19
येशूदा सिबाला सजाय पिन्‍बा
मत्ती २७:१५-३१; मर्कूस १५:६-२०; लूका २३:१३-२५
जमाहेन्‍से पिलातससे येशूदा भोर्सी कोर्रासे तोउ भिसी रोमी सिपाहीगदेदा कुल्‍जी। कोर्रासे तोमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे पुजुला फेटा स्‍होसी येशूदा थोइसी पिन्‍जी, ओच्‍छे ग्‍लेसे क्‍वान्‍बा ह्रङ्‌बान वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वानएनोन क्‍वान्‍सी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूला ङामरी खसी, “लास्‍सो यहूदीगदेला ग्‍ले, फ्‍याफुल्‍ला” भिसी येशूदा खिसी लबान ग्रम्‍बारी तोबारी छ्‌याइजी।
पिलातस दोःसी मङग्‍यार खसी थेरी मुबा म्‍हिगदेदा “च्‍यागो, ङाइ चु म्‍हिदा सजाय पिन्‍बा तिगै दोष आस्‍याप्‍नी। चु ताम एनीगदेदा था तगै भिसी ङाइ थेदा मङग्‍यार भबा मुला” भिसी भिजी। येशू पुजुला फेटादेन वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान क्‍वान्‍सीन मङग्‍यार फेप्‍खजी। जमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “लु, च्‍यागो, चु म्‍हिदा!” भिसी भिजी।
परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन सिपाहीगदेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो, क्रुसरी साइगो!” भिसी क्रिङ्बाला क्रिङ्बान लजी। जमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “चु म्‍हिदा एनीगदेसेन भोर्सी क्रुसरी टाँगब लउ, तिग्‍दा भिसम चु म्‍हिदा सजाय पिन्‍तोःबा तिगै दोष ङाइ आस्‍याप्‍नी” भिसी भिजी।
यहूदीगदेसे थेदा “ङन्‍ना ठिम गिक मुला थे ठिम अन्‍छार चुदा साइनोन तोःला। तिग्‍दा भिसम चुसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वरला झा स्‍होबा मुला” भिसी भिजी।
चु ताम थेःसी पिलातस झन लोङ्जी। पिलातससे दोःसी दरबार न्‍हङरी वाङ्सी येशूदा “ए खानङला हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। तर येशूसे थेदा तिगै जोहाब आपिन्‍नी। 10 थेतबासेलमा पिलातससे येशूदा “तिग ए ङादेन छ्‌याम ताम आपाङ्? एदा ख्‍लासी पिन्‍बा अधिकार ङादा मुला, ओच्‍छे एदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबा अधिकारएनोन ङादा मुला भिसी एदा था आरे?” भिसी भिजी।
11 येशूसे थेदा “चु अधिकार परमेश्‍वरसे आपिन्‍बा हिन्‍सम ह्राङसे ङादा तिगै लबारी आखम्‍बसेला मुबा। थेतबासेलमा ङादा ह्राङला जिम्‍मारी पिन्‍बा म्‍हिदा झन ल्‍हाना पापला दोष तला” भिसी सुङ्जी।
12 चु ताम थेःसी पिलातससे झन येशूदा ख्‍लाबारी म्‍हाइजी। तर यहूदीगदेसे क्रिङ्बान चुह्रङ् भिसी भिजी, “चुदे ह्राङसे चु म्‍हिदा ख्‍लाजी भिसम ह्राङ रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला म्‍हि आहिन। जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान ग्‍ले हिन्‍ना भिसी पाङ्ला थे म्‍हिसे रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला बिरोध लबा हिन्‍ना।”
13 चु ताम थेःसी पिलातससे येशूदा मङग्‍यार भजी ओच्‍छे पिलातस युङबा तीबा ख्राङगारी निसाफ लबा ठिरी चिजी। थे युङबा तीबा ख्राङगादा हिब्रू ग्‍योइरी गब्‍बथा भिसी भिमुला। 14 थे धुइरी ओस्‍पन धिनना बाह्र बजब तसी जिन्‍बा मुबा। थे धिन चा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड धङ्‍बारी तयार लबा धिन मुबा। पिलातससे यहूदीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदेला ग्‍ले” भिसी भिजी।
