សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា មួត ខេត
កាឡាទី
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ខេត កាឡាទី រ៉ប់ ដារ់ អា អ្វៃ ពឹង ប៉ាថេត ទួគី។ ពឹង ខេត ណោះ ទី មឿង លីសាត្រា មឿង អ៊ីកូនៀម លូ មឿង ឌើបេ។ វគ័ ប៉ូល ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង ខេត កាឡាទី ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៤៨ គ.ស. (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៤:១-២៣)។ មួត ប៉ាសុន ពឹង ខេត ណោះ សួន អៀង អូ ត្រគ់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អុះ ហះកា អន់ឌែ ចៃ សាំយ៉ាំង វគ័ ប៉ូល រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ លូ មប ឡាកោ សឿ យីស៊ូ ដេល។ ប៉ាគ់ វគ័ ប៉ូល ចាក ឡាច់ ឡឹង អន់ឌែ កេះ ទី សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល បក់ អន់ដា ឡាំ កាប ប៉ាតះ ប៉ាទែង កា អន់ឌែ ប៉្រើ ប៉្រគ័ ពួយ សង់ខុំ អ៊ីស្រាអ៊ែល ឃឺ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ ឡាក់ កា សារ កាសិត អង់ការ លូ សារ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។ ផះ វគ័ ប៉ូល កាតាំង សារ អា អ៊ែ កា ច្រាគ់ សត់ត្រា ម៉ោញ ហ្លា ភឿ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត បក់ សឿ ពួយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណោះ ភឿ អន់ អន់ឌែ វ៉ីល សឿ ម៉ឹង ដឹង យីស៊ូ ឡាក់ សារ ត្រគ់ តាទឹច។
សារ សាំខាន់ៗ
សត់ត្រា អា វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ កាប អឺក ប៊ែត ភឿ តាគ់ កាចាំង មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ ឡឹង សារ សាំខាន់ កាណុង សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ។ តាម សារ ដាគ់ អា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តង័ បក់ សឿ ញន កា ពូ ម៉ឹង យីស៊ូ អូ ត្រគ់ ញន កា ប៉្រគ័ ពួយ សារ អន់ទៀគៗ គុន សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល លើ ប៉្រគ័ ប៊ុន ណោះ អុះ។ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ វគ័ ម៉ូសេ ច្រាគ់ ណោះ ទី ខា ក្រាន័ កា សាំរ៉ាប់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ ប៉្រគ័ ដាគ់ ណោះ ដោច ហះកា អូ អ្លុ តង័ ប៉ាណូស អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច អុះ ប‌៉្រ័ះ តង័ ប៉ាណូស ញន កា ពិន សឿ យីស៊ូ ឡាក់ ប៉ិច ចៃ កា ពិន លូ តោ័ សាំរ៉ាប់ កា ពិន (ប៉រ់ ហៃ ២:២០)។ សារ ដាគ់ ម៉ះ យីស៊ូ អន់ មួត បក់ សឿ អ៊ែ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ កេះ ហះកា មួត បក់ សឿ យីស៊ូ ត្រគ់ អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ ពួយ សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉ាណាំ ពុត ពៀក អូ ត្រគ់ អ្វៃ កោប ពួយ ពុត ពៀក គុន ប៉ាណូស អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ណោះ អុះ។
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ សារ អ៊ែ កេះ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ (១:៦-២:២១)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ឡឹង សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ។ (៣:១-៤:៣១)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ផា មួត សឿ យីស៊ូ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ កេះ ហះកា ត្រគ់ អ្វៃ កោប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉ាណាំ ពុត ពៀក។ (៥:១-៦:១០)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ អូ ត្រគ់ ប៉ាណូស អុះ ប៉្រើ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អា បក់ ប៉្រើ អាញ់ ណោះ ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ អ៊ែ ឡាក់ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត យីស៊ូ។ ២ អាញ់ លូ អុះ ម៉ី បក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ ញឹន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ គ្រឹប ចារ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ខេត កាឡាទី។ ៣ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។ ៤ យីស៊ូ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ឡាកោ អ៊ែ ទៅ ញន កា សារ ពិន យច ត្រគ់ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន ភឿ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ បឺគ អ៊ក ពឹង អង់កក់ តេះ អា។ ៥ ពិ ពិន ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ លើយ អាមែន។
សារ ដាគ់ ទី ដឹង ម៉ោញ
