3
Pol i kaiwo thiye ma Jiu kaiwanji
Kaiwae Loi va i vakatha ŋgoreiyako kaiwami, na ya naŋgonaŋgo kaiwami. Ghino Pol, mbe ghinoke e thiyo kaiwae ya vakatha Krais Jisas le kaiwo weŋga ghemi ma Jiu gharɨgharɨniye kaiwami. Emunjoru kaero hu loŋweya utuniŋgu, iya Loi le mwaewoko e tɨne i giya kaiwoke iyake ya vakatha kaiwami. Loi kaerova i vatomweya le renuwaŋa memethuweleniye na i woraŋgiya e ghino ya ghareghare. (Iya Loi le renuwaŋa thuweleko iyako utuniye kaero seiwo ma utuŋa. Kaiwae thoŋgo hu vaona budakaiya vama ya rori, ne hu thuwe budakaiya ya ghareghare Loi le renuwaŋa memethuweleniye iyava i vakatha weya Krais.) Mbaŋa mevivako gharɨgharɨniye Loi le renuwaŋa memethuweleniyeke ma methɨ ghareghare, ko iyemaeŋge e mbaŋake iyake Nyao Boboma le vurɨgheghe e tɨne Loi kaero i woraŋgiya weime ghime iya i tuthiime na ghalɨŋae gharaghambɨ na ghalɨŋae gharautu boboma. Loi le renuwaŋa thuweleko ŋgoreiyake: Ghemi ma Jiu, kaero hu loŋweghathɨgha Toto Thovuye, na ghime Jiu iya tembe ŋgoreiyeva wo loŋweghathɨ, taulaghɨke ghinda ra tubwe weya Krais Jisas na ra wona regha Loi le mwaewoko, ra tabo ririwo regha ŋginauye na ra wo na regha Loi le dageraweko.
Loi va i giya wo mwaewo na ya tabo Toto Thovuye gharakakaiwo. Na i giya le vurɨgheghe e ghino na e tɨne ya vakavakatha le kaiwokewe. Othembe ghino Loi le gharɨgharɨke wolaghɨye e tɨnenji ya roreghamba vara, iyemaeŋge Loi i giya wo mwaewo na valɨkaiwae ya utuŋa vwenyevwenyeko thovuye moli iyava Krais i giyako iya ma valɨkaiwae gharɨgharɨ thɨ ghareghare na ya vavaghareŋa weŋga ghemi ma Jiu gharɨgharɨniye. Loi kaerova i giya wokaiwo na budakaiya le renuwaŋa thuwele nuwaiya i vakatha ya vamanjamanjalaŋa gharɨgharɨke wolaghɨye weŋgi. Loi iye bigibigike wolaghɨye ghanji Ravakatha na le renuwaŋako iyako vambowo i wothuwele mbaŋa me vivako e tɨne. 10 Loi i vakatha ekelesiya kaiwae, kaiwae nuwaiya i vatomwe randevivako wolaghɨye na vurɨghegheko wolaghɨye e buruburu, amalaghɨniye tomethi le thimbako wolaghɨye, mbala thɨ ghareghare. 11 Mbaŋa me vivako moli Loi kaero i renuwaŋa ne i vakatha ŋgoreiye, na e mbaŋake iyake Krais Jisas ghanda Giya le kaiwo e tɨne kaero i vakatha ŋgoreiye. 12 Weya Krais kaero i mavu weinda na valɨkaiwae ra mena Loi e marae ma weinda mun la mararu. Ra vakatha ŋgoreiyako weiye la loŋweghathɨ kaiwae ra tubwe weya Krais. 13 Iya kaiwae ya dage e ghemi, thava nuwami i tharɨ na unemi i njavovo kaiwae ghino ya vaidiya vɨrɨ kaiwami. Vɨrɨke ya ghataŋake une ghemi hu vaidiya thovuye, na iyako kaiwae hu sirari.
Pol i naŋgo Epesas kaiwanji
14 Iyake kaiwae ya ronja e gheŋgu vuvuye Ramanda e marae, 15 iye uuke wolaghɨye e buruburu na yambaneke idanji thɨ menawe. 16 Loi Ramanda iye bigibigi thovuthovuye lemoyo i riyevanjara nuwaiya i giya e ghemi, ya naŋgo Nyao Boboma le kaiwo e ghemi ne i vavurɨgheghe e unemina, 17 na lemi loŋweghathɨ kaiwae Krais i roghabana e gharemina. Ya naŋgo wathelilimina i nja bode gharethovu e thanavuniye tɨne na yawalimina i matuwo, ŋgoreiya umbwa watheliliye i nja e thelauko na i laweghathɨ. 18 Ya naŋgo weimiyaŋgiya Loi le gharɨgharɨke wolaghɨye valɨkaiwami Krais le gharethovu le malamala, le molamolao, le gheneghenevoro, na le gheneghenenja hu ghareghare. 19 Krais le gharethovu le laghɨlaghɨye ghinda gharɨgharɨ ma valɨkaiwae ra ghareghare, ko iyemaeŋge ya naŋgo na le gharethovuko iyako hu ghareghare wagiyawe na hu ghamɨnogha ghamɨnae. Na Loi iye thovuyeke wolaghɨye i riyevanjara, i yaku e ghemi na i riyevanjaraŋga.
20 Weinda Loi le vurɨgheghe i kakaiwo weinda, iya kaiwae the bigiya ra naŋgowe o ra renuwaŋa iye valɨkaiwae ne i vakatha i laghɨye kivwala iyako. 21 Thavala ghinda ra yaku ekelesiya e tɨne na weya Krais Jisas, tha na tha, ra wovavwenyevwenyeŋa Loi mbaŋake wolaghɨye, ma ele ghambako. Mbwana. Ŋgoreiye.