១០
សារ វគ័ ប៉ូល តើល កា បក់ ច្រោម អ៊ែ
១ សាំយ៉ាំង អាញ់ ពិ ពូ កាប ផា ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ពែ អាញ់ ទី ពុត អ្យូគ ហះកា ប៉ាគ់ អាញ់ អ្វៃ ចាំងហាយ្គ ឡឹង អន់ដីស អាញ់ ខឹន កាប កា អន់ដីស ខាក់។ អាញ់ ប៉រ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អន់ដីស ញន កា ពុត ដាគ់ សីម ឡាច់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ២ ឃឺ អាញ់ ប៉រ់ ឡោម អន់ដីស ជែ ប៉ាំងខំ ពុត អាញ់ អន់ ខឹន កាប កា ពូ ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាំ ទឹល ប៉ាគ់ អន់ដីស ណោះ ខង អាញ់ ឃឹត កេះៗ ផា អាញ់ អូ អ្យូគ អុះ កាប កា បក់ ច្រោម ផា ញឹន អ្វៃ គុន ឡាបៀប ប៉ាណូស អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ណោះ។ ៣ យ‌៉័ះ ញឹន ទី ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ឡាក់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ កាតាម កា ញឹន អូ តាកូះ គុន ឡាបៀប ប៉ាណូស ណោះ ដេល ៤ ខង ឃឿង តាកូះ ឡាក់ ញឹន យរ អូ ត្រគ់ ឃឿង គុន ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ឃឿង ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អ្លុ តាគ់ អំព្លូក ប៉ាន់ទៀយ ទ្រួក អន់ទៀគៗ ៥ ឃឺ តាគ់ អង់ហ៊្យង អ្លាត សារ ពូ ប៉ាគែក លូ ប‌៉្រ័ះ លូ ពុត អ្វាត់ អេង ទិណោ័ះ ឡាក់ ប៉្រគ័ អន់ អូ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ញឹន កា ប៉ាណាំ ពុត ពៀក ពូ អន់ រ៉ាប់ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ឡគ។ ៦ ផា ដារ់ ចំ អន់ដីស រ៉ាប់ សឿ ទិ កេះ ញឹន កា ទ្រៀម ចឹង ចៃគ ថូត ទិ បក់ អូ រ៉ាប់ អូ សឿ ដេល។
៧ ញ៉ា អន់ដីស អូ ប៉ប័ សារ ឡាក់ អ្វៃ ហះ ម៉ាត់ អន់ដីស ប ? ផា ពឿ ឃឹត ផា អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ បក់ ណោះ ត្រគ់ ឃឹត អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ កាខាក់ ផា អ៊ែ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ ញឹន កា ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល។ ៨ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ អំរ៉ាញ អឺញ កា ញឹន ភឿ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អន់ដីស អូ ត្រគ់ ភឿ ថាំឡាយ អន់ដីស អុះ។ យ‌៉័ះ អាញ់ កាប អ្វាត់ អេង ឡឹង អំរ៉ាញ អឺញ ណោះ អៀង ប៊ែត កាតាម កា អាញ់ អូ តាយួស ដេល។ ៩ អាញ់ អូ ប៉ិច អន់ អន់ដីស ឃឹត ផា អាញ់ ប៉ិច កាប ប៉ាំងអ្យូគ អន់ដីស ពឹង សត់ត្រា អា អុះ ១០ ខង ពូ ផា «សារ កាណុង សត់ត្រា ប៉ូល អា កាប កា ពូ កេង កាខាក់ ហះកា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ហះ អា ពែ អ៊ែ អូ ខឹន ប៉្រគ័ នីចម័ កា ពឿ អុះ ទឹប អូ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង ដេល»។ ១១ បក់ កាប នែវ អា ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ផះ ញឹន អូ អ្វៃ ញឹន ច្រាគ់ រ៉ះ នីចម័ ប៉ាគ់ ញឹន អ្វៃ អន់ឌូ ញឹន ចឹង ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ដេល។ ១២ ញឹន អូ ខឹន ប៉ានេ ឡាកោ ទៅ អន់ សាម៉ើ លូ មួត បក់ អន់ដា ឡាក់ ប៉ានេ ឡាកោ ទៅ លើ កា ពៀប ឡាកោ ញឹន លូ អន់ឌែ ណោះ អុះ។ អន់ឌែ ណោះ ពៀប ឡាកោ លូ គួប សោប ប៉្រគ័ នីណោ័ះ អន់ឌែ អូ សាឡាច់ អុះ។ ១៣ កាប៉ាច់ ញឹន អូ អ្វាត់ អេង ហ្វាស ឡឹង ង៉ារ ញឹន អុះ ឃឺ ញឹន អ្វាត់ អេង ដឹង កា ង៉ារ ញឹន ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ ញឹន ណោះ ហង ឃឺ អ៊ែ អន់ ញឹន ឡាំ ទឹល ប៉ាគ់ អន់ដីស ណោះ។ ១៤-១៥ អន់ដីស អ្វៃ ពឹង គួយ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី កាំឡត់ អន់ កា ញឹន។ ផះ ញឹន ឡាំ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ភឿ រ៉ះ សារ ដាគ់ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ ទឹល នីណោ័ះ ញឹន អូ អ្វាត់ អេង ហ្វាស តាឡាម័ អុះ លើ អូ អ្វាត់ ឡឹង ង៉ារ ពូ អន់ទៀគ ប៉្រគ័ ណោះ អុះ។ ញឹន ម៉ឹង ផា អន់ដីស ចឹង សឿ ហ៊ែង ខាក់ ញឹន កា ចឹង អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ហ៊ែង អៀង ណាវ្គ កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស។ ១៦ កេះណោះ ញឹន ចឹង ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ហ្វាស ចារ អន់ដីស។ ញឹន អូ អ្វាត់ អេង កា ង៉ារ ឡាក់ ពូ អន់ទៀគ ប៉្រគ័ កេះៗ ពឹង ចារ ពូ ណោះ អុះ។ ១៧ ពឿ ប៉ិច អ្វាត់ អេង ត្រគ់ អ្វាត់ អេង ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ទី ប៉្រគ័។ * ១៨ ប៉ាណូស ឡាក់ ពូ ត្រគ់ ម៉ឹង អូ ត្រគ់ បក់ ប៉ានេ ឡាកោ ទៅ ណោះ អុះ ឃឺ ប៉ាណូស បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ានេ។
* ១០:១៧ ១០:១៧ ប៉រ់ ហៃ យេរេមៀ ៩:២៤