15 तर थेनीगदेसे “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबारी भोर्नोन तोःला” भिसी क्रिङ्बाला क्रिङ्बान लजी।
जमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइ एनीगदेला ग्‍लेदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो?” भिसी भिमा, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर बाहेक ङन्‍ना स्‍य्‍हान्‍दो खालै ग्‍ले आरे” भिसी भिजी।
16 थेतबासेलमा चु ताम थेःसी पिलातससे येशूदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो भिसी थेनीगदेदा जिम्‍मा लसी पिन्‍जी। जमाहेन्‍से येशूला जिम्‍मा सिपाहीगदेसे किन्‍जी।
येशूदा क्रुसरी साइबा
मत्ती २७:३२-४४; मर्कूस १५:२१-३२; लूका २३:२६-४३
17 येशूसे ह्राङला क्रुस ह्राङसेन पुइसी, “खप्‍परला ग्‍ला” भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी, चु ग्‍लादा हिब्रू ग्‍योइरी गलगथा भिमुबा। 18 थेरी धोमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लजी, ओच्‍छे य्‍हो न्‍हीदाएनोन गिकदा येशूला दाहिनेपट्टि गिकदा देब्रेपट्टि क्रुसरी टाँगब लजी। येशूदा चा गुङरी थान्‍जी।
19 पिलातससे “नासरतला येशू, यहूदीगदेला ग्‍ले” भिसी भ्रिबा ताम येशूला थोबो भन्‍दा फिरी क्रुसरी ठोक्‍पुङ्जी। 20 चु ताम ल्‍हानान यहूदीगदेसे पढब लजी। तिग्‍दा भिसम येशूदा क्रुसरी टाँगब लसी साइबा ग्‍ला शहरला ङामरीन मुबा। चु ताम हिब्रू, ल्‍याटिनदेन ग्रीक ग्‍योइरी भ्रिबा मुबा। 21 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा यहूदीगदेला मुल म्‍हिगदेसे पिलातसदा “ ‘यहूदीगदेला ग्‍ले’ भिसी आहिन, तर चुसे ङा यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना भिजी भिसी भ्रिउ” भिसी भिजी।
22 पिलातससे थेनीगदेदा “ङाइ जुन ताम भ्रिसै, भ्रिसी जिन्‍जी, तजी” भिसी भिजी।
23 येशूदा क्रुसरी टाँगब लमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे येशूला क्‍वान भो ब्‍लि लसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री भो लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूसे न्‍हङ‍री क्‍वान्‍बा क्‍वानएनोन किन्‍जी, तर थे क्‍वान चा आढुप्‍ना तोरहेन्‍से मारधोनान रासी स्‍होबा मुबा। 24 थेतबासेलमा थेनीगदेसे “चु चा आढेगे, तर खाल्‍दा परब तबा चीम चिट्ठा युसी च्‍यागे” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। बचनरी भ्रिबा ताम पूरा तबाला लागिरीन चुह्रङ् तबा मुबा। बचनरी
“थेनीगदेसे ङाला क्‍वान ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री भो लजी,
ओच्‍छे ङाला क्‍वान किन्‍बाला लागिरी चा चिट्ठा युजी”*
भिसी भ्रिबा मुबा।
थेतबासेलमा सिपाहीगदेसे चु गे लजी।*
25 येशूला आमादेन येशूला आमाला आङा ओच्‍छे क्‍लोपासला म्रिङ मरियमदेन मरियम मग्‍दलिनी येशूला क्रुसला ङामरी राप्‍सी चिबा मुबा। 26 येशूसे ह्राङला आमादेन ह्राङसे माया लबा चेला ङामरी राप्‍सी चिबा म्राङ्सी आमादा “आमा च्‍यागो, दाहेन्‍से चु ह्राङला झा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 27 ओच्‍छे येशूसे थे चेलादाएनोन “च्‍यागो, दाहेन्‍से थे एला आमा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। जमाकुनुहेन्‍से थे चेलासे येशूला आमा मरियमदा ह्राङला दिमरी भोर्जी।
येशू सिबा
मत्ती २७:४५-५६; मर्कूस १५:३३-४१; लूका २३:४४-४९
