១៣
សារ ពូ ត្រគ់ សាគ់ លួង ឡាកោ ទៅ
១ ប៉ៃង ទង ហះ អា កេះ អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស។ តាត់ស៊ិន សារ ទិណោ័ះ អន់ កេះ ត្រគ់ ទី ផាញ៉ាន ពៀរ ប៉ៃង ដូវ។ * ២ ផះ អាញ់ អ្វៃ លូ អន់ដីស រ៉ាំងវ៉ាង អាញ់ ឡាំ លឺក ទី ពៀរ ពែ អាញ់ កាប កេះៗ សារ អា កា បក់ ប៉្រគ័ សារ យច ឡឹង អន់ទ្រួល ណោះ លូ កា បក់ អន់ទៀគ ទិណោ័ះ ហះកា កិញអៀ អា ផះ អាញ់ អ្វៃ ចាំងហាយ្គ ឡឹង អន់ដីស អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា ពូ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ អន់ អ្លុ អន់ទ្រួល ផា ផា អាញ់ វ៉ីល សឹត ប៉ាគ់ អន់ដីស ណាវ្គ ឃឺ អាញ់ អូ តាប៉ាប កា ពឿ អុះ ៣ ខង អន់ដីស ប៉ិច កា អ្លុ ចាបះ ផា យីស៊ូ គ្រិះ រ៉ះ ពឹង អាញ់ តាទឹច។ យីស៊ូ អូ ញម កា អន់ដីស អុះ ឃឺ អ៊ែ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ម៉ះ អ៊ែ ពឹង អន់ដីស។ ៤ យ‌៉័ះ ពូ ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ គឹត អូ ខា កាតាម ហះកា អ៊ែ រ៉ីស សឹត ញន កា សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ កាប៉ាច់ ញឹន អូ គឹត អូ ខា អន់ឌូ លូ អ៊ែ តាទឹច ហង ហះកា ញឹន ចឹង ប៉្រគ័ សារ កេង ខាក់ ហះ ម៉ាត់ អន់ដីស អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ញន កា សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ដេល។
៥ ហគ់ អន់ដីស សាគ់ លួង ឡាកោ ទៅ ពិ នីចម័ អន់ដីស សឿ តាទឹច លើ អូ សឿ ? ហគ់ ឃឹត ចាជ្រែប ហៃ ឡឹង ឡាកោ ទៅ ពិ។ ញ៉ា អន់ដីស អូ អ្លុ ប កា យីស៊ូ គ្រិះ អ្វៃ ពឹង អន់ដីស ? អ្យក់ កា អន់ដីស អូ អ្លាត សឿ ដាគ់ កេះ។ ៦ ហះកា អាញ់ ម៉ឹង ផា អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង ញឹន តាទឹច។ ៧ ញឹន ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ជែ អន់ អន់ដីស ប៉្រគ័ សារ ញ៉ា ឡាក់ អូ ដាគ់។ យ‌៉័ះ ពូ ឃឹត ផា ពិន ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ កាតាម យ‌៉័ះ អូ ដាគ់ កាតាម កា ញឹន អូ វ៉ឹនវ៉ាយ អុះ ញឹន ក្រាន័ កា ប៉ិច ប៉ប័ អន់ដីស ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ដោច ៨ ខង ញឹន អូ អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ យច លូ សារ តាទឹច អុះ ឃឺ ញឹន ប៉្រគ័ ង៉ារ សាំរ៉ាប់ ដឹង កា សារ តាទឹច។ ៩ ញឹន ហោក រ៉គ់ ផះ ចំ ឡាក់ ពូ ផា ញឹន ប៉ាណូស អូ គឹត អូ ខា ហះកា ពូ ផា អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាណូស គឹត ខា ឡគ។ ញឹន ម៉ន់ ប៉រ់ ហះ ប‌៉្រ័ះ ដឹង សារ ម៉ោញ អា ឃឺ អន់ អន់ដីស ទិឌូ កើត ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច។ ១០ ខ អា ហង បះ អាញ់ ច្រាគ់ សារ អា ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ អន់ដីស ផះ អាញ់ អ្វៃ ចាំងហាយ្គ អា ម៉ាគ់ ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាំ ទឹល ទៀ អាញ់ អូ សាណាង កា កាប កាខាក់ កា អន់ដីស ពួយ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ កា អាញ់ ណោះ អុះ។ ប‌៉្រ័ះ អន់ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អា កា អាញ់ អូ ត្រគ់ ភឿ ថាំឡាយ អុះ ឃឺ ភឿ តង័ អន់ដីស អន់ កើត ដាគ់។
សារ អំប៉ញ់ គួប សោប
១១ អឺ អុះ ម៉ី ប៉ាគ់ ឡុច អា ហគ់ អន់ ទី សារ ហោក រ៉គ់ ហគ់ ខំ អន់ កើត ដាគ់ ត្រង់ ហោគ ហគ់ កាប ប៉ាំងហោក ពុត គួប សោប ហគ់ អន់ ទី ពុត ឃឹត ដឹង ម៉ោញ ហគ់ អ្វៃ ដាគ់ រម លូ គួប ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាំងឡា សារ ប៉ិច ចៃ លូ សារ សាណុក សាវ៉ាក អ៊ែ ចឹង អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ហង។ ១២ ទឹល ប៉ាត័ះ គួប សោប ត្រគ់ តាំបាង ពុត ប៉ិច ចៃ។ មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ទិឌូ កា អំប៉ញ់ អន់ដីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ? ១៣ អន់ យីស៊ូ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស អន់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ពិន ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ កាខាក់ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស អ្វៃ អន់ឌូ ដាគ់ៗ។
* ១៣:១ ១៣:១ ប៉រ់ ហៃ សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ១៩:១៥។ សារ អា វគ័ ប៉ូល ប៉ិច កាប ផា ទី ផាញ៉ាន ពៀរ ប៉ៃង ដូវ កេះ ញន កា អ៊ែ រ៉ះ កា ពូ ពៀរ ប៉ៃង ទង កេះ។