12
Nyao Boboma i giya raloŋweloŋweghathɨ ghanjibebe
Lo bodaboda, va hu roriya lo leta na hu vaitoŋgo Nyao Boboma le giya kaiwanji, na e mbaŋake iyake nuwaŋguiya ya thombe e ghemi na ya varumwaru nuwami kaiwanji. Hu ghareghare wagiyawe, mbaŋa vamba ma hu ghareghare Loi, bigibigi vavana va thɨ vaŋguŋga na i vagaghala nuwamina na hu kururu weŋgiya vatavatad na ma e ghalɨghalɨŋanji. Iya kaiwae nuwaŋguiya hu ghareghare, thoŋgo Loi Une Boboma ina weya lolo regha ma valɨkaiwae ne i gura Jisas. Na thoŋgo lolo regha iŋa, “Jisas iye Giya,” Nyao Boboma le vakatha e tɨne iya i utuutunawe.
Nyao Boboma le giya regha na regha i tomethi, ko Nyao Boboma mbe reghaeŋge. Tomethi kaiwo ra vakathaŋgi gharɨgharɨ vavana kaiwanji, ko mbe ra kaiwo eŋge weya Giya ghamberegha. Regha na regha tomethi la vurɨgheghe kaiwo kaiwae, ko Loi mbe ghambereghaeŋge, iye i giya taulaghɨke la vurɨgheghe kaiwoke wolaghɨye kaiwanji. Loi iye i woraŋgiya Nyao Boboma le vurɨgheghe weinda regha na regha gharɨgharɨke wolaghɨye ghanjithalavu kaiwae. Nyao Boboma i giya lolo regha ghabebe thimba ghautuutu na i utuutuwe, na Nyao Boboma iyako i giya lolo reghava ghabebe na i utuutu weiye le ghareghare. Nyao Bobomako iyako i giya weya lolo regha loŋweghathɨ na le loŋweghathɨ i laghɨye moli valɨkaiwae Loi i vakatha bigi laghɨye regha ŋgoreiya le naŋgoko, na weya lolo reghava i giya ghabebe na i vamoruŋgiya ghambweghambwera. 10 Nyao Boboma i giya vurɨgheghe weya lolo reghava na i vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele i ghanagha, na weya reghava i giya ghabebe na i utuŋa toto thɨ menawe Loi. Weya lolo reghava i giya ghabebe na valɨkaiwae totoko iya i mena weya Nyao Boboma na totoko iya i mena weŋgiya nyao raraitharɨ, ne i ghareghare ghanjitomethi. Weya lolo reghava i giya ghabebe na i utuutu e ghalɨghalɨŋa mbe regha, na weya mbowo reghava i giya ghabebe na valɨkaiwae i vɨva ghalɨghalɨŋako iyako na i manjamanjala. 11 Nyao Boboma mbe ghambereghaeŋge vara iya i vakathaŋgiya vakathake wolaghɨye thiyake na i giya weŋgiya gharɨgharɨ tomethi ŋgoreiya le renuwaŋa.
Riwanda regha, ko tomethi ŋginau
12 Gharɨgharɨ ghinda riwanda regha, ko ŋginauye lemoyo. Othembe ŋginauke e riwandake lemoyo, thɨ tubwe na regha na thɨ tabo ririwo regha. Na Krais riwae ŋgoreiyako. 13 Iyake ŋgoreiya taulaghɨke ghinda, thiye Jiu na thiye ma Jiu ŋgoreiye, rakakaiwobwaga na rakarakayathu gharɨgharɨniye, Loi kaerova i bapɨtaiso Une Boboma na ra tabo na ririwo regha, na Nyao Bobomako iyako i mena na i yaku taulaghɨke ghinda weinda.
