4
येशूदेन सामरी य्‍हुलला म्रिङम्‍हेमे
यूहन्‍नासे भन्‍दा येशूसे ल्‍हानान चेलागदे स्‍होबा मुला, ओच्‍छे बप्‍तिस्‍माएनोन पिन्‍बान मुला भिसी फरिसीगदेसे थेःजी भिबा ताम येशूदा था मुबा। बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा चा चेलागदेसे पिन्‍मुबा तर येशू ह्राङसेन चा आहिन मुबा। फरिसीगदेसे थेःबा ताम था याङ्माहेन्‍से येशू यहूदिया अञ्‍चल ख्‍लासी गालील अञ्‍चलरी दोःसी फेप्‍जी।
येशू गालील अञ्‍चलरी फेप्‍मा सामरिया अञ्‍चलग्‍याम फेप्‍तोःमुबा। थेतबासेलमा येशू सामरिया अञ्‍चलला सुखार भिबा शहररी धोखजी। चु शहर चा याकूबसे ह्राङला झा योसेफदा पिन्‍बा बुला ङामरी मुबा।* थेरी याकूबला इनार मुबा। भ्रना भ्रना ब्‍लप्‍बासे लमा येशू थे इनारला कुनीरी धन्‍छ्‌याबा मुबा। थे धुइरी ओस्‍पन धिनी गङसल तबा मुबा।
थेनोन धुइरी सामरी य्‍हुलला म्रिङम्‍हेमे गिक थे इनाररी क्‍युइ किन्‍बारी खजी। येशूसे थेदा “ङादा क्‍युइ थुङ्बारी भउ” भिसी सुङ्जी। येशूला चेलागदे चा चबा स्‍हे ग्‍लुबारी शहररी निबा मुबा।
सामरी य्‍हुलला म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा “ह्राङ यहूदी य्‍हुलला म्‍हि तसीनोन ङा ह्रङ्‌बा सामरी य्‍हुलला म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम तिग्‍दा क्‍युइ ह्रीबा?” भिसी भिजी। तिग्‍दा भिसम यहूदीगदेसे सामरीगदेदेन छ्‌याम संगतनोन आलमुबा।
10 येशूसे थेदा “एसे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा मोलमदेन दान्‍दे एदेन छ्‌याम क्‍युइ ह्रीबा म्‍हिदा ङोसेबा हिन्‍सम एसे थे म्‍हिदेन छ्‌याम क्‍युइ ह्रीसेला मुबा। जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा क्‍युइ पिन्‍सेला मुबा” भिसी सुङ्जी।
11 थे म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा “लास्‍सो, ह्राङदेन छ्‌याम क्‍युइ तेःबारी ताङ आरे, ओच्‍छे इनारएनोन नुप्‍बा मुला। ह्राङसे खानङग्‍याम थे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा क्‍युइ भला? 12 तिग ह्राङ ङन्‍ना म्‍हेमे याकूब भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना? थेसेन ङन्‍दा चु इनार स्‍होसी पिन्‍बा हिन्‍ना। थेदेन थेला सन्‍तानसे ओच्‍छे थेला म्‍हे मुइगदेसेनोन चुनोन इनारला क्‍युइ थुङ्मुबा” भिसी भिजी।
13 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “चु क्‍युइ थुङ्बा म्‍हिगदेदा दोःसी क्‍युइ फुइला। 14 तर जुन जुन म्‍हिसे ङाइ पिन्‍बा क्‍युइ थुङ्ला थे म्‍हिदा दोःसी क्‍युइ आफुइ। ङाइ थेदा जुन क्‍युइ पिन्‍ना, थे क्‍युइ चा थेला लागिरी जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा क्‍युइला मुहान दोला!” भिसी सुङ्जी।
15 थे म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा “लास्‍सो, ङादाएनोन थे क्‍युइ भउ, थेह्रङ् भिसम ङादा दोःसी क्‍युइ आफुइ ओच्‍छे चुधोना क्‍युइ किन्‍बारीनोन खआतोः” भिसी भिजी।
16 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “निउ, एला ह्रेम्‍बोदा ङ्‌योइसी भउ” भिसी सुङ्जी।
17 थेसे “ङाला ह्रेम्‍बो आरे” भिसी भिजी।
तर येशूसे थेदा “एसे ङाला ह्रेम्‍बो आरे भिसी भिबा ठीक हिन्‍ना। 18 तिग्‍दा भिसम एला गोर ङा ह्रेम्‍बो तसी जिन्‍बा मुला। दान्‍दे ए जुन म्‍हिदेन छ्‌याम चिबा मुला, थे म्‍हि एला ह्रेम्‍बो आहिन। एसे पाङ्बा ताम सत्‍य हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।
