेसे पत्रुसदा “तिग एएनोन थे म्‍हिला चेला आहिन?” भिसी भिमा, पत्रुससे थेदा “ङा आहिन” भिसी भिजी।
18 खङ्बासे लमा थेरी नोकरगदेदेन पालेगदे मे दूसी चिबा मुबा। पत्रुसएनोन निसी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन मे दूबारी छ्‌याइजी।
परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे येशूदा ङ्‌योइबा छार्बा लबा
मत्ती २६:५९-६६; मर्कूस १४:५५-६४; लूका २२:६६-७१
19 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे येशूदा थेला चेलागदेदेन छ्‌याम थेसे लोप्‍बा तामला बारेरी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। 20 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ जम्‍मालान ङाच्‍छा लोप्‍बा मुला। ङाइ सदन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी खबा जम्‍मान यहूदीगदेला ङाच्‍छा लोप्‍बा मुला। ङाइ खालैसे था आयाङ्ना लसी तिगै ताम पाङ्बा आरे। 21 ङादा तिग्‍दा ङ्‌योइबा? ङाइ लोप्‍बा ताम थेःबागदेदा ङ्‌योइगो। ङाइ तिग पाङ्जी, तिग लोप्‍जी भिबा थेनीगदेदान था मुला।”
22 येशूसे चुह्रङ् सुङ्मा येशूला ङामरी राप्‍सी चिबा परमेश्‍वरला मन्‍दिरला सिपाही गिकसे येशूदा तोबान, “परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन छ्‌याम चुह्रङ् लसी ताम लबारी तला?” भिसी भिजी।
23 येशूसे थेदा “ङाइ पाङ्बा ताम ठीक आहिन्‍सम आहिन भिसी पाङ्‍गो। चुदे ङाइ पाङ्बा ताम ठीक हिन्‍सम तिग्‍दा ङादा तोबा?” भिसी सुङ्जी। 24 जमाहेन्‍से हन्‍नाससे येशूदा आब्‍लानान परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि कैयाफा मुबा ग्‍लारी पुइजी।
दोःसीनोन पत्रुससे येशूदा ङोसेबा आरे भिसी लुसीला ताम पाङ्बा
मत्ती २६:७१-७५; मर्कूस १४:६९-७२; लूका २२:५८-६२
25 सिमोन पत्रुसएनोन राप्‍सी मे दूसी चिबा धुइरी थेरी मुबा म्‍हिगदेसे थेदा “एएनोन येशूलान चेला आहिन?” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे थेनीगदेदा “आहिन, ङाइ थेदा ङोसेबान आरे” भिसी लुसीला ताम पाङ्जी। 26 पत्रुससे नाब्‍यङ थासी पिन्‍बा नोकरला ह्राङलान म्‍हिएनोन थेरी मे दूसी चिबा मुबा। थेएनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकर मुबा। थेसे पत्रुसदा “ङाइ एदा थे म्‍हिदेन छ्‌यामनोन बगैँचारी म्राङ्बा आहिन?” भिसी भिमा, 27 पत्रुससे दोःसीनोन आहिन, भिसी जोहाब पिन्‍जी। जोहाब पिन्‍मैछ्‌याम नागा क्राजी।
येशूदा पिलातस मुबा ग्‍लारी भोर्बा
मत्ती २७:१-२, ११-१४; मर्कूस १५:१-५; लूका २३:१-५
28 थेनीगदेसे येशूदा स्‍य्‍होरीन कैयाफाला दिमग्‍याम रोमी अञ्‍चलाधीशला दरबाररी भोर्जी। तर ह्राङ अशुद्ध तसी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी तिगै चबा स्‍हे चबारी आम्‍याङ् भिसी थेनीगदे चा लोङ्सी दरबार न्‍हङ‍री आवाङ्नी। 29 थेतबासेलमा रोमी हाकिम पिलातस मङग्‍यार खजी। ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चु म्‍हिला तिग दोष स्‍याप्‍जी?” भिसी ङ्‌योइमा, 30 थेनीगदेसे थेदा “चुदे चु म्‍हिला दोष आस्‍याप्‍बा हिन्‍सम ङन्‍से चु म्‍हिदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी आभसेला” भिसी भिजी।
31 पिलातससे थेनीगदेदा “चु म्‍हिदा एनीगदेसेन भोर्गो, ओच्‍छे एनीगदेला ह्राङलान ठिम अन्‍छार चु म्‍हिला निसाफ लउ” भिसी भिजी।
जमाहेन्‍से यहूदीगदेसे थेदा “खालै म्‍हिदा साइबाला सजाय पिन्‍बा ङन्‍ना लागिरी ठीक आरे” भिसी भिजी। 32 ह्राङ खाह्रङ् लसी सितोःला भिसी येशूसेन सुङ्बा ताम पूरा तबाला लागिरीन चुह्रङ् तबा मुबा।*
33 दरबार न्‍हङ‍री निसी पिलातससे येशूदा ङ्‌योइजी, ओच्‍छे थेसे येशूदा “तिग ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।
34 येशूसे पिलातसदा “चु ताम ह्राङसे ह्राङलान सेमग्‍याम सुङ्बा हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालै म्‍हिसे ह्राङदा ङाला बारेरी पाङ्बासे लमा चु ताम ङ्‌योइबा हिन्‍ना?” भिसी सुङ्जी।
35 पिलातससे येशूदा “तिग ङा यहूदी हिन्‍ना? एलान य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे एदा चुरी भबा हिन्‍ना। एसे तिग लजी?” भिसी भिजी।
36 येशूसे पिलातसदा “ङाइ शासन लबा चु जम्‍बुलिङरी आहिन। चुदे ङाइ चु जम्‍बुलिङरी शासन लबा हिन्‍सम ङादा यहूदीगदेला याग्‍याम जोगब लबारी ङाला म्‍हिगदे थेनीगदेदेन छ्‌याम छेसेला मुबा। तर ङाइ शासन लबा चुरी आहिन” भिसी सुङ्जी।
37 पिलातससे येशूदा “थेह्रङ् भिसम ए ग्‍लेनोन हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे पिलातसदा “ङा ग्‍ले हिन्‍ना भिसी मी ह्राङसेन सुङ्बा मुला। ङा ग्‍ले दोबाला लागिरी न्‍हबा हिन्‍ना, ओच्‍छे चुनोन सत्‍य ताम घोना लबाला लागिरी ङा चु जम्‍बुलिङरी खबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा जुन म्‍हि सत्‍यला लिच्‍छा भ्रला थेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍ना” भिसी सुङ्जी।
38 पिलातससे येशूदा “खाह्रङ्बा सत्‍य ताम हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी।
चु तामगदे ङ्‍योइमैछ्‍याम पिलातस मङग्‍यार यहूदीगदे मुबा ग्‍लारी निसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङाइ चु म्‍हिला तिगै दोष आस्‍याप्‍नी। 39 तर मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी ङाइ एनीगदेला लागिरी म्‍हि गिकदा ख्‍लासी पिन्‍तोःमुबा। थेतबासेलमा ङाइ चु यहूदीगदेला ग्‍लेदा ख्‍लासी पिन्‍गै भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला?”
40 तर थेनीगदेसे “चु म्‍हिदा आहिन, तर बारब्‍बादा ख्‍लासी पिन्‍गो” भिसी क्रिङ्बान भिजी। बारब्‍बासे चा आन्‍दोलन लसी म्‍हि साइबा मुबा।
* 18:11 मत्ती २६:३९; मर्कू १४:३६; लूका २२:४२ * 18:14 यूह ११:४९-५० 18:28 यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार यहूदीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला दिमरी वाङ्‌जी भिसम अशुद्ध तमुबा। * 18:32 यूह ३:१४; १२:३२