សារ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង កេះ ទុច
១ យីស៊ូ គ្រិះ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង កេះ ទុច កេះ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ រ៉ាំងហៃ ឡាកោ ពិ ជែ អន់ កេះ ទុច ណាវ្គ ហង។ ២ ហគ់ សាំយ៉ាំង អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា អន់ដីស អន់ ពូ កាសិត អង់ការ កា អន់ដីស ទឹល នីណោ័ះ យីស៊ូ គ្រិះ អូ ទី ខា ញ៉ា កេះ កា អន់ដីស។ ៣ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ កា មួត បក់ ប៉ិច ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ កាសិត អង់ការ ឃឺ អន់ឌែ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល គ្រឹប ខ ទិណោ័ះ ឡូត។ ៤ ផា អុះ ម៉ី ចំ ប៉ិច កា ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ម៉ឹង ចាបាប់ បក់ ណោះ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ លូ អ្លាត សារ ប‌៉្រ័ះ ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស ហង។ ៥ កាប៉ាច់ ពិន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ តង័ អន់ ពិន អ្វៃ ក្យាគ់ សាណាង ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ពិន ដាគ់ ត្រង់ ញន កា ពិន សឿ។ ៦ កាប៉ាច់ មួត បក់ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ យ‌៉័ះ ពូ កាសិត អង់ការ លើ អូ កាសិត អង់ការ កាតាម សារ ណោះ អូ សាំខាន់ អុះ ទី ដឹង សារ សឿ ឡាក់ ប៉ាណាំ អន់ ពិន ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ប៉ិច ចៃ ណោះ ហង ឡាក់ ទី ខា។
៧ ផះ អន់ទ្រួល ពែ អន់ដីស សឿ ដាគ់ ខាក់ ពឿ ទឹប អូ អន់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច ? ៨ សារ កាប ប៉ាញ់សុះ នែវ អា អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស ណោះ អុះ។ ៩  ពុះ ប៊ែត ឡក់ អ្លុ ប៉្រគ័ ឡាក តាប៉ុង អៀង។ * ១០ ញន កា ពិន ទិឌូ ប៉ាសុន យីស៊ូ បះ អាញ់ សឿ ផា អន់ដីស ចឹង រែវ ពុត លូ អាញ់ គ្រឹប សារ។ ហះកា បក់ ប៉ាង៉ល់ អន់ដីស ណោះ អ៊ែ ត្រគ់ ទី ថូត ហង យ‌៉័ះ ពឿ កាតាម។
១១ អឺ អុះ ម៉ី ផា អាញ់ រ៉ះ ប៉្រើ ពូ កាសិត អង់ការ ណោះ ខ ញ៉ា បះ ពូ អ្វៃ កា ប៉្រគ័ បាប កា អាញ់ នីអៀ ? ផា អាញ់ ប៉្រើ ពូ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ពូ ចឹង អូ ប៉ាគែក អុះ លូ សារ អាញ់ ប៉ាំងហៀន ឡឹង សារ យីស៊ូ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង ។ ១២ មួត បក់ ប៉្រគ័ អន់ អន់ដីស ទី សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ នែវ អា ត្រគ់ ប៉្រើ អន់ឌែ កាយ៉ោ ឡាកោ ទៅ ឡូត ពិ។
សារ អ្វៃ កោប គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ
១៣ អឺ អុះ ម៉ី ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង កេះ ទុច ហះកា អូ ត្រគ់ អ្យក់ សារ អា អ្វៃ កោប ពួយ គុន ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ត្រគ់ តង័ គួប សោប សឹត ឡាំ ញន កា ពុត ប៉ិច ចៃ ១៤ ខង ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ទិណោ័ះ កាប ប៉ាតុំ ដឹង ម៉ោញ ខ ផា «អន់ដីស ត្រគ់ ប៉ិច ចៃ កា អុះ ម៉ី ឡីង គែង ឡាក់ កា ប៉ិច ចៃ កា ឡាកោ អន់ដីស ទៅ ដេល» ១៥ ផា អន់ដីស អ្លុ ដឹង កាប់ ហ៊ែក កាប់ សា គួប សោប នីអៀ ហគ់ ឡាវ៉ាំង ពិ អ្យូគ ផៃគ អន់ដីស ចឹង តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង ញន កា គួប អន់ដីស ទៅ។
១៦ ហះកា អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា ហគ់ អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ណោះ អន់ដីស ចឹង អូ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ប៉ិច គុន ប៉ាណូស ណាវ្គ ហង។ ១៧ ពុត ប៉ិច គុន ប៉ាណូស យច លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ កាប៉ាច់ សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច កា យច លូ ប៉ាណូស ដេល សារ ទិ ពៀរ អា ប៉ាសាំង លូ គួប កាខាក់ ណោះ ហង បះ អន់ដីស អូ អ្លុ ប៉្រគ័ អុះ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ប៉ិច ប៉្រគ័ ណោះ។ ១៨ ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉ាណាំ អន់ដីស ណោះ អន់ដីស អូ អ្វៃ កាន់តេ័ះ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ចាបាប់ ណាវ្គ ហង។
១៩ ពិន អន់ហ្នាល់ ឡាក់ ខាក់ កេះ សារ គុន ប៉ាណូស ណោះ ឃឺ សារ បឺគ អ៊ក សារ រ៉ាលង កល់ គួប សោប សារ ប៉្រគ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ២០ សារ សាំប‌៉័ះ ហ៊ូប ប‌៉្រ័ះ បឺគ សារ គ្រូ អំហ្ម សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ សារ ក្លះ គួប សោប សារ សាណីង សាណើស កា គួប សារ អឺក អ៊្យ្រត សារ ប៉ាសង សារ ប៉ាសាំង អូ ត្រគ់ លូ គួប សោប ២១ សារ ហាន អៃត លូ សារ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ ឡាក់ វ៉ឹច លូ សារ ទិ អា ដេល។ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡាក់ កា អាញ់ រ៉ះ អន់ទ្រួល ពែ កេះ ផា ទិ ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ សារ នែវ អា អន់ឌែ ចឹង អូ ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អុះ។ ២២ កាប៉ាច់ សារ ដាគ់ ឡាក់ កើត ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ទី សារ ប៉ិច ចៃ សារ ហោក រ៉គ់ សារ អ្វៃ ដាគ់ រម លូ ពូ ពុត អត់ សាំរ៉ាញ័ ពុត ដាគ់ កា ពូ ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ពុត ដាគ់ ត្រង់ ២៣ ពុត ឡាអត់ លូ សារ អ្លុ កាតត់ ពុត។ អូ ទី ចាបាប់ ចំ ចឹង យច លូ សារ ទិ អា អុះ។
២៤ ទិ ប៉ាសុន យីស៊ូ គ្រិះ អន់ឌែ អ្លាត កេះ ពុត ប៉ិច ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ពួយ គុន ប៉ាណូស។ ២៥ ផា ពិន ទី អាញុ រ៉ីស ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ តាទឹច ពិន ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដេល។ ២៦ ពិន អូ ត្រគ់ អ្វាត់ អេង ណាំង សារ លូ គួប សោប លូ សាណីង សាណើស ណោះ អុះ។
* ៥:៩ ៥:៩ សារ អា ប៉ិច រ៉ះ ផា យ‌៉័ះ ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ពូ អៀង កើត អូ ដាគ់ ដេល។ ៥:១៤ ៥:១៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ១៩:១៨