5
Rakarakayathu weya Krais
Krais kaerova i rakayathuinda mbala ghinda rakarakayathu gharɨgharɨniye. Iya kaiwae wo hu ndeghathɨ vurɨgheghe na thava tembe bigi regha i vakathaŋga hu tabo na le rakakaiwobwagava.
Wo hu vandeŋe iyake! Ghino Pol ya dage e ghemi thoŋgo hu njogha Mbaro e thanavuniye na hu wo kitenɨyathu thanavuniye, na budakaiya Krais kaerova i vakatha kaiwanda ma e ghathovuyemun e ghemi. Mbowo ya utuŋava mbaŋaiwoniye e ghemi. Thoŋgo hu vatomweŋga na hu wo kitenɨyathu thanavuniye, wo hu ghambuva Mbaroko le woraŋgiya wolaghɨye. Thoŋgo hu ghambugha Mbaro na hu munjeva Loi ne i wovarumwarumwaruŋaŋga, kaero hu kitenɨyathuŋga weya Krais na hu yaku Loi ele mwaewo bwagabwaga ghereiye. Ko iyemaeŋge ghime iya wo yakuyaku Loi Une e tɨne, wo roroghagha weiye ghareme i matuwo ghaghad Loi i wovarumwarumwaruŋaime kaiwae wo loŋweghathɨ Krais. Kaiwae thoŋgo ra tubwe weya Krais Jisas, othembe ra wo kitenɨyathu thanavuniye o ma ra wo, ma bigi ŋgoreiye. Ko iyemaeŋge bigi laghɨye iyake: la loŋweghathɨko e tɨne mbala gharɨgharɨ thɨ thuwe la gharethovu weya Loi na weya gharɨgharɨ.
Lemi rukuna va i thovuye moli. Ko thelaeŋge i dagetenɨŋga na ma hu ghambugha utuko iya emunjoruko? Renuwaŋana iya hu ghambuna mbaŋake ma i mena weya Loi, iye iyava i kulana e ghemi. Ŋgoreiya isɨt seiwo valɨkaiwae i vakatha pwalawako na i roro laghɨye, lolo regha le vavaghare vatharɨ i lawa e ghemi na i vakowana lemi wabwina. 10 Weiŋgu lo gharematuwo Loi iye i thalavuŋga na ma valɨkaiwae tembe hu ghambuva renuwaŋa ma reghava. Lolona iya i vakatha numounounona e ghemi, othembe thela amalaghɨniye, Loi ne i lithɨwe.
11 Lo bodaboda, ghino ma ya vavaghareŋa kitenɨyathu thanavuniye. Thoŋgo ya vavaghareŋa iyako, buda kaiwae eŋge na Jiu mbe thɨ vakavakatha vara vuyowo e ghino? Thoŋgo mbe ya vavaghare vara kitenɨyathu thanavuniye, lo vavaghare Jisas le mare e kros vwatae mbala ma e ghavuyowo Jiu weŋgi. 12 Gharɨgharɨna iya thɨ vakatha numounounona e ghemi nuwaŋguiya moli ghanjimberegha thɨ kitenɨyathuŋgi moli.
Nyao Boboma na riwandake utuninji
13 Ghemi, lo bodaboda, Loi kaerova i kula e ghemi na i rakayathuŋga. Ko iyemaeŋge thava ghamirakarakayathuko iyako kaiwae na huŋa, “Thoŋgo nuwameiya, valɨkaiwame eŋge wo reŋa ŋgora riwameke yawaliye le renuwaŋa.” Thava lemi renuwaŋa ŋgoreiyako, ko mbema weimi eŋge lemi gharethovu hu vekaiwo weŋga. 14 Mbaroke wolaghɨye ghanjirerenuwaŋa utuutuke iyake i ŋgarɨŋgi na regha, iŋa, “U gharethovu weya ghanu ŋgoreiya u gharethovu e ghen.”+ 15 Ko thoŋgo hu vethɨghɨyawanaŋga na hu vegaithɨweŋga, hu njimbukikiŋga ne iwaeŋge hu vemukuwoŋga.
16 Iya kaiwae ya dage e ghemi ŋgoreiyake: Hu vatomweŋga na Nyao Boboma i mbaroŋa yawalimina, na mbala ma valɨkaiwami hu goru weya the bigiya raitharɨ riwamina nuwaiya. 17 Kaiwae the bigiya riwandake nuwaiya, Nyao Boboma ma nuwaiya. Na the bigiya Nyao Boboma nuwaiya, riwandake ma nuwaiya. Nyao Boboma na riwandake yawaliye thɨ vemomodɨŋgi, iya kaiwae budakaiya iya hu munjeko hu vakatha ma hu vakatha. 18 Ko iyemaeŋge thoŋgo Nyao Boboma i viva e ghemi, ma valɨkaiwami hu yaku mbaro e raberabe na i mbaroŋa yawalimina.
19 Riwandake yawaliye le vakatha i manjamanjala moli: yathima thanavuniye, negenege thanavuniye na monjina thanavuniye raraitharɨ, 20 kururu weŋgiya loi kwanɨkwan na thɨ wadewade na thɨ rɨmbɨre, rokiwodowodo, wowogaithɨ, yamwakabu thanavuniye, gagaithɨ, votha, vakatha wabwi totomethi, 21 na maralogheloghe, tagavamare, munumu, warari raitharɨ na vakatha ŋgoranjiyako. Kaerova ya utuŋa na mbaŋake mbowo ya utuŋava: thavala thɨ vakavakatha thanavuŋgiko thiyako, ma thɨ ru Loi le ghamba mbaro iya ne i giya weŋgiya le ŋgaŋga.
22 Ko iyemaeŋge Nyao Boboma une thiyake: gharethovu, warari, gharemalɨlɨ, ghataŋaghathɨ, gharevɨrɨ, thanavu thovuye, e ghandavareminje, 23 gharenja na tembe ghandamberegha ra dageteninda e thanavu raraitharɨ. Ma tembe mbaro regha inaweva ne i dagetenɨŋgiya thanavuke thiyake. 24 Thavala kaero thɨ tubwe weya Krais Jisas, riwanjiko yawaliye weiya thanavuŋgiko iya riwanjiko i naŋgo kaerova thɨ rokros na i mare.
25 Nyao Boboma kaero i giya yawalɨ togha weinda, iya kaiwae wo ra vatomweinda weya Nyao Boboma na iye i mbaroŋainda. 26 Thava ra vakatha sirari thanavuniye, thava ra thɨthɨkaka weŋgiya ghandaune, na thava ra yamwayamwakabu ghandaune lenji bigibigi kaiwanji.
+ 5:14 Liv 19:18