១១
សារ វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង មួត តាគ់ អំប៉្រគ័ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ
១ ប៉រ់ អន់ដីស ជែ រ៉ាប់ រ៉ូ សារ អាញ់ កាប អា កិញអៀ អា អាញ់ កាប ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ អន់ដីស ជែ អ្យក់ យ៉ូ អាញ់។ ២ អាញ់ ក្យាគ់ * អន់ដីស សារ ក្យាគ់ អា ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ខង អាញ់ ពៀប ឡាក់ កា កាណង័ អន់ដីស អន់ ទី ក្លោ ដឹង ម៉ោញ ឃឺ អាញ់ ប៉ាណាំ អន់ដីស ឡាក់ កា ប៉ាណាំ អង់កាន់ រ៉ូះ ដាគ់ ត្រង់ អូ ទី ប៉្រគ័ លូ កាម៉ាក័ អុះ អន់ កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ៣ ហះកា អាញ់ អ្យូគ កា ទី ពូ ប៉ាង៉ល់ អន់ដីស ប៉ាណាំ អន់ អ្លាត ពុត ដាគ់ ត្រង់ ប៉ិច កា យីស៊ូ គ្រិះ ណោះ ឡាក់ កា ពិះ ប៉ាង៉ល់ អេវ៉ា ពែ នីណោ័ះ ដេល ៤ ខង ផា ទី ពឿ ពឹះ រ៉ះ ផា ទី យីស៊ូ អន់ទៀគ ម៉ោញ ណាវ្គ តាង ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ញឹន ទី រ៉ះ ណោះ លើ កា ពូ ប៉ាំងហៀន ផា ត្រគ់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង តាង ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អន់ដីស ទី កេះ លើ កា ពូ រ៉ះ សារ ដាគ់ តាង ឡឹង សារ ដាគ់ ឡាក់ អន់ដីស ទី កាតាំង កេះ ឃឺ អន់ដីស សាំយ៉ាំង ពូ ឡូត អូ ប៉ាគែក អុះ។ ៥ មួត ណោះ អ្វាត់ អេង ផា ឡាកោ តីស ហ៊្លត ឡឹង មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ហះកា អាញ់ ឃឹត ផា អាញ់ អូ ញម កា មួត ណោះ អុះ។ ៦ យ‌៉័ះ អាញ់ អូ សូវ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង កាតាម ហះកា កាណុង សារ អ្លុ ហ្លង់ អាញ់ អូ ញម អុះ ឡាក់ កា ញឹន ឃើយ តាំបាង អន់ កា អន់ដីស ប៉ប័ គ្រឹប ខ កេះ។
៧ ផះ អាញ់ រ៉ះ សារ ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា អន់ដីស អាញ់ អូ អ្យក់ ខា អុះ ឃឺ អាញ់ ប៉ាស្រុ ឡាកោ ភឿ តាគ់ អំប៉ោក អន់ដីស។ អាញ់ ប៉្រគ័ នីអៀ ញ៉ា អាញ់ ប៉្រគ័ យច ប ? ៨ អាញ់ អ្យក់ លៀន ឡឹង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ភឿ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ សារ យីស៊ូ កា អន់ដីស។ ៩ ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ផា អាញ់ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា អាញ់ កា អូ ប៉្រគ័ អន់ ពឿ ប៉ាណាប អុះ ខង អុះ ម៉ី ឡឹង ខេត ម៉ាសេដូន អន់ឌែ ពឹះ តង័ អាញ់ កេះ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ តងកាន។ អាញ់ អូ ឃើយ អន់ អន់ដីស ទី សារ ឡាំបាក ញន កា អាញ់ អុះ យ‌៉័ះ គែង ម៉ាត់ ទៀ កា និះទៅ ដេល។ ១០ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស សារ តាទឹច ឡាក់ កា យីស៊ូ គ្រិះ ឌុ រ៉ះ សារ តាទឹច ដេល ផះ អាញ់ អ្វៃ ពឹង ខេត អាខៃ អាញ់ ចឹង អូ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ពឿ អុះ ភឿ ចឹង អ្លុ អ្វាត់ អេង លើយ ផា អូ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង អន់ដីស។ ១១ ញ៉ា ត្រគ់ អាញ់ ប៉្រគ័ នីអៀ ? នីចម័ អាញ់ អូ ប៉ិច កា អន់ដីស ប ? អូ អុះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លុ អន់តគ់ កេះ កា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស កាខាក់។
