2
Jisas iye ghandarathalavu
Lo ŋgaŋga, ya roriya letake iyake na i ghaona e ghemi kaiwae ma nuwaŋguiya hu vakatha tharɨ regha. Ko thoŋgo ghinda regha i vakatha tharɨ, ghanda Rathalavu regha mbe inawe, iye lolo thovuye moli Jisas Krais. Iye i utuutu ghinda kaiwanda weya Loi Ramanda. Iye la tharɨ vowoniye. Mava i mare mbe ghinda eŋge la tharɨ kaiwae, ko iyemaeŋge va i mare gharɨgharɨke wolaghɨye e yambaneke laghɨye la tharɨ kaiwae.
Thoŋgo ra ghambugha Loi le mbaro, ne ra ghareghare emunjoru mbema ra ghareghare amalaghɨniye. Thoŋgo lolo regha iŋa, “Ya ghareghareya Loi,” ko iyemaeŋge ma i ghambugha le mbaro, iye rakwan na utu emunjoru moli ma inawe. Ko thoŋgo thela i ghambugha Loi le utu, le gharethovuko weya amalaghɨniye kaero i vamboromboroŋa. Ra ghareghare thoŋgo emunjoru ra tubwe weya Loi: thoŋgo raŋa ra yaku weya Loi la vakatha nasiye na laghɨye mbala ŋgoreiya Jisas le vakatha.
Gharethovu na manjamanjala
Wouna na valɨghareghareŋgu, mbaroke iya ya rororike e ghemi ma mbaro togha ŋgoreiye. Iye mbaro teuye, i ri mbaŋa va hu loŋweghathɨgha Krais na thɨ utuŋa e ghemi. Iye iya vavaghareniye vama thɨ utuŋa na hu loŋwena. Ko iyemaeŋge mbaroke iya ya rororike e ghemi iye togha. Ghavaemunjoruŋa ra thuwe weya Krais na ra thuwe e ghemi. I togha kaiwae gougou ghambaŋa kaero ikoko na manjamanjala emunjoruniye i mbɨle.
Thela thoŋgo iŋa, “Ghino kaero ya yaku e manjamanjala,” na thoŋgo i thɨghɨyawana ghaghae, amalaghɨniye amba ina e momouwo tɨne. 10 Thela thoŋgo i gharethovu weya ghaghae, iye i yaku e manjamanjala, na ma tharɨ regha inawe, mane i vakatha gheu regha na i vakatha tharɨ. 11 Ko thela thoŋgo i thɨghɨyawana ghaghae, iye kaero i yaku e momouwo tɨne. I loŋgaloŋga mbe e momouwo tɨne eŋge na ma i ghareghare aŋga i reŋa, kaiwae momouwoko i vakatha marae thɨ kwaghe.
Tha hu gharethovu weŋgiya yambaneke bigibiginiye
12 Lo ŋgaŋga, ya rorori e ghemi,
kaiwae Jisas Krais e idae Loi kaero i numotena lemi tharɨ.
13 Amaamala, ya roriya utuutuke iyake e ghemi,
kaiwae Krais, vama inawe ŋgorava i rikowe,
kaero hu ghareghare amalaghɨniye.
Thegha, ya roriya utuutuke iyake e ghemi,
kaiwae loloma raitharɨ Seitan kaero hu kivwala.
14 Gamagai, ya roriya utuutuke iyake e ghemi,
kaiwae Ramami e buruburu kaero hu ghareghare wagiyawe.
Amaamala, ya roriya utuutuke iyake e ghemi,
kaiwae Krais, vama inawe ŋgorava i rikowe,
kaero hu ghareghare amalaghɨniye.
Thegha, ya roriya utuutuke iyake e ghemi,
kaiwae hu vurɨgheghe. Loi le utu i yaku e ghemi
na loloke raitharɨ Seitan kaero hu kivwala.