14 Kaiwae riwandake ma mbe regha eŋge, ko ŋginauye lemoyo. 15 Thoŋgo ghegha iŋa, “Kaiwae ghino ma nɨmanɨma ŋgoreiye, iya kaiwae ghino ma ririwo ŋginauye regha.” Othembe i utu na ŋgoreiyako, ko emunjoru iye riwandake ŋginauye regha. 16 Na thoŋgo yanawanda iŋa, “Kaiwae ghino ma maramara ŋgoreiye, iya kaiwae ghino ma ririwo ŋginauye regha.” Othembe i utu na ŋgoreiyako, emunjoru iye riwandake ŋginauye regha. 17 Thoŋgo riwandake laghɨye mbema maramara eŋge, ŋgoroŋga ne iŋa eŋge na i loŋweya? Thoŋgo riwandake laghɨye mbema yanawanda eŋge, ŋgoroŋga ne iŋa eŋge na inae? 18 Ko iyemaeŋge Loi vama i bigiraweya riwandake ŋginauye regha na regha ŋgoreiya le renuwaŋako. 19 Thoŋgo riwandake ŋginauye wolaghɨye vambema ŋginau regha eŋge, riwandake mbala nandere. 20 Emunjoru riwandake ŋginauye ŋginau wolaghɨye, ko riwandake mbe regha eŋge.
21 Iya kaiwae maramara mane i dage weya nɨmanɨma na iŋa, “Ma nuwaŋguiyaŋge. Ghino valɨkaiwaŋgu.” Tembe ŋgoreiyeva, ma valɨkaiwae umbalɨnda i dage weya ghegha na iŋa, “Ma nuwaŋguiyaŋge. Ghino valɨkaiwaŋgu.” 22 Ma ŋgoreiyako, kaiwae riwandake ŋginauye iya ra renuwaŋa na raŋava thiye ma bigi regha, thiye bigibigi laghɨye e riwandake. 23 Tembe ŋgoreiyeva, riwandake ŋginauye iya ra renuwaŋa monjimonjinae ra vaghavathaŋa wagiyawe, na riwandake ŋginauye iya monjinandaŋgi ra njimbukiki wagiyawe. 24 Iya kaiwae riwandake ŋginauye thiye ma e ghanjitarawa, Loi mbowo i wovorovoroŋaŋgiva. Loi va i vakatha riwandake ŋgoreiyako, 25 na mbala thava riwandake ŋginauye tomethi lenji yaku, ko mbe thɨ venjimbunjimukikiŋgi eŋge vara. 26 Mbala the ŋginau i vɨrɨ, ŋginauko wolaghɨye thɨ vɨrɨ. Na thoŋgo ŋginau regha ghatarawa, ŋginauko wolaghɨye ghanjitarawa.
27 Ghemi Krais riwae, na regha na regha ghemi riwae ŋginauye regha. 28 Ekelesiya e tɨne Loi kaerova i bigiraweŋgiya ŋginau regha na regha tomethi ghabebe. I viva i bigiraweŋgiya gharɨgharɨ vavana na ghalɨŋae gharaghambɨ, theghewoniye vavana thɨ tabo ghalɨŋae gharautu na thɨ vathivathiya ghalɨŋae, theghetoniye vavana thɨ tabo ravavaghare, vavana thɨ vakavakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele, na amba vavanava ghanjibebe thɨ vamoruŋgiya ghambweghambwera; vavana thɨ thalavuŋgiya gharɨgharɨ, vavana thiye ekelesiya gharandevivaŋgi, na vavana thɨ utu e ghalɨghalɨŋa mbe regha. 29 Ŋgoroŋga, taulaghɨko ghalɨŋae gharaghambɨŋgi? Taulaghɨko ghalɨŋae gharautuŋgi? Taulaghɨko ravavaghareŋgi? Ŋgoroŋga taulaghɨko valɨkaiwanji vakatha ghamba rotaele i ghanagha gharavakavakathaŋgi? 30 Ŋgoroŋga, taulaghɨko ghanjibebe thɨ vamoruŋgiya ghambweghambwera? Taulaghɨko thɨ utuutu e ghalɨghalɨŋa mbe regha? Ŋgoroŋga taulaghɨko valɨkaiwanji thɨ vɨva ghalɨghalɨŋa ma thɨ ghareghare na gharumwaru i raŋgi? 31 Ko iyemaeŋge nuwaŋguiya hu rovurɨgheghe na hu wo Nyao Boboma le giya ghanjirerenuwaŋa laghɨlaghɨye.
Gharethovu utuniye
E mbaŋake iyake nuwaŋguiya ya vaghareŋga kamwathɨ thovuye moli regha na iyake i kivwalaŋgiya renuwaŋake wolaghɨye.