១២ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អូ អ្យក់ ខា អា ឃឺ អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ តូ ណាវ្គ ភឿ ជែ អន់ បក់ ប៉ិច ប៉ាញ៉ា ប៉្លាច័ ចឹង អ្វាត់ អេង ផា អន់ឌែ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ សាម៉ើ លូ ញឹន ដេល ១៣ ខង ប៉ាណូស នែវ ណោះ ស៊ុត កា មួត បក់ ប៉ាឡម័ ឡាកោ ប៉្រគ័ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ ឃឺ មួត ព្លូង កា ពូ លូ តាគ់ អំប៉្រគ័ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ។ ១៤ សារ អា អូ ត្រគ់ ញម អុះ យ‌៉័ះ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង កា ប៉ាឡម័ ឡាកោ ប៉្រគ័ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តាតារ ដេល។ ១៥ ទឹល នីណោ័ះ ផា មួត បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អ៊ែ ប៉ាឡម័ តាគ់ អំប៉្រគ័ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ ណោះ អូ តាង ប៉ុប ចំ អុះ ហះកា ប៉ាគ់ អន់តីគ ទៀ អន់ឌែ ចឹង តោ័ ពួយ សារ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ណោះ ហង។
សារ វគ័ ប៉ូល ទី សារ ឡាំបាក
១៦ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា អូ អន់ ពឿ ឃឹត ផា អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ អុះ។ យ‌៉័ះ អន់ដីស ឃឹត ផា អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ កាតាម អន់ដីស សាំយ៉ាំង អាញ់ ពិ ភឿ អន់ អាញ់ អ្លុ អ្វាត់ អេង បាប៊ែត ដេល។ ១៧ សារ អា អូ ត្រគ់ អាញ់ កាប ពួយ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ ឃឺ អាញ់ កាប ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ ខង អាញ់ ខឹន អ្វាត់ អេង ឡឹង ឡាកោ ទៅ។ ១៨ ញន កា ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ អ្វាត់ អេង ឡាបៀប ប៉ាណូស អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ អាញ់ កា ចឹង អ្វាត់ អេង នីណោ័ះ ដេល។ ១៩ អន់ដីស ឃឹត ផា ឡាកោ អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាណូស ហ្យាំង សាឡាច់ ហះកា អន់ដីស ហាប់ ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ ទឹប ហោក រ៉គ់ ដេល ២០ ខង ផា អន់ឌែ ជិះ ចគ័ រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស បឺង៉ាយ កាប ផាម៉ាត លើ តាប៉ះ គៀងតោរ កា អន់ដីស ចៃ ហាប់ អន់ឌែ ដេល។ ២១ ញ៉ា អាញ់ ចឹង តាយួស ប ញន កា ញឹន អូ ខឹន ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ឡាក់ កា អន់ឌែ នីណោ័ះ ?។
