2
Jayuj tac, a ch'ay ac'ujolex jastal coraja huaxa huila bajex ajyi. Mi xa sbejuc oj to jlola jbajtic. Mi xa sbejuc quechan oj q'uel jsat jbajtic. Ja envidia, mi sbejuc ja ma' huas sc'uan ja Diosi. Mi sbejuc oj leetic modo jastal oj iljuc condra ja jmojtiqui. 2-3 Porque ta huan c'ax naatic ja ba lequi, ta quilunejtic c'a t'usan ja slequil sc'ujol ja Cajualtiqui, sbej xa oj oc' jc'ujoltic oj quiltic masa. Jach c'a huax c'ulantic, oj tzatzbucotic mas ja ba sti sat ja Diosi. Porque q'uelahuilex jun yahual alatz. Ja' ni mero huajel sc'ujol oj slee ja smixi como ja' ni mero huax q'uiye soc tac.
Ja Cristo, lajan soc jun tzatzal oy
Quermano jumasa, jipa c'ujolex juntiro soc ja Cristo. La jnaatic t'usan, ja yeni mi ni c'anji yuj ja cristiano jumasa. Huaxa naahuex jastal huax c'ulaji jun naitz. Huax tzaaxi ja yojyal ja ba mas toj soc ja ba mas lequi. Iday, ja Cajualtiqui jach ilji jastal jun oy ba mi tzamaluc ba huax jipji can jun lado. Pero ja Diosi tzaubal juntiro yila. Jel nihuan yila. Y jachuc ja huenlexi. Huan c'a xa huaa bajex, oj maconanic yuj ja Diosi. Porque ja Diosi, lajan soc huan q'ueel yuj jun nihuan naitz. Pero tuc ja naitz huan q'ueel yuj ja yeni. Mey syojyal soc mey sacteil. Lajan soc quentic ja janec' huax c'uantic ja Diosi huala ochtic steil ja naitz jahui. Ja ma' tey ba naitz jahui, ja' ni ja Yespíritu ja Diosi. Ja yeni huas sc'ana que oj ajyucotic toj. Oj bi ochcotic ja ba sti sat ja Diosi ba oj caatic yi stz'acatal tola vida. Tola vida oj bi caa jbajtic ja ba sc'ab ja Diosi yuj ja Cristo Jesusi, pero soc spetzanil ja jc'ujoltiqui. Jayuj huax yala ja Dios ja ba yabal tac:
Ja ba jlugar Sioni ti huax caa can jun oy, jaxa oy jahui, tzaubal y jel tzamal juntiro. Ja' ni mero huax yaa yip ja naitzi. Jaxa ma' huas sc'uan ja yeni, mi oj stae q'uixol,
xchi ja yabal ja Diosi. Jayuj ja janec' huax c'uantiqui, huax naatic que mi cualquierauc ja yeni. Pero ¡pobre ja ma' mi huas sc'uanei!
Ja oy jau mi quitzji yuj ja c'ulanaitzi, pero ja yaani, ja' ni ja ba huax yaa mas yip ja naitzi,
xchi ja yabal ja Diosi. Ti huax cho yala ba otro parte:
Oj ya moc'uc ja cristiano ja oy jahui. Oj couque luum juntiro,
xchi ni ja yabal ja Diosi. Como meran nia, ja cristiano, jel ajul ja sbaj porque mi ni modo huax c'ocxiye ba oj sc'uuque ja Diosi. Yuj ni ma yalijele nia ‑ mix c'ocxiye.
Ja ma' sbaj ja Diosi
Pero ja huenlexi, yuj ja tzaubalex ni, oj bi ochanic ja ba sti sat ja jnihuan reytiqui ba oja huaex yi stz'acatal ja Diosi. Tzaubalotic bi ba oj ajyucotic toj. Ja Diosi yaa ta ochcotic mero scristiano. Ti xa aytic ja ba sparte ja yeni. Jach sc'ulan ba oj bi huaj caltic spetzanil ja jas jel tzamal sc'ulunej quitiqui, jastal ya elcotic ja ba q'uiq'uinali ba oj bi huajtic ja ba yijlab ja yeni ja ba jel tzamal juntiro. 10 Ja ajyi, mi ni cuentaucotic ja quentiqui pero ja huego, yuntiquilotic xa ja Diosi. Ja ajyi, mi ni t'un huax quilatic ja syajal sc'ujol ja Diosi pero ja yaani, stalna ta ni ja jyaujulaltiqui.
