Primera Carta Del Apóstol San Pedro
Ja Carta Iti, Ja' Mero Sbajtanil Carta Stz'ijba Ja San Pedro
1
Ja Pedro stz'ijba ja creyente jumasa ja ma' sactantan aye eq'ue
Lec ay quermano jumasa, ja huenlex ja janec' sactantan ayex ec' ja ba tuctuquil lugar jumasa. Polestero ni ayex ec' ja ba lugar Ponto soc ja ba Galacia soc ja ba Capadocia soc ja ba Asia soc ja ba Bitinia. Ja queni, Pedroon nia. Quena ni huanon stz'ijbajel ahuilex ja carta iti. Ja huenlexi t'ujpinubalex ba oj tzaajanic yuj ja Dios Tatali. Stz'acatal ja Yespíritu Santo, tuc xa cristiano ayex ba oj bob ac'uuquex ja Cajualtic Jesucristo soc ba oj ch'ayuc ja hua mulex yuj ja xchiq'ueli. Sc'an to Dios, huanex yiljel mas y mas ja syajal sc'ujoli, soc laman ajyanic.
Ja Diosi huax yaa snihuanil ja jc'ujoltiqui
Stz'acatal lec ja Dios ja yen ja sTat ja Cajualtic Jesucristo porque yuj ja syajal sc'ujol ja yeni ay xa quiojtic jun yajc'achil vida. Ay xa ni snihuanil ja jc'ujoltica que mi ni nunca oj chamuc ja caltziltiqui porque eso sí, cham ni ja Cajualtiqui pero ja mas tzaani, cho sacui nia. Oj bi ochcotic ja lugar jau ba huas sc'ulan mandar ja Diosi. Ja tihui, mi jas oj jomuc soc mi ni jun mulal ay. Mi jas oj pocoaxuc ja tihui. Spetzanil ja jas oj to jc'ultic recibiri, ti ni nolobal quitic ja ba satq'uinali. Huan xax c'uantic ja Diosi, jayuj ja Diosi oj ni scoltayotic porque jel ja yip ja yeni. Oj yaotic sat masan to huax c'ulantic recibir spetzanil ja jas oj to yaa quitic cuando huax c'ot tic'an ja tiempo. Jayuj jel gusto ayotic tac. Eso sí, ja tiempo jumasa ja iti, jel t'ilan huax jac ja juocoltiqui pero ja mero smeranili, ja tiempo iti, jel com juntiro. Ja huocoli, t'ilan ni oj ajyuca porque yuj ja huocol jahui, ti huax ilxi ta meran ja huax c'uantic ja Diosi. Q'uelahuil ja oro tac. T'ilan huax och ja ba yoj c'aq'ui, ti huax ilxi ta oro ni merana. Pero ja jastal huax c'uantic ja Diosi, mas jel xajan juntiro que yuj ja oro porque ja oro huan nix ch'aca. Porque cuando huax jac ja Cajualtic Jesucristo, ta huan c'ax c'uantic merani, oj toyjuc lec ja sbiili. Oj caatic nihuanbuc ja yeni. Oj yajtajuc lec. Meran nia, mi ni nunca quilatic ja Cajualtiqui pero anima, jel yaj huax cabtic. Ja huego, mix bob quiltic soc ja jsatiqui pero huan nix c'uantica. Mi aaben jastal huax huaj ja sgustoil ja caltziltiqui. Ja Diosi huan nix yila que huax c'uantic merana, jayuj oj ni c'ot ja c'ac'u oj ya huajuc libre juntiro ja caltziltiqui. 10 Ja najatei ja yaluman‑Dios jumasa stz'ijbaye can jastal oj to see quitic ja syajal sc'ujol ja Diosi. Pero mi mero sc'ulane entender ja jas huane stz'ijbajeli. Mi jac sc'ujole jastal oj scoltayotic ja Diosi. Jel ni och spensarea pero mi mero sc'ulane entender. 11 Eso sí, ja Yespíritu ja Cristo aaji jac sc'ujole que oj to ni bi yii lec huocol ja yen ja Cristo, jaxa mas tzaani, oj bi aaji nihuanbuc lec. Pero jel huas sc'ana oj snae machunc'a jau oj yii ja huocoli soc jas bi ora oj ec'uc ja jas huan jeejel yilei. 12 Jaxa Diosi cho aaji jac sc'ujole que mi bi yenluque oj yil ja cosa jumasa jahui. Quentic ni bi ja janec' mi to ni la manxitic ja ora jahui. Pero ja yaani cabunejtic xa. Yala ta cabtic ja ma' huan sloiltajel ja yabal ja Diosi porque ja yenlei jeubale yuj ja Espíritu Santo ja yen ja ma' jecubal quitic con ja ba satq'uinali. Jaxa jas alji cabtiqui, jel nihuan juntiro. Hasta ja ángel jumasa huas sc'ana nique oj yab slugaril ja jas huantic yabjel ja quentiqui.
