5
Kaiwae ghemi Loi le ŋgamaŋgama gharegharethovuniye, wo hu mando na ŋgoramiya amalaghɨniye. Gharethovu thanavuniye e tɨne hu loŋgaloŋgawe, ŋgoreiya Krais i gharethovuŋainda. Iye va i vatomweya yawaliye ghinda kaiwanda ŋgoreiya vowo butiye thovuye Loi i warariŋa.
Yathima thanavuniye raraitharɨ, thanavu monjimonjina na votha thanavuniye, thava nasiye regha ina e ghemi. Thanavu ŋgoranjiyako ghemi Loi le gharɨgharɨ boboma ma valɨkaiwami ŋgoreiya iyako. Tembe ŋgoreiyeva, thama ghanjithambo, thama ghanjiutu bwagabwaga moli, thama thanavu raitharɨ tabwayaruniye i raŋgi e ghaemina, kaiwae iyako ma i thovuyeŋaŋga. Ko iyemaeŋge mbema hu utuŋa eŋge vata ago weya Loi. Nuwamina i rumwaru eŋge thavala thɨ vakavakatha yathima thanavuniye na thanavu i monjimonjina, na thavala thɨ votha, ma e ghambaghambanji Krais na Loi e lenji ghamba mbaro tɨne. (Votha thanavuniye ŋgoreiya ra kurukururu weya loi kwanɨkwan.) Na thava lolo regha le utu kwanɨkwan e tɨne na i wo nuwami. Thanavuŋgiko thiyako kaiwanji Loi le gharegaithɨ i menamena weŋgiya thavala ma thɨ loŋweya ghalɨŋaeko. Gharɨgharɨ ŋgoranjiyako thava tembe hu rabi na reghava weŋgi mbaŋa thɨ vakatha thanavu raraitharɨ.
Ghemi vambe inami e momouwo, ko iyemaeŋge mbaŋake kaero inami e manjamanjala kaiwae hu tubwe weya Giya. Iya kaiwae yawalimina ghaloŋgaloŋga ŋgoreiya ghemi manjamanjala le ŋgamaŋgama. Kaiwae manjamanjala uneya thanavu i rumwaru, yakuyaku thovuye na utu emunjoru. 10 Hu tamweya budakai Giya i warariŋa na hu vakatha. 11 Thava hu rombeleya thanavu momouwo gharɨgharɨniye thɨ vakavakatha, kaiwae ma e uneune, ko iyemaeŋge hu woraŋgiya e manjamanjala na gharɨgharɨ thɨ ghareghare iyako tharɨ. 12 (Budakaiya gharɨgharɨ thɨ vakatha thuwele, ra monjinaŋa, ma valɨkaiwanda ra govambwara.) 13 Ko iyemaeŋge mbaŋa bigibigike wolaghɨye thɨ raŋgi e manjamanjala, ambane ra thuwe ghanjiemunjoruko moli, 14 kaiwae the bigiya manjamanjala i woraŋgiya, ra thuwe wagiyawe. Iya kaiwae gharɨgharɨ lenji utuutu iŋa,
“Ghen raghenaghena, u thuweiru, u thuweiru e mare!
Amba Krais manjamanjalawae ne i woya e ghen.”
15 Yawalimina ghayakuyaku hu njimbukiki wagiyawe. Hu yaku ŋgoreiya thavala nuwanji i goi lenji yakuyaku, na thava ŋgoreiya thiye ma nuwanji i goi. 16 Ghami mbaŋa regha na regha hu vakaiwoŋa na thovuye, kaiwae mbaŋaŋgike thiyake tharɨ ghavakatha kaero i vurɨgheghe. 17 Thama hu unouno, ko iyemaeŋge Giya le renuwaŋa kaiwami nuwaiya hu ghareghare wagiyawe.
18 Thava hu muna mbwa vurɨgheghe laghɨye moli na hu kabaleya, ne iwaeŋge i vakowanaŋga. Iyemaeŋge Nyao Boboma mbe hu riyevanjaraŋgawe, 19 na Sam, kururu ghawothu na the wothuva Nyao Boboma le woveŋga lenji woraŋgiya hu utuŋa weŋgiya ghamunena. E ghaemina na e gharemina laghɨye hu wothu tarawe Giya, 20 na ghanda Giya Jisas Krais e idae, mbaŋake wolaghɨye hu vata ago weya Loi Ramanda bigibigike wolaghɨye kaiwanji.
Ragheghe wevo na ghɨmoru utuninji
21 Ghamunena lenji mbaro mbe hu ghambu Krais ghayavwatata kaiwae.
22 Ghemi ragheghe wanakau, mbe hu ghambugha lemi ghɨmoghɨmoruna lenji mbaro ŋgoreiya hu ghambugha Giya le mbaro. 23 Kaiwae ghɨmoru iye levo umbaliye, ŋgoreiya Krais iye ekelesiya umbaliye, na iye riwae, na Krais ghamberegha iye ekelesiya gha Ravamoru. 24 Ekelesiya i ghambugha Krais le mbaro, tembe ŋgoreiyeva ragheghe wanakau mbe thɨ ghambugha lenji ghɨmoghɨmoruko lenji mbaro e bigibigiko wolaghɨye.
25 Ghemi ragheghe ghɨmoghɨmoru mbe hu gharethovu weŋgiya lemi ovo ŋgoreiya Krais va i gharethovu weya ekelesiya na i vatomweya yawaliye kaiwae. 26 Va i vatomweya yawaliye na thiya kalekaleva na i thavwi e bapɨtaiso mbwaniye na e ghalɨŋae. I vakatha iyako mbala i vabobomaŋa ekelesiya, 27 na i vandeghathɨ e marae ŋgoreiya ekelesiya ghayamoyamo i thovuye moli, ma e bolabola, ma ghatabo i njonjoraka, na ma tembe e ghatharɨ reghava, iyemaeŋge i boboma na i vunevune na ma e ghatharɨ mun. 28 Mbema e kamwathɨniye eŋge regha, ghɨmoghɨmoru thɨ gharethovu weŋgiya lenji ovo ŋgoreiya thiye thɨ gharethovu weŋgiya riwanjiko. Thoŋgo ghɨmoru i gharethovu weya levo, iyako ŋgoreiya i gharethovu weya tembe ghamberegha. 29 Ma mbaŋa regha lolo regha tembe ghambereghava i botewoyathu riwae. Iyemaeŋge i ŋamwe na i njimbukiki wagiyawe, ŋgoreiya Krais i vakatha weya ekelesiya, 30 kaiwae ghinda iye riwae ŋginauyeŋgi. 31 Buk Boboma iŋa, “Iya kaiwae ghɨmoru i roiteteŋgiya ramae na tɨnae, i wa weiye levo vethɨ yaku na regha, na theghewoko thɨ tabona ririwo regha.”+ 32 Bukuke le utuutuke iyake gharerenuwaŋa i dumwaga moli. Ko iyemaeŋge ghino mbema ya utureŋa eŋge weya Krais na ekelesiya. 33 Ko iyemaeŋge ghautuutu tembe i ghaonava e ghemi. Iya kaiwae ghɨmoru regha na regha i gharethovu weya levo ŋgoreiya i gharethovu weya ghamberegha, na wevoko i yavwatatawana le ghɨmoru.
+ 5:31 Rɨgh 2:24