19 जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे, “लास्‍सो, ह्राङ अगमवक्ता हिन्‍बा चीम भिसी ङाइ था याङ्जी। 20 ङन्‍ना आखे म्‍हेमेगदेसे चु गङरी परमेश्‍वरदा तेन्‍जी, तर ह्राङनी यहूदीगदेसे चा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ग्‍ला यरूशलेम जे हिन्‍ना भिसी सुङ्मुला” भिसी भिजी।
21 येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे ङादा विश्‍वास लउ, दाहेन्‍से खालैनोन परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी चु गङरीदेन यरूशलेमरी निआतोःबा धुइ खबान मुला। 22 एनी सामरीगदेसे आसेनान परमेश्‍वरदा तेन्‍जी, तर ङनी यहूदीगदेसे चा सेसी तेन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थार्बा याङ्बा चा यहूदीगदे न्‍हङ‌ग्‍यामनोन तला। 23 तर चुह्रङ्बा धुइएनोन खबान मुला, थे धुइ चा चुनोन हिन्‍ना, सेसी सेमहेन्‍सेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हिगदेसे चा सत्‍यदेन आत्‍माग्‍याम परमेश्‍वर आबादा तेन्‍मुला। परमेश्‍वर आबासे चुह्रङ् लसी तेन्‍बा म्‍हिगदे म्‍हाइमुला। 24 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर आत्‍मा हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेदा तेन्‍बागदेसे सत्‍यदेन आत्‍माग्‍याम तेन्‍तोःला।”
25 जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा “थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले फेप्‍खला भिबा ताम ङादाएनोन था मुला, थेदा ‘थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट’ भिसी भिला। थे फेप्‍खमाहेन्‍से थेसेन ङन्‍दा जम्‍मान ताम घोना लला” भिसी भिजी।
26 येशूसे थेदा “एदेन छ्‌याम ताम पाङ्बा म्‍हि, ङा थेनोन हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।
27 थे धुइरी येशूला चेलागदेएनोन थेरी धोखजी। येशू म्रिङम्‍हेमे गिकदेन छ्‌याम ताम लसी चिबा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। तर “ह्राङसे तिग म्‍हाइबा?” अथवा “ह्राङ थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम तिग्‍दा ताम लबा” भिसी खालैसेन आङ्‍योइनी।
28 जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमे दर्बुङ थेरीन ख्‍लासी नाम्‍सापट्टि निसी म्‍हिगदेदा, 29 “म्‍हि गिकदा च्‍याबारी खउ, ङाइ लबा जम्‍मान गे थेसे ङादा पाङ्जी। थेनोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट मी आहिन?” भिसी भिजी। 30 चु ताम थेःसी शहरला जम्‍मान म्‍हिगदे येशूदा च्‍याबारी थेरी खजी।
31 थेनोन धुइरी चेलागदेसे येशूदा “रब्‍बी, सोल छ्‍योइगो” भिसी बिन्‍ती लजी।
32 तर येशूसे थेनीगदेदा “ङादेन छ्‌याम चबा स्‍हे मुला, थे ताम एनीगदेदा थानोन आरे” भिसी सुङ्जी।
33 थेतबासेलमा चेलागदेसे “खालैसे येशूदा सोल भसी पिन्‍जी कि तिग?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी।
34 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङादा पुइखबासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेला गे पूरा लबान ङाला चबा स्‍हे हिन्‍ना। 35 एनीगदेसे ‘बाली मिन्‍बारी अझ ला ब्‍लि बाँकी मुला भिसी भिमुला।’ तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, बु वारीरी च्‍यागो, बाली मिन्‍सी दुइबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। 36 जुन म्‍हिसे बाली दुइबान मुला, थेसे ज्‍यला याङ्बान मुला। ओच्‍छे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा बाली ह्रुप लबान मुला। ओच्‍छे ब्‍लु ढ्‍वबादेन बाली दुइबा न्‍हीनोन ताङ्म्‍याङ्ला। 37 तिग्‍दा भिसम चु ताम सत्‍य हिन्‍ना। ‘गिकसे ब्‍लु ढ्वला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे बाली दुइला।’ 38 ङाइ एनीगदेदा एनीगदेसे ब्‍लुनोन आढ्‍वबा ग्‍लारी बाली दुइबारी पुइजी। स्‍य्‍हान्‍दोसे दुख लसी ब्‍लु ढ्वबा ग्‍लारी एनीगदेसे बाली दुइम्‍याङ्बा मुला।”
