១២
សារ ប‌៉្រ័ះ តាំបាង អន់ កា វគ័ ប៉ូល ប៉ប័
១ យ‌៉័ះ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អាញ់ អ្វាត់ អេង អូ ទី ខា ញ៉ា កាតាម ហះកា អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ ឡឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំបាង អន់ អាញ់ ប៉ប័ លូ អន់ អាញ់ អ្លុ។ ២ អាញ់ អន់ហ្នាល់ កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ * ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ១៤ សាណាំ អន់ទ្រួល ពែ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ោក ហាវ អ៊ែ អន់ ពឹង ប៉្លៃង តាល់ ទី ប៉ៃង (ហះកា អាញ់ អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ឡាកោ អ៊ែ តាទឹច លើ កា ក្រាន័ កា ប៉ប័ ឡាក់ កា អំប៉ោ ដោច ទី ដឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លុ)។ ៣-៤ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា កាម៉ាក័ ណោះ ហាវ ពឹង ចារ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច លូ កាតាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ កេង ខាក់ ឡាក់ អូ ខឹន រ៉ះ (ហះកា អាញ់ អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ឡាកោ អ៊ែ តាទឹច លើ កា ក្រាន័ កា ប៉ប័ ឡាក់ កា អំប៉ោ ដោច ទី ដឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លុ)។ ៥ អាញ់ អ្វាត់ អេង កា សារ កាម៉ាក័ ណោះ ហង អាញ់ អូ អ្វាត់ អេង ឡឹង ឡាកោ អាញ់ ទៅ អុះ អាញ់ អ្វាត់ អេង ដឹង កា សារ អាញ់ អូ គឹត អូ ខា ណោះ ហង។ ៦ ផា អាញ់ ប៉ិច អ្វាត់ អេង អាញ់ កា អូ កាតូល័ ដេល ខង អាញ់ កាប ពួយ សារ តាទឹច។ ហះកា អាញ់ អ្វៃ គ្រឺយ អ្យូគ ផៃគ ទី បក់ អន់ដា ចឹង សាម៉គ័ ផា អាញ់ តីស ឡឹង សារ ពូ ប៉ប័ អាញ់ ប៉្រគ័ លូ លឹះ ឡឹង សារ អាញ់ កាប។ ៧ ម៉ោញ ណាវ្គ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចៃគ សាលៀ កាណុង ឡាកោ អាញ់ ភឿ ជែ អន់ អាញ់ តីស ពុត ញន កា សារ កេង ខាក់ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តាំបាង អន់ អាញ់ ប៉ប័។ សាលៀ អា ពៀប ឡាក់ កា សារ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង ម៉ោញ ដូវ ពឹះ តាគ់ អង់អីគ អាញ់ ភឿ ជែ អន់ អាញ់ តីស ពុត។ ៨ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា អាញ់ ប៉ៃង ទង អន់ អ៊ែ តាប៉ាប តាប៉ុន អ្យក់ ឡាច់ សាលៀ ឡឹង ឡាកោ អាញ់។ ៩ ហះកា អ៊ែ រ៉ះ កា អាញ់ ផា «ពុត ដាគ់ ម៉ះ អាញ់ ក្យិប ពឹង អីស កេះ ខង អំរ៉ាញ កេង ខាក់ ម៉ះ អាញ់ ពូ ចឹង ប៉ប័ ឡាក់ៗ ញន កា អាញ់ អន់ អំរ៉ាញ អាញ់ អ្វៃ ពឹង ប៉ាណូស អូ គឹត អូ ខា ណោះ ហង»។ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ ហោក រ៉គ់ កាខាក់ អ្វាត់ អេង កា សារ អាញ់ អូ គឹត អូ ខា ភឿ អន់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ ពឹង អាញ់។ ១០ ខ ណោះ ហង បះ អាញ់ ប៉ាញ័ ពុត ផះ ទី សារ អូ ត្រូះ អូ ថូន ផះ ពូ ត័ះ ប៉ាស្យាប ផះ ទី សារ ឡាំបាក ផះ ពូ ប៉្រគ័ បាប ផះ ទី សារ ចុនចៃ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ខង ផះ ចំ អាញ់ អូ ត្រូះ អូ ថូន ផះ ណោះ ហង អាញ់ ទី សាងុំ។
១១ អាញ់ កាប នីអៀ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់ទ្រុយ ហង ញន កា អន់ដីស ប៉ាំងខំ អាញ់ ខង អន់ដីស ហង ឡាក់ ត្រគ់ ប៉ានេ អាញ់។ យ‌៉័ះ អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទី ខា កាតាម កា អាញ់ អូ ញម ដេល កា មួត បក់ ផា អន់ឌែ តីស ឡឹង មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ ១២ ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ពែ អាញ់ តាំបាង សារ អន់ទៀគៗ ភឿ ប៉្រគ័ អន់ អន់ហ្នាល់ ផា អាញ់ ឡាក់ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ តាទឹច ឃឺ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ តុត អៀង ទឹប អាញ់ អត់ សាំរ៉ាញ័ កាខាក់។ ១៣ អាញ់ ដាគ់ កា អន់ដីស ឡាក់ កា អាញ់ ដាគ់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ណោះ ដេល អ្លាត ដឹង កា អាញ់ អូ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង អន់ដីស ណោះ ដោច អន់ដីស ជែ អ្យក់ យ៉ូ សារ អាញ់ យច អា
