11
Hu wo wothanavuke, ŋgoreiya ghino ya wo Krais ghathanavu.
Ya taraweŋga kaiwae mbaŋake wolaghɨye hu renuwaŋakikiŋgo na vavaghareko iyava ya wo na ya vaghareŋga hu ghambu wagiyawe. Ko nuwaŋguiya hu ghareghareya iyake: ghɨmoghɨmoruke wolaghɨye umbalinjiya Krais, wanakau umbalinjiya lenji ghɨmoghɨmoru, na Krais umbaliya Loi. Iya kaiwae thoŋgo ghɨmoru regha i yabo umbaliye na i naŋgo na i utuŋa Loi ghalɨŋae, kaero i vakatha umbaliye, iye Krais, i monjina. Ko thoŋgo wevo eunda ma i liyabo umbaliye na i naŋgo na i utuŋa Loi ghalɨŋae ekelesiya e maranji, i vakatha umbaliye, iye le ghɨmoru, i monjina. Thoŋgo ma i yabo umbaliye iye ŋgoreiya wevo i koru yathuvao umbaliye vulivuliye. Kaiwae thoŋgo wevo eunda ma nuwaiya i yabo umbaliye, mbema i tenɨyathu vara. Ko iyemaeŋge ghathuwathuwa i monjimonjina thoŋgo i tenɨyathu o i koruyathu moli, iya kaiwae i thovuye eŋge thoŋgo i yabo.
Ghɨmoru ma valɨkaiwae i yabo umbaliye, kaiwae Loi va i vakatha ghɨmoru mbe amalaghɨniye vara ŋgaliŋgaliya, na i woraŋgiya Loi le vwenyevwenye. Ko wevo iye ghɨmoruko le vwenyevwenye. Ya utu ŋgoreiyake, kaiwae Loi mava i wo wevo ŋginauye na i vakatha weya ghɨmoru, va i wowe eŋge ghɨmoru na i vakatha wevo. Tembe ŋgoreiyeva, Loi mava i vakatha ghɨmoru wevo kaiwae, ko va i vakathaeŋge wevo ghɨmoru kaiwae. 10 Iyake kaiwae wevo i yabo umbaliye, na mbala i vaghareinda iye mbe ina le ghɨmoru ele mbaro tɨne, na tembe ŋgoreiyeva, nyao thovuthovuye kaiwanji. 11 Ko iyemaeŋge Loi le gharɨgharɨ e tɨnenji, wevoko iye le ghɨmoruwe na ghɨmoruko iye levowe. 12 Kaiwae wevo i menawe ghɨmoru, tembe ŋgoreiyeva ghɨmoru i menawe wevo. Ko iyemaeŋge bigibigi wolaghɨye thɨ mena weya Loi.
13 Ghemi mbowo hu renuwaŋa. I thovuye eŋge thoŋgo wevo ma i yabo umbaliye na i naŋgo weya Loi ekelesiya e maranji? 14 Ghinda gharɨgharɨ ghandathanavu i vaghareinda, thoŋgo ghɨmoru umbaliye vulivuliye molamolao monjimonjinae. 15 Ko thoŋgo wevo umbaliye vulivuliye molamolao iye le vwenyevwenye, kaiwae Loi va i wogiyawe umbaliye ghayaboyabo. 16 Thoŋgo lolo regha nuwaiya i wogaithɨŋa renuwaŋake iyake kaiwae, ne ya thombeya ghalɨŋaeko na yaŋa, “Ghime weimaŋgiya Loi le ekelesiya e valɨvaŋga regha na regha lama kururu kamwathɨniye mbe ŋgoreiye vara iyako.”
