20
येशू धुर्सारी आरेबा
मत्ती २८:१-८; मर्कूस १६:१-८; लूका २४:१-१२
आइतवार स्‍य्‍होरीन मरियम मग्‍दलिनी येशूला लास थान्‍बा धुर्सारी निजी। धुर्सारी धोसी च्‍यामा थेसे धुर्साला म्रापरी मुबा युङबा लेःसी जिन्‍बा म्राङ्जी। जमाहेन्‍से थे थेग्‍याम यार्बान सिमोन पत्रुसदेन येशूसे माया लबा चेला मुबा ग्‍लारी निसी, “थेनीगदेसे य्‍हाङला प्रभुदा धुर्साग्‍याम भोर्जीम! तर खानङ भोर्सी थान्‍जी भिबा ङन्‍दा था आरे” भिसी भिजी।
जमाहेन्‍से तुरुन्‍तन पत्रुसदेन थे चेला यार्बान धुर्सारी निजी। थेन्‍नी छ्‌याम छ्‌यामनोन यार्सी निमा पत्रुसदा ख्‍लासी थे स्‍य्‍हान्‍दो चेला चा धुर्सारी ङाच्‍छा धोजी। धुर्साला म्रापग्‍याम योइ तसी च्‍यामा थेसे ङाच्‍छा येशूदा बेरब लबा क्‍वान जे म्राङ्जी, तर थे धुर्सा न्‍हङ‍री आवाङ्नी। सिमोन पत्रुसएनोन थे चेलाला लिच्‍छा लिच्‍छा खसी धुर्सा न्‍हङ‍री वाङ्सी च्‍याजी। थेसेनोन थेरी येशूदा बेरब लबा मलमलला क्‍वान जे म्राङ्जी। येशूला थोबोरी बेरब लबा क्‍वान चा मलमलला क्‍वानदेन छ्‌याम आरेबा। तर जजाकी क्‍याथाङपट्टि भसी पटट्‍याब लसी थान्‍बा मुबा। जमाहेन्‍से पत्रुस भन्‍दा ङाच्‍छा धोखबा चेलाएनोन धुर्सा न्‍हङ‍री वाङ्सी च्‍याजी। चु म्राङ्माहेन्‍से थेसे येशू सिबाग्‍याम सोजीम भिसी विश्‍वास लजी। तिग्‍दा भिसम येशू सिबाग्‍याम दोःसी सोनोन तोःला भिसी बचनरी भ्रिबा ताम थेनीगदेसे दान्‍देधोना घोबा आरेबा। 10 जमाहेन्‍से थे चेला न्‍ही ह्राङला दिमरी निजी।
येशू मरियम मग्‍दलिनी मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा
मत्ती २८:९-१०; मर्कूस १६:९-११
11 तर मरियम मग्‍दलिनी चा क्राबान धुर्साला ङामरी राप्‍सी चिबा मुबा। क्राबान थेसे धुर्सा न्‍हङ‍री योइ तसी च्‍यामा, 12 येशूला लास थान्‍बा ग्‍लारी तार क्‍वान क्‍वान्‍बा स्‍वर्गदूत न्‍हीदा म्राङ्जी, गिक येशूला थोबोपट्टि गिक स्‍य्‍हापपट्टि मुबा। 13 थे स्‍वर्गदूत न्‍हीसे थेदा “माइ, ए तिग्‍दा क्राबा?” भिसी ङ्‌योइमा, थेसे थेनीगदेदा “म्‍हिगदेसे ङाला प्रभुदा भोर्जीम, थे म्‍हिगदेसे प्रभुदा खानङ भोर्सी थान्‍जी भिबा ङादा था आरे” भिसी भिजी।
14 चुह्रङ् भिसी थेसे ग्‍याप्‍पट्टि च्‍यामा येशू राप्‍सी स्‍य्‍हूबा म्राङ्जी। तर थेसे येशून हिन्‍ना भिसी ङोआसेनी।
15 येशूसे थेदा “माइ, ए तिग्‍दा क्राबा? एसे खाल्‍दा म्‍हाइबा?” भिसी सुङ्मा, थेसे येशूदा बगैँचारी म्‍हेन्‍दो क्‍वबा म्‍हि मुनम भिसी, “ज्‍योज्‍यो, ह्राङसे येशूदा चुग्‍याम भोर्बा हिन्‍सम खानङ थान्‍बा मुला ङादा सुङ्‍गो, ङाइ थेदा भोर्ला” भिसी भिजी।
16 येशूसे थेदा “मरियम!” भिसी ङ्‌योइमा, फ्‍लिक दोःसी थेसे येशूदा, हिब्रू ग्‍योइरी “रब्‍बोनी” भिसी भिजी। “रब्‍बोनी” भिबा चा “ङाला गुरु” भिबा हिन्‍ना।
17 येशूसे थेदा “ङादा चुङ्सी थाथान्‍गो, तिग्‍दा भिसम ङा दान्‍देधोना आबा मुबा ग्‍लारी निबा आरे। तर ए ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे मुबा ग्‍लारी निसी थेनीगदेदा ‘ङाला आबादेन एनीगदेला आबा ओच्‍छे ङाला परमेश्‍वरदेन एनीगदेला परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी ङा निबान मुला’ भिसी पाङ्सी पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी।
18 जमाहेन्‍से मरियम मग्‍दलिनी चेलागदे मुबा ग्‍लारी निसी, “ङाइ प्रभुदा म्राङ्जी” भिसी भिजी। ओच्‍छे येशूसे थेदा सुङ्बा ताम थेनीगदेदाएनोन पाङ्सी पिन्‍जी।