28 “दाहेन्‍से ङाइ लतोःबा गे जिन्‍जी” भिसी येशूसे था याङ्सी बचनरी भ्रिबा जम्‍मान ताम पूरा तगै भिसी येशूसे “ङादा क्‍युइ फुइजी” भिसी सुङ्जी।* 29 थेरी अङगुरला कम्‍बा निङगु मुबा ताङ गिक मुबा। थेतबासेलमा सिपाहीगदेसे हिसप भिबा दोङला हाँगारी क्‍वानगेन खीसी थे निङगुरी ब्‍लुम्‍सी येशूदा ख्‍वाजी। 30 अङगुरला निङगु सोल्‍माहेन्‍से येशूसे “दाहेन्‍से ङाला गे जिन्‍जी” भिसी थोबो कु लजी। जमाहेन्‍से येशूला सा निजी।
येशूला राइरी भालासे भ्‍लोबा
31 थे धिन चा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड धङ्‍बारी तयार लबा धिन मुबा। चु धिन चा यहूदीगदेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना ङाच्‍छाकुनु मुबा। न्‍हङगरदङ मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड धङ्बा धिन परब तबासे लमा जमाकुनुला ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन चा थेनीगदेला लागिरी मुल धिन मुबा। थेतबासेलमा थे मुल धिनकुनु क्रुसरी खालैलान लास आतगै भिसी यहूदीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लजी। ओच्‍छे थेनीगदे पिलातस मुबा ग्‍लारी निसी, “सिबाला सजाय पिन्‍बा म्‍हिगदे योनान सिगै भिसी थेनीगदेला काङ क्‍युइसी क्रुसग्‍याम मार तेःपुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 32 जमाहेन्‍से सिपाहीगदे खसी ङाच्‍छा येशूदेन छ्‌यामनोन क्रुसरी टाँगब लबा म्‍हि न्‍हीला काङ क्‍युइजी। 33 येशूलाएनोन स्‍य्‍हाप क्‍युइबारी छ्‌याइमा थेनीगदेसे येशू ङाच्‍छान सिसी जिन्‍बा म्राङ्जी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूला स्‍य्‍हाप आक्‍युइनी। 34 तर सिपाही गिकसे येशूला राइरी भालासे भ्‍लोमा येशूला राइग्‍याम कादेन क्‍युइ थोन्‍जी। 35 एनीगदेसेनोन विश्‍वास लखम्‍गै भिसी चु म्राङ्बा म्‍हिसे जस्‍तो तबा म्राङ्बा मुबा थेह्रङ्बान पाङ्बा मुला। चु ताम सत्‍य हिन्‍ना भिबा थेदा था मुला। 36 “थेला नख्रु गिकनोन आक्‍युइ” भिसी बचनरी भ्रिबा ताम पूरा तबाला लागिरीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना।* 37 दोःसी बचनना अर्गु ग्‍लारी “जुन म्‍हिदा थेनीगदेसे भ्‍लोला, थेनोन म्‍हिदा थेनीगदेसे च्‍याला” भिसी भ्रिबा मुला।*
येशूदा धुर्सारी थान्‍बा
मत्ती २७:५७-६१; मर्कूस १५:४२-४७; लूका २३:५०-५६
38 यहूदीगदेदेन छ्‌याम लोङ्सी स्‍य्‍हान्‍दोसे था आयाङ्ना येशूदा विश्‍वास लबा अरिमाथिया भिबा शहरला योसेफ भिबा चेला गिक मुबा। थेसे पिलातसदेन छ्‌याम येशूला लास ह्रीजी, जमाहेन्‍से पिलातससे थेदा “तला, भोर्गो” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थे निसी येशूला लास क्रुसग्‍याम मार तेःसी भोर्जी। 39 ओच्‍छे ङाच्‍छा म्‍हुनङ येशू मुबा ग्‍लारी निबा निकोदेमसएनोन बोगल गिकसे च्‍युक सोम किलो ते मूर्रदेन घ्‍युकुमारी दोङ्‌सी स्‍होबा ज्‍यबा बास्‍ना खबा अत्तर भसी खजी।* 40 चुह्रङ् लसी थेनीगदेसे यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार येशूला लासरी थे बास्‍ना खबा अत्तर फोर्सी मलमलला क्‍वानरी रिल्‍जी। 41 येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा ग्‍लाला ङामरी बगैँचा गिक मुबा। थे बगैँचारी खालैलान लास आथान्‍बा छार धुर्सा गिक मुबा। 42 यहूदीगदेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना ङाच्‍छाकुनुला धिन तबासे लमा थेनीगदेसे येशूला लास थे ङामरीन मुबा धुर्सारी थान्‍जी।
* 19:24 भजन २२:१८ * 19:24 भजन २२:१८ * 19:28 भजन ६९:२१ * 19:36 प्रस्‍था १२:४६; गन्‍ती ९:१२; भजन ३४:२० * 19:37 जक १२:१० * 19:39 यूह ३:१-२