សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ិច កា មួត មឿង កូរិនថូះ តង័ អន់ លៀន កា ពូ អៀង
១ អឺ អុះ ម៉ី ញឹន ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដាគ់ ពុត កា ក្រុំ ហៀន សារ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ខេត ម៉ាសេដូន ពឹង ចារ អន់ទៀគៗ។ ២ យ‌៉័ះ អន់ឌែ ទី សារ ឡាំបាក អៀង នីចម័ កាតាម អន់ឌែ អ្វៃ កា ទី សារ ហោក រ៉គ់ ខាក់ យ‌៉័ះ អន់ឌែ ថុក ញ៉ាក តាបាយ កាសត់ កាតាម កា អន់ឌែ ប៉ាក្លូត័ អន់ កា ពូ អៀង ដេល។ ៣ អាញ់ ប៉ប័ ម៉ាត់ អាញ់ តាំងឡា អន់ឌែ ណោះ អន់ លៀន តាម អន់ឌែ ទី លូ អន់ ទិ ពុត លឹះ ឡឹង អន់ឌែ ទី សាំ។ ៤ អន់ឌែ ឡោម ប៉រ់ ហះ ញឹន អន់ អន់ឌែ ម៉ុត ប៉្រគ័ ង៉ារ អា អន់ឌូ ឃឺ ង៉ារ ប៉ាហ្យើ លៀន អន់ កា ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ថុក ញ៉ាក។ ៥ អន់ឌែ ប៉្រគ័ នីអៀ លឹះ ឡឹង សារ អាញ់ ម៉ឹង សាំ សាគ់ ប៉ាន់ដា អន់ឌែ មប ឡាកោ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះណោះ អន់ឌែ មប ឡាកោ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ញឹន សារ អា ត្រគ់ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដេល។ ៦ ខ អា ហង បះ ញឹន ប៉្រើ ទីតុះ ឡាំ តាគ់ អង់កេះ ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ លៀន ឡឹង អន់ដីស ឡាក់ កា អ៊ែ ផះ ប៉្រគ័ ប៉ាន់ដា ពែ កេះ។ ៧ អន់ដីស អ្លុ អៀង គ្រឹប សារ ឡាក់ កា សារ សឿ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង អ្លុ ហ្លង់ អៀង ទី ពុត ត្រាំង គ្រឹប នែវ លូ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ កា ញឹន ដេល ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ ង៉ារ អន់ លៀន អា អន់ ទី អៀង និះទៅ ដេល។
៨ អាញ់ កាប នីអៀ អូ ត្រគ់ ប៉ាំងខំ អន់ដីស អុះ អាញ់ ក្រាន័ កា ប៉ិច ឃឹត ហៃ ពុត អន់ដីស ប៉ិច ចៃ តាទឹច ប ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ កាប ឡឹង សារ មួត ខេត ម៉ាសេដូន ណោះ ឡាក់ ទី ពុត ត្រាំង ដេល ៩ ខង អន់ដីស អន់ហ្នាល់ សារ យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ពុត កា ពិន កេះ យ‌៉័ះ អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ កាតាម អ៊ែ ប៉ាស្រុ ឡាកោ កេះ ប៉ាណូស តាបាយ កាសត់ ញន កា អន់ដីស ភឿ អន់ អន់ដីស កើត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ញន កា សារ តាបាយ កាសត់ ម៉ះ អ៊ែ។ ១០ អាញ់ ឃឹត ផា ង៉ារ ប៉ាហ្យើ លៀន អា ទី ខា សាំរ៉ាប់ អន់ដីស តាំងឡា។ សាណាំ សើគ អន់ដីស ប៉ាន់ដា ប៉្រគ័ ង៉ារ អា អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ អូ ត្រគ់ ដឹង ណោះ ឃឺ អន់ដីស ទី ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ដេល។ ១១ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ដីស តាគ់ អង់កេះ ង៉ារ អា កិញអៀ ហង ពិ ឡាក់ កា អន់ដីស ទី ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ តាម កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ទី ១២ ខង ផា ពិន ទី ពុត ប៉ិច តង័ ពូ ប‌៉្រ័ះ ត្រគ់ ពុត ហង ប‌៉្រ័ះ ចឹង ឃឹត ពួយ កាណាគ័ ញ៉ា ពិន ទី អូ ត្រគ់ ពួយ កាណាគ័ ញ៉ា ពិន អូ ទី អុះ។ ១៣ ហះកា អាញ់ អូ ប៉្រើ អន់ដីស តង័ ពូ អន់ទៀគ និះ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ទៅ ទិ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ណោះ អុះ ឃឺ ក្រាន័ កា អន់ ទី សាម៉ើ គួប សោប បគ័ កេះ។ ១៤ រ៉ប់ ដារ់ អា អន់ដីស ទី រ៉ាស អៀង កេះ ទឹល នីណោ័ះ ត្រគ់ តង័ ពូ ឡាក់ ថុក ញ៉ាក។ ប៉ាគ់ ពូ ទី អៀង កេះ ណោះ ពូ ចឹង តង័ អន់ដីស ឡគ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស អូ ទី ភឿ អន់ ទី សាម៉ើ គួប សោប ដេល ១៥ ឡាក់ កា សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «បក់ ទូញ អៀង កា អូ ទី អៀង តាឡាម័ អុះ បក់ ទូញ ប៊ែត កា អូ ខ្វះ ដេល»*
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ពូ ហាប់ ទីតុះ
១៦ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ ទីតុះ ទី ពុត អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉ិច តង័ អន់ដីស ឡាក់ កា ញឹន ដេល។ ១៧ អ៊ែ កា ចៃ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ញឹន យរ ក្វា ឡឹង អា ណាវ្គ អ៊ែ ទី ពុត ត្រាំង ខាក់ ឃឺ អ៊ែ តាំងឡា ទី ពុត ប៉ិច ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស។ ១៨ ញឹន ប៉្រើ កាំឡាំង ញឹន ម៉ោញ ដូវ ឡាំ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ប៉ាណូស ណោះ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ គ្រឹប ចារ ប៉ានេ អ៊ែ ខង អ៊ែ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ។ ១៩ អូ ត្រគ់ ដឹង ណោះ អុះ ឃឺ មួត ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ កា រ៉ើស អ្យក់ អ៊ែ អន់ ឡាំ អន់ឌូ លូ ញឹន កាណុង ង៉ារ ទ្រុង ឡាំ លៀន ពូ អន់ អា ដេល ញឹន ប៉្រគ័ ង៉ារ អា ភឿ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លៅ លែង សិច លូ ភឿ តាំបាង ឡឹង សារ ឃឹត ដាគ់ ម៉ះ ញឹន ដេល។ ២០ ញឹន ប៉្រគ័ នីអៀ ភឿ ជែ អន់ ពឿ ប៉ាំងអាល ឡឹង សារ ចឹក លៀន អៀង ឡាក់ ពូ អន់ អា ២១ ខង ញឹន ប៉ិច ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ អូ ត្រគ់ ដឹង ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ ឃឺ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទិឌូ ដេល។ ២២ ញឹន កា ប៉្រើ កាំឡាំង ញឹន ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ឡាំ អន់ឌូ លូ មួត ពៀរ ដូវ ណោះ ដេល។ ញឹន កា ឃើយ សាគ់ ហៃ ពុត ពៀក អ៊ែ អៀង ទង កេះ លូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ទី ពុត ត្រាំង ប៉្រគ័ ង៉ារ កាខាក់។ កិញអៀ អា អ៊ែ ទី ពុត ត្រាំង ហ៊ែង ខាក់ ខង អ៊ែ ម៉ឹង អន់ដីស កាខាក់ ដេល។ ២៣ កាប៉ាច់ ទីតុះ អ៊ែ ឡាក់ គួប អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អាញ់ សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស។ កាប៉ាច់ មួត ពៀរ ដូវ ណាវ្គ ឃឺ មួត បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប៉ាតាង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ភឿ អន់ យីស៊ូ គ្រិះ លៅ លែង សិច។ ២៤ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ដីស តាំបាង ពុត ប៉ិច ចៃ កា អន់ឌែ ប៉ៃង ដូវ ភឿ អន់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដីស ទី ពុត ប៉ិច ចៃ តាទឹច លូ ភឿ អន់ អន់ឌែ ប៉ៃង ដូវ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ ឡាក់ អាញ់ ប៉ានេ អន់ដីស រ៉ះ កា អន់ឌែ ណោះ ឃឺ សារ ត្រគ់ តាទឹច។
* ៨:១៥ ៨:១៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ១៦:១៨