4
Wo ya utuŋa ghamba thuwathuwa regha. Ravwenyevwenye regha i mare. Amalako nariye regha, othembe nevole i rombana ramae le bigibigiko, ko mbaŋa amalaghɨniye amba ŋgama, i tabo amba ŋgoreiya rakakaiwobwaga. Kaiwae mbaŋako thiyako mbe i ghambu vara gharanjimbunjimbu na le bigibigiko gharanjimbunjimbu lenji mbaro ghaghada i vaidiya ghatheghatheghako iya ramae i woraweko. Ghinda ŋgoranda iyako. Va ŋgoreiya gamagaima ghinda yambaneke ghanjirerenuwaŋa thɨ mbaroŋainda na ghinda ghanjirakakaiwobwaga. Ko iyemaeŋge e ghambaŋa moli tɨne iya Loi va i tuthiko, amba i variya Nariye i mena. Va wevo i ghambɨ na i yaku Jiu e lenji Mbaro raberabe. Na va i vamodo njoghainda ghinda ra yayaku mbaro e raberabe na valɨkaiwae Loi i muninda na mbala ra tabo le ŋgamaŋgama moli ghinda.
Mbala i vaemunjoruŋa le ŋgamaŋgama ghemi, Loi i variya Nariye Une i mena e gharendake. Uneko iyako i kulakula weya Loi iŋa, “Bwebwe! Bwebwe!” Iya kaiwae, ghemi mbaŋake ma rakakaiwobwaga, ghemi Loi le ŋgamaŋgama. Na kaiwae ghemi Loi le ŋgamaŋgama, thovuyeko iyava i vivatharaweko le ŋgamaŋgama kaiwanji, ne hu vaidi.
Pol i rerenuwaŋa Galeisiya kaiwanji
Me vivako, mbaŋa mava hu ghareghareya Loi, ghemi va rakakaiwobwaga weŋgiya loi kwanɨkwan. Ko iyemaeŋge mbaŋake kaero hu ghareghareya Loi, o mbala yaŋa Loi i ghareghareŋga. Na ŋgoroŋgaeŋge na tembe hu njogha weŋgiya mbaroko ma e lenji vurɨghegheko? Ko ana nuwamiya hu tabo na rakakaiwobwaga weŋgi? 10 Va ya loŋwe mbe hu ghambuŋgi vara mbaŋa kururu ghanjimbaro, manjala togha ghanjimbaro, thaga ghanjimbaro na theghathegha togha ghanjimbaro. 11 Ya gharelaghɨlaghɨ kaiwami, ne i waeŋge lo kaiwoko e ghemi thava i tabo na bigi bwagabwaga.
12 Lo bodaboda, ya naŋgo vurɨgheghe e ghemi na hu rakayathuŋga mbaro e tɨne ŋgoreiya va ya vakatha kaiwae va ya tabo rakarakayathu ŋgoreiya ghemi mbaro ma i mbaroŋaŋga amba muyai hu tabona raloŋweloŋweghathɨ. E mbaŋako iyako ghamithanavu e ghino mava i tharɨ. 13 Kaero hu ghareghare, wo ghambwera kaiwae iyava iviva ya ghaona e ghemi na ya vavaghareŋa toto thovuye e ghemi. 14 Othembe wo ghambwerako va i vakatha vuyowo e ghemi na i mandoŋga, ma hu yaŋgiwanaŋgo na hu botewoyathuŋgo. Ko iyemaeŋge hu vaŋguvathaŋgo ŋgoreiya ghino Loi le nyao thovuye regha, ŋgoreiya ghino mbe Krais Jisas ghamberegha. 15 Va e mbaŋako iyako hu warari laghɨye kaiwaŋgu, ko iyemaeŋge e mbaŋake iyake warariko iyako aŋga inae? Ya dage emunjoru, e mbaŋako iyako lemi wararina le laghɨlaghɨye kaiwae valɨkaiwami hu giya bigibigike wolaghɨye e ghino. 16 Na ŋgoroŋga? Ana ghino ghamithɨghɨya kaiwae ya utuŋa utu emunjoru e ghemi?
17 Gharɨgharɨ vavana thɨ rovurɨgheghe na nuwanjiya thɨ vɨva nuwami. Ko iyemaeŋge lenji renuwaŋako ma e ghathovuye e ghemi. Mbema nuwanjiya eŋge thɨ vakathaŋga hu meghaghathɨ weime na hu rovurɨgheghe thiye kaiwanji. 18 Ne i thovuye moli thoŋgo mbaŋake wolaghɨye hu rovurɨgheghe ghino kaiwaŋgu. Mbala hu vakavakatha ŋgoreiyako mbaŋa ra yaku na regha, na thava hu viyathu mbaŋa inaŋgu bwagabwaga weŋga. 19 Lo ŋgamaŋgama valɨghareghareŋgu, ghino tembe ya ghataŋava vɨrɨ ŋgoreiya ghambɨ vɨrɨniye. Ne ya ghataŋa vɨrɨko ghaghad hu matuwo weya Krais. 20 Elo renuwaŋake nuwaŋguiya moli mbaŋake ya thuweŋga na weiŋguyaŋgiya ghemi ra utu na thovuye. Thoŋgo inaŋgu weŋga ya ghareghare ne budakai ya dage weŋga, kaiwae budakai hu vakavakatha i vakathaŋgo nuwaŋgu i unouno.
