3
Wo hu thuwe, Loi le gharethovu weinda, i laghɨye yo! Le gharethovuko iyako kaiwae weinda, iŋa, “Ghemi lo ŋgaŋga.” Mbwana ghinda ŋgoranda iyako. Ko kaiwae yambaneke gharɨgharɨniye ma thɨ ghareghareya Loi, ma thɨ ghareghareya ghinda Loi le ŋgaŋga. Wouna na valɨghareghareŋgu, mbaŋake iyake Loi le ŋgaŋga ghinda, ko iyemaeŋge amba ma ra ghareghare ŋgoroŋga vole ghandayamoyamo. Ko ra ghareghare eŋge mbaŋa Krais ne i njoghama, ne ra thuwe e ghayamoyamo moli, na ghinda ne ŋgoranda amalaghɨniye. Thela i ghamaraghaoko e ghamwaeko weiye gharematuwo na i thuweya Krais, iye i njimbukikiya ghathanavu, thava tharɨ inawe, ŋgoreiya Krais ma ele tharɨ mun.
Thavala thɨ vakavakatha tharɨ thanavuniye thiye thɨ rakaraka Loi le mbaro. Tharɨ thanavuniye iye ra botewoyathu Loi na le mbaro. Kaero hu ghareghare wagiyawe Krais va i mena rɨghe moli i rakayathuinda tharɨ e tɨne, na hu ghareghare ma mbaŋa regha i vakatha tharɨ. Iya kaiwae thavala thɨ yaku weya Krais ma thɨ vakavakatha tharɨ. Ko thavala thiye ravakavakathaŋgi, ma mbaŋa regha thɨ thuwe na thɨ ghareghare amalaghɨniye.
Lo ŋgaŋga, tha lolo regha i utuutu vagaghala nuwami. Thela thoŋgo i vakavakatha thanavu thovuye, iye lolo thovuye; iye ŋgoreiya Krais iye lolo thovuye. Ko thela i rombeleya tharɨ thanavuniye, iye Seitan nariye, kaiwae va i rikowe na ghaghad noroke Seitan mbe i vakavakatha vara tharɨ. Loi Nariye le yomara rɨghe nuwaiya i mukuwa Seitan le kaiwo.
Thela thoŋgo kaero i tabo na Loi nariye ma tembene i vakavakathava tharɨ, kaiwae yawalɨko iya i menako weya Loi inawe. Ma valɨkaiwae mbe i vakavakatha vara tharɨ kaiwae Ramaya Loi. 10 E kamwathɨke iyake ne i vatomwe emunjoru weinda, thavala Loi le ŋgaŋgaŋgi na thavala Seitan le ŋgaŋgaŋgi. Thavala ma thɨ vakatha thanavu thovuye, thiye ma Loi le ŋgaŋgaŋgi, na thavala ma thɨ gharethovu weŋgiya oghaghanji, thiye ma Loi le ŋgaŋgaŋgi.
Ra vegharethovu weinda
11 I ri va mbaŋaniye hu loŋweghathɨ, vavaghareke iyake va hu wo, i utu ŋgoreiyake: hu vegharethovu weŋga. 12 Ghamithanavu thava ŋgoreiya Kein, iye lolo raitharɨ, Seitan nariye. Va i tagavamara ghaghae moli. Na buda kaiwae va i tagavamara ghaghae? Kaiwae amalaghɨniye le vakatha va i tharɨ na ghaghaeko le vakatha i thovuye Loi e marae. 13 Lo bodaboda, gharemi tha i yo, thoŋgo yambaneke gharɨgharɨniye thɨ botewoyathuŋga. 14 Thoŋgo ra gharethovu weŋgiya oghaghanda kaero ra ghareghare mare le valɨvaŋga kaero ra itete na ra lawa yawalɨ memeghabananiye ele valɨvaŋga. Ko thela thoŋgo ma i gharethovu weya ghaghae iye mbe ina vara mare ele valɨvaŋga. 15 Thela i botewoyathu ghaghae iye ratagavamare, na kaero ra ghareghare ratagavamare ma yawalɨ memeghabananiye inawe.
16 Krais va i vatomweya yawaliye kaiwanda, na le vakathako iyako e tɨne ra ghareghare gharethovu thanavuniye. Na ghinda tembe ŋgoreiyeva, ra vatomweya yawalinda la valɨraloŋweloŋweghathɨ kaiwanji. 17 Thela thoŋgo iye bigibigike wolaghɨye i mboromborowe na i thuweya ghaghae bigibigi vavana i ghenethavwiwe, ko iyemaeŋge ma ghare i njawe na i thalavu, iye Loi le gharethovu ma inawe. 18 Lo ŋgaŋga, thava mbe e ghaendake njimwa eŋge ra gharethovu, mbe ra gharethovu emunjoru weiye la vakatha.
19 Thoŋgo emunjoru ra vegharethovu weinda ŋgoreiyako, ne ra ghareghare emunjoru ghinda inanda weya Loi kaiwae iye i vatomwe iyaŋganiya i thovuye na emunjoru. Na thoŋgo emunjoru moli ra vegharethovu weinda, mane ra numoghegheiwo e la ghamba ndeghathɨ weya Loi, 20 othembe renuwaŋa e gharendake ne i woraŋgiya weinda ghinda tharɨ gharavakatha, ne weinda la gharemalɨlɨ kaiwae ra ghareghare wagiyawe Loi iye i ghareghareinda moli i kivwala ghinda la ghareghare gharendake le renuwaŋa, na kaiwae iye i ghareghareya la vakathake wolaghɨye. 21 Iya kaiwae, wouna na valɨghareghareŋgu, mbaŋa ra ghareghare la renuwaŋa e gharendake ghinda ma tharɨ gharavakatha, na ma ra mararu mbaŋa ne ra naŋgo weya Loi, 22 na ne i vamboromboroŋa weinda budakaiya ne ra naŋgowe kaiwae ra ghambugha le mbaro na ra vakatha thanavuko iya amalaghɨniye i warari kaiwaeko. 23 Le mbaro ŋgoreiyake: Ra loŋweghathɨgha Nariye Jisas Krais na ra vegharethovu weinda ŋgoreiya mbaroko va i utuŋako weinda. 24 Thavala thɨ ghambugha Loi le mbaro, thɨ yakuwe na iye i yaku weŋgi. Na i giya Une na i yaku weinda, iya kaiwae ra ghareghare iye i yaku weinda.