Ja Diosi huas sc'ana oj ajyucotic toj
13 Jayuj tac, sbej huaxa c'ulanex pensar toj lec. Sbej que huajel jc'ujoltic soc spetzanil ja jas oj to jc'ultic recibir cuando oj jacuc ja Cajualtiqui porque puro syajal sc'ujol ja Dios ja iti. 14 Como yuntiquilotic ni ja Diosi, sbej huax c'uantic ja jas huax yalai. Mi sbejuc oj cumxucotic soc ja jviejo modotic ba jel maloi. Jach aytic ajyi porque mi ni jas huax naatic ja tiempo jahui. 15 Ja ma' stzaahuotiqui, toj ni juntiroa, jayuj jach ni ja quentiqui, sbej ni oj ajyucotic toj soc spetzanil ja jas huax c'ulantiqui. 16 Como jach ni tz'ijbanubala:
Toj la ajyiyex ja huenlexi porque ja queni, toj ni ayona.
17 Ja Diosi mi lomuc huax yaa castigo ja juni, jaxa otro juni, huax ya huajuc libre. Miyuc. Chican ja jastal huax ec' cada jujune, jach oj ni yii ja castigoa. Ja' ni ja jDiostic jau huax yaahuotic cuenta, yena ni chomajquil ja ma' huax tatantiqui. Jayuj sbej oj xiucotic ja tiempo it ec'um bejotic ja ba luumi. 18 Stz'acatal lec ja Diosi, ya huajcotic libre soc ja jpoco modotic ja jastal sea quitic ja jnan jtatiqui porque ja poco modo jahui, lom ni q'uiq'uinala. Mi oj caltic que taq'uin yaa ja Cajualtic ba oj elcotic libre porque ja taq'uini, huan nix ch'aca. 19 Miyuc. Ja' ni yaa ja xchiq'ueli y ja chic' jahui, mi cualquiera chic'uc. Ja Cajualtiqui, ja' ni smoj ja yal chej tzaubal ba oj aaxuc ja ba sti sat ja Diosi. Ja yal chej jahui, mi ni jun syajbel yioj soc mi ni jun cux ay. 20 Ja Cajualtic Cristo, ja yora cuando mi tox cujlaji ja satq'uinali, ti ni culana que oj to jac yaa sbaj. Pero ec' jitzan tiempo mi jaqui. Ja ora iti, yajc'achil juntiro jac yaa sbaj yuj ja quentiqui. 21 Jayuj tac, huan nix c'uantic ja Dios ja ma' ya sac‑huuc ja Cajualtiqui soc yaa ni nihuanbuc leca. Meran nia, huan nix c'uantic ja Diosa. Yena ni mero ja ma' snihuanil ja jc'ujoltiqui. 22 Ja huego, yaj xa huax cabtic ja quermanotiqui pero meran, porque cuando jc'uantic ja smeranili, ch'ay spetzanil ja scuxil ja caltziltiqui. Jayuj ja huego tac, soc spetzanil ja jc'ujoltiqui yaj huax bob cab jbajtic. 23 Ja mero smeranili, lajan soc paxyotic ta yal alatzil otro vuelta porque yajc'achil juntiro ja jvidatiqui. Yuj ni jc'uantic ta ja yabal ja Diosi, ja abal it mi ni nunca oj ch'acuqui. Ja jas huax yala ja yabal ja Diosi, ay ni yipa porque sac'an ni lec ja ma' c'umani. Cuando mi tox c'uantic ja Diosi, tuc ja vida yaa quitic ja jnan jtatiqui porque ja yenlei, como cristianoe nia, huax chamye. 24 Huan nix yala ja yabal ja Dios ja jastal iti:
Ja cristiano, ja' ni smoj ja yal ac ja ba huitzi. Huax yabye que jel nihuane pero ja mero smeranili, lajane soc ja snich ja ac jahui. Q'uelahuil ja aqui. Huax tacji, ti huax lujbaji ja snicha,
25 Pero ja yabal ja Diosi mi ni nunca huax ch'aqui. Ti ni oj ajyuc tola vidaa.
Jach ni huax yala ja yabal ja Dios tac. Jayuj ja jas alji ta cabtiqui, ja' ni ja yabal ja Dios jel nihuani.