Ghamba thuwathuwa Heiga na Sera
21 Thavala ghemi nuwamiya hu yaku Mbaro e raberabe, wo ya vaitoŋga, thare hu ghareghare mbaro ŋgoroŋga iŋa? 22 Mbaro e ghabuk tɨne iŋa Eibraham le ŋgaŋga ghɨmoghɨmoru theghewo, regha wevo rakakaiwobwaga Heiga nariye, na theghewoniye wevo rakarakayathu Sera nariye. 23 Nariye Ishmael va i virɨ weya wevo rakakaiwobwaga, na le virɨko va ŋgoreiya gharɨgharɨ lenji renuwaŋa. Ko iyemaeŋge Aisake va i virɨ weya wevo rakarakayathu ŋgoreiya Loi le dagerawe.
24 Bigibigike thiyake ŋgoreiye goghaimbaŋgi. Wanakauke theunyiwo thiyake thiye ŋgoranjiya dagerawe theghewo Loi na gharɨgharɨ thɨ dagerawe. Dagerawe regha iya mbaroko Loi va i wogiyako weya Mosese e Ou Sainai, na dageraweko iyako le ŋgamaŋgama thavala thɨ tabo rakakaiwobwaga mbaro e raberabe. Heiga iye ŋgoreiya dagerawe i mena e Ou Sainai. 25 Heiga iye ŋgoreiya Ou Sainai ina Areibiya e tɨne, na iye ŋgoreiya ghamba thuwathuwa ghemba Jerusalem e mbaŋake iyake, iye weiyaŋgiya gharɨgharɨ thɨ tabo rakakaiwobwaga mbaro e raberabe. 26 Ko iyemaeŋge Sera iye ŋgoreiya dagerawe togha, na tembe ŋgoreiyeva ghamba thuwathuwa Jerusalem e buruburu. Le ŋgamaŋgama ma rakakaiwobwaga, na iye ghinda raloŋweloŋweghathɨ tɨnanda. 27 Aiseya va iŋa Jerusalem togha le ŋgamaŋgama lemoyo, ma ŋgoreiya Jerusalem teuye. Va i utu na ŋgoreiyake:
Ghen ŋgorana wevoma iya i kwamama ma mbaŋa regha i ghambɨ,
ko iyemaeŋge ya dage vurɨgheghe na wo u warari.
Ghen ŋgorana wevoma iya ma mbaŋa regha ghambɨma vɨrɨniye i yomarawe,
ko iyemaeŋge ya dage vurɨgheghe na u kula na ghalɨŋae laghɨye.
Kaiwae othembe ghen ranuwanuwatharɨ laghɨye moli, len ŋgamaŋgama ne lemoyo moli,
ko iyemaeŋge wevona iya le ghɨmoruna mbe i rokighalona vara le ŋgaŋga mane lemoyo.+
28 Lo bodaboda, Loi le dagerawe kaiwae Aisake i yomara, na tembe ŋgoreiyeva Loi le dagerawe kaiwae ghemi hu tabo iye le ŋgamaŋgama. 29 Eibraham nariye iyava i virɨ ŋgoranda ghinda ra virɨ, i vakatha vɨrɨ laghɨye weya reghako, iyava i virɨ Une le vurɨgheghe e tɨne. Tembe ŋgoreiyeva mbaŋake noroke. Thavala thɨ yaku Mbaro e raberabe thɨ vakavakatha vɨrɨ weŋga ghemi hu virɨ Loi ele dagerawe tɨne. 30 Ko iyemaeŋge ŋgoroŋga Buk Boboma iŋa? “U variyeyathuŋgiya wevona rakakaiwobwagana na nariyena. Kaiwae wevona rakakaiwobwagana nariye mane i mbana ramae le vwenyevwenyena, mbe wevo rakarakayathu eŋge nariye ne i mban.”+
31 Iya kaiwae lo bodaboda, ghinda ma wevo rakakaiwobwaga le ŋgamaŋgama ŋgoreiye, ghinda wevo rakarakayathu le ŋgamaŋgama ghinda.
+ 4:27 Ais 54:1 + 4:30 Rɨgh 21:10