3
निकोदेमस येशूदा स्‍याप्‍बारी निबा
फरिसीगदे न्‍हङला निकोदेमस भिबा म्‍हि गिक मुबा। थे यहूदी नेतागदे न्‍हङला गिक मुबा। थे तिरेकुनु म्‍हुनङ येशू मुबा ग्‍लारी निसी येशूदा “गुरु, ह्राङ ङन्‍दा लोप्‍बारी परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा हिन्‍ना भिबा ङन्‍दा था मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्रो आलनी भिसम ह्राङसे लबा ह्रङ्‌बा शक्तिशाली गेगदे खालैसेन लबारी आखम” भिसी भिजी।
येशूसे थेदा “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालै म्‍हि तोरग्‍याम आन्‍हतेधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा म्राङ्बारी आखम” भिसी सुङ्जी।
चु ताम थेःसी निकोदेमससे येशूदा “खेप्‍बा दोसीनोन म्‍हि खाह्रङ् लसी दोःसी न्‍हबारी खम्‍ला? तिग थे दोःसी आमाला फो न्‍हङ‍री वाङ्सी न्‍हबारी खम्‍ला?” भिसी भिजी।
जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालै म्‍हि क्‍युइदेन आत्‍माग्‍याम आन्‍हतेधोना परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ्। ल्‍हुइग्‍याम न्‍हबा ल्‍हुइ हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हबा आत्‍मा हिन्‍ना। ङाइ एदा तोरग्‍याम न्‍हतोःला भिसी पाङ्‌मा ए उदेक थातउ। लाबा खानङपट्टि निम्‍हन्‍जी थेनोनपट्टि निमुला। लाबा खबा एसे था याङ्मुला, तर थे खानङग्‍याम खजी खानङपट्टि निजी भिबा एदा था आरे। परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हबा म्‍हिगदेएनोन थेह्रङ्बान तमुला।”
निकोदेमससे येशूदा “चु खाह्रङ् लसी तखम्‍ला?” भिसी ङ्‌योइजी।
10 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ए इस्राएलीगदेला गुरु तसीनोन चु ताम आघोनी? 11 च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ङन्‍से मी ह्राङसे म्राङ्बा तामदेन था याङ्बा ताम जे पाङ्‌मुला। तर ङन्‍से पाङ्बा ताम एनीगदेसे विश्‍वास आलमुला। 12 ङाइ जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेला बारेरी पाङ्‌मा मी एनीगदेसे विश्‍वास आलमुला भिसम स्‍वर्गला बारेरी पाङ्‌मा एनीगदेसे खाह्रङ् लसी विश्‍वास लबारी खम्‍ला? 13 “स्‍वर्गग्‍याम खबा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैनोन स्‍वर्गरी निबा आरे। 14 यहूदीगदे तोङतोङबा ग्‍लारी मुबा धुइरी मोशासे पित्तलला पुख्री स्‍होसी सिङरी ठोक्‍सी च्‍योबा ह्रङ् परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदाएनोन च्‍योला।* 15 ओच्‍छे जुन जुन म्‍हिसे थेदा विश्‍वास लला, थेनीगदेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।
16 “तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङदा ल्‍हानान माया लसी ह्राङला गिक जेन झा पुइखजी। थेदा विश्‍वास लबागदे खालै नाश थातगै, तर जुकजुकधोनाला जुनी याङ्‌गै भिसीन चुह्रङ् लबा हिन्‍ना। 17 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा जम्‍बुलिङदा सजाय पिन्‍बारी पुइखबा आहिन। तर थेग्‍याम जम्‍बुलिङसे थार्बा याङ्‌गै भिसी पुइखबा हिन्‍ना। 18 जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झाथोरी विश्‍वास लला, थेला दोष आउन। तर विश्‍वास आलबा म्‍हिला चा ङाच्‍छान दोष उन्‍सी जिन्‍बा तला। तिग्‍दा भिसम थेसे परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास आलनी। 19 दोषी खाह्रङ् लसी तला भिसम य्‍हाल जम्‍बुलिङरी खसी जिन्‍सैनोन म्‍हिगदेदा य्‍हाल भन्‍दा धोपधोपनोन सेम निजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे लबा गेनोन आज्‍यबा मुबा। 20 आज्‍यबा गे लबागदेसे य्‍हालदा हेला लमुला। तिग्‍दा भिसम य्‍हालरी खमाहेन्‍से थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा गे जम्‍मासेन म्राङ्ला भिसी थेनीगदे य्‍हालरी आखबा हिन्‍ना। 21 तर थेसे लबा जम्‍मान गे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम गिक तसी लबा हिन्‍ना भिसी जम्‍मासेन म्राङ्‍गै भिसी सत्‍य तामदा तेन्‍बा म्‍हि य्‍हालरी खबा हिन्‍ना।”