Giya le ghanɨŋga boboma
(Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20)
17 E mbaŋake iyake nuwaŋguiya ya vavaghare e ghemi bigi regha kaiwae. Bigike iyake kaiwae ma valɨkaiwae ya taraweŋga, kaiwae mbaŋa hu mevathavatha lemi kururu e ghathovuye nasiye, mbema e ghatharɨ laghɨye eŋge. 18 I viva ya loŋweya utunimi, mbaŋa hu mevathavatha, kaero hu tagaviyaviya wabwi e lemi ekelesiyana tɨne. Totoko iyako seiwo ya loŋweghathɨ. 19 Emunjoru mbe e ghamitomethi e tɨnemina, na e tɨne mbala valɨkaiwae ra ghareghare, thavala nanji e tɨnemina thɨ ghambugha thanavuko iya Loi iŋa i rumwaru. 20 Mbaŋa hu mevathavatha na hu ghanɨŋga na regha, hu munjeva hu vakatha Giya le ghanɨŋga boboma. Ko iyemaeŋge, iya ghemi hu vakavakathako ma ŋgoreiya Giya le ghanɨŋga boboma thanavuniye, 21 kaiwae ghemi regha na regha hu maya na hu ghana ghamina, ma hu roroghagha ghamune kaiwanji. Iya kaiwae vavana hu ghanɨthigha, vavana bada mbe i gharɨgharɨ weŋga, na vavana hu munumu laghɨye moli. 22 Ko ma e lemi ŋgolo na valɨkaiwae hu ghanɨŋga na hu munumuwe? Ma e lemi yavwatata Loi le ekelesiya kaiwae! Ghamune ma e lenji bigibigi hu vakavakatha ghanjimonjina! Nuwamiya ŋgoroŋga yaŋa weŋga? Valɨkaiwae ya taraweŋga iyake kaiwae? Nandere moli!
23 Va ya wo weya Giya Jisas va ya utuŋa weŋga, ŋgoreiyake: Giya Jisas va e gougouniye ghaliliva, amalaghɨniye i wo bred mbumbura, 24 i vata ago weya Loi, i njiviyaviya, na iŋa, “Iyake riwaŋgu, ghemi kaiwami. Hu vakatha valaŋa iyake wo renuwaŋakiki kaiwae.” 25 Tembe ŋgoreiyeva, ghanɨŋgako e ghereiye, i thɨna waen ghakom na iŋa, “Waenɨke iyake, iye dagerawe togha kaiwae, dageraweko iyako ne i yomara e madɨbaŋgu. Thembaŋa ne hu mun, hu vakatha worenuwaŋakiki kaiwae.” 26 Iya kaiwae thembaŋa ne hu ghana bredɨke iyake na hu muna waenɨke iyake, iyake ŋgoreiya hu utuŋa Giya le mare utuniye ghaghada mbaŋa ne i njoghama.
27 Iya kaiwae, thela thoŋgo i ghan na i mun bwagabwaga Giya ghabred na waen, na ma i vakatha ŋgoreiya thanavuniyeko, iye kaero i wovatharɨtharɨŋa Giya mbunɨmaniye na madɨbae na ne i vaidiya vuyowae. 28 Iyake kaiwae iviva moli lolo regha na regha tembe ghamberegha wo i thuwe wagiyawe, amba muyai i ghana bred na i muna waen. 29 Kaiwae thoŋgo i ghana bred na i muna waen na ma i rerenuwaŋa Giya mbunɨmaniye na le mare ghanjirumwaru, tembe ghamberegha i vakatha ghavuyowo. 30 Iyake kaiwae e tɨnemina thɨ ghanagha thɨ ghambwera na riwanji i njavovo na vavana kaero thɨ mare. 31 Ko thoŋgo tembe ghandamberegha ra thuwe wagiyaweinda, mane ra vaidiya Loi le ghatha weinda. 32 Ko mbaŋa i ghathainda, iyako i vanamweinda, na mbala thava ne vara vaidiya Loi le wovatharɨtharɨŋa iya weindaŋgiya thiye ma thɨ loŋweghathɨ.
33 Iya kaiwae, lo bodaboda, mbaŋa thoŋgo hu mevathavatha Giya le ghanɨŋga boboma kaiwae na huya ghanɨŋga na regha, mbe hu veroghagha weŋga. 34 Thoŋgo thela bada i gharɨ, mbowo i ghanɨŋga mbe ele ŋgolo amba muyai i mena, na mbaŋa hu mevathavatha na regha, thava ne hu vaidiya Loi le lithɨ. Mbaŋa ne ya ghaona, amba te ya varumwaruva bigibigi vavanava kaiwanji e ghemi.