39 “ङाइ लबा जम्‍मान गे थेसे ङादा सुङ्जी” भिसी थे सामरी म्रिङम्‍हेमेसे पाङ्बासे लमा थे नाम्‍साला ल्‍हानान सामरीगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। 40 थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा “ह्राङ ङन्‍देन छ्‌याम धन्‍छ्‌यागो” भिसी बिन्‍ती लजी। जमाहेन्‍से येशू थेनीगदेदेन छ्‌याम न्‍हीरेधोना धन्‍छ्‌याजी। 41 येशूला ताम थेःसी झन ल्‍हानान सामरीगदेसे येशूदा विश्‍वास लजी। 42 थेनीगदेसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “दान्‍दे एसे पाङ्बा ताम थेःसी जे ङन्‍से विश्‍वास लबा आहिन, तर ङन्‍सेन येशूला ताम थेःसी विश्‍वास लबा हिन्‍ना। ओच्‍छे पक्‍कान जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिदा थार्ना लबा थेनोन हिन्‍ना भिसी ङन्‍से था याङ्जी” भिसी भिजी।
येशूसे हाकिमला झादा खम्‍ना लबा
43 थे ग्‍लारी न्‍हीरेधोना धन्‍छ्‌यासी येशू गालील अञ्‍चलरी फेप्‍जी। 44 अगमवक्तादा ह्राङलान नाम्‍सारी मान आल भिसी येशूसेन सुङ्बा मुबा।* 45 येशू गालील अञ्‍चलरी धोखमाहेन्‍से थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे येशूदा मान लजी। तिग्‍दा भिसम मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी येशूसे यरूशलेम शहररी लबा जम्‍मान उदेकला गेगदे थेनीगदेसे म्राङ्बा मुबा। थे धुइरी थेनीगदेएनोन यरूशलेम शहररी चाड धङ्‍बारी निबा मुबा।*
46 दोःसी येशू गालील अञ्‍चलला काना भिबा शहररी फेप्‍जी। थेनोन शहररी येशूसे क्‍युइदा अङगुरला निङगु दोना लबा मुबा। कफर्नहुम शहररी चिबा हाकिम गिकला झा ल्‍हानान आखम्‍बा मुबा।* 47 येशू यहूदिया अञ्‍चलग्‍याम गालील अञ्‍चलरी फेप्‍खजी भिबा ताम थेःसी थे हाकिम येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे थेसे ह्राङ फेप्‍खसी ङाला झादा खम्‍ना लसी पिन्‍गो भिसी बिन्‍ती लजी। तिग्‍दा भिसम थेला झा ल्‍हानान आखम्‍ना सिबारीन छ्‌याइबा मुबा।
48 थेतबासेलमा येशूसे थेदा “उदेकला गेदेन चिनु आम्राङ्तेधोना एनीगदेसे खाइमै विश्‍वास आल” भिसी सुङ्जी।
49 थे हाकिमसे येशूदा “लास्‍सो, ङाला झा सिबा भन्‍दा ङाच्‍छान ह्राङ फेप्‍खउ” भिसी पाङ्जी।
50 येशूसे थेदा “निउ, दाहेन्‍से एला झा सोला” भिसी सुङ्जी।
जमाहेन्‍से येशूसे सुङ्बा तामरी विश्‍वास लसी थे दिमरी निजी। 51 ओच्‍छे थे ग्‍यामरी निबान लमा थेला नोकरगदे खसी, “ह्राङला झा खम्‍जी” भिसी भिजी। 52 जमाहेन्‍से थेसे नोकरगदेदा “थे गाते धुइहेन्‍से खम्‍जी?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “तिल्‍मा धिनना एक बजेहेन्‍से थेला छवा म्‍हाजी” भिसी भिजी। 53 चु ताम थेःमाहेन्‍से येशूसे थेदा “एला झा सोला” भिसी सुङ्बा धुइरीन खम्‍जी भिबा ताम थेसे था याङ्जी। थेतबासेलमा थेदेन थेला म्‍हेमेक्‍योङ्सेन येशूदा विश्‍वास लजी।
54 चु गे चा यहूदिया अञ्‍चलग्‍याम गालील अञ्‍चलरी फेप्‍खसी येशूसे लबा अर्गु उदेकला गे हिन्‍ना।
* 4:5 उत्‍प ३३:१९; यहो २४:३२ 4:9 “यहूदीगदेसे सामरीगदेदेन छ्‌याम संगतनोन आलमुबा” भिबा चु ताम कोइ कोइ ग्रीक बाइबलरी आरे। * 4:44 मत्ती १३:५७; मर्कू ६:४; लूका ४:२४ * 4:45 यूह २:२३ * 4:46 यूह २:१-११