13
Othembe ne ya guŋgiya ghalɨghalɨŋa tomethi na nyao thovuthovuye ghalɨŋanji, ko thoŋgo ma ya gharethovu, ghino ŋgoraŋgwa umbwa i goi na laiye laghɨye, o bigi i ravwaravwa thɨ ŋge na laiye. Othembe thoŋgo wo bebe Loi i giya na ya utuŋa ghalɨŋae, othembe thoŋgo ya ghareghareya le renuwaŋa thuweleko, o thoŋgo ya ghareghareŋgiya bigibigike wolaghɨye, othembe thoŋgo lo loŋweghathɨ i laghɨye na valɨkaiwaŋgu yaŋa na ou i roiteta ghambae, ko othembe valɨkaiwaŋgu na ya vakatha bigibigiko thiyako, thoŋgo ma ya gharethovu, ghino lolo bwagabwaga moli. Na tembe ŋgoreiyeva, othembe thoŋgo ya giyavao lo bigibigike wolaghɨye weŋgiya mbinyembinyeŋgu, othembe thoŋgo ya vatomweya riwaŋguke na vowo vavanava kaiwanji, ko thoŋgo ma ya gharethovu, mane ya ndevaidi mun ghathovuye.
Thoŋgo ra gharethovu, ra ghataŋaghathɨ na ra gharemwaewo ghandaune kaiwanji. Thoŋgo gharethovu na weinda, ma ra yamwanja weŋgiya ghandaune, ma ra wovorovoroŋainda, ma ra sirari, ela yavwatata, ma ghandamberegha kaiwanda ra rerenuwaŋa, ma ra maya e gaithɨ, na ghandaune lenji vakatha vatharɨ weinda ma ra renuwaŋakiki. Thoŋgo gharethovu ina e gharenda, mbaŋa ghandau regha i vakatha tharɨ, nuwanda i tharɨŋa, na mbaŋa ghandau regha i vakatha thovuye, ra warariŋa. Thoŋgo gharethovu ina e gharenda, mbaŋa ghandau i vakatha vatharɨ weinda kaero ra ghataŋaghathɨ, mbaŋake wolaghɨye ra vareminje ghandau, mbaŋake wolaghɨye ra gharematuwa ghandau ghathanavu tene i thovuyeva, na mbaŋake wolaghɨye ra ghataŋaghathɨ.
Gharethovu thanavuniye ma ele ghambako. Ko bebeŋgike thiyake: ra utuŋa Loi ghalɨŋae, ra utuutu e ghalɨghalɨŋa vavanava, o ra utuutu weiye la ghareghare; thiyake mane thɨ roghabana, nevole thɨko. Kaiwae Loi ma i woraŋgiya bigibigike wolaghɨye e ghinda, na ma valɨkaiwanda ra ghareghare bigibigike wolaghɨye ŋgoreiye i ghareghare, mbe seiwo eŋge, na Loi ghalɨŋae ghautuutu tembe ŋgoreiyeva, 10 ko mbaŋa nevole Loi i vamboromboroŋa bigibigike wolaghɨye nevole e mbaŋako iyako, the bigiya vambe seiwo eŋge nevole iko. 11 Mbaŋa va ŋgama ghino, ya vaŋa gamagai, na lo vakatha na lo renuwaŋa mbe ŋgama thanavuniye vara. E mbaŋake iyake kaero ya thaghamala, na ŋgama thanavuniye kaero iko e ghino. Na ghemi, tembe ŋgoreiyeva. 12 E mbaŋake iyake ra ghɨmara vavaghawe bigibigi. Ghanji thuwathuwa ŋgoreiya ra thuweya ŋgalɨŋgalɨyanda e kanukanu na ra ghɨmara vavaghawe, ko ne e mbaŋako iyako amba ra thuweŋgiya bigibigi na ghanjithuwathuwa ne ŋgoreiya weinda lolo regha namoghamwanda na ra vethuweinda. E mbaŋake iyake lo ghareghare ma mboromboro, ko nevole e mbaŋako iyako amba ya ghareghare wagiyawe, ŋgoreiya Loi kaero i ghareghare wagiyaweŋgo. 13 Ŋgoreiyake. Bigibigi laghɨlaghɨye thegheto mbene thɨ yaku, loŋweghathɨ, gharematuwa na gharethovu, ko theghetoko iyako e tɨnenji, gharethovu i laghɨye kivwalaŋgi.