៦ អាញ់ ញម ខាក់ ញន កា ប៉ប័ អន់ដីស ឡាម៉គ់ អ្លាត សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស។ អន់ដីស កា សឿ ពួយ សារ អន់ទៀគ ណាវ្គ ឡាក់ ពូ ផា សារ ដាគ់។ ៧ ហះកា តាទឹច អ៊ែ អូ ទី សារ ដាគ់ អន់ទៀគ ណាវ្គ អុះ ឃឺ ទី បក់ អន់ដា ប៉ាង៉ល់ អន់ដីស លូ ប៉ិច ប៉្រគ័ អន់ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ កើត អូ ដាគ់។ ៨ ហះកា ផា ទី ពូ អន់ទៀគ រ៉ះ សារ ដាគ់ អន់ទៀគ ណាវ្គ តាង ឡឹង សារ ដាគ់ ឡាក់ ញឹន រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស ណោះ ពិ យ‌៉័ះ ញឹន លើ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡឹង ប៉្លៃង កាតាម។ ៩ ឡាក់ កា ញឹន រ៉ះ អំពែ កេះ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ៖ ផា ទី ពឿ រ៉ះ សារ ដាគ់ អន់ទៀគ ណាវ្គ តាង ឡឹង សារ ដាគ់ ឡាក់ អន់ដីស ឃើយ កាតាំង កេះ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស ណោះ ពិ។
១០ នីចម័ អាញ់ កាប នីអៀ ប៉ិច អន់ ប៉ាណូស ប៉ានេ ញ៉ា អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ានេ ? ញ៉ា អាញ់ ប៉ិច កា ត្រគ់ ពុត ប៉ាណូស ប ? ផា អាញ់ ប៉ិច កា ត្រគ់ ពុត ប៉ាណូស ឃឺ អាញ់ អូ ត្រគ់ បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ គ្រិះ អុះ។
សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អ្យក់ វគ័ ប៉ូល
១១ អឺ អុះ ម៉ី អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ សារ ដាគ់ ឡាក់ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ណោះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អុះ ១២ ខង អាញ់ អូ ទី អ្យក់ សារ ដាគ់ អា ឡឹង ប៉ាណូស កា អូ ទី បក់ ពឿ ប៉ាំងហៀន អាញ់ ដេល ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ ហង តាំបាង អន់ អាញ់ អ្លុ សារ ដាគ់ អា។ ១៣ អន់ដីស កាតាំង កេះ ពូ រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់ ផះ អាញ់ អ្វៃ ខំ ប៉្រគ័ ពួយ សង់ខុំ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពែ អាញ់ ប៉្រគ័ បាប ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេង ខាក់ លូ អាញ់ ប៉ិច ថាំឡាយ ក្រុំ ណោះ ខាក់ ដេល។ ១៤ កាណុង សង់ខុំ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អាញ់ កា ប៉្រគ័ តីស ក្វា ឡឹង កាំឡាំង បក់ សានឺរ លូ អាញ់ ខង អាញ់ ត្រាំង កាខាក់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាឡាប័ គុន វគ័ យ៉ាគ់ សើគ ពែ។ ១៥ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អាញ់ សាំរ៉ាប់ កា អ៊ែ ឡឹង អាញ់ អ្វៃ កាណុង វ៉ាច់ មើគ អាញ់ ពែ កេះ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា អ៊ែ អ្យក់ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញន កា អ៊ែ ដាគ់ ពុត កា អាញ់។ ១៦ ផះ ប‌៉្រ័ះ តាំបាង អន់ អាញ់ អន់ហ្នាល់ គន អ៊ែ ភឿ អន់ អាញ់ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង គន អ៊ែ កា សុនសាត អន់ទៀគ ផះ ណោះ អាញ់ អូ ទី ឡាំ ពឹកសា លូ បក់ ពឿ ម៉ោញ ដូវ អុះ។ ១៧ អាញ់ អូ ទី ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ភឿ ពឹកសា លូ មួត បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ អន់ទ្រួល ឡឹង អាញ់ ណោះ ដេល ឃឺ អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ ប៉ាថេត អារ៉ាប់ ឡូត កេះណោះ អាញ់ សឹត ប៉ាគ់ មឿង ដាម៉ះ ណាវ្គ។ ១៨ ប៉ាគ់ ប៉ៃង សាណាំ ឡឹង អាញ់ សឿ អាញ់ កា ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ភឿ ប៉ិច អន់ហ្នាល់ ពេត្រុះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ ១៥ ដារ់។ ១៩ ហះកា អាញ់ អូ ប៉ប័ មួត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ អន់ទៀគ អុះ អាញ់ ប៉ប័ ដឹង ពេត្រុះ លូ យ៉ាកុប ឡាក់ អុះ យីស៊ូ ណោះ ហង។ ២០ សារ អាញ់ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ អន់ដីស អា អាញ់ អូ កាប ព្លូង អុះ អាញ់ រ៉ះ សារ តាទឹច ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
២១ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ណាវ្គ អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ទៀគៗ ពឹង ខេត ស៊ីរី លូ ពឹង ខេត គីលីគៀ។ ២២ ហះកា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ពឹង ចារ អន់ទៀគៗ ពឹង ខេត យូដា អន់ឌែ អូ អន់ហ្នាល់ អាញ់ អុះ។ ២៣ អន់ឌែ ក្រាន័ កា កាតាំង ពូ រ៉ះ ផា «ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ បាប ពិន ផះ អន់ទ្រួល ពែ កិញអៀ អា អ៊ែ ផះ ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ិច តាគ់ អង់ហ៊្យង ផះ អន់ទ្រួល ពែ»។ ២៤ អន់ឌែ កា ប៉ាណាំ គួប ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា អាញ់។