សារ ប៉ាន់ដឹប ឡឹង គន ឡាក់ ចឹង អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ
១ អាញ់ កាប ប៉ាន់ដឹប កា អន់ដីស គន ឡាក់ ត្រគ់ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ណោះ ផះ អ៊ែ អ្វៃ សាស្វា អ៊ែ អូ យច ឡឹង មួត ទុច អុះ យ‌៉័ះ អ៊ែ ឡាក់ តាំងឡា រ៉ាស អំប៉ាស ទិណោ័ះ កាតាម។ * ២ គន ណោះ អ្វៃ កាន់តេ័ះ បក់ រ៉ាំងហៃ អ៊ែ លូ បក់ រ៉ាំងហៃ រ៉ាស អំប៉ាស លើយ ទឹល ដារ់ ពឹ អ៊ែ កាំឡត់។ ៣ ពិន កា និះទៅ ដេល ផះ ពិន បើ សឿ យីស៊ូ ពែ ពិន ឡាក់ កា សាស្វា ណោះ និះទៅ ដេល ពិន កា កេះ ទុច ប៉្រគ័ ពួយ សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ គុន ប៉ាណូស អូ ទី ខា ដេល។ ៤ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ កេះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា ប៉្រើ គន អ៊ែ ម៉ុត កើត កាណុង វ៉ាច់ អង់កាន់ លូ កើត កាន់តេ័ះ អំរ៉ាញ ចាបាប់ ដេល ៥ ភឿ ហ្វាយ ទិ បក់ អ្វៃ កាន់តេ័ះ អំរ៉ាញ ចាបាប់ ម៉ាគ់ អន់ ពិន កេះ គន រង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ៦ ញន កា អន់ដីស គន អ៊ែ បះ អ៊ែ ប៉្រើ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង គន អ៊ែ ពឹះ អ្វៃ កាណុង ពុត អន់ដីស បះ អន់ដីស អ្លុ កាប ផា «អឺ ពឹ»។ ៧ ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស អូ ត្រគ់ ទុច ណាវ្គ អុះ ឃឺ គន ប‌៉្រ័ះ ឡគ ផា គន អ៊ែ កេះ អន់ដីស ចឹង ទី ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង អន់ ណោះ ដេល។
សារ វគ័ ប៉ូល អុក ពុត ញន កា មួត ខេត កាឡាទី
៨ ផះ សើគ ពែ អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ ឃឺ អន់ដីស កេះ ទុច ប‌៉្រ័ះ អន់ទៀគៗ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច។ ៩ ហះកា កិញអៀ អា អន់ដីស អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះ ផា កាប អន់ ត្រគ់ តាទឹច ឃឺ ប‌៉្រ័ះ អន់ហ្នាល់ អន់ដីស កេះ។ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ប៉ិច វ៉ីល សឹត កេះ ទុច ប៉្រគ័ ពួយ សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ គុន ប៉ាណូស ឡាក់ សារ អូ ទី អំរ៉ាញ អឺញ អូ ទី ខា ម៉ោញ ទង ណាវ្គ នីអៀ ឡគ ? ១០ កិញអៀ អា អន់ដីស កំ តាម ដារ់ ខៃ ថុន សាណាំ។ ១១ អាញ់ អ្យូគ កា ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ខំ ប៉្រគ័ តុត ក្លេ័ះ សាំរ៉ាប់ កា អន់ដីស អា ចឹង កើត អូ ទី ខា ញ៉ា។
