សារ រ៉ះ ឡឹង សាញ៉ា រែវ ពុត ណាវ
១ ញ៉ា ញឹន កាប នីអៀ ភឿ ចឹង ប៉ានេ ឡាកោ ញឹន ទៅ ប ? លើ កា ញឹន ត្រគ់ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា បក់ អន់ដា ត្រគ់ អ្យក់ សត់ត្រា អន់ កា អន់ដីស ហាប់ ញឹន លើ កា ប៉រ់ សត់ត្រា ឡឹង អន់ដីស ភឿ អន់ ពូ អន់ទៀគ ហាប់ ញឹន ដេល ប ? ២ ញឹន អូ តងកាន សត់ត្រា នែវ ណោះ អុះ ខង អន់ដីស អា ហង ឡាក់ កា សត់ត្រា សាំរ៉ាប់ កា ញឹន ឡាក់ ច្រាគ់ កាណុង ពុត ញឹន ម៉ាគ់ ប៉ាណូស ទិឌូ ចឹង អាន លូ អន់ហ្នាល់ ដេល។ ៣ អន់ដីស ពៀប ឡាក់ កា សត់ត្រា ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ តាទឹច ហង ឡាក់ អ៊ែ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ តាំបាង ពឹង ង៉ារ ឡាក់ ញឹន ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស។ សត់ត្រា អា អូ ត្រគ់ ច្រាគ់ លូ ទៀក ចារ័ ម៉ូ អុះ ឃឺ ច្រាគ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី អាញុ រ៉ីស។ អូ ត្រគ់ សត់ត្រា ច្រាគ់ ពឹង អំហ្មោ ណោះ អុះ ឃឺ ច្រាគ់ កាណុង ពុត ប៉ាណូស។
៤ ញឹន កាប នីអៀ ខង ញឹន ម៉ឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាខាក់ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ហង។ ៥ ញឹន អូ ឃឹត ផា ញឹន អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា ញន កា ឡាកោ ញឹន ទៅ អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ញឹន អ្លុ ប៉្រគ័។ ៦ ប‌៉្រ័ះ កា ប៉្រគ័ អន់ ញឹន អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ ឡឹង សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ណាវ ដេល។ សារ សាញ៉ា រែវ ពុត អា អូ ត្រគ់ ចាបាប់ ឡាក់ ច្រាគ់ លូ សត់ត្រា ណោះ អុះ ឃឺ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ខង ចាបាប់ ឡាក់ ច្រាគ់ លូ សត់ត្រា ប៉្រគ័ អន់ ពូ តោ័ ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស។
៧ ចាបាប់ ឡាក់ ច្រាគ់ ពឹង អំហ្មោ ទី តាតារ ក្លាគ់ ខាក់ បះ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ អ្លុ ហៃ ម៉ូះ ម៉ាត់ វគ័ ម៉ូសេ ញន កា តាតារ ក្លាគ់ ឡាច់ ឡឹង ម៉ូះ ម៉ាត់ អ៊ែ យ‌៉័ះ សារ តាតារ ក្លាគ់ ណោះ អ្វៃ បាប៊ែត កេះណោះ ហ៊្យង ណាវ្គ។ * ផា ចាបាប់ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ តោ័ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ ប៉ុប អា កេះ ៨ សាឡង់ កា ង៉ារការ គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ហ៊ែង ខាក់ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ ក្វា ឡឹង អា ណាវ្គ ត័ះ។ ៩ ផា ង៉ារ អន់ ចាបាប់ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស ទី ថូត ណោះ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ ប៉ុប អា កេះ សាឡង់ កា ង៉ារ រ៉ះ សារ យីស៊ូ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ កា ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ហ៊ែង ខាក់ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ ក្វា ឡឹង អា ណាវ្គ ត័ះ។ ១០ ផា ពិន ពៀប សារ តាតារ ក្លាគ់ សើគ ពែ លូ សារ តាតារ ក្លាគ់ ឡាក់ កេង ខាក់ រ៉ប់ ដារ់ អា ណោះ ពិន ចឹង ផា សារ តាតារ ក្លាគ់ សើគ ពែ ណោះ ឡាក់ កា អូ ត្រគ់ សារ តាតារ ក្លាគ់ អុះ។ ១១ ម៉ោញ ណាវ្គ ផា ចាបាប់ ឡាក់ អូ អ្វៃ លើយ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ សាឡង់ កា សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ណាវ ឡាក់ អ្វៃ លើយ ហ៊ែង ខាក់ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ ក្វា ឡឹង ណោះ ណាវ្គ ត័ះ។
១២ ញន កា ញឹន ទី សារ ម៉ឹង កាខាក់ នីអៀ ញឹន កា ទី ពុត ខឹន ខាក់ ដេល។ ១៣ ញឹន អូ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា វគ័ ម៉ូសេ អុះ ឃឺ អ៊ែ អ្យក់ អញ់ស៊ែង តល័ សាក្លុំ ម៉ូះ ម៉ាត់ ជែ អន់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ហៃ ប៉ប័ តាតារ ក្លាគ់ ឡាច់ ឡឹង ម៉ូះ ម៉ាត់ អ៊ែ ឡាក់ ផះ ចឹង ប៉ាត់ ណោះ។ ១៤ ហះកា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាង័ កល់។ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា ផះ អន់ឌែ អាន សារ សាញ៉ា រែវ ពុត សាន់ដាប់ ណោះ អ្វៃ ទី អញ់ស៊ែង កាន់ទឹង ពុត និះទៅ ដេល អូ ទី អ្យក់ ឡាច់ អុះ ខង ទី ដឹង យីស៊ូ គ្រិះ អ្លុ អ្យក់ ឡាច់ អញ់ស៊ែង ណោះ។ ១៥ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា ផា អន់ឌែ អាន សារ វគ័ ម៉ូសេ អ្វៃ ទី អញ់ស៊ែង កាន់ទឹង ពុត អូ អន់ ហ្លង់។ ១៦ ហះកា ប៉ាគ់ ពូ វ៉ីល ណាំង តាំងឡា ពិន អញ់ស៊ែង ណោះ ចឹង តាប៉ើះ ឡាច់ ឡឹង ពូ ១៧ ខង តាំងឡា ពិន ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ហះ ចារ ចំ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ចារ ណោះ ពិន រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ថូត ដេល។ ១៨ ពិន ទិឌូ ឡាក់ អូ ទី អញ់ស៊ែង កាន់ទឹង ម៉ូះ ម៉ាត់ ពិន ផះ ហៃ សារ តាតារ ក្លាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ពិន កា ផះ ចឹង កេះ ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល អន់ ទី សារ តាតារ ក្លាគ់ ហ៊ែង ខាក់ ៗ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
* ៣:៧ ៣:៧ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ៣៤:២៧-៣៥