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे येशूला बारेरी दोःसी पाङ्बा
22 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यहूदिया अञ्‍चलरी फेप्‍सी तिगै धिनना लागिरी थेनीगदेदेन छ्‌याम थेरी धन्‍छ्‍याबा धुइरी म्‍हिगदेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बान मुबा। 23 यूहन्‍नासेनोन सालीम भिबा ग्‍लाला ङामरी मुबा एनोन भिबा ग्‍लारी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बान मुबा। तिग्‍दा भिसम थेरी ल्‍हानान क्‍युइ मुबा, ओच्‍छे म्‍हिगदे थेरी खसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बान मुबा। 24 थे धुइधोना यूहन्‍ना झ्‍याल्‍खानरी परब तबा आरेमुबा।*
25 थेनोन धुइरी यूहन्‍नाला चेलागदे यहूदी गिकदेन छ्‌याम चोखो तबाला बारेरी ताम लबान मुबा। 26 जमाहेन्‍से थेनीगदे यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, यर्दन क्‍याम्‍सङ मुबा धुइरी ह्राङसे ङन्‍दा म्‍हि गिकला बारेरी सुङ्मुबा, थे म्‍हि ह्राङदेन छ्‌यामनोन मुबा। दान्‍दे थेसेनोन बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बान मुला, ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदे थे मुबा ग्‍लारी निबान मुला” भिसी भिजी।
27 यूहन्‍नासे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “परमेश्‍वरसे आपिन्‍तेधोना म्‍हिसे तिगै स्‍हे आयाङ्। 28 ‘ङा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट आहिन, तर थे भन्‍दा ङाच्‍छा पुइखबा म्‍हि जे हिन्‍ना’ भिसी ङाला बारेरी पाङ्बा ताम एनीगदेदान था मुला।* 29 जुन म्‍हिदेन छ्‌याम चाङछार चिला थेनोन म्‍हाछार हिन्‍ना। म्‍हाछारदेन छ्‌याम राप्‍बा म्‍हि म्‍हाछारला काइ थेःसी ल्‍हानान ताङ्मुला। थेह्रङ् लसीन ङाएनोन ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 30 दाहेन्‍से ख्रीष्‍ट चा बढब तबान नितोःला, तर ङा चा घटब तबान नितोःला।
स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा परमेश्‍वरला झा
31 “तोरग्‍याम फेप्‍खबा चा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुला। जम्‍बुलिङरी न्‍हबा म्‍हिगदे चा जम्‍बुलिङलान हिन्‍ना, ओच्‍छे जम्‍बुलिङलान ताम लमुला। तर स्‍वर्गग्‍याम फेप्‍खबा चा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मुला। 32 थेसे ह्राङसे म्राङ्बादेन थेःबा तामनोन सुङ्मुला, तर थेला ताम खालैसेन विश्‍वास आलमुला। 33 जुन म्‍हिसे थेला तामदा विश्‍वास लला, थेसे चा परमेश्‍वर सत्‍य हिन्‍ना भिबा तामला प्रमाण उन्‍ना। 34 परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे परमेश्‍वरलान ताम पाङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेदा ह्राङला पूरान आत्‍मा पिन्‍बा मुला। 35 परमेश्‍वरसे ह्राङला झादा माया लबा मुला, ओच्‍छे थेदा जम्‍मानथोरी शासन लबा अधिकार पिन्‍बा मुला।* 36 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लला थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला झासे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान थेसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्। बरु थेसे परमेश्‍वरग्‍याम खबा सजाय नातोःला।”
3:3 “तोरग्‍याम” भिबा चा ग्रीक बाइबल अन्‍छार दोःसीनोन भिबा हिन्‍ना। चुला अर्थ चा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम भिबा हिन्‍ना। चु ताम ३:७ देन ३१ रीनोन मुला। * 3:14 गन्‍ती २१:९ * 3:24 मत्ती १४:३; मर्कू ६:१७; लूका ३:१९-२० * 3:28 यूह १:२० * 3:35 मत्ती ११:२७; लूका १०:२२