សារ វគ័ ប៉ូល ចាចាក ប៉ាគ់ មួត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ
១ ១៤ សាណាំ ឡៃង ឡឹង អាញ់ សឿ អាញ់ កា ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ម៉ោញ ទង ណាវ្គ អន់ឌូ លូ បាណាបះ លូ ជៀក ទឹប ទីតុះ ឡាំ អន់ឌូ ដេល។ ២ អាញ់ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ណោះ ញន កា ប‌៉្រ័ះ តាំបាង រ៉ះ អន់ កា អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ត្រគ់ ឡាំ។ អាញ់ កា ចាចាក ប៉ាគ់ មួត ម៉ៃគ ណាំផា ក្រុំ សឿ យីស៊ូ អាញ់ រ៉ះ ដឹង កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា អាញ់ អូ រ៉ះ កា ពូ អន់ទៀគ អុះ ភឿ អន់ អន់ឌែ អ្លុ ឡឹង សារ ឡាក់ អាញ់ ឃើយ រ៉ះ កា សុនសាត អន់ទៀគ ភឿ ជែ អន់ ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ផះ ប៉្រគ័ លើ ង៉ារ អាញ់ ប៉្រគ័ កេះៗ ណោះ កើត អូ ទី ខា។ ៣ កាប៉ាច់ ទីតុះ ឡាក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ យ‌៉័ះ អ៊ែ សុនសាត ក្រិក កាតាម កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា អូ ប៉ាំងខំ ប៉្រើ អ៊ែ កាសិត អង់ការ អុះ។ ៤ ហះកា ទី បក់ អន់ដា ប៉ិច ប៉្រើ អ៊ែ កាសិត អង់ការ ដេល អន់ឌែ ណោះ ប៉ាឡម័ ប៉្រគ័ គួប អន់តុង ម៉ុត ក្រុំ ញឹន ភឿ ចាំ ហៃ ឡាបៀប ញឹន អ្វៃ កោប ដាគ់ សាំបាយ អូ ទី ទួម សារ ញ៉ា ញន កា សឿ យីស៊ូ គ្រិះ។ អន់ឌែ ប៉ិច ប៉្រគ័ អន់ ញឹន អ្វៃ កាន់តេ័ះ ចាបាប់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណាវ្គ ឡាក់ កា ទុច។ ៥ ហះកា ញឹន អូ ចៃ ប៉្រគ័ ពួយ អន់ឌែ អុះ យ‌៉័ះ ម៉ោញ ទ្រុ កា ញឹន អូ ប៉្រគ័ ដេល ភឿ ប៉ងកាន់ រ៉ាំងហៃ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ សារ តាទឹច សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស។ ៦ កាប៉ាច់ មួត បក់ ពូ ផា អន់ឌែ ឡាក់ ម៉ៃគ ណាំផា ណោះ យ‌៉័ះ អន់ឌែ ឡាក់ ប៉ាណូស នីចម័ កាតាម កា អាញ់ អូ វ៉ឹនវ៉ាយ ដេល ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ រ៉ើស ម៉ាត់ បក់ ពឿ អុះ មួត ម៉ៃគ ណាំផា ណោះ កា អូ ទី ប៉្រើ អាញ់ តូរ័ សារ អាញ់ ឃើយ ប៉ាំងហៀន ពូ អុះ។ ៧ អន់ឌែ ប៉ប័ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា សុនសាត អន់ទៀគ ឡាក់ អូ កាសិត អង់ការ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ពេត្រុះ រ៉ះ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ កាសិត អង់ការ ដេល ៨ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រើ ពេត្រុះ ប៉្រគ័ បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណោះ អ៊ែ កា ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ កើត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ កា សុនសាត អន់ទៀគ ដេល។ ៩ កាប៉ាច់ យ៉ាកុប ពេត្រុះ លូ យូហាន ឡាក់ ពូ ផា អន់ឌែ ឡាក់ ម៉ៃគ រ៉ាំងហៃ ពូ ផះ អន់ឌែ ប៉ប័ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដាគ់ ពុត ប៉្រើ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អា អន់ឌែ កា រ៉ុប តី អាញ់ លូ បាណាបះ ភឿ សាញ៉ា ផា ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ គួប សោប ម៉ាគ់ អន់ ញឹន ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាគ់ សុនសាត អន់ទៀគ កាប៉ាច់ អន់ឌែ ឡាំ រ៉ះ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ១០ អន់ឌែ ក្រាន័ កា ប៉្រើ ញឹន ឃឹត កា មួត ថុក ញ៉ាក កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ឡាក់ ង៉ារ អាញ់ ខំ ប៉្រគ័ លើយ កេះ ដេល។
សារ វគ័ ប៉ូល កាប កា ពេត្រុះ
