១ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ ឃឹត កេះៗ ផា អាញ់ អូ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស អុក ពុត ណោះ អុះ។ ២ ផា អាញ់ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស អុក ពុត កេះ ទឹល នីណោ័ះ ពឿ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ ហោក រ៉គ់ ផា អូ ប៉ាណូស ឡាក់ អាញ់ ប៉្រគ័ អន់ អុក ពុត ណោះ ? ៣ សត់ត្រា អាញ់ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ កា អន់ដីស ណោះ ភឿ ជែ អន់ អាញ់ ទី សារ អុក ពុត ញន អន់ដីស ឡាក់ ត្រគ់ ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ណោះ ប៉ាគ់ អាញ់ ទឹល ទៀ ខង អាញ់ ម៉ឹង ផា អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ ពួយ សារ អាញ់ ច្រាគ់ ណោះ ខង ផា អាញ់ ទី សារ ហោក រ៉គ់ អន់ដីស កា ចឹង ទី សារ ហោក រ៉គ់ អន់ឌូ លូ អាញ់ ដេល។ ៤ អាញ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា ប៉ាហ្យើ កា អន់ដីស ទឹប អីគ ពុត ពៀក ទឹប ឡាច់ ទៀក ម៉ាត់ អូ ត្រគ់ ប៉ិច ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស អុក ពុត អុះ ឃឺ ប៉ិច តាំបាង ផា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស កាខាក់។
សារ អូ អ្យក់ យ៉ូ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ យច
៥ ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ អន់ ទី សារ អុក ពុត ណោះ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ អុក ពុត អុះ ឃឺ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ទិឌូ អុក ពុត អៀង ប៊ែត (អាញ់ កាប នីអៀ ញន កា អាញ់ អូ ប៉ិច កាប ប៉ាដើក អុះ)។ ៦ អន់ដីស អៀង ដូវ ប៉្រគ័ តាគ់ អញ់ចាល អ៊ែ នែវ អា បគ័ កេះ។ ៧ ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស ជែ អ្យក់ យ៉ូ សារ អ៊ែ ប៉្រគ័ យច ណោះ អន់ដីស ត្រគ់ កាប ប៉ាឡោម ពុត អ៊ែ ឡគ អ្យូគ ផៃគ អ៊ែ អុក ពុត តាឡាម័ លើយ ទឹល ទិ សារ ម៉ឹង។ ៨ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ ប៉្រើ អន់ អន់ដីស តាំបាង សារ ប៉ិច ចៃ កា អ៊ែ ណាវ្គ។ ៩ អាញ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា ណោះ ប៉ាហ្យើ ភឿ សាគ់ លួង ពុត អន់ដីស អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដីស រ៉ាប់ សឿ គ្រឹប សារ អាញ់ អន់តគ់ រ៉ះ ដេល ប។ ១០ ផា អន់ដីស អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ប៉្រគ័ យច អាញ់ កា អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ យច ដេល។ កាប៉ាច់ អាញ់ តាំងឡា អាញ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ អ៊ែ យច ណោះ (ផា អ៊ែ ទី សារ យច តាទឹច) ញន ហៃ កា យីស៊ូ គ្រិះ ភឿ អន់ អន់ដីស ទី ខា ១១ ជែ អន់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង ប៉ាង៉ល់ ពិន ខង ពិន អន់ហ្នាល់ សារ ប៉ាញ៉ា ប៉្លាច័ ម៉ះ អ៊ែ ទិ កេះ។
សារ សាណ័ះ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ
១២ ផះ អាញ់ ទឹល ប៉ាគ់ មឿង ត្រូអះ ពែ ភឿ ចឹង រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ យ‌៉័ះ ប‌៉្រ័ះ បើក ទ្រង អន់ កា អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កាតាម ១៣ កា អាញ់ បើ ហើយ ពុត អុះ ខង អាញ់ បើ ប៉ប័ អុះ ទីតុះ។ * ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ កា ប៉រ់ អ្លាត អុះ ម៉ី ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង ត្រូអះ ណោះ អាញ់ កា ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត ម៉ាសេដូន ឡគ។ ១៤ ហះកា ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ញឹន ចាយ័ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ លើយ។ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស គ្រឹប ចារ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ ញន កា ញឹន រ៉ះ ពៀប ឡាក់ កា បោផូវ ទឹល គ្រឹប ចារ។ ១៥ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញឹន អា ឡាក់ កា កាម៉ឹល បោផូវ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ កាណុង កាំឡាំង បក់ ប‌៉្រ័ះ តង័ លូ ពឹង មួត បក់ ត្រគ់ តោ័។ ១៦ សាំរ៉ាប់ កា មួត បក់ ត្រគ់ តោ័ ញឹន ឡាក់ កា កាម៉ឹល សារ តោ័។ សាំរ៉ាប់ កា មួត បក់ ទី ប‌៉្រ័ះ តង័ ញឹន ឡាក់ កា កាម៉ឹល ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស។ នីចម័ ទី ពឿ ចឹង អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ទិ អា ? ១៧ ញឹន អូ ត្រគ់ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អៀង ដូវ ឡាក់ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ក្រាន័ កា ប៉ិច កា លៀន ណោះ អុះ ញឹន ឃឺ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ។ ញឹន កា កាប ត្រង់ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា ញឹន ឡាក់ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ។
* ២:១៣ ២:១៣ វគ័ ប៉ូល ប៉ិច ប៉ប័ ទីតុះ ណោះ ខង ទីតុះ ចឹង ពឹះ ឡឹង មឿង កូរិនថូះ ណោះ អ៊ែ ចឹង រ៉ះ អន់ វគ័ ប៉ូល អ្លុ ឡឹង សារ មួត ណោះ។