១២ អឺ អុះ ម៉ី អាញ់ ប៉រ់ ឡោម អន់ដីស ហគ់ ប៉្រគ័ ពួយ អាញ់ ឡាក់ កា អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ អន់ដីស ឡាក់ អូ ទី ចាបាប់ វគ័ ម៉ូសេ ដេល ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ពែ។ អន់ដីស អូ ទី ប៉្រគ័ យច សារ ញ៉ា លូ អាញ់ អុះ។ ១៣ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ កេះ ផា អាញ់ ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា អន់ដីស ផះ ប៉ាន់ដា ពែ ញន កា អាញ់ អីគ។ ១៤ យ‌៉័ះ សារ អាញ់ អីគ ព្លុ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ទី សារ ឡាំបាក នីចម័ កាតាម កា អន់ដីស ប៉ិច ចៃ លូ អូ បឺង៉ាយ អូ អ្លាត អាញ់ ដេល ឃឺ អន់ដីស ហាប់ អាញ់ ឡាក់ កា ហាប់ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លើ ឡាក់ កា ហាប់ យីស៊ូ គ្រិះ ដេល។ ១៥ អន់ទ្រួល ពែ អន់ដីស ហោក រ៉គ់ កា អាញ់ ខាក់ ញ៉ា ត្រគ់ កិញអៀ អា អន់ដីស អូ ហោក កា អាញ់ កេះ ? អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផះ ណោះ ពែ យ‌៉័ះ ម៉ាត់ អន់ដីស កា ចឹង ខ្វិក អន់ កា អាញ់ ដេល ផា អាញ់ តងកាន។ ១៦ ញ៉ា អន់ដីស ឃឹត ផា អាញ់ កេះ តាម៉ឺរ លូ អន់ដីស ញន កា អាញ់ កាប កា អន់ដីស ត្រង់ៗ ប ? ១៧ កាប៉ាច់ ពូ ឡាក់ ខំ អ្យក់ ពុត ចៃគ ដាគ់ កា អន់ដីស កាខាក់ ណោះ ហះកា អន់ឌែ អូ ប៉ិច ប៉្រគ័ ដាគ់ តាទឹច អុះ ឃឺ អន់ឌែ ប៉ិច កា អន់ដីស អ្លាត ញឹន ភឿ អន់ អន់ដីស ខំ ប៉្រគ័ ពួយ អន់ឌែ ឡគ។ ១៨ សារ អ្យក់ ពុត ចៃគ ឃឺ ដាគ់ ហង អ្យក់ កា អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ តាទឹច ឡាក់ កា អាញ់ អ្យក់ ពុត ចៃគ ដាគ់ កា អន់ដីស អូ ត្រគ់ ដឹង ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស អុះ។ ១៩ អឺ គន សោ អាញ់ អុក ពុត កាខាក់ ញន កា អន់ដីស ណាវ្គ ហង ពៀប ឡាក់ កា អង់កាន់ អីគ ប៉ាណាប អ្វៃ ហាអុញ ដេល លើយ ទឹល អន់ដីស ទី ពុត ពៀក ឡាក់ កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ២០ អាញ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ឡាក់ កា កាប អឺក ហះកា អាញ់ ប៉ិច អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ខាក់ ភឿ កាកាប លូ អន់ដីស អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង ឡគ ខង អាញ់ ឃឹត អូ តាលុះ អ្លុ កា នីចម័ អាញ់ ចឹង ត្រគ់ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ អន់ដីស ណោះ។
សារ ប៉ាន់ដឹប ឡឹង ហាការ លូ យ៉ាគ់ សារ៉ា
២១ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ ប៉ិច អ្វៃ កាន់តេ័ះ អំរ៉ាញ ចាបាប់ ហគ់ អន់ដីស សាំយ៉ាំង សារ ម៉ោញ ឡាក់ ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ២២ ខង ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា វគ័ អាប៉្រាហាំ ទី គន កាម៉ាក័ ពៀរ ដូវ ម៉ោញ គន អ៊ែ លូ អង់កាន់ ទុច អ៊ែ ម៉ោញ ណាវ្គ លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ ទៅ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ទុច។ ២៣ ហះកា គន លូ ទុច អ៊ែ ណោះ ឃឺ កើត ញន កា ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ប៉ាណូស ដោច គន លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ ទៅ កើត ពួយ សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា។ ២៤ សារ អា ឃឺ សារ កាប ពៀប អង់កាន់ ពៀរ ដូវ អា សាំរ៉ាប់ ប៉ាតាង សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ពៀរ នែវ។ ហាការ ឡាក់ អង់កាន់ ទុច ឃឺ ប៉ាតាង សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ពឹង ប៉ានឹម ស៊ីណាយ  អ៊ែ ប៉្រគ័ ទុច គន អ៊ែ កើត ណោះ កា ប៉្រគ័ ទុច និះទៅ ដេល។ ២៥ ហាការ ប៉ាតាង ប៉ានឹម ស៊ីណាយ ពឹង ប៉ាថេត អារ៉ាប់ កា ត្រគ់ លូ មឿង យេរូសាឡឹម រ៉ប់ ដារ់ អា ដេល ខង មួត មឿង យេរូសាឡឹម ស៊ុត កា កេះ ទុច ចាបាប់។ ២៦ កាប៉ាច់ អង់កាន់ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ទុច អ៊ែ ពៀប ឡាក់ កា មឿង យេរូសាឡឹម ពឹង ប៉្លៃង អ៊ែ ឡាក់ មើគ ពិន ទិឌូ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ទុច ២៧ ខង ទី សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា៖
 
«អឺ អង់កាន់ ឡាក់ អូ អ្លុ ទី គន
ហគ់ អីស ហោក រ៉គ់ ពិ
អឺ អង់កាន់ ឡាក់ អូ ឃើយ អីគ វ៉ាច់ អ្វៃ ហាអុញ
ហគ់ អីស ឡុង តុត ពុត ទឹប ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ពិ
ខង គន អីស ឡាក់ អូ ទី ក្លោ ណោះ
ចឹង ទី ចំលួន អៀង ឡឹង គន អង់កាន់ បក់ ទី ក្លោ»។§
 
២៨ អឺ អុះ ម៉ី អន់ដីស កា គន ឡាក់ កើត ពួយ សារ សាញ៉ា ឡាក់ កា អ៊ីសាក់ * ដេល។ ២៩ ហះកា កិញអៀ អា ឡាក់ កា សើគ ពែ ដេល ខង គន ឡាក់ កើត គែង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ទី ប៉្រគ័ បាប កា គន ឡាក់ កើត គែង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដេល។ ៣០ ហះកា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទី រ៉ះ នីចម័ ? ឃឺ រ៉ះ ផា «ហគ់ តាំងហ្យិត ឡាច់ អង់កាន់ ទុច លូ គន អ៊ែ ណោះ អន់ ឡាច់ ពិ ខង គន កាម៉ាក័ អង់កាន់ ទុច ណោះ អូ ត្រគ់ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាជៀ អន់ឌូ លូ គន កាម៉ាក័ អង់កាន់ ឡាក់ អូ ត្រគ់ ទុច ណោះ អុះ» ៣១ ទឹល នីណោ័ះ អឺ អុះ ម៉ី ពិន អូ ត្រគ់ គន អង់កាន់ ទុច ណោះ អុះ ឃឺ គន អង់កាន់ បក់ អូ ត្រគ់ ទុច។
* ៤:១ ៤:១ សើគ ពែ ផា មួត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាត្រង័ ទី គន ពូ ឃើយ ប៉្រើ ទុច ម៉ោញ ដូវ រ៉ាំងហៃ គន ណោះ លើយ ទឹល តីស ទុច ណោះ កា ទី សិត ពីត សាប៉្វាត័ តាគ់ អញ់ចាល អ៊ែ ដេល។ ៤:២៣ ៤:២៣ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ១៧:១៥-២១ ៤:២៤ ៤:២៤ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ចាបាប់ កា វគ័ ម៉ូសេ អ្វៃ ពឹង ប៉ានឹម ស៊ីណាយ។ § ៤:២៧ ៤:២៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៥៤:១ * ៤:២៨ ៤:២៨ អ៊ីសាក់ ឃឺ គន វគ័ អាប៉្រាហាំ លូ កាម៉ាញ់ អ៊ែ ពួយ សារ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា។ ៤:៣០ ៤:៣០ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ២១:១០