21
येशू ह्राङला चेला निस मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा
जमाहेन्‍से येशू दोःसी गालील अञ्‍चलला तिबेरियास भिबा समुन्‍द्रला कुनीरी ह्राङला चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। चुह्रङ् लसी येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। थेरी सिमोन पत्रुस, दिदुमस भिबा थोमा, गालील अञ्‍चलला काना भिबा शहरला नथानेलदेन जब्‍दियाला झा न्‍ही, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो चेला न्‍ही पोप तसी चिबा मुबा। सिमोन पत्रुससे ह्राङला ह्रोगदेदा “दाहेन्‍से ङा मी तार्ङा साइबारी निला” भिसी भिमा, थेला ह्रोगदेसे “ङनीएनोन एदेन छ्‌यामनोन निला” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेनीगदे दोँगारी क्रेःजी। तर थेनीगदेसे म्‍हुन गिकरी तार्ङा गिकनोन चुङ्बारी आखम्‍नी।*
य्‍हाल तबारी छ्‌याइबा धुइरी येशू समुन्‍द्रला कुनीरी राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा मुबा। तर चेलागदेसे येशून हिन्‍ना भिसी ङोआसेनी। येशूसे थेनीगदेदा “कोलागदे, एनीगदेदेन छ्‌याम तार्ङा मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “आरे” भिसी भिजी। येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे दोँगाला दाहिनेपट्टि घ्‍याङ रोप्‍गो तार्ङा स्‍याप्‍ला” भिसी सुङ्जी। थेनीगदेसे येशूसे सुङ्बा ग्‍लारी घ्‍याङ रोप्‍मा ल्‍हानान तार्ङा स्‍याप्‍बासे लमा घ्‍याङनोन छेङ्बारी आखम्‍नी।* येशूसे माया लबा चेलासे पत्रुसदा “थे मी प्रभु गा चीम” भिसी भिजी। “थे मी प्रभु गा चीम” भिबा थेःसी सिमोन पत्रुस ह्राङला क्‍वान क्रेप्‍सरी खीसी समुन्‍द्ररी वाङ्‌जी। तिग्‍दा भिसम थेसे क्‍वान स्‍युबा मुबा। तर स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदे चा दोँगारीन चिसी तार्ङासे प्‍लिङ्बा घ्‍याङ छेङ्बान समुन्‍द्रला कुनीरी खजी। समुन्‍द्रला कुनीग्‍याम थेनीगदे ल्‍हाना थारेङ आरेमुबा, ओस्‍पन ग्‍यार्जा गिक मिटर ते जे थारेङ मुबा। समुन्‍द्रला कुनीरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदेसे मेभुप्‍रारी तार्ङा म्राङ्जी ओच्‍छे गेङएनोन म्राङ्जी।
10 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे भर्खर चुङ्बा तार्ङा जजाकी भउ” भिसी सुङ्जी।
11 जमाहेन्‍से सिमोन पत्रुस दोँगारी क्रेःसी घ्रेन घ्रेन तार्ङासे प्‍लिङ्बा घ्‍याङ छेङ्बान पाखारी भजी। थेरी ग्‍यार्जा गिकसे बोगल न्‍हीसे च्‍युक सोम तार्ङा मुबा। ओते ल्‍हाना मुसैनोन घ्‍याङ चा आढेनी। 12 येशूसे थेनीगदेदा “चबारी खउ” भिसी सुङ्जी। तर चेलागदे खालैसेन येशूदा “ह्राङ खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइबा सेम आलनी। तिग्‍दा भिसम येशू प्रभु हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे ङोसेसी जिन्‍बा मुबा। 13 येशू फेप्‍खसी थेनीगदेदा गेङदेन तार्ङा पिन्‍जी। 14 येशूदा सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से ह्राङला चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा चु सोमरेमला पालरी मुबा।
येशूदेन पत्रुस
15 थेनीगदेसे चसी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे सिमोन पत्रुसदा “यूहन्‍नाला झा सिमोन, तिग एसे ङादा चुगदेसे भन्‍दा ल्‍हाना माया लला?” भिसी सुङ्जी।
जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “हिन्‍ना प्रभु, ङाइ ह्राङदा माया लमुला भिबा ताम ह्राङदान था मुला” भिसी भिमा, येशूसे थेदा “थेह्रङ् भिसम एसे ङाला ग्‍युला कोलागदेदा ज्‍यना लसी छउ” भिसी सुङ्जी।
16 येशूसे दोःसी, “यूहन्‍नाला झा सिमोन, तिग एसे ङादा माया लला?” भिसी सुङ्जी।
जमाहेन्‍से थेसे येशूदा “हिन्‍ना प्रभु, ङाइ ह्राङदा माया लमुला भिबा ताम ह्राङदान था मुला” भिसी भिमा, येशूसे थेदा “थेह्रङ् भिसम एसे ङाला ग्‍युगदेदा ज्‍यना लसी च्‍यागो” भिसी सुङ्जी।
17 येशूसे दोःसीनोन थेदा “यूहन्‍नाला झा सिमोन, तिग एसे ङादा माया लला?” भिसी सुङ्जी।
येशूसे चुह्रङ् लसी सोमरेमधोना “तिग एसे ङादा माया लला?” भिसी सुङ्बासे लमा ल्‍हानान आज्‍यना ङ्‍हम्‍सी पत्रुससे येशूदा “प्रभु, ह्राङदा जम्‍मान ताम था मुला। ङाइ ह्राङदा माया लमुला भिबा तामएनोन ह्राङदा था मुला” भिसी भिजी।
जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ् भिसम एसे ङाला ग्‍युगदेदा ज्‍यना लसी छउ। 18 एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ए भ्‍योन मुबा धुइरी एसे ह्राङला केः ह्राङसेन खीमुबा, ओच्‍छे जुन ग्‍लारी निबा सेम लमुबा थेरीन निमुबा। तर खेप्‍बा दोमाहेन्‍से एसे तिगै लबारी आखम, एदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे केः खीसी पिन्‍ना ओच्‍छे जुन ग्‍लारी एदा निआम्‍हन थेरीन एदा भोर्ला” भिसी सुङ्जी। 19 चु ताम चा परमेश्‍वरदा मान लबादेन जयजयकार लबारी पत्रुस खाह्रङ् लसी सितोःला भिसी येशूसे सुङ्बा हिन्‍ना। चु ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे पत्रुसदा “ए ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी।
येशूसे माया लबा चेला
20 पत्रुससे ग्‍याप दोःसी च्‍यामा येशूसे माया लबा चेला लिच्‍छा लिच्‍छा खबान लबा म्राङ्जी। चुनोन चेलासे भोज चबा धुइरी येशूला ङामरी चिसी, “प्रभु, ह्राङदा चुङ्सी पिन्‍बा म्‍हि खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइबा मुबा।* 21 थेदा म्राङ्सी पत्रुससे येशूदा “चुला चा तिग तला?” भिसी ङ्‌योइजी।
22 जमाहेन्‍से येशूसे पत्रुसदा “ङा आखतेधोना थेसे ङादा भ्रान्‍सी चिइ भिबा ङाला सेम मुसैनोन एदा तिग्‍दा तोःजी? ए चा ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 23 थेतबासेलमा थे चेला आसिनम भिबा ताम स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसे था याङ्जी। येशूसे मी थे आसि भिसी सुङ्बा आरेमुबा, तर “ङा आखतेधोना थेसे ङादा भ्रान्‍सी चिइ भिबा ङाला सेम मुसैनोन एदा तिग्‍दा तोःजी?” भिसी जे सुङ्बा मुबा।
24 चुनोन चेलासे चु जम्‍मान ताम पाङ्बा हिन्‍ना, ओच्‍छे थेसेन चु ताम भ्रिबा हिन्‍ना। थेसे पाङ्बा तामदेन भ्रिबा ताम सत्‍य मुला भिसी ङन्‍दा था मुला।
25 येशूसे अर्गुएनोन ल्‍हानान गेगदे लबा मुला। थे जम्‍मान गेला बारेरी भ्रिबा हिन्‍सम चु किताबगदे जम्‍बुलिङ नाङनोन आवाङ्सेला मुबा भिसी ङाइ म्‍हन्‍मुला।
* 21:3 लूका ५:५ * 21:6 लूका ५:६ 21:15 “ग्‍युला कोलागदे” भिबा चा येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 21:19 ल्‍हाना ह्रङ्‌बा बाइबल विद्वानगदेसे पत्रुसदा बोगल गिकसे च्‍युइ दिङ लिच्‍छा थोबो ग्‍युरो लसी क्रुसरी टाँगब लसी साइजी भिसी पाङ्बा मुला। * 21:20 यूह १३:२५