១ ញន កា ញឹន ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ បះ ញឹន អន់តគ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា ជែ អ្យក់ សារ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ពុត កេះណោះ អ្លាត អន់ អូ ទី ខា ២ ខង អ៊ែ រ៉ះ ផា៖
 
«អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ អន់ដីស ម៉ន់ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ចំ ឡាក់ ត្រគ់ ពុត អាញ់
អាញ់ តង័ អន់ដីស ប៉ាគ់ ដារ់ អាញ់ កាំឡត់ ត្រគ់ តង័ អន់ដីស ពែ»។*
 
ហៃ រ៉ាំងវ៉ាង ឡាក់ ត្រគ់ ពុត ប‌៉្រ័ះ ណោះ ឃឺ កិញអៀ អា ហង។ ដារ់ អា ហង ឡាក់ ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ត្រគ់ តង័ អន់ដីស។ ៣ ញឹន អូ ប៉ិច ប៉្រគ័ សារ ញ៉ា ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ កា ពឿ អុក ពុត អ្លាត សឿ អុះ ភឿ ជែ អន់ ទី ពូ កាប ប៉ាំងអាល កា ង៉ារ ញឹន អា។ ៤ កាណុង ង៉ារ ទិណោ័ះ ញឹន តាំបាង អន់ ពូ ប៉ប័ ផា ញឹន ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ តាទឹច ឃឺ ញឹន ដាម័ អត់ កាខាក់ ទឹប ទី សារ ឡាំបាក ថុក ញ៉ាក។ ៥ ពូ ពីត សាប៉្វាត័ ពូ ចៃគ ញឹន ពឹង ខុក ពូ ប៉ាណាំ គួប ប៉ាសាំង លូ ញឹន រ៉ាចក់ រ៉ាចល់។ ញឹន ប៉្រគ័ ង៉ារ ក្លេ័ះ ក្លាំង កាខាក់ អូ ទី តៃប អូ ទី សាណា សា។ ៦ ញឹន កា តាំបាង ពុត ដាគ់ ត្រង់ សារ អ្លុ ហ្លង់ លូ ពុត អត់ សាំរ៉ាញ័ ញឹន កា ប៉្រគ័ ដាគ់ កា ពូ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ទឹប ទី ពុត ប៉ិច ចៃ អូ ព្លូង អុះ។ ៧ ញឹន កា រ៉ះ សារ តាទឹច លូ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ញឹន កា អ្យក់ សារ ដាគ់ ត្រង់ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា ដាវ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា ខៃល។ ៨ បក់ អន់ដា អ្យិល កូត័ កា ញឹន បក់ អន់ដា សាតោះ ញឹន បក់ អន់ដា កាប ពោ បក់ អន់ដា ប៉ានេ ញឹន ដេល។ ពូ ឃឹត ផា ញឹន ឡាក់ ប៉ាណូស ប៉ាង៉ល់ ប៉ាលុ ពូ ហះកា តាទឹច អ៊ែ ញឹន ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់។ ៩ ពូ ឃឹត ផា ញឹន ពៀប ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ ទី ពឿ អន់ហ្នាល់ ហះកា ប៉ាណូស ទិឌូ កា អន់ហ្នាល់ ញឹន ដេល។ ពូ ឃឹត ផា ញឹន ឡាក់ កា ប៉ាណូស ក្យាម័ ចឹង តោ័ ហះកា ញឹន អ្វៃ រ៉ីស ដេល។ ពូ ពីត សាប៉្វាត័ ញឹន ហះកា ញឹន អូ តោ័ អុះ។ ១០ ពូ សាម៉គ័ ផា ញឹន ចឹង អុក ពុត ពៀក ហះកា ពុត ញឹន រ៉គ់ លើយ។ ញឹន ឡាក់ កា ប៉ាណូស តាបាយ កាសត់ ហះកា ញឹន ប៉្រគ័ អន់ កា ប៉ាណូស អៀង កើត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័។ ញឹន ឡាក់ កា អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា អុះ ហះកា ញឹន ទី គ្រឹប នែវ។
១១ អឺ អុះ ម៉ី ពឹង មឿង កូរិនថូះ ញឹន កាកាប លូ អន់ដីស ត្រង់ៗ ញន កា ញឹន ទី ពុត ដាគ់ ឡាហោង កា អន់ដីស។ ១២ ញឹន អូ ទី ពុត សាំងអ៊ែក សាំងអ៊ក កា អន់ដីស អុះ ឃឺ អន់ដីស ឡាក់ ទី ពុត សាំងអ៊ែក សាំងអ៊ក។ ១៣ អាញ់ កាកាប លូ អន់ដីស ឡាក់ កា អាញ់ កាកាប លូ គន សោ អាញ់ ទៅ៖ ហគ់ អន់ ទី ពុត ឡាហោង ឡាក់ កា ញឹន ដាគ់ កា អន់ដីស ដេល។
សារ ត្រគ់ ប៉្លាច័ ឡាកោ អ្វៃ តាង ឡឹង ប៉ាណូស អូ ដាគ់
១៤ ជែ ប៉្រគ័ គួប លូ មួត បក់ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ។ ញ៉ា សារ ដាគ់ លូ សារ អូ ដាគ់ ចឹង អ្វៃ អន់ឌូ លូ គួប កើត ដេល ប ? ញ៉ា តាតារ លូ ម៉ាម៉ាំង អ្វៃ អន់ឌូ ដាគ់ ដេល ប ? ១៥ ញ៉ា យីស៊ូ គ្រិះ លូ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង អ្វៃ អន់ឌូ លូ គួប កើត ដេល ប ? ញ៉ា បក់ សឿ ប‌៉្រ័ះ លូ បក់ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ត្រគ់ លូ គួប ដេល ប ? ១៦ ញ៉ា ហ៊ូប ប‌៉្រ័ះ បឺគ អ្វៃ កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ត្រគ់ ដេល ប ? ពិន ទិឌូ ឡាក់ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អាញុ រ៉ីស ឡាក់ កា អ៊ែ រ៉ះ ផា៖
 
«អាញ់ ចឹង ម៉ុត អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ឌែ
ទឹប ចាក លូ អន់ឌែ ដេល
អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ
កេះណោះ អន់ឌែ ចឹង ប៉្រគ័ ប៉ាសុន អាញ់ ដេល»។
 
១៧ ណោះ ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាប ផា៖
«ហគ់ ឡាច់ ឡឹង ពូ ណោះ ពិ
លូ ប៉្លាច័ ឡាកោ អ្វៃ តាង ឡឹង ពូ
លូ ជែ សាប៉ាគ់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អូ ដាគ់ §
ណោះ អាញ់ ចឹង ហាប់ អន់ដីស។
១៨ អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ ពឹ អន់ដីស
កេះណោះ អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ គន កាម៉ាក័ គន អង់កាន់ អាញ់ ដេល»។
អា ហង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់។ *
 
* ៦:២ ៦:២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៤៩:៨ ៦:១៥ ៦:១៥ សាតាំង ពៀគ គុល «បេលៀល»។ ៦:១៦ ៦:១៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ២៦:១២។ ប៉រ់ ហៃ អេសេគៀល ៣៧:២៧ដេល។ § ៦:១៧ ៦:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៥២:១១ * ៦:១៨ ៦:១៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ២ សាំយូអ៊ែល ៧:១៤