សារ វគ័ ប៉ូល អូ ក្លេ័ះ ពុត រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ
១ ទឹល នីណោ័ះ ញឹន អូ ក្លេ័ះ ពុត អុះ ញន កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន មប ង៉ារ អា អន់ កា ញឹន ប៉្រគ័។ ២ ញឹន អូ ចៃ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អន់តុង អន់ទួក ឡាក់ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ តាយួស ណោះ អុះ ញឹន កា អូ ប៉ាលុ ពូ លូ អូ ប៉ាឡម័ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដេល។ ឃឺ ញឹន តាំបាង អន់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ អន់ហ្នាល់ សារ តាទឹច ទឹប ប៉្រគ័ អន់ ពូ ម៉ឹង ញឹន ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ៣ ផា សារ ដាគ់ ញឹន រ៉ះ អ្វៃ អោន សាគឹម ឃឺ អោន សាគឹម សាំរ៉ាប់ ដឹង កា មួត បក់ ត្រគ់ តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង។ ៤ កាប៉ាច់ មួត ណោះ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡាក់ រ៉ាំងហៃ អង់កក់ តេះ អា អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ពុត អន់ឌែ កើត ម៉ាម៉ាំង អូ អន់ ប៉ប័ តាតារ ពឹង សារ ដាគ់ រ៉ះ ឡឹង តាតារ ក្លាគ់ ម៉ះ យីស៊ូ អ៊ែ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ គ្រឹប នែវ។ ៥ ញឹន អូ រ៉ះ សារ ឡាកោ ញឹន ទៅ អុះ ឃឺ ញឹន រ៉ះ ផា យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា លូ ឃឹត ផា ញឹន បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អន់ដីស ញន កា យីស៊ូ អា ហង ៦ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាប ផា «ហគ់ អន់ ទី តាតារ ឡាច់ ឡឹង ម៉ាម៉ាំង»* ប‌៉្រ័ះ កា តាគ់ តាតារ កាណុង ពុត ញឹន អន់ អន់ហ្នាល់ ឡាក់ៗ កាខាក់ ឡឹង សារ តាតារ ក្លាគ់ ម៉ះ អ៊ែ ឡាក់ តាតារ ឡាច់ ឡឹង ម៉ូះ ម៉ាត់ យីស៊ូ គ្រិះ។
៧ ហះកា ញឹន ទី ង៉ារការ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ អា ពៀប ឡាក់ កា ម៉ាស កាណុង កគ័ កាអ៊ល ភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ អា ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ញឹន អុះ។ ៨ ញឹន ទី សារ ឡាំបាក គ្រឹប នែវ តាទឹច ហះកា ញឹន ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ណាវ្គ រ៉ាវ៉ាច់។ ញឹន ទី សារ វ៉ឹល វ៉ើង តាទឹច ហះកា ញឹន អ្វៃ ទី សារ ម៉ឹង។ ៩ ពូ ប៉្រគ័ បាប ញឹន តាទឹច ហះកា ប‌៉្រ័ះ អូ អ្លាត ញឹន អុះ។ ពូ ពីត សាប៉្វាត័ ញឹន តាទឹច ហះកា ញឹន អូ តោ័ អុះ។ ១០ សារ ឡាំបាក ទិ អា ពៀប ឡាក់ កា ញឹន តោ័ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ រ៉ប់ ដារ់ ភឿ អន់ ពូ ប៉ប័ អាញុ រ៉ីស ម៉ះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ឡាកោ ញឹន។ ១១ ញន កា យីស៊ូ អា ហង បះ ញឹន ផះ អ្វៃ រ៉ីស អា ឌុ ទី សារ តោ័ អ្វៃ ហះ ង៉ីរ លើយ ភឿ អន់ ពូ ប៉ប័ អាញុ រ៉ីស ម៉ះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ឡាកោ ញឹន ឡាក់ អ្លុ តោ័។ ១២ ណោះ ហង បះ ពឹង ឡាកោ ញឹន ទី ដឹង សារ តោ័ ភឿ អន់ អន់ដីស ទី ដឹង អាញុ រ៉ីស លើយ។
១៣ ញន កា ពុត ញឹន សឿ ត្រគ់ ពួយ សារ ឡាក់ ពូ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «អាញ់ សឿ បះ អាញ់ កាប» ញឹន កា សឿ ដេល បះ ញឹន កាប។ ១៤ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត យីស៊ូ អ៊ែ ចឹង តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ញឹន ដេល អន់ឌូ លូ យីស៊ូ លូ ចឹង ប៉ាណាំ ញឹន ឡាំ អ្វៃ ហះ សានែង អ៊ែ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ដេល ១៥ ខង សារ ទិ អា ទី កើត ពឹះ ទី ខា សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ពុត កា ប៉ាណូស ហ៊ែង អៀង ៗ ភឿ អន់ ទី កាំឡាំង អៀង ហោក រ៉គ់ កា អ៊ែ ហ៊ែង អៀង លូ ប៉ានេ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ។
១៦ ខ អា ហង បះ ពុត ញឹន អូ ក្លេ័ះ អុះ យ‌៉័ះ ឡាកោ ញឹន ក្រាគ់ អូ ទី សាងុំ កាតាម ហះកា កាណុង ពុត ញឹន ទី សាងុំ ហ៊ែង ខាក់ រ៉ប់ ដារ់ ដេល ១៧ ខង សារ ឡាំបាក បាប៊ត បាប៊ែត ឡាក់ ញឹន ទី ដឹង ម៉ោញ ទ្រុ អា ប៉្រគ័ អន់ កា ញឹន ទី សារ ដាគ់ កាខាក់ ឃឺ សារ ដាគ់ ឡាក់ អ្វៃ លើយ ឡាក់ ចឹង ពៀប លូ កាណាគ័ ញ៉ា កា អូ ត្រគ់។ ១៨ ទឹល នីណោ័ះ ញឹន អូ ឃឹត ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ហៃ ប៉ប័ ណោះ អុះ ឃឺ ឃឹត ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ហៃ អូ ប៉ប័ ខង កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ហៃ ប៉ប័ អ្វៃ អូ ទុញ អុះ ហះកា កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ហៃ អូ ប៉ប័ ណោះ ចឹង អ្វៃ លើយ។
* ៤:៦ ៤:៦ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ១:៣ ៤:១៣ ៤:១៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១១៦:១០