येशू चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा
मत्ती २८:१६-२०; मर्कूस १६:१४-१८; लूका २४:३६-४९
19 थेनोन धिनकुनु ङ्‍यसे येशूला चेलागदे यहूदी नेतागदेदेन छ्‌याम लोङ्सी म्राप ढुङ्सी चिबा मुबा। थे धुइरीन येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खसी थेनीगदेला गुङरी राप्‍सी धन्‍छ्‌याजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदा शान्‍ति तगै” भिसी सुङ्जी। 20 चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा ह्राङला यादेन राइ उन्‍जी। प्रभुदा म्राङ्सी थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी।
21 जमाहेन्‍से येशूसे दोःसीनोन थेनीगदेदा “एनीगदेदा शान्‍ति तगै! ङाला आबासे ङादा पुइखबा ह्रङ् लसी ङाइएनोन एनीगदेदा पुइबान मुला” भिसी सुङ्जी। 22 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा फू लसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वरला आत्‍मा किन्‍गो। 23 जुन म्‍हिला पाप एनीगदेसे माफ लला, थेनीगदेसे माफ याङ्ला, ओच्‍छे जुन म्‍हिला पाप एनीगदेसे माफ आल, थेनीगदेसे माफ आयाङ्।”*
येशू थोमा मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा
24 येशू फेप्‍खबा धुइरी च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङ‍री दिदुमस भिबा थोमा चा थेनीगदेदेन छ्‌याम आरेमुबा। 25 थेतबासेलमा स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसे थेदा “ङन्‍से प्रभुदा म्राङ्जी” भिसी भिजी। तर थेसे थेनीगदेदा “येशूला यारी खिल ठोक्‍बाला पोर आम्राङ्तेधोना, ओच्‍छे थे पोरदेन राइला पोररी ङाला या जुम्‍बी आझाङ्तेधोना ङाइ विश्‍वास आल” भिसी भिजी।
26 साता गिक लिच्‍छाएनोन चेलागदे दिमरीन म्राप ढुङ्सी चिबा मुबा। जमा चा थोमाएनोन थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन मुबा। तर येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खसी थेनीगदेला गुङरी राप्‍सी धन्‍छ्‌याजी, ओच्‍छे “एनीगदेदा शान्‍ति तगै!” भिसी सुङ्जी। 27 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला छ्‌या उन्‍बान थोमादा “एला या जुम्‍बी चुरी थान्‍गो, ओच्‍छे ङाला या च्‍यागो। ओच्‍छे एला यासे ङाला राइरी थुर्सी च्‍यागो। एसे शङ्का थालउ, तर विश्‍वास लउ” भिसी सुङ्जी।
28 थेनोन धुइरी थोमासे येशूदा “ङाला प्रभुदेन परमेश्‍वर!” भिसी भिजी।
29 येशूसे थेदा “एसे ङादा म्राङ्बासे लमा विश्‍वास लबा आहिन? तर जुन म्‍हिसे ङादा आम्राङ्सैनोन विश्‍वास लला, थेसे गाते ल्‍हानान मोलम याङ्ला” भिसी सुङ्जी।
30 येशूसे ह्राङला चेलागदेला ङाच्‍छा ल्‍हानान उदेकला गेदेन शक्तिशाली गेगदे लबा मुबा, थे तामगदे चु किताबरी भ्रिबा आरे। 31 तर एनीगदेसे येशू परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी विश्‍वास लगै भिसीन चु किताब भ्रिबा हिन्‍ना। थेदा विश्‍वास लसी एनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै।
20:1 मत्ती, मर्कूसदेन लूकारी च्‍यामा स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमे न्‍हीएनोन मुला, तर चु पदरी चा स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमे न्‍हीला मिन पाङ्बा आरे। * 20:23 मत्ती १६:१९; १८:१८