ហះកា ផា ពូ ខឹន អ្វាត់ អេង កាណុង សារ ញ៉ា អាញ់ កា ខឹន អ្វាត់ អេង កាណុង សារ ណោះ ឡាក់ កា ពូ ដេល (អាញ់ កាប នីអៀ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ តាទឹច)។ ២២ ញ៉ា ដឹង អន់ឌែ ប សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ? អាញ់ កា អ៊ីស្រាអ៊ែល ដេល។ ញ៉ា ដឹង អន់ឌែ ប ប៉្រគ័ ពួយ សង់ខុំ ហេព្រឺ ? អាញ់ កា ប៉្រគ័ ពួយ សង់ខុំ ដេល។ ញ៉ា ដឹង អន់ឌែ ប ផូង័ វ៉ាច់ វគ័ អាប៉្រាហាំ ? អាញ់ កា ផូង័ វ៉ាច់ វគ័ អាប៉្រាហាំ ដេល។ ២៣ ញ៉ា អន់ឌែ ណោះ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ គ្រិះ ប ? (អាញ់ ប៉រ់ កាប ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ) អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ ក្វា ឡឹង អន់ឌែ ណោះ ណាវ្គ។ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ក្លេ័ះ អៀង ខាក់ ក្វា ឡឹង អន់ឌែ សាំ អាញ់ ត្រគ់ ខុក អៀង ទង ពូ ពីត សាប៉្វាត័ អាញ់ អៀង ទង កាខាក់ លូ អាញ់ ប៊ែត ចឹង តោ័ លើយៗ ដេល។ ២៤ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពីត អាញ់ លូ កាស៊ែ ប៉ាតាម័ លឺក កាណុង ម៉ោញ លឺក ពីត ៣៩ ទង។ ២៥ ពូ ពីត អាញ់ លូ អ៊្លង កាទូង ប៉ៃង ទង ពូ ហឹរ អាញ់ លូ អំហ្មោ ម៉ោញ ទង អាញ់ កាឡាប់ កាំប៉ាន់ ប៉ៃង ទង អាញ់ ឡង់ ពឹង ទៀក សាឡីគ សាឡាយ ម៉ោញ ម៉ាំង ម៉ោញ ដារ់។ ២៦ អាញ់ ឌុ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ លើយៗ ផះ ណោះ អាញ់ កា ទី សារ ខូច័ ខាច លើយៗ ដេល ឡាក់ កា ផះ ចាក ឃ្លង ទៀក តាំងលេ ទី សារ ខូច័ ខាច ញន កា មួត ប៉ុន អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ខូច័ ខាច ញន កា សុនសាត អាញ់ ទៅ ខូច័ ខាច ញន កា សុនសាត អន់ទៀគ ខូច័ ខាច កាណុង មឿង ខូច័ ខាច ពឹង ព្រី ខូច័ ខាច ពឹង ទៀក សាឡីគ សាឡាយ ខូច័ ខាច ញន កា មួត បក់ តាគ់ អំប៉្រគ័ សឿ ប‌៉្រ័ះ។ ២៧ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ទឹប ក្លេ័ះ ឡាំបាក ទឹប កាកី តៃប អាញ់ ឡាយ៉ិត អូ ទី សាណា សា អូ ទី ទៀក អៃត លើយៗ អាញ់ គ្រឹន អាញ់ អូ ទី ខោ អាវ កាស៊ប ពៀត លើយ ដេល។ ២៨ ក្វា ឡឹង អា ណាវ្គ អាញ់ វ៉ឹនវ៉ាយ រ៉ប់ ដារ់ ញន កា ឃឹត កា មួត ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ គ្រឹប ចារ ដេល។ ២៩ ផា ទី ពឿ អូ ត្រូះ អូ ថូន អាញ់ កា អូ ត្រូះ អូ ថូន ដេល ផា ទី ពូ ប៉ាណាំ ពឿ អន់ អ្លាត សឿ អាញ់ អឺក ខាក់។
៣០ ផា អាញ់ ត្រគ់ អ្វាត់ អេង ឃឺ អាញ់ អ្វាត់ អេង ដឹង កា សារ អាញ់ អូ គឹត អូ ខា ណោះ ហង។ ៣១ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ យីស៊ូ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ឡាក់ ពូ ប៉ានេ លើយៗ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ កេះ ផា អាញ់ អូ កាប ព្លូង អុះ។ ៣២ ផះ អាញ់ អ្វៃ ពឹង មឿង ដាម៉ះ ពែ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ មឿង ឡាក់ សាដាច់ អារ៉ាតះ ប៉្រើ រ៉ាំងហៃ មឿង អ៊ែ កា ប៉្រើ តាហាន ញ៉ាម អំប៉ារ ទ្រួក មឿង ភឿ ក្យាគ់ រ៉ុប អាញ់។ ៣៣ ហះកា ទី គួប អាញ់ ចៃគ អាញ់ ពឹង ពុង ប៉ាហ្រូ ជឹរ ទ្រង រ៉ាំបោះ ទ្រួក ភឿ អន់ អាញ់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង តី មួត តាហាន ណោះ។
* ១១:២ ១១:២ សារ វគ័ ប៉ូល ក្យាគ់ អា វ៉ឹច លូ សារ ក្លោ ក្យាគ់ កាម៉ាញ់។ ១១:៣៣ ១១:៣២-៣៣ ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ៩:២៣-២៥