Aa bajic ba oja huateltayex ja Diosi
11 Quermano jumasa, mi xa sbajuquex ja mundo. Ec'um bejotic ni ja ba mundo iti, jayuj huax c'ana huilex lec pavor, mi xa huaa bajex ba oj oc' ac'ujolex ja jas ay ja ba mundo. Ja jas jex c'anc'oni huax cabtiqui, ja' ni mero huas somo ja caltziltiqui. 12 Ti ayex ja ba yojol ja cristiano ja ma' mi creyenteuque, jayuj sbej que toj oj ajyanic. Jel malo huas staahuex ti' porque jel bi maloex juntiro. Pero ta huane c'a yiljel que jel lec ja jas huaxa c'ulanexi, ay modo oj ni cho sc'uuque ja yenle chomajquili, jaxa c'ac'u jau oj to caatic yi cuenta ja Diosi, ja yenlei oj yaa yi stz'acatal ja Diosi. 13 Yuj ja huax c'uantic ja Cajualtiqui, jayuj sbej huax c'uantic spetzanil ja ma' ay yateli, sea ja ma' mas jel nihuan ja yateli 14 Ma chican jas gobiernoil secunej ja ma' mero ay yateli. Jecubal ni aye ba oj yaa scastigo ja ma' huas slea smuli, jaxa ma' toj ayi, oj bi stoye. 15 Pero ay cristiano ja ma' jel bobo. Q'uiq'uinal juntiro huax och utanuque. Pero ta toj c'a ayex ja huenlexi, t'ilan oj smac ja stiei. Como jach ni huas sc'ana ja Diosi, que toj oj ajyucotic. 16 Mi xa mochanucotic te' ja huego ‑ aaji ta elcotic libre pero mi jauc libre ayotic ba oj c'ultic ja malo. La xa ajyucotic jastal mero yatjumil ja Diosi porque sbej nia. 17 La xa jyajtatic spetzanil ja cristiano, jaxa quermanotiqui, sbej ni yaj oj cab jbajtic soca. Sbej ni oj xiucotic yuj ja Diosi jayuj oj cho jyajtatic ja ma' ay yateli.
Ja jastal yiaj huocol ja Cristo, jach ni oj quiitic ja quentiqui
18 Ja huenlex ja janec' ay ahuajualexi, c'uanic. C'ulanic respetar, mi quechan ja ma' tzamal ja smodo soc ja ma' mix c'umani. Anima ja ma' jel piero ja smodoei, pero c'ulanic respetar. 19 Jel lec juntiro ta huax bob ac'uluquex ahuantar ja huocoli, anima lom q'uiq'uinaluc, pero como huaxa c'uanex ja Diosi. 20 Jel tuc juntiro ta ay c'a hua mul merani. Ay modo mi jas oja hual ta huala mac'ji, como ay ni hua mul merana. Pero ta meyuc ja hua muli, y huala mac'ji, ma chican jastal huax aaji ahui ja hua castigo, y mi jas huaxa huala, ja Diosi huax yilahuotic ja jastal jahui. Gusto ni oj yilotic ja Diosa. 21 Porque q'uelahuilex ja Cristo tac. Lom yiaj huocol ja yeni. Sc'ulan suprir yuj ja quentiqui. Y jach man ora. Ja Cajualtiqui huan sleejel ja ma' oj bob sc'ul ahuantar ja huocoli ja jastal sc'ulan ahuantar ja yeni. 22 Ja yeni, mi ni jun smul eq'ui. Mi ni nunca slea mentira. 23 Ja tiempo yora jel piero huax taaji ti' yuj ja scondra jumasa, mi ni jun palabra ja jas yala ja Cajualtiqui. Cuando jel huan huocoli, mi jas yal yab ja scondra jumasa. Quechan yaa can ja ba sc'ab ja Tatal Dios ja yen ja ma' huas snaa jastal huas stojbes mas lec ja cristiano. 24 Ja Cristo, yen mismo scuchu ja jmultic ja yora aaji locan ja ba cruzi. Jach sc'ulan ba oj ch'ay jc'ujoltic juntiro ja sleejel ja jmultiqui. Huas sc'ana oj ajyucotic toj ja quentiqui. Jel yajbi juntiro pero yuj ja syajbel jahui, jayuj tojbi ja caltziltic ja quentiqui. 25 Ja ajyi, ch'ayelotic jastal jun ch'ayel chej pero ja huego, cumxelotic soc ja ma' huas stalnayotiqui, ja yen ja ma' huax cho stalna ja caltziltiqui.
Ja jastal oj yil sbaje ja ma' nupaneli