4
Ra tubwe na regha ŋgoreiya ririwo regha
Ghino mbe iyake e thiyo tɨne kaiwae ya kaiwo Giya kaiwae. Na mbaŋake ya dage vavurɨgheghe e ghemi, yawalimina ghaloŋgaloŋga ŋgoreiya Loi le renuwaŋa na iyava i kulana e ghemi. Mbaŋake wolaghɨye hu gharenja na ghamithanavu i udauda. Thava lemi gaithɨ i maya, ko iyemaeŋge weimi gharethovu na ghamunena lenji vakatha e ghemi hu ghataŋaghathɨ. Kaiwae Nyao Boboma i tubweŋga hu yaku na regha. Na gharemalɨlɨ yakuyakuniyeko iyako thava ne iko weŋga. Iyemaeŋge hu rovurɨgheghe na hu yaku na regha. Taulaghɨke ra tubwe ŋgoranda ririwo regha, na ra wo Nyao Boboma mbe reghaeŋge. Tembe ŋgoreiyeva weinda la gharematuwo taulaghɨke ghinda ra roroghagha thovuyeko regha iya va i vivatharaweko kaiwanda na i kula weinda. Ghanda Giya mbe regha eŋge, la loŋweghathɨ regha, na la bapɨtaiso regha. La Loi na taulaghɨke Ramanda mbe regha eŋge. Iye i mbaroŋa gharɨgharɨke wolaghɨye, iye i kaiwo weŋgiya taulaghɨke, na i yaku taulaghɨke e tɨnenji.
Ghinda regha na regha Krais i giya ghandamwaewo weinda, na i giya ŋgoreiya le renuwaŋa. Iya kaiwae e Buk Boboma tɨne i woraŋgiya iŋa,
“Mbaŋa va i voro e ghamba yaku yavoro moli weiyaŋgiya thavala kaerova i kivwalaŋgi na i ŋgarɨŋgi, na i giya gharɨgharɨ ghanjimwaewo.”+
(Ŋgoroŋga gharumwara utuutuko iŋako, “I voro”? Gharumwaru va i viva wo i njama bode moli e yambaneke. 10 Iyava i mena i njake loloniye mbema regha eŋge iyava ve voroko yavoro. Ma vambe i voro eŋge e buruburu, vambowo i vorowova yavoro moli, na i vakatha i vamboromboro bigibigike wolaghɨye.) 11 Na amalaghɨniye tembe i giyava gharɨgharɨ ghanjimwaewo ŋgoreiyake. Weŋgiya vavana i giya ghanjibebe thɨ tabo ghalɨŋae gharaghambɨ, vavana ghalɨŋae gharautu, vavana Toto Thovuye gharautu, na vavana gharɨgharɨ ghanjiranjimbunjimbu na ghanjiravavaghare. 12 I giya gharɨgharɨ ghanjibebe ŋgoreiyako na thɨ vivathaŋgiya Loi le gharɨgharɨ thɨ vakatha kaiwo thovuye, mbala ekelesiya, iye Krais riwae i mbuthumbuthu na i vurɨgheghe. 13 Na ele ghambako ra tabo wabwi regha moli kaiwae ra loŋweghathɨgha Loi Nariye na ra ghareghare wagiyawe, ŋgoranda gharɨgharɨ kaero thɨ matuwo, na ghandathanavu i mboromboro weya thanavuko iya Krais i riyevanjarakowe.
14 Kaero ma gamagaiya ghinda ŋgoreiya waŋga bagodu i yambi na i reŋa e valɨvaŋga regha, na kaero i wava e valɨvaŋga reghava, o ndewendewe i uu loloŋga — i yambi na i wa e valɨvaŋga regha na kaero i wava e valɨvaŋga regha. Rakwan lenji vavaghare ŋgoreiyako. E lenji kwanɨko thimbaniye tɨne thɨ vaŋgugiya gharɨgharɨ vavana thɨ mbelethavwiya kwan. 15 Iyemaeŋge ghinda weinda la gharethovu ra utuutu emunjoru, iya kaiwae valɨkaiwae ra mbuthu na ra tabotabo ŋgoreiya Krais, iye ekelesiya umbaliye. 16 Iye i mbaroŋa ririwoke laghɨye na ŋginauye regha na regha thɨ tubwe na regha. Ŋginau regha na regha mbe tomethi i vakatha ghakaiwo, na e tɨne ririwoko laghɨye i mbuthumbuthu na i vurɨgheghe gharethovu thanavuniye e tɨne.
