១ ខង ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ពិន អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពៀប ឡាក់ កា រ៉ាណើះ ផា អ៊ែ ប៉ាក់ ព្លូក រ៉ាយ រ៉ាំ ពិន ចឹង ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ណាវ ពៀប ឡាក់ កា ហី អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង ឡាក់ អ្វៃ លើយ ហី ណោះ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ លូ តី ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រគ័ ហី ណោះ។ ២ កិញអៀ អា ពិន ឌុ ង៉ាញ ប៉ិច កា ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ណាវ ពៀប ឡាក់ កា កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ ណាវ។ ៣ អ្យក់ កា ពិន ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ណាវ ដាគ់ ហង ជែ អន់ ប៉ប័ ពិន ពៀប ឡាក់ កា អ្វៃ សាឡុន ៤ ខង ផះ អ្វៃ ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អា ពិន ឌុ ង៉ាញ លូ អុក ពុត ពិន អូ ប៉ិច អ្លាត ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អា អុះ ឃឺ ពិន ប៉ិច កា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ណាវ ឡឹង ប៉្លៃង ប៉ាតាង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ សាន់ដាប់ អា ភឿ អន់ អាញុ រ៉ីស តាគ់ អង់ហ៊្យង កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អ្លុ តោ័ អា។ ៥ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំងឡា ប៉ាំងកើត ពិន ភឿ ចឹង ទី ឡាកោ ណាវ នីអៀ អ៊ែ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ ម៉ុត អ្វៃ កាណុង ពុត ពិន ដេល ភឿ អន់ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ចឹង កើត នែវ អា។
៦ ទឹល នីណោ័ះ ញឹន ទី ពុត ខឹន លើយ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា ផះ ញឹន អ្វៃ ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អា ញឹន អ្វៃ ចាំងហាយ្គ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។ ៧ សារ ញឹន ប៉្រគ័ ញន កា ញឹន សឿ អូ ត្រគ់ ញន កា ហៃ ប៉ប័ ណោះ អុះ។ ៨ ទឹល នីណោ័ះ ញឹន ទី ពុត ខឹន លូ ប៉ិច ឡាច់ អន់ ចាំងហាយ្គ ឡឹង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អា កេះណោះ ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ ពឹ តាំងឡា ពិន ឡគ ដាគ់ ហ៊្លត។ ៩ យ‌៉័ះ ញឹន ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អា លើ អូ ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ កាតាម កា ញឹន ខំ ប៉្រគ័ អន់ ត្រគ់ ពុត យីស៊ូ ១០ ខង ពិន ទិឌូ ចឹង ឡាំ អ្វៃ ហះ ង៉ីរ យីស៊ូ គ្រិះ អន់ អ៊ែ តាត់ស៊ិន សារ ភឿ អន់ ពិន ម៉ោញ ដូវ ៗ ទី រ៉ាំងវ៉ាន័ លើ ទី ថូត តាម សារ ឡាក់ ទី ប៉្រគ័ ផះ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អ្វៃ រ៉ីស អា យ‌៉័ះ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ លើ សារ អូ ដាគ់ កាតាម។
សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះកះ ប៉ារម ប៉ាណូស អន់ ត្រគ់ លូ អ៊ែ
១១ ញន កា ញឹន អ្លុ អ្យិល កូត័ អ្យូគ កា យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន កេះ បះ ញឹន ខំ អន់តគ់ រ៉ះ កា ពូ អន់ សឿ ដេល។ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា អន់ហ្នាល់ ពុត ញឹន ដេល អាញ់ ម៉ឹង ផា កាណុង ពុត អន់ដីស កា អន់ហ្នាល់ ពុត ញឹន ដេល។ ១២ ញឹន អូ ប៉ានេ ឡាកោ ទៅ ហះ ម៉ាត់ អន់ដីស អុះ ឃឺ ញឹន អន់ អន់ដីស ទី សារ ចឹង អេង កា ញឹន ភឿ អន់ អន់ដីស ទី សារ តើល លូ មួត បក់ អ្វាត់ អេង ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ ប៉ាណូស ប៉ប័ អូ ឃឹត ឡឹង សារ គែង កាណុង ពុត ណោះ អុះ។ ១៣ ផា ពូ ផា កា ញឹន ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី ឃឺ ញឹន អូ ហ្លង់ ភឿ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ផា ពូ ផា ញឹន ឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ អន់ហ្នាល់ សារ យច ត្រគ់ ឃឺ ញឹន អ្លុ អន់ហ្នាល់ ភឿ កា អន់ដីស ដេល ១៤ ខង ពុត ប៉ិច ចៃ យីស៊ូ គ្រិះ ប៉្រើ ញឹន ញន កា ញឹន ចាជ្រែប ប៉ប័ ផា ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ តោ័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស ទិឌូ ណោះ ហង បះ ប៉ាណូស ទិឌូ ពៀប ឡាក់ កា តោ័ ដេល។ ១៥ អ៊ែ តោ័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស ទិឌូ ភឿ អន់ បក់ អ្វៃ រ៉ីស អូ ត្រគ់ អ្វៃ រ៉ីស សាំរ៉ាប់ កា ឡាកោ ទៅ អុះ ឃឺ អ្វៃ រ៉ីស សាំរ៉ាប់ កា អ៊ែ ឡាក់ តោ័ លូ រ៉ីស សឹត សាំរ៉ាប់ កា អន់ឌែ។
១៦ ទឹល នីណោ័ះ គឹត អៀ គែង ម៉ាត់ ញឹន អូ ឃឹត ហៃ ពឿ គុន ឡាបៀប ប៉ាណូស អុះ យ‌៉័ះ ញឹន ឃើយ ឃឹត ហៃ យីស៊ូ គ្រិះ គុន ឡាបៀប ប៉ាណូស កាតាម ហះកា កិញអៀ អា ញឹន អូ ឃឹត ហៃ អ៊ែ គុន ឡាបៀប ប៉ាណូស ណាវ្គ អុះ។ ១៧ ផា ពឿ ប៉្រគ័ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ បក់ ណោះ កើត ទី ពុត ណាវ ហង។ សារ ញ៉ាៗ គែង ប៉ាអច់ ពែ ហ៊្យង ទិ កេះ ហៃ សារ ទិណោ័ះ កើត ណាវ ឡគ។ ១៨ សារ ទិ អា កើត ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី រ៉ះកះ ប៉ារម ពិន អន់ ត្រគ់ លូ អ៊ែ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ លូ អ៊ែ ប៉្រើ ញឹន រ៉ះកះ ប៉ារម ប៉ាណូស អន់ ត្រគ់ លូ អ៊ែ ដេល។ ១៩ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផះ រ៉ះកះ ប៉ារម ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អន់ ត្រគ់ លូ អ៊ែ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ លូ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ប៉្រគ័ យច អុះ អ៊ែ កា រ៉ះ ប៉ានឹរ អ៊ែ រ៉ះកះ ណោះ ពឹង ញឹន ដេល។ ២០ ទឹល នីណោ័ះ ញឹន ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ សារ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ កា អន់ដីស ពឹង ញឹន ដេល។ ញឹន កា ឡោម អន់ដីស ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ ផា ហគ់ អន់ ត្រគ់ លូ ប‌៉្រ័ះ ពិ។ ២១ យីស៊ូ គ្រិះ អូ ទី សារ យច អុះ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ ទី សារ យច ប៉ាតាង ពិន ភឿ ប៉្រគ័ អន់ ពិន ទី សារ ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ដេល។