សារ ប៉ាតុំ លៀន តង័ មួត សឿ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម
១ កាប៉ាច់ សារ ប៉ាហ្យើ លៀន ឡាំ តង័ មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ណោះ អូ កូម័ កា អាញ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា រ៉ះ កា អន់ដីស អុះ ២ ខង អាញ់ អ្លុ កេះ ផា អន់ដីស ទី ពុត ប៉ិច តង័ ពូ ណោះ។ អាញ់ កា ប៉ានេ អន់ដីស រ៉ះ កា មួត អ្វៃ ពឹង ខេត ម៉ាសេដូន ផា «អុះ ម៉ី អ្វៃ ពឹង ខេត អាខៃ * អន់ឌែ ទ្រៀម ចឹង អន់ លៀន ឡឹង សាណាំ សើគ កេះ»។ ពុត ត្រាំង ម៉ះ អន់ដីស កា ប៉្រគ័ អន់ កា ពូ អៀង ដូវ ទី ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ ពួយ ដេល។ ៣ អាញ់ ប៉្រើ កាំឡាំង ញឹន ប៉ៃង ដូវ ឡាំ ភឿ អន់ ពូ ប៉ប័ ផា សារ អាញ់ ប៉ានេ អន់ដីស ពឹង សារ អា អូ យច អុះ ខង ប៉ាគ់ អាញ់ ទឹល ទៀ អន់ដីស ទី ទ្រៀម លៀន កេះៗ ឡាក់ កា អាញ់ រ៉ះ តាទឹច។ ៤ ផា អុះ ម៉ី ពឹង ខេត ម៉ាសេដូន អន់ឌែ ឡាំ អន់ឌូ លូ អាញ់ ផា អន់ឌែ ប៉ប័ អន់ដីស បើ ទ្រៀម លៀន ញឹន ចឹង តាយួស ញន កា ញឹន ម៉ឹង អន់ដីស តាឡាម័ លូ អូ ត្រគ់ ដឹង ញឹន អុះ ចឹង តាយួស អន់ដីស កា តាយួស ដេល។ ៥ ខ អា ហង បះ អាញ់ ឃឹត ផា ត្រគ់ អន់ កាំឡាំង ញឹន ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស អន់ទ្រួល ឡឹង អាញ់ ភឿ ទ្រៀម លៀន ឡាក់ ត្រគ់ តង័ ពូ ណោះ អន់ កេះ ឡូត ឡាក់ អន់ដីស ទី សាញ៉ា ពែ។ ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាំ ទឹល កេះ អាញ់ ចឹង ប៉ប័ ផា អន់ដីស ប៉ាតុំ លៀន ញន កា ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ អូ ត្រគ់ ញន កា អាញ់ ប៉ាំងខំ អុះ។
៦ អាញ់ ប៉ិច កាប នីអៀ ពឿ ប៉្រគ័ ម៉ីរ ថិ បក់ ណោះ កា ចឹង ទី ពៀ ប៊ែត ដេល ពឿ ប៉្រគ័ ម៉ីរ តីស បក់ ណោះ កា ចឹង ទី ពៀ អៀង ដេល។ ៧ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ តាម ពុត ឡាក់ អន់ដីស ទី ឃឹត កេះៗ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ញន កា ហ្វាច តាមៀន លូ ប៉ាំងខំ ពុត អុះ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច ចៃ កា ប៉ាណូស ចំ ឡាក់ អន់ កាណាគ័ ញន កា ពុត ហោក រ៉គ់។ ៨ ប‌៉្រ័ះ អ្លុ អន់ សារ ដាគ់ អៀង គ្រឹប នែវ កា អន់ដីស ភឿ អន់ អន់ដីស ទី គ្រឹប កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស តងកាន លើយ ទឹប អ្វៃ សល់ អៀង សាំរ៉ាប់ តង័ ពូ អន់ទៀគ ដេល ៩ ឡាក់ កា ពូ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា៖
 
«ប៉ាណូស ដាគ់ អន់ កា ពូ តាដោះ
អ៊ែ ជែក អន់ កា មួត តាបាយ កាសត់
សារ ដាគ់ ត្រង់ ម៉ះ អ៊ែ អ្វៃ លើយ»
 
១០ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អន់ តីល ពៀ កា បក់ សាមូល តប់ លូ អន់ សាណា កា ពូ អ៊ែ កា ចឹង អន់ អន់ដីស ទី រ៉ាស អៀង ធែម ណាវ្គ ម៉ាគ់ អន់ដីស ចឹង អ្លុ អន់ កា ពូ ហ៊ែង អៀង ណាវ្គ ដេល។ ១១ ទឹល នីណោ័ះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស កើត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ គ្រឹប នែវ ភឿ អន់ អន់ដីស អ្លុ តង័ ពូ លើយៗ លូ អន់ ពូ អន់ទៀគ ហោក រ៉គ់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាគ់ ញឹន ជឹន លៀន អន់ដីស ប៉ាហ្យើ ណោះ ១២ ខង ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ លៀន អា អូ ត្រគ់ ដឹង កា តង័ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ កាណុង សារ អន់ឌែ តងកាន ណោះ អុះ ឃឺ ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ ហោក រ៉គ់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាខាក់ ដេល។ ១៣ ញន កា អន់ឌែ ចឹង ប៉ប័ ង៉ារ អន់ដីស តង័ អា អន់ឌែ ចឹង ប៉ាណាំ គួប ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ខង អន់ដីស អ្យិល កូត័ ប៉្រគ័ ពួយ យីស៊ូ គ្រិះ ទឹប អន់ដីស រ៉ះ ផា សឿ សារ ដាគ់ ឡឹង អ៊ែ កេះណោះ អន់ លៀន តុត អៀង កា អន់ឌែ លូ កា ពូ ទិឌូ ដេល។ ១៤ អន់ឌែ ចឹង ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ កា អន់ដីស ទឹប ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ញន កា ពុត ដាគ់ កាខាក់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អ៊ែ តាំបាង ពឹង អន់ដីស។ ១៥ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អន់ សារ ដាគ់ កាខាក់ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចឹង អ្លុ ប៉ាន់ដឹប ទី អុះ។
* ៩:២ ៩:២ មឿង កូរិនថូះ អ្វៃ ពឹង ខេត អាខៃ។ ៩:៩ ៩:៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១១២:៩