Yakuyaku ŋgoreiya manjamanjala gharɨgharɨniye
17 Giya e idae ya vavurɨghegheŋga ŋgoreiyake. Thava tembe lemi yakuyaku ŋgoreiyeva gharɨgharɨ ma thɨ ghareghareya Loi. Thiye lenji renuwaŋako wolaghɨye ma e uneune, 18 na gharenji i momouwo. Kaiwae ma e lenji ghareghare moli na gharenjiko i vurɨgheghe ŋgoreiya varɨ, thiye ma e idaidanji e yawalɨko iya i menako weya Loi. 19 Ma tembe thɨ monjinaŋava lenji vakathako, na thɨ vakaiwoŋa yawalinjiko mbema e tharɨ eŋge thanavuniye, na mbema nuwanjiya eŋge vara thɨ vakatha mbela yathima thanavuniye.
20 Ko iyemaeŋge lemi ghareghare Krais kaiwae ma ŋgoreiyako. Ma thɨ vavaghare weŋga na hu vakatha thanavuko thiyako. 21 Kaero hu loŋweya Krais utuniye, na kaiwae gharaghambugha ghemi, kaerova thɨ vavaghareŋga emunjoruko iya i menako weya Jisas. 22 Iya kaiwae yawalimina teuye iyava hu yakuŋa na thanavuniyeko, wo hu bigiyathu, kaiwae yawalɨko iyako ghamɨnae i vaŋguvabeŋga na i vakovakowana e ghemi. 23 Unemina na lemi renuwaŋa laghɨye hu vatoghaŋa, iya kaiwae hu vatomwe Loi i vɨva yawalimi, 24 na hu njimbo yawalimina togha. Yawalɨko iyako thanavuniye ŋgoreiya Loi ghathanavu. I rumwaru na i boboma moli.
25 Iya kaiwae! Ghemi regha na regha mbe i utuutu emunjoru weya le valɨraloŋweloŋweghathɨ, kaiwae taulaghɨke ghinda ririwo regha ŋginauyeŋgi. 26 Thoŋgo hu gaithɨ, thava lemi gaithɨna i vaŋguŋga na hu vakatha tharɨ.+ Na thava lemi gaithɨna i wo mbaŋa molao na ghaghad varae ve ronja, 27 na thava hu giya lughawoghawo regha weya Seitan. 28 The lolothan i kakaivɨ thava tembe i kakaivɨva, ko iyemaeŋge wo i vakaiwoŋa nɨmaena e kaiwo thovuye. Na mbala ele bigibigi na valɨkaiwae i thalavuŋgiya mbinyembinyeŋgu.
29 Thava hu utuŋa utuutu raraitharɨ, ko iyemaeŋge utuutu thovuthovuye iya valɨkaiwae i thalavuŋgiya gharɨgharɨ e ghanjivuyowo na thɨ vurɨgheghe, ee hu utuŋaŋgi. Na tembe ŋgoreiyeva thavala thɨ vandeŋe lemi utuutuna, thɨ vaidiya thovuye e lemi utuna tɨne. 30 Ne hu ndevakatha Nyao Boboma na nuwae i tharɨ. Iye Loi le nono e ghemi na i woraŋgiya ghemi iye le gharɨgharɨ. Kaiwae inami hu ghareghare nevole Loi i rakayathuŋga moli tharɨ e tɨne. 31 Ghamɨghamɨna raraitharɨke wolaghɨye e ghemi hu numoyathuŋgi, weiye gaithɨ. Thava ghalɨŋami i gheroro weŋgiya ghamunena na thava hu utuutuvatharɨ weŋgi. Thava thɨghɨya thanavuniye ina weŋga. 32 Ko iyemaeŋge ghamithanavu i udauda weŋgiya ghamune na gharemi weŋgi. Ghamune lenji tharɨ weŋga hu numoyathu, ŋgoreiya weya Krais Loi kaero i numotena lemi tharɨ.
+ 4:8 Sam 68:18 + 4:26 Sam 4:4