១៤ កិញអៀ អា អាញ់ ទ្រៀម ឡាកោ កេះៗ ភឿ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស ណាវ្គ ឃឺ ប៉ៃង ទង ហះ អា ហង ហះកា អាញ់ អូ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ប៉ាណាប អុះ ខង អូ ត្រគ់ អាញ់ ឡាំ ណាំង រ៉ាស អំប៉ាស អន់ដីស អុះ ឃឺ អាញ់ ណាំង ដឹង ឡាកោ អន់ដីស ណោះ ហង ខង គន សោ អូ ឃើយ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា មើគ ពឹ អុះ ទី ដឹង មើគ ពឹ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា គន សោ។ ១៥ កាប៉ាច់ អាញ់ ប៉ាញ័ ពុត ចឹង យរ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ឡាក់ អាញ់ ទី លូ មប ទឹប ឡាកោ អាញ់ អា ដេល សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស។ ផា អាញ់ ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស កាខាក់ ប៉ុប អា កេះ ញ៉ា អន់ដីស អូ ប៉ិច អូ ចៃ កា អាញ់ កេះ ប ? ១៦ អាញ់ អូ ទី ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ប៉ាណាប អុះ ហះកា បក់ អន់ដា កាប ផា អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស តាគ់ អំប៉្រគ័ ដាគ់ ភឿ ប៉ាលុ អន់ដីស។ ១៧ ញ៉ា អាញ់ ឃើយ ប៉ាលុ អន់ដីស ពឹង មួត បក់ អាញ់ ប៉្រើ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស ណោះ ប ? ១៨ អាញ់ ឡោម ទីតុះ ប៉្រើ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស អាញ់ កា ប៉្រើ កាំឡាំង ញឹន ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ឡាំ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ដេល ញ៉ា ទីតុះ ប៉ាលុ អន់ដីស ប ? អូ អុះ អាញ់ លូ ទីតុះ ទី ពុត ពៀក ដឹង ម៉ោញ លូ ប៉្រគ័ ង៉ារ និះទៅ ដេល។
១៩ ញ៉ា អន់ដីស ឃឹត ផា ញឹន ផះ អ្វៃ ច្រាគ់ រ៉ះ នីអៀ ប៉ិច កា រ៉ាវ៉ាច់ ឡាកោ ហះ ម៉ាត់ អន់ដីស ប ? អូ អុះ ឃឺ ញឹន កាប ពួយ សារ យីស៊ូ គ្រិះ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ ញឹន ប៉ិច ចៃ សារ ឡាក់ ញឹន កាប ទិ អា ភឿ តង័ អន់ អន់ដីស កើត ដាគ់ ២០ ខង ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាំ ទឹល ទៀ អ្យូគ ផៃគ អាញ់ អូ ប៉ប័ អន់ដីស ទី សារ ដាគ់ រម លូ គួប ឡាក់ កា អាញ់ ប៉ិច ប៉ប័ ណោះ អុះ អន់ដីស កា អូ ប៉ប័ អាញ់ ចឹង ដាគ់ កា អន់ដីស ឡាក់ កា អន់ដីស ប៉ិច ប៉ប័ ណោះ ដេល។ អ្យូគ ផៃគ ទី សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ គួប សោប សាណីង សាណើស អឺក អ៊្យ្រត ប៉ាសង លូ គួប សោប កាប ពោ គួប សោប អ្វាត់ អេង ខូយ ប៉ាអ្យប់ លូ អូ ទី ឡាបៀប។ ២១ អ្យូគ ផៃគ ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាំ ទឹល ទៀ ប‌៉្រ័ះ អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ តាយួស ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ហះ ម៉ាត់ អន់ដីស លូ អាញ់ ចឹង ត្រគ់ ញ៉ាំ សោក ញន កា អន់ដីស អៀង ដូវ ប៉្រគ័ សារ យច ផះ អន់ទ្រួល ពែ លូ អូ ទី ប៉ិនពែង ពុត ពៀក អ្លាត សារ បឺគ អ៊ក លូ សារ ប៉្រគ័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ ប្លោះ ប្លាល ឡាក់ ឡាកោ ឌុ ប៉្រគ័ ណោះ។
* ១២:២ ១២:២ សារ អា វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ ឡឹង ឡាកោ អ៊ែ តាំងឡា។ ប៉រ់ ហៃ ខ ៧។ ១២:៧ ១២:៧ សារ អា វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាន់ដឹប អ៊ែ ប៉ិច កាប ឡឹង សារ អ៊ែ អីគ ព្លុ លើ សារ អ៊ែ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ តាម ហៃ។ ១២:១៣ ១២:១៣ សារ អា វគ័ ប៉ូល កាប កល់ កាទុត ភឿ កាប ប៉ាឡៃវ កា មួត បក់ ប៉ិច ច្រោម អ៊ែ។ អ៊ែ អូ ទី ប៉្រគ័ យច អុះ លូ មួត មឿង កូរិនថូះ ឃឺ អ៊ែ ប៉្រគ័ ដាគ់ កា អន់ឌែ ក្វា ឡឹង ពូ។