6
Gamagai, otatanji na oramanji utuninji
Gamagai, hu ghamba otatami na oramami ghalɨŋanji kaiwae ghemi kaero hu yaku weya Giya. Vakathako iyako i thovuye moli. Buk Boboma iŋa, “U yavwatatawanaŋgiya tɨna na rama.” Mbaroke iyake iye mbaro iviva weiye ghadagerawe, na dageraweko iyako iŋa, “Na mbala i thovuye e ghen na yawalina ghayakuyaku i molao e yambaneke.”+
Ghemi rama, thava hu vakathaŋgiya lemi ŋgaŋgana thɨ gagaithɨ, ko iyemaeŋge hu njimbukiki wagiyaweŋgi, hu vathanavuŋgi na hu vavaghare weŋgi Giya kaiwae.
Rakakaiwobwaga na ghanjigiyagiya utuninji
Ghemi rakakaiwobwaga, weimi lemi yavwatata na lemi mararu, na weimi lemi gharevatomwe, hu ghamba ghamigiyagiya e yambaneke ghalɨŋanji ŋgoreiya hu ghamba Krais ghalɨŋae. Thava hu munjeva mbe thɨ njimbughathɨgha vara ko amba hu kaiwo na thovuye, na mbala thɨ warari kaiwami. Ko iyemaeŋge mbe hu kaiwo kaiwae ghemi Krais le rakakaiwobwaga na hu vakavakatha Loi le renuwaŋa weiye gharemina laghɨye. Weimi lemi warari hu kaiwo, ŋgoreiya hu kakaiwo weya Giya, na ma hu kaiwo weŋgiya gharɨgharɨ. Kaiwae hu ghareghare Giya ne i giya lolo regha na regha le kaiwoko thovuye modae, othembe iye rakakaiwobwaga o rakarakayathu.
Giyagiyana, ghemi tembe ŋgoreiyeva, lemi vakathana mbe i thovuye weŋgiya lemi rakakaiwobwagana. Thava hu vavamararu weŋgi, kaiwae hu ghareghare ghemi na thiye ghami Giya mbe ina e buruburu, na amalaghɨniye e marae gharɨgharɨke wolaghɨye thɨ mboromboro.
Hu ghavathaŋa Loi le gaithɨ ghaghavatha
10 Wo ya govuna lo utuutuke gheke: Giya le vurɨgheghe i laghɨye moli. Iya kaiwae wo hu wo le vurɨgheghe na mbala hu vurɨgheghe moli. 11 Gaithɨ bigibiginiyeko wolaghɨye hu njimbovao, iya Loi va i giyana e ghemi, na mbala valɨkaiwami hu ndeghathɨ vurɨgheghe na thava Seitan le renuwaŋa i kwanɨyaroŋga. 12 Ghinda ma ra gaithɨ weindaŋgiya gharɨgharɨ moli, ko iyemaeŋge weindaŋgiya nyao raraitharɨ inanji thiya yaku e buruburuko, weinjiyaŋgiya lenji randeviva na lenji vurɨgheghe. Thiye yambaneke momouwoniye gharambarombaro. 13 Iya kaiwae gaithɨ bigibiginiyeko wolaghɨye iya Loi va i giyana e ghemi hu njimbovao, na mbaŋa tharɨ ghambaŋa i mena valɨkaiwami hu ndeghathɨ vurɨgheghe gaithɨ e tɨne, na mbaŋa hu gaithɨvao, ghemi mbe inamiwevara hu ndendeghathɨ e ghambami.
14 Iya kaiwae hu vivathaŋaŋga ghamimberegha. Ghemi gharɨgharɨ hu emunjoru. Emunjoru ŋgoreiya vaa lolo i njimbo e mborowae na i vavathaŋa ghamberegha. Hu vakatha budakaiya i rumwaru, kaiwae thanavu rumwarumwaruniye ŋgoreiya kwama thɨ vakatha aiyan na i ganatenɨŋge. 15 Mbe hu loŋweghathɨ vara Totoko Thovuya iya i giya vanevaneko. Amba ne iyako ŋgoreiya gheghemi ghae na ne hu ndeghathɨ vurɨgheghe. 16 Reghava iyake: lemi vareminjena mbe i vatadɨwe vara Jisas Krais. Lemi loŋweghathɨna ŋgoreiya yagogha na i vuna Seitan le kin mbe i rara vara i du e ghemi. 17 Hu ghareghare wagiyawe Loi i vamoruŋga, ŋgoreiya umbalɨmi ghagumogumo hu njimbo na i ganatena umbalɨmi. Hu wo Loi ghalɨŋae na ŋgoreiya gaithɨ ghaghalithɨ iya Nyao Boboma i giyana e ghemi. 18 Na mbaŋake wolaghɨye Nyao Boboma ele vurɨgheghe tɨne hu naŋgonaŋgowe. Bigibigiko wolaghɨye kaiwanji hu giya lemi naŋgona weya Loi na hu naŋgowe i thalavuŋga. Mbe hu njaŋanjaŋa na thava hu towotowo e naŋgo Loi le gharɨgharɨke wolaghɨye kaiwanji.
19 Tembe hu naŋgova ghino kaiwaŋgu, na mbala mbaŋa ya utuŋa Loi kaiwae tembe ghamberegha vara i giya utuutu e ghino, na weiŋgu lo gharematuwo ya uturaŋgiya Totoko Thovuye iyako Loi le renuwaŋa, na vambowo i rothuwele eŋge. 20 Totoke Thovuye iyake kaiwae Loi i tuthiŋgo na i variyeŋgo ya vavaghare, na iyako kaiwae ghino mbe iyake e thiyo tɨne. Hu naŋgo na mbala weiŋgu lo gharematuwo ya utuŋa Toto Thovuye ŋgoreiya wo mbaroko.
Utu momouniye
21 Taikikas, iye ghaghanda valɨgharegharenda na rakakaiwo thovuye Giya le kaiwo e tɨne. Iye ne i utuveŋga utuutuniŋguke wolaghɨye e ghemi, na mbala hu ghareghare lama yakuyaku ŋgoroŋga. 22 Iyake kaiwae ya variye i ghaona e ghemi na i utuŋa lama yakuyaku gheke utuniye weŋga, mbala hu ghareghare na i vamatuwoŋa gharemi.
23 Ya naŋgo weya Loi Ramanda na ghanda Giya Jisas Krais thɨ vakatha gharemalɨlɨ e ghemi raloŋweloŋweghathɨ. Thɨ vavurɨghegha lemi loŋweghathɨ na thɨ thalavuŋga hu gharethovu weŋgiya ghamune.
24 Ya naŋgo weya Loi na gharɨgharɨke wolaghɨye thavala ghanda Giya Jisas Krais ghagharethovu i meghabana weŋgi, i mwaewo weŋgi.
+ 6:3 Mba 5:16