១១ ហះកា ប៉ាគ់ ពេត្រុះ ទឹល ប៉ាគ់ មឿង អន់ទីយ៉ូក កេះ អាញ់ កាប កា អ៊ែ ហះ ម៉ាត់ កាំឡាំង ខង អ៊ែ ប៉្រគ័ យច។ ១២ ផះ អ៊ែ អង់ក័ះ ទឹល អ៊ែ ឃើយ សា សាណា អន់ឌូ លូ សុនសាត អន់ទៀគ ដាគ់ៗ ហះកា ប៉ាគ់ មួត បក់ វគ័ យ៉ាកុប ប៉្រើ ឡាំ អន់ឌែ ពឹះ ទឹល ពេត្រុះ កា ឡាច់ ឡឹង សុនសាត អន់ទៀគ ខង អ៊ែ អ្យូគ កា មួត បក់ កាសិត អង់ការ ផា កា អ៊ែ។ ១៣ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ទៀគ ណាវ្គ កា តាគ់ អំប៉្រគ័ ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល យ‌៉័ះ បាណាបះ កា ពូ ប៉ាណាំ អន់ អ៊ែ តាគ់ អំប៉្រគ័ ឡាក់ កា ពូ ដេល។ ១៤ ផះ អាញ់ ប៉ប័ ផា អន់ឌែ អូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ សារ តាទឹច អាញ់ កា កាប កា ពេត្រុះ ហះ ម៉ាត់ កាំឡាំង ទិឌូ ផា «អីស ឡាក់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ ឃើយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កេះ ហះកា អីស ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ ឃើយ ម៉ះ សុនសាត អន់ទៀគ នីអៀ ហះកា កិញអៀ អា អីស ប៉ិច ប៉ាំងខំ ប៉្រើ សុនសាត អន់ទៀគ ប៉្រគ័ ពួយ គុន តាឡាប័ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡគ»។
១៥ កាប៉ាច់ ញឹន ឡាក់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡឹង កើត ញឹន អូ ត្រគ់ សុនសាត អន់ទៀគ ឡាក់ អូ ទី ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ អុះ ១៦ ហះកា ញឹន អ្លុ អន់តគ់ កេះ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ ផា ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ផា ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ញន កា សឿ យីស៊ូ គ្រិះ។ ណោះ ហង បះ ញឹន សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ភឿ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ញឹន ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ញឹន សឿ យីស៊ូ គ្រិះ អូ ត្រគ់ ញន កា ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ អុះ ខង អូ ទី ប៉ាណូស ចំ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ អុះ។
១៧ ផា ពិន ផះ ប៉ិច កា ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ពិន សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ហះកា ផា ពូ ផា ពិន ទី សារ យច ឡាក់ កា ពូ ដេល នីចម័ ពិន ចឹង ផា យីស៊ូ គ្រិះ ប៉ាណាំ អន់ ពិន ទី សារ យច ប ? អូ ត្រគ់ នីណោ័ះ អុះ។ ១៨ ផា អាញ់ អ្យក់ ចាបាប់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណាវ្គ ឡាក់ អាញ់ អ្លាត កេះ ណោះ អាញ់ តាំបាង ផា អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ សារ យច តាទឹច ហង។ ១៩ ញន កា ចាបាប់ បះ អាញ់ ពៀប ឡាក់ កា តោ័ ភឿ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ ចាបាប់ ភឿ អន់ អាញ់ ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស សាំរ៉ាប់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ អាញ់ កា តោ័ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ ពឹង អ៊្លង គឹង ដេល ២០ ទឹល នីណោ័ះ អូ ត្រគ់ អាញ់ ទៅ អុះ អ្វៃ រ៉ីស អា ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ អ្វៃ រ៉ីស ពឹង អាញ់។ កិញអៀ អា អាញ់ អ្វៃ រ៉ីស គែង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ឃឺ រ៉ីស ញន កា អាញ់ សឿ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ លូ តោ័ ប៉ាតាង អាញ់។ ២១ អាញ់ អូ តាគ់ អង់ហ៊្យង សារ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ តាដោះ កា អាញ់ ណោះ អុះ ផា ប៉ាណូស អ្លុ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ចាបាប់ ទឹល នីណោ័ះ សារ យីស៊ូ គ្រិះ តោ័ ណោះ ចឹង អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ។