18
Llevan preso a Jesús
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53)
Jesu cʉ Pacʉre cʉ cajeniro bero Jerusalẽpʉ cãnana jã cáaápʉ. Aána Cedrón cawamecʉti ya riaacãre jã capeña aápʉ. Ti yaacãre peña, ape nʉgoapʉ Olivo na caoterica yepa cãmʉ. Topʉ jã caejawʉ Jesu mena. Judas Jesure catʉjʉ teerãre cañe rotipaʉ quena camajiwĩ ti paʉ olivo oterica yepare. Jesu topʉ nairoacã jãre cajʉgo aáteñanucuwĩ. To bairi caroaro camajiwĩ Judas. 3-5 Topʉ jã cãni paʉ polisía maja mena caejawĩ Judas. Aperã Dio wiire cacoterã polisía quena caejawã Judas mena. Sacerdote maja ʉparã, fariseo maja na cajooricarã cãma. Caroaro cabeju wamooricarã cãma. To bairi na cajĩa bujuricʉri mena cajĩa buju ejawã. Judas, Jesure cawadajãricʉ na mena cãmi. Jesu camaji tʉgayupi cʉ̃re cabaipere. To bairo majitʉgabacʉ quena na bocaʉ:
—¿Ñamʉre mʉja macati? caĩwĩ.
Ocõo bairo cʉ caĩ yʉwã:
—Jesu, Nasaré macacʉre jã maca, caĩwã.
Jesu na caĩwĩ tunu:
—Cʉna yʉ ã.
Jesu, “Cʉna yʉ ã,” cʉ caĩro api acʉari, cauwi dui tunu re cumuwã. To bairo na cabairo:
—¿Ñamʉre mʉja macati? na cajeniñanemowĩ Jesu tunu.
—Jesu, Nasaré macacʉre jã maca, cʉ̃re caĩ yʉwã cʉ̃re cañerã atána tunu.
To bairo na caĩro:
—Mere, “Yʉna yʉ ã,” mʉjaare yʉ ĩtʉgawʉ, na caĩwĩ Jesu. —To roquere yʉre mʉja camacaata ati majare yʉ buerãre na buti aá rotiya.
Cajʉgoye Jesu cʉ cabuiorique cariape to baiato ĩi, to bairo caĩwĩ. Ocõo bairo cʉ caĩrique cãmʉ: “Yʉ Pacʉ yʉre cʉ cajooricarãre jĩcaʉ maca yʉre yaji weoquẽmi,” ĩrique cãmʉ. 10 To bairo tiere cʉ caĩro Simón Pedro cʉ jarerica pãire cayo we newĩ. Yo we ne, sacerdote maja ʉpaʉre capaa coteri majocʉ Malco cawamecʉcʉre cariape nʉgoa macá amoorore capa ta ñoocõa joowĩ. 11 To bairo cʉ cáto tʉjʉʉ ocõo bairo cʉ caĩwĩ Jesu Pedrore:
—Mʉ jarerica pãire quenoo cũña. Yʉ Pacʉ cʉ capopiye tamʉo rotiricarore bairona yʉ popiye tamʉogʉ, cʉ caĩwĩ Jesu.
Jesús ante el jefe de los sacerdotes
(Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Lc 22.54)
12-13 To bairi polisía maja, na ʉpaʉ mena, aperã sacerdote maja ʉparã na cajooricarã mena Jesure cʉ jia turi, cʉ canecoama Aná cawamecʉcʉ ya wiipʉ. Caifá mañicʉ cãmi cʉ̃a. Caifána cãmi sacerdote maja ʉpaʉ ti cʉmare. 14 Caifána cajʉgoyepʉre judío majare: “Jĩcaʉ jeto romano majare cʉ cajĩa ecooro ñuugaro. To bairi nipetirã ye wapa manire cabai yajibojaʉ anigʉmi,” caĩricʉ cãmi.
Pedro niega conocer a Jesús
(Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Lc 22.55-57)
15 Jesure na cañe aáto Simón Pedro, yʉ quena nare jã caʉja aápʉ. Sacerdote maja ʉpaʉ yʉre catʉjʉ majiwĩ. To bairi cʉ ya wiire cʉ cajani jãarica janiro pupeapʉre yʉ cajãa aápʉ. 16 Pedro maca jopepʉna catuanʉcawĩ. To bairo cʉ cabairo tʉjʉʉ jope cacoteore jeniri cʉ̃re yʉ capijo jõowʉ. 17 To bairi Pedro cʉ cajãaro co maca cʉ cajeniñawõ:
—¿Mʉa cʉ mena macacʉ mee mʉ ãti?
