សត់ត្រា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង
កូរិនថូះ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ប៉រ់ ហៃ ពឹង សត់ត្រា ទី ១ ប៉ាហ្យើ កា មួត មឿង កូរិនថូះ។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាំបាក អន់ទៀគៗ ឡាក់ កើត ពឹះ ពឹង អ៊ែ ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ចារ ឡាក់ អ្វៃ ជុំ មឿង អេភេសូ។ (១:១-១១)
កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង ខ ញ៉ា បះ អ៊ែ អូ ទី ចាក សឹត ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ ណាវ្គ។ (១:១២-២:១៧)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ឡឹង ង៉ារ មួត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ លូ រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាំបាក អន់ទៀគៗ ឡាក់ កើត ពឹះ ពឹង មួត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ដេល។ (៣:១-៧:១៦)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ អន់ ទី ពុត ដាគ់ អត់ សាំរ៉ាញ័ កាណុង ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ លៀន ពូ អន់ ភឿ ប៉ាហ្យើ ឡាំ តង័ មួត សឿ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង ខេត យូដា បក់ ថុក ញ៉ាក អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អន់ឌែ តងកាន។ (៨:១-៩:១៥)
ប៉ាគ់ ចឹង ឡុច វគ័ ប៉ូល ខំ ប៉ាគែក ហះ ម៉ាត់ មួត បក់ ច្រោម អ៊ែ ឃឺ អ៊ែ រ៉ះ អន់ ឡាក់ៗ កាខាក់ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹង ង៉ារ អ៊ែ ឡាក់ រ៉ះ សារ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ (១០:១-១៣:១៣)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ លូ ធីម៉ូថេ ឡាក់ អុះ ម៉ី ពិន ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង កូរិនថូះ លូ មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ទិឌូ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ខេត អាខៃ ណោះ ដេល។ ២ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡោម ពុត
៣ ពិ ពិន ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន។ ប‌៉្រ័ះ ពឹ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន លូ អ្លុ ប៉ាឡោម សារ អុក ពុត ពៀក គ្រឹប នែវ។ ៤ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡោម ពុត ញឹន រ៉ប់ ទី សារ ឡាំបាក គ្រឹប នែវ ម៉ាគ់ ញឹន អ្លុ ប៉ាឡោម ពុត ពូ រ៉ប់ ពូ ទី សារ ឡាំបាក ដេល ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡោម ពុត ញឹន ដេល។ ៥ ញឹន ទី សារ ឡាំបាក អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ អៀង ប៉ុប ចំ ញឹន កា ចឹង ទី ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡោម ពុត ញឹន អៀង ប៉ុប ណោះ ដេល។ ៦ ទឹល នីណោ័ះ ផា ញឹន ទី សារ ឡាំបាក ឃឺ សាំរ៉ាប់ អន់ អន់ដីស ទី សារ ប៉ាឡោម ពុត លូ សារ ប‌៉្រ័ះ តង័។ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡោម ពុត ញឹន ឃឺ ភឿ អន់ អន់ដីស ទី សារ ប៉ាឡោម ពុត ដេល ម៉ាគ់ អន់ដីស ដាម័ អត់ ពឹង សារ ឡាំបាក អន់ទៀគៗ ឡាក់ កា ញឹន ដេល។ ៧ ទឹល នីណោ័ះ ផះ ញឹន ឃឹត ឡឹង អន់ដីស ញឹន កា ម៉ឹង កាខាក់ ខង ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដីស ទី សារ ឡាំបាក អន់ឌូ លូ ញឹន នីចម័ អន់ដីស កា ចឹង ទី ប‌៉្រ័ះ ប៉ាឡោម ពុត អន់ឌូ លូ ញឹន នីណោ័ះ ដេល។
៨ អឺ អុះ ម៉ី ញឹន ប៉ិច អន់ អន់ដីស អ្លុ ដេល ឡឹង សារ ឡាំបាក ឡាក់ កើត ពឹង ញឹន អ្វៃ ពឹង ខេត អាស៊ី អា។ ញឹន ទី សារ ឡាំបាក កាខាក់ ឡាក់ ញឹន អូ ដាម័ អត់ និះ ញឹន អូ ម៉ឹង កា ចឹង អ្វៃ រ៉ីស ហង។ ៩ ញឹន ឃឹត កាណុង ពុត ផា ចាបះ កា ញឹន ចឹង តោ័ ហង។ សារ អា កើត ពឹះ ភឿ ជែ អន់ ញឹន ម៉ឹង ឡាកោ ទៅ ឃឺ ត្រគ់ ម៉ឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អ្លុ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ប៉ាណូស តោ័។ ១០ ប‌៉្រ័ះ តង័ ញឹន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ តោ័ ឡាក់ កេង ខាក់ ណោះ កេះ ប‌៉្រ័ះ កា ចឹង តង័ ញឹន គែង ម៉ាត់ ទៀ ណាវ្គ ដេល។ ញឹន ម៉ឹង ផា អ៊ែ ចឹង តង័ ញឹន ណាវ្គ ដេល។ ១១ កាប៉ាច់ អន់ដីស កា ត្រគ់ តង័ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ កា ញឹន ដេល ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ចឹង ទី ប៉ាណូស អៀង ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ខង អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ ដាគ់ កា ញឹន ពួយ សារ ពូ ម៉ន់ ណោះ ហង។
