សារ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា សឿ អូ ត្រគ់ ញន កា ចាបាប់
១ អឺ មួត ខេត កាឡាទី ញ៉ា ត្រគ់ អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី នីអៀ អន់ដីស ត្រគ់ អន់ហ្នាំ ពឿ ? អន់ដីស ទី កាតាំង ឡាក់ កាខាក់ កេះ ញឹន រ៉ះ ឡឹង សារ យីស៊ូ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង ណោះ។ ២ ហះកា អាញ់ ប៉ិច អំប៉ញ់ អន់ដីស សារ ម៉ោញ ប៉រ់ រ៉ះ ហៃ កា អាញ់ នីចម័ អន់ដីស ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ អន់ឌូ ញន កា ខំ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ញ៉ា ញន កា សាំយ៉ាំង លូ សឿ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ? ៣ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី នីអៀ ? អន់ដីស ទី អាញុ ណាវ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ហះកា កិញអៀ អា ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ប៉ិច កា ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ប៉្រគ័ គុន ប៉ាណូស ណាវ្គ នីអៀ ? ៤ អន់ដីស ទី សារ ឡាំបាក អៀង ណោះ ញ៉ា អូ ទី ខា ប ? អាញ់ ឃឹត ផា អូ ត្រគ់ អូ ទី ខា អុះ។ ៥ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ កា អន់ដីស លូ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ ពឹង អន់ដីស ណោះ ញ៉ា អ៊ែ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ញន កា អន់ដីស ខំ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ញ៉ា ញន កា អន់ដីស សឿ សារ ដាគ់ ឡាក់ អន់ដីស កាតាំង ណោះ ? ៦ ឡាក់ កា វគ័ អាប៉្រាហាំ អ៊ែ សឿ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ បះ ប‌៉្រ័ះ ផា អ៊ែ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា សារ អ៊ែ សឿ។ *
៧ ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស ត្រគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា បក់ ចំ សឿ បក់ ណោះ ហង ឡាក់ គន សោ វគ័ អាប៉្រាហាំ។ ៨ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី រ៉ះ អន់ទ្រួល ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ សុនសាត អន់ទៀគ ដាគ់ ត្រង់ ញន កា អន់ឌែ សឿ ណោះ ហង បះ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ សារ ដាគ់ កា វគ័ អាប៉្រាហាំ អន់ទ្រួល ពែ ផា «គ្រឹប សុនសាត ចឹង ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក ញន កា សារ អាញ់ សាញ៉ា លូ អីស»។ ៩ ទឹល នីណោ័ះ ទិ បក់ សឿ ចឹង ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក អន់ឌូ លូ វគ័ អាប៉្រាហាំ ឡាក់ សឿ ណោះ ដេល។
១០ កាប៉ាច់ មួត បក់ ម៉ឹង សារ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ប៉ាស្យាប អន់ឌែ ហង ខង ទី សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «បក់ ចំ អូ ប៉្រគ័ ពួយ អន់ ដាគ់ កាខាក់ គ្រឹប សារ ឡាក់ ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ប៉ាស្យាប អន់ឌែ ហង» ១១ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ កេះ ផា អូ ទី ប៉ាណូស ពឿ ដាគ់ ត្រង់ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ញន កា ម៉ឹង ចាបាប់ អុះ ខង «ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស ញន កា អ៊ែ សឿ»§ ១២ ហះកា ចាបាប់ តាង ឡឹង សារ សឿ ខង ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «ពឿ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ទិ អា បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស ញន កា ប៉្រគ័ ពួយ សារ អា»* ១៣ ហះកា ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ត្រគ់ សារ ប៉ាស្យាប ប៉ាតាង ពិន អ៊ែ ហ្វាយ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ ប៉ាស្យាប ឡាក់ កើត ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ ខង ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា «ពឿ ពូ អន់ទល ពឹង អ៊្លង បក់ ណោះ ហង ប‌៉្រ័ះ ប៉ាស្យាប» ១៤ សារ អា កើត នីអៀ ភឿ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា លូ វគ័ អាប៉្រាហាំ អន់ ទឹល ប៉ាគ់ សុនសាត អន់ទៀគ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ដេល លូ អន់ ពិន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ សាញ៉ា ផា ចឹង អន់ ញន កា ពិន សឿ។
ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ លូ សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា
១៥ អឺ អុះ ម៉ី អាញ់ ចឹង កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង សារ ម៉ោញ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា យ‌៉័ះ សារ សាញ៉ា ម៉ះ ប៉ាណូស កាតាម ផា ពូ ច្រាគ់ សត់ត្រា ភម លូ គួប សោប កេះៗ អូ ទី បក់ ពឿ ចឹង អ៊្យូត អ្លាត លើ កា ប៉ាន់ធែម សារ ណាវ ណោះ អុះ។ ១៦ សារ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី សាញ៉ា លូ វគ័ អាប៉្រាហាំ លូ ផូង័ វ៉ាច់ អ៊ែ។ ហះកា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អូ ទី រ៉ះ ផា «លូ ផូង័ វ៉ាច់ អ៊ែ ទិណោ័ះ» ឡាក់ ផូង័ វ៉ាច់ អ៊ែ អៀង ណោះ អុះ ឃឺ ប៉ិច រ៉ះ ផា ផូង័ វ៉ាច់ អ៊ែ ដឹង ម៉ោញ ដូវ ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ។ ១៧ អាញ់ កាប នីអៀ ឃឺ អាញ់ ប៉ិច រ៉ះ ប៉ាឡាក់ អន់ ហ្លង់ ផា ប‌៉្រ័ះ គម សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ឡាក់ អ៊ែ សាញ៉ា លូ វគ័ អាប៉្រាហាំ កេះៗ។ កាប៉ាច់ ចាបាប់ ឡាក់ ពឹះ ទឹល រ៉ាំងវ៉ាង ៤៣០ សាណាំ អន់តីគ ឡឹង ណោះ អូ អ្លុ អ៊្យូត អ្លាត សារ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ទី សាញ៉ា ផះ អន់ទ្រួល ណោះ អន់ កើត អូ ទី ខា អុះ។ ១៨ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ កា ប៉ាណូស ញន កា ពូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ទឹល នីណោ័ះ អូ ត្រគ់ ពូ ទី ញន កា សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា អុះ ហះកា តាទឹច អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ អន់ កា វគ័ អាប៉្រាហាំ ពួយ សារ អ៊ែ សាញ៉ា ពែ ហង។
១៩ ទឹល នីណោ័ះ ចាបាប់ ទី ខា នីចម័ ? ប‌៉្រ័ះ អន់ ចាបាប់ អន់តីគ ភឿ តាំបាង ឡឹង សារ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ យច លើយ ទឹល ផូង័ វ៉ាច់ អាប៉្រាហាំ ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា ណោះ ពឹះ ទឹល។ កាប៉ាច់ ចាបាប់ ណោះ មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ជឹន អន់ កា វគ័ ម៉ូសេ ឡាក់ ប៉្រគ័ កាណង័ កា ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉ាណូស។ ២០ ហះកា ផា ទី ដឹង ម៉ោញ ដូវ អូ តងកាន កាណង័ អុះ ឡាក់ កា ផះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ សាញ៉ា លូ វគ័ អាប៉្រាហាំ ទី ដឹង ម៉ោញ ដូវ អ៊ែ ឡាក់ សាញ៉ា។
២១ ទឹល នីណោ័ះ ញ៉ា ចាបាប់ យច លូ សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា ប ? អូ ត្រគ់ នីណោ័ះ អុះ។ ផា ចាបាប់ អ្លុ ប៉្រគ័ អន់ ប៉ាណូស ទី អាញុ រ៉ីស ទឹល នីណោ័ះ ប៉ាណូស ចឹង ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ចាបាប់ ណោះ តាទឹច ហង។ ២២ ហះកា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី រ៉ះ ផា ប៉ាណូស ទិឌូ អ្វៃ កាន់តេ័ះ អំរ៉ាញ សារ យច អូ អ្លុ រ៉ាវ៉ាច់ អុះ ភឿ អន់ បក់ សឿ ទី សារ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា ចឹង អន់ ញន កា ពូ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ណោះ ហង។
២៣ ផះ បើ ទឹល រ៉ាំងហាវ ពិន សឿ យីស៊ូ ពែ ពិន ទិឌូ ពៀប ឡាក់ កា ត្រគ់ ខុក ញន អ្វៃ កាន់តេ័ះ អំរ៉ាញ ចាបាប់ លើយ ទឹល ដារ់ ប‌៉្រ័ះ តាំបាង អន់ ពិន សឿ។ ២៤ នីណោ័ះ ហង ចាបាប់ សាំរ៉ាប់ តាគ់ អញ់ចាល ពិន លើយ ទឹល យីស៊ូ គ្រិះ ពឹះ ទឹល ភឿ អន់ ប‌៉្រ័ះ ផា ពិន ដាគ់ ត្រង់ ញន កា សឿ។ ២៥ កិញអៀ អា ពិន សឿ យីស៊ូ គ្រិះ កេះ ពិន អូ អ្វៃ កាន់តេ័ះ ចាបាប់ ឡាក់ តាគ់ អញ់ចាល ពិន ណាវ្គ ហង ២៦ ខង អន់ដីស ទិឌូ ស៊ុត កា គន ប‌៉្រ័ះ ញន កា សឿ យីស៊ូ គ្រិះ។ ២៧ អន់ដីស ឡាក់ ពូ ប៉ាំងហុំ អន់ កេះ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ អន់ដីស កា កេះ វ៉ឹច ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល។ ២៨ ទឹល នីណោ័ះ អូ ទី សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ ទី សុនសាត ក្រិក អូ ទី ទុច អូ ទី ម៉ៃគ តាំងឡា អូ ទី កាម៉ាក័ អូ ទី អង់កាន់ ណាវ្គ អុះ ខង អន់ដីស ទិឌូ ប៉ាតុំ គួប សោប ឡាកោ ដឹង ម៉ោញ ឃឺ ឡាកោ យីស៊ូ គ្រិះ។ ២៩ ផា អន់ដីស ឡាក់ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ កេះ អន់ដីស កា ផូង័ វ៉ាច់ វគ័ អាប៉្រាហាំ តាទឹច ហង លូ ចឹង ទី ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ពួយ សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា កា អ៊ែ ដេល។
* ៣:៦ ៣:៦ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ១៥:៦ ៣:៨ ៣:៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ១២:៣ ៣:១០ ៣:១០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ២៧:២៦ § ៣:១១ ៣:១១ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ហាបាគូក ២:៤ * ៣:១២ ៣:១២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ១៨:៥ ៣:១៣ ៣:១៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ២១:២៣