To bairo co caĩro:
—Yʉ aniquẽe, co caĩwĩ Pedro.
18 Seeto cajoowʉ. To bairi ti wiire paa coteri maja polisía maja mena capero riowã. Ti pero tʉ cajuma tʉjʉnucucõawã. Pedro quena na mena cajumaʉ aámi.
El jefe de los sacerdotes interroga a Jesús
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71)
19 Sacerdote maja ʉpaʉ Jesure ocõo bairo cʉ caĩ jeniñawĩ yua:
—¿Di maja una na ãti mʉ cabuerã? ¿Ñe uniere nare mʉ buenucuti? cʉ caĩ jeniñawĩ.
20 To bairo cʉ caĩro ocõo bairo cʉ caĩwĩ Jesu:
—Nipetirã na caapijoropʉ yʉ cabuiowʉ judío maja neñapo buerica wiiripʉ, Jerusalén macá wii Dio wiipʉ quenare yʉ cabuionucuwʉ. Yajioropʉ yʉ cabuioquetinucuwʉ. 21 ¿Nope ĩi yʉre mʉ jeniñati? Aperã yʉre caapiricarãre na jeniñaña. Yʉ cabuionucuriquere majirãma. To bairi mʉre buiogarãma, cʉ caĩwĩ Jesu.
22 To bairo Jesu cʉ caĩro apii jĩcaʉ polisía Dio wiire coteri majocʉ Jesu riyare cʉ pari ocõo bairo cʉ caĩwĩ:
—¿Ñeere ĩi to bairo rooro mʉ yʉti sacerdote maja ʉpaʉre?
23 Jesu maca ocõo bairo cʉ caĩwĩ:
—Jocʉna yʉ caĩata yʉ caĩtori wame macare ĩ buioya. Cariapena yʉ caĩbato quena ¿nope ĩi yʉre mʉ pati? cʉ caĩwĩ Jesu polisíare.
24 Cabero Aná Jesure jia turicʉpʉre cʉ cajoowĩ sacerdote maja ʉpaʉ Caifá tʉpʉre.
Pedro niega otra vez a Jesús
(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62)
25 To bairo cabairi paʉ Pedro pero tʉ cajuma tʉjʉnucuwĩ. Topʉ cʉ catʉjʉnucuro cʉ cajeniñawã:
—¿Mʉa jĩ mena macacʉ mee mʉ áti? cʉ caĩ jeniñawã.
To bairo cʉ na caĩro:
—Cʉ mee yʉ ã, na caĩwĩ.
26 Cabero jĩcaʉ sacerdote maja ʉpaʉre capaa coteri majocʉ Pedrore cʉ caĩwĩ tunu:
—Mepʉ mʉ yʉ tʉjʉwʉ Olivo na caotericaropʉ cʉ mena mʉ cãno, cʉ caĩwĩ. To bairo caĩi Pedro cʉ amooro cʉ capa taricʉ bai cãmi.
27 To bairo cʉ̃re cʉ caĩro apii Pedro:
—Yʉ aniquẽe, cʉ caĩtowĩ tunu.
To bairo cʉ caĩtori paʉna ãbocʉ cawadawĩ yua.
Jesús delante de Pilato
(Mt 27.1-2, 11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-5)
28 Cabero cabujuparo jʉgoyeacã Jesu Caifá ya wiipʉ cãnacʉre cʉ cane aáma romano maja ʉpaʉ majuu cʉ cacũricʉ cʉ carotibojaʉ ya wiipʉre. Jesure cañericarã judío maja aniri ti wiipʉre cajãaquẽma. Romano maja ya wiipʉre na cajãa aápata pascua macaje boje ʉga rotiya maniboricaro. Caʉgueri pairãre bairona tuaboricarãma. To bairi Pilato ya wiipʉre cajãaquẽma, judío majocʉ aniquẽemi ĩrã. 29 Na cajãagaquẽto tʉjʉʉ Pilato cabuti amí, na mena wadapenigʉ. Ocõo bairo na caĩwĩ:
—¿Ñee unie caroorije cácʉ ãmi ĩrã anire mʉja wadajãti?
30 Ocõo bairo cʉ caĩwã judío maja maca:
—Caroorije cátiquẽcʉ cʉ cãmata mʉ tʉpʉ cʉ̃re jã ne atíquetiboricarã.
31 To bairo na caĩro apii Pilato na caĩwĩ tunu:
—Cʉ ne aánaja. Mʉja majuuna mʉja carotirique cʉtinucurore bairona cʉ jeniñari cʉ popiyeyeya.
To bairo cʉ caĩro judío maja ʉparã ocõo bairo cʉ caĩwã Pilatore:
—Jãre judío majare jã jĩa rotiquẽema mʉ yarã ʉparã gobierno maja.
32 To bairi cariapena cabaiwʉ, “Yucʉ tẽorica pãipʉ yʉre tu mʉgo nʉco jĩagarãma,” Jesu to jʉgoyepʉ jãre cʉ caĩ buiorica wamere bairona. 33 To bairi Pilato cʉ ya wiipʉ jãa átiri Jesu quenare cʉ cajãa rotiwĩ. Cʉ jãa roti, ocõo bairo cʉ caĩ jeniñañupʉ:
—¿Mʉna judío maja Ʉpaʉ mʉ ãti?
34 Jesu ocõo bairo cʉ caĩ yʉyupʉ Pilatore:
—¿Mʉ majuu mʉ catʉgooñari wamere yʉre mʉ jeniñati? o ¿aperã judío maja mʉre na buioti que? cʉ caĩñupʉ Jesu.
35 To bairo cʉ caĩro:
—Judío majocʉ mee yʉ ã. Yʉa judío maja mʉja cáti aniere yʉ majiquẽe. Mʉ ya yepa macana judío maja, sacerdote maja ʉparã, ¿ñe unie mʉ cáti buicʉto atopʉ mʉre na neatí? Jesure cʉ caĩñupʉ Pilato.
36 To bairo cʉ caĩro Jesu cʉ caĩñupʉ tunu Pilatore:
—Yʉa ati yepa macana ʉpaʉ mee yʉ ã. Ati yepa macana ʉpaʉ yʉ cãmata judío maja ʉparã yʉre na cajĩagaro yʉre caapiʉjarã maca na quẽborãma. Yʉre na cajĩagaro matabojarã na quẽborãma. Ati yepa macana ʉpaʉ mee yʉ ã yʉa.
37 To bairo cʉ caĩro apii Pilato cʉ caĩñupʉ:
—¿To roquere ʉpaʉ majuu mʉ ãti?
To bairo cʉ caĩro:
—Mʉ caĩrore bairona ʉpaʉ majuuna yʉ ã, cʉ caĩñupʉ Jesu Pilatore. —Cariape macajere buioʉ acʉ́ ati yepapʉ yʉ cabuiawʉ. Nipetirã cariape macajere caboorã yʉ cabuiorijere apiʉjama, caĩñupʉ Jesu.
38 To bairo cʉ caĩro:
—¿Dije unie majuu to ãti cariape macaje? cʉ caĩñupʉ Pilato.
Jesús es sentenciado a muerte
(Mt 27.15-31; Mr 15.6-20; Lc 23.13-25)
Pilato to bairo Jesure jeniñari bero judío maja ʉparã mena wadapenigʉ cabuti ejawĩ tunu. Buti ejaʉ, ocõo bairo na caĩwĩ:
—Caroorijere cátacʉ ãmi, cabui pacoʉna ãmi, yʉ ĩ majiquẽe. 39 Mʉja cabainucurije ocõo bairo ã: Pascua boje rʉmʉ cãno jĩcaʉ presopʉ cãcʉre yʉre mʉja buu rotinucu. To bairi Jesure, ¿judío maja Ʉpaʉ macare yʉ cabuuro mʉja booti?
40 To bairo cʉ caĩro apirã seeto awajarique mena ocõo bairo cʉ caĩ awajawã Pilatore:
—Cʉ̃re buuqueti majuucõaña. Barrabá macare cʉ buu jooya, caĩ awajawã. Barrabá cajee ruti paii cãmi.