១ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ ញឹន ប៉ិច ចៃ ញន កា ពិន ទី ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា កេង ខាក់ នីអៀ កេះ ពិន ត្រគ់ ប៉ិនពែង ពុត អន់ ដាគ់ ត្រង់ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ បឺគ អ៊ក គ្រឹប នែវ ទឹប គែង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ទឹប គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ភឿ អន់ ដាគ់ កាខាក់ គ្រឹប នែវ សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ ញន កា អ្យិល កូត័ អ្យូគ កា អ៊ែ។
សារ វគ័ ប៉ូល ហោក រ៉គ់
២ អ្យគ័ អន់ដីស ដាគ់ ពុត កា ញឹន ណើ ញឹន អូ ទី ប៉្រគ័ យច លូ ពឿ អុះ អូ ទី ប៉ាណាំ ពឿ ប៉្រគ័ យច ទឹប អូ ទី ប៉ាលុ ប៉ាង៉ល់ ពឿ ដេល។ ៣ អាញ់ កាប នីអៀ អូ ត្រគ់ អាញ់ ប៉ិច អ្យក់ យ៉ូ អន់ដីស អុះ ខង អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ ផា ញឹន ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស លូ សាឡាគ់ តោ័ អន់ឌូ លើ អ្វៃ រ៉ីស អន់ឌូ លូ អន់ដីស។ ៤ អាញ់ ខឹន កា អន់ដីស កាខាក់ អាញ់ កា តីស ម៉ូះ អ្វាត់ អេង ញន កា អន់ដីស ដេល ទឹប អាញ់ កា ហើយ ពុត ពៀក ខាក់ ដេល។ អាញ់ កា ទី សារ ហោក រ៉គ់ កាខាក់ យ‌៉័ះ ញឹន ទី សារ ឡាំបាក អៀង កាតាម។
៥ ឡឹង ញឹន ទឹល ប៉ាគ់ ខេត ម៉ាសេដូន ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ញឹន អូ ទី រ៉ាឡូវ អុះ។ ញឹន ទី សារ ឡាំបាក គ្រឹប នែវ លូ ពូ ប៉្រគ័ បាប ញឹន កាណុង ពុត ញឹន កា ទី សារ អ្យូគ ហ្យឹក។ ៦ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ឌុ ប៉ាឡោម ពុត ពូ ឡាក់ ថុក ពុត អ៊ែ ប៉ាឡោម ពុត ញឹន ដេល ញន កា ទីតុះ ពឹះ ទឹល ប៉ាគ់ ញឹន។ ៧ ញឹន ហើយ ពុត អូ ត្រគ់ ដឹង កា ទីតុះ ពឹះ ទឹល ប៉ាគ់ ញឹន ណោះ អុះ ឃឺ ញន កា អន់ដីស ប៉ាំងហោក ពុត អ៊ែ ដេល។ អ៊ែ រ៉ះ ផា អន់ដីស ប៉ិច ប៉ប័ អាញ់ ខាក់ លូ អន់ដីស ឡាច់ ទៀក ម៉ាត់ ទឹប អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉ិច រ៉ះកះ ប៉ារម អន់ ត្រគ់ លូ អាញ់ ខ អា ហង បះ ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ ហ៊ែង ហោក រ៉គ់ កាខាក់។ ៨ ផា សារ អាញ់ ច្រាគ់ កាណុង សត់ត្រា ណោះ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស អុក ពុត កា អាញ់ អូ ថុច អុះ ហះកា អន់ទ្រួល ពែ អាញ់ ថុច ដេល ខង អាញ់ ប៉ប័ ផា សត់ត្រា ណោះ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស អុក ពុត យ‌៉័ះ បៀត ដារ់ កាតាម។ ៩ កិញអៀ អា អាញ់ ហោក រ៉គ់ អូ ត្រគ់ ញន កា អន់ដីស ទី សារ អុក ពុត អុះ ឃឺ ញន កា សារ អុក ពុត ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ប៉ិនពែង ពុត ពៀក។ សារ អន់ដីស អុក ពុត នីអៀ ត្រគ់ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ម៉ាគ់ អន់ដីស អូ លុប ញ៉ា ញន កា ញឹន អុះ ១០ ខង សារ អុក ពុត ឡាក់ ត្រគ់ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ នីអៀ ប៉្រគ័ អន់ ពិន ប៉ិនពែង ពុត ពៀក ភឿ ទី ប‌៉្រ័ះ តង័ សារ នែវ អា អូ ត្រគ់ ថុច អុះ។ ហះកា សារ អុក ពុត គុន ប៉ាណូស អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ តោ័។ ១១ ហគ់ ឃឹត ហៃ សារ អុក ពុត ឡាក់ ត្រគ់ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ នីអៀ ទី ខា កា អន់ដីស នីចម័ អន់ដា ? ឃឺ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉ិច រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ អូ ដាគ់ ណោះ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស យច ពុត លូ សារ ណោះ លូ ទី ពុត អ្យូគ កា ទី ថូត ឃឺ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ប៉ិច ប៉ប័ អាញ់ អន់ដីស កា ចៃគ ថូត បក់ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ ណោះ ដេល។ សារ ទិ អា តាំបាង ផា អន់ដីស ទី ប៉្រគ័ គ្រឹប ង៉ារ ភឿ ចឹង ដាគ់ ណាវ្គ កាណុង សារ អា។
១២ ទឹល នីណោ័ះ ខ ឡាក់ អាញ់ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ អន់ដីស អូ ត្រគ់ ញន កា បក់ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ លើ ញន បក់ ទី សារ ពូ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ណោះ អុះ អាញ់ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ អន់ដីស ភឿ អន់ អន់ដីស អ្លុ ហ្លង់ ផា អន់ដីស អ្យក់ ពុត ចៃគ កា ញឹន តាទឹច ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ១៣ សារ អា ហង ឡាក់ ប៉ាំងហោក ពុត ញឹន ហះកា ក្វា ឡឹង អា ណាវ្គ ញឹន ទី សារ ហោក រ៉គ់ ហ៊ែង ខាក់ ញន កា ប៉ប័ ទីតុះ ទី សារ ហោក រ៉គ់ ញន កា អន់ដីស ប៉្រគ័ អន់ អ៊ែ ហើយ ពុត។ ១៤ អាញ់ ប៉ានេ អន់ដីស រ៉ះ កា អ៊ែ ពែ អាញ់ កា អូ តាយួស កា អ៊ែ ដេល។ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា គ្រឹប សារ ញឹន រ៉ះ កា អន់ដីស ត្រគ់ តាទឹច ហង ទីតុះ កា អ្លុ អន់តគ់ ដេល កា គ្រឹប សារ ញឹន ប៉ានេ អន់ដីស រ៉ះ លូ អ៊ែ កា ត្រគ់ តាទឹច និះទៅ ដេល។ ១៥ ផះ អ៊ែ កាចាំង កា សារ អន់ដីស ទិឌូ អ្យក់ ពុត ចៃគ រ៉ាប់ សឿ អ៊ែ លូ រ៉ាំងហៃ អ៊ែ ទឹប អ្យិល កូត័ អ្យូគ អ៊ែ កា ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស ហ៊ែង ខាក់។ ១៦ អាញ់ ហោក រ៉គ់ ខាក់ ខង អាញ់ ម៉ឹង អន់ដីស គ្រឹប សារ ទិណោ័ះ។