សារ វគ័ ប៉ូល អូ ជៀ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ
១២ ញឹន ខឹន អ្វាត់ អេង ខង កាណុង ពុត ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា ង៉ារ ឡាក់ ញឹន ប៉្រគ័ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ឃឺ ត្រគ់ តាទឹច ហង ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ អូ ប៉ាញ៉ា ប៉្លាច័ អុះ កាខាក់ អ៊ែ ឡាបៀប ញឹន ប៉្រគ័ កា អន់ដីស ញឹន អូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ហ្យាំង សាឡាច់ គុន ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ញឹន ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ ១៣ ញឹន អូ ច្រាគ់ រ៉ះ សារ ញ៉ា រ៉ះ កា អន់ដីស ហ្វាស ឡឹង សារ អន់ដីស អ្លុ អាន អ្លុ ហ្លង់ អុះ។ ១៤ យ‌៉័ះ កិញអៀ អា អន់ដីស ហ្លង់ បើ ខាក់ កាតាម អាញ់ ម៉ឹង ផា គែង ម៉ាត់ ទៀ អន់ដីស ចឹង ហ្លង់ គ្រឹប សារ ញឹន ច្រាគ់ ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង តីស ម៉ូះ ញន កា ញឹន ឡាក់ កា ញឹន តីស ម៉ូះ ញន កា អន់ដីស ដេល ប៉ាគ់ ដារ់ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ជឹរ ទៀ។
១៥-១៦ ញន កា អាញ់ ម៉ឹង ផា អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ តាទឹច នីអៀ បះ អន់ទ្រួល ពែ អាញ់ ឃឹត ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស អន់ទ្រួល ហិ កេះណោះ អាញ់ ឃឹត ចឹង ឡាច់ ឡឹង អន់ដីស ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត ម៉ាសេដូន ឡៃង ឡឹង ណោះ អាញ់ ឃឹត ចឹង សឹត ប៉ាគ់ អន់ដីស ណាវ្គ ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង ទី ខា ពៀរ ទង។ កេះណោះ អន់ដីស ចឹង តង័ អន់ សាណា កា អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត យូដា ណាវ្គ។ ១៧ អាញ់ ឃឹត នីអៀ ញ៉ា អាញ់ ប៉្រគ័ ញន កា ពុត អូ ហ្លង់ ប ? លើ កា ផិនកាន ឡាក់ អាញ់ ឃឹត ចឹង ប៉្រគ័ ណោះ ញ៉ា ឡាច់ ឡឹង ពុត គុន ប៉ាណូស ប បះ អាញ់ កាប ម៉ោញ ទង «អឺះ» ម៉ោញ ទង «អូ អុះ» នីអៀ ? ១៨ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន កា ញឹន ញឹន អូ កាប លូ អន់ដីស ម៉ោញ ទង «អឺះ» ម៉ោញ ទង «អូ អុះ»។ ១៩ ឡាក់ កា អាញ់ លូ ស៊ីឡះ លូ ធីម៉ូថេ ញឹន រ៉ះ កា អន់ដីស ពែ ផា យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ អូ កាប ផា «អឺះ» អន់ដា «អូ អុះ» អន់ដា ណោះ អុះ អ៊ែ កាប ដឹង «អឺះ» លើយ ២០ ខង អ៊ែ តាគ់ អង់កេះ គ្រឹប សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា ទិណោ័ះ ខ អា ហង បះ ពិន កាប ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផា «អាមែន» ញន កា យីស៊ូ ២១ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហង ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ញឹន លូ អន់ដីស សឿ យីស៊ូ គ្រិះ លើយ ទឹប រ៉ើស ពិន អន់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អ៊ែ ដេល។ ២២ ប‌៉្រ័ះ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ ពឹះ អ្វៃ កាណុង ពុត ពិន ពៀប ឡាក់ កា ចៃគ សាញ៉ា ចាណាំ ម៉ះ អ៊ែ ពឹង ពិន ភឿ អន់ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា អ៊ែ ចឹង អន់ សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ កា អ៊ែ សាញ៉ា ទិណោ័ះ។
២៣ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចៃគ ថូត អាញ់ ផា អាញ់ កាប ព្លូង ខ ឡាក់ អាញ់ អូ ទី ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កូរិនថូះ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ណោះ ឃឺ ញន កា អាញ់ អូ ប៉ិច កាប កា អន់ដីស ណាវ្គ។ ២៤ ញឹន អូ ប៉ិច ប៉្រគ័ តាំងឡា ប៉្រើ អន់ដីស លើយៗ កាណុង សារ អន់ដីស សឿ អុះ ខង អន់ដីស សឿ កាខាក់ កេះ ញឹន ក្រាន័ កា ប៉ិច ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ភឿ អន់ អន់ដីស ទី សារ ហោក រ៉គ់។