15 Tha hu gharethovuŋa yambaneke na bigibiginiye. Thoŋgo hu gharethovuŋaŋgi, Ramami e buruburu mane ghagharethovu ina e ghemi. 16 Yambaneke bigibiginiyeke thiyake; thanavuko iya nuwandaiyako; maralogheloghe, bigibigi na vwenyevwenye ghanjinemo. Bigibigike wolaghɨye thiyake ma thɨ mena weya Ramanda Loi, mbe thɨ rakamena eŋge vara e yambaneke. 17 Yambaneke thanavuniye na bigibiginiyeke wolaghɨye iya gharɨgharɨke nuwanjiya thiye ne thɨko, ko thela i vakatha ŋgoreiya Loi le renuwaŋa, iye i roghabana na ma mbaŋa regha ne iko.
Krais ghathɨghɨyaŋgi
18 Lo ŋgaŋga, mbaŋa le ghambako maiyavara! Kaerova wo utuveŋga Krais ghathɨghɨya maiya i menamenake, na othembe mbaŋake Krais ghathɨghɨya lemoyo kaerova thɨ yomara. Iya kaiwae ra ghareghare mbaŋa le ghambako kaero i gheneghenetha. 19 Thiye va inanji e la wabwike tɨne, na kaero thɨ rakaiteteinda, ko kaiwae thiye ma la wabwike gharɨgharɨniyeŋgi moli; mbala amba inanji weinda, ko kaero thɨ rakaraŋgi na lenji raŋgi e la wabwike tɨne i woraŋgiya weinda thiye ma la wabwike gharɨgharɨniye.
20 Ko iyemaeŋge ghemi, Krais kaerova i liŋgiya Nyao Boboma e ghemi, iya kaiwae taulaghɨna ghemi hu ghareghareya utu emunjoru moli. 21 Lo rorori e ghemi ma rɨghe kaiwae ma hu ghareghareya utu emunjoru moli, nandere. Ko lo rɨghe na ya rorori e ghemi kaiwae kaero hu ghareghare utu emunjoru moli, na hu ghareghare utu kwanɨkwan ma i mena utu emunjoru e tɨne. 22 Thela rakwan? Rakwan iya loloniye iŋa, “Jisas iye ma Krais ŋgoreiye.” The lolo i utu ŋgoreiyako, iye i botewoŋgiya Loi Ramanda na Nariye, na iye Krais ghathɨghɨya. 23 The lolo thoŋgo i botewoyathu Loi Nariye, Ramae ma inawe. Thela thoŋgo i vaŋguvatha Loi Nariye e ghare, tembe i vaŋguvathava Loi Ramae.
24 Hu njimbukiki na hu worawe e gharemina utuutuko emunjoruko, iyava i ri mbaŋaniye va hu loŋweghathɨ na thɨ utuŋa na hu loŋwe. Thoŋgo i yaku e gharemina, ghemi ne hu tubwe weŋgiya Loi Nariye Jisas na Ramae. 25 Na Jisas kaerova i dagerawe weinda, ne i giya yawalɨ memeghabananiye weinda.
26 Ya rorinjoŋa utuutuke iyake e ghemi na ya utuveŋga thiyena nuwanjiya thɨ yaroŋgana kaiwanji. 27 Ko iyemaeŋge ghemi Krais kaerova i liŋgiya Nyao Boboma e ghemi na mbaŋake mbe ina e ghemi. Iya kaiwae ma valɨkaiwae tembe hu tamweva ravavaghare reghava na i vavaghare e ghemi. Kaiwae Nyao Boboma i vavaghare bigibigike wolaghɨye e ghemi, na le vavaghare mbema emunjoru eŋge, ma i kwan mun. Iya kaiwae hu yaku weya Krais ŋgoreiya Nyao Boboma i vaghareŋgana.
Loi le ŋgaŋga ghinda
28 Lo ŋgaŋga, hu yaku weya Krais, na mbala ghambaŋa i njoghama, gharenda mbe i matuwo eŋge na thava ne weinda la monjina ra ndeghathɨ e marae.
29 Thoŋgo hu ghareghare Krais iye lolo thovuye moli, kaero hu ghareghare thela i vakavakatha thanavu thovuye, iye Loi nariye.