សារ តង័ គួប សោប
១ អឺ អុះ ម៉ី ផា អន់ដីស ប៉ប័ ពឿ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ យច អន់ដីស ឡាក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ អន់ឌូ អន់ដីស ត្រគ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អ៊ែ ណោះ ញន កា ពុត ឡាអត់ ហះកា ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង អ្យូគ ផៃគ អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ យច ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល។ ២ ផា ទី សារ ថុក ញ៉ាក ឡាំបាក ត្រគ់ តង័ គួប សោប សឹត ឡាំ ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ចឹង ត្រគ់ ពួយ ចាបាប់ យីស៊ូ គ្រិះ។ ៣ បក់ ចំ ឃឹត ផា ឡាកោ អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស កានឹត កានោរ ហះកា តាទឹច អ៊ែ ឃឺ ប៉ាណូស អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ ប៉ាណូស ណោះ ព្លូង កា ឡាកោ ទៅ ហង។ ៤ អន់ដីស ទិឌូ ត្រគ់ ឃឹត ហៃ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ណោះ ចឹង ហោក ឡឹង សារ អន់ដីស ប៉្រគ័ ណោះ អូ ត្រគ់ ប៉ាន់ដឹប លូ ពូ អន់ទៀគ អុះ ៥ ខង អន់ដីស ម៉ោញ ដូវ ៗ ត្រគ់ ឡាប់ រ៉ាំងហៃ សារ យច ត្រគ់ ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ ឡាកោ ប៉្រគ័។
៦ កាប៉ាច់ បក់ ហៀន ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡឹង ពូ អ៊ែ ត្រគ់ ជែក រ៉ាស អ៊ែ ម៉ោញ ចានែក អន់ កា បក់ ប៉ាំងហៀន អ៊ែ ណោះ ហង។ ៧ អន់ដីស ជែ ឃឹត យច ដៃ អូ ទី ពឿ ចឹង បឺង៉ាយ ប‌៉្រ័ះ ទី អុះ ខង ផា ពូ តប់ តីល ចំ ពូ ចឹង ទី ប៉្លៃ ប៉ាកាវ ឡឹង តីល ណោះ ហង។ ៨ ពឿ តប់ តីល ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ គុន ប៉ាណូស ប៉្លៃ ប៉ាកាវ អ៊ែ ចឹង ទី ណោះ ឃឺ អ៊ែ ចឹង តោ័ អោម ហះកា បក់ ចំ តប់ តីល ប៉្រគ័ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ដេល។ ៩ ពិន អូ ត្រគ់ ស្រាប់ អុះ កា ប៉្រគ័ ដាគ់ ខង ផា ពិន អូ អ្លាត ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ ទៀ ណោះ ពិន ចឹង ទី ប៉្លៃ ប៉ាកាវ ហង។ ១០ ទឹល នីណោ័ះ ផះ អង់រ៉ាម័ ពិន ទី ដារ់ ប៉្រគ័ ដាគ់ ពិន ត្រគ់ ប៉្រគ័ ដាគ់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ កាខាក់ អ៊ែ កា កាំឡាំង មួត សឿ។
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ
១១ ហៃ សត់ត្រា តីសៗ អា ឃឺ តី អាញ់ ទៅ ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ អន់ដីស។ ១២ ទិ បក់ ប៉ិច កា លៅ លែង សិច គែង ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ អន់ឌែ ប៉ាំងខំ ប៉្រើ អន់ដីស កាសិត អង់ការ ភឿ ប៉ិច កា រ៉ាវ៉ាច់ ឡាកោ អន់ឌែ ឡឹង សារ ពូ ប៉្រគ័ បាប ញន កា រ៉ះ សារ យីស៊ូ គ្រិះ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង ។ ១៣ យ‌៉័ះ មួត បក់ កាសិត អង់ការ កេះ កាតាម អន់ឌែ ទៅ អូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ គ្រឹប ខ ណោះ អុះ ហះកា អន់ឌែ ប៉ិច កា អន់ដីស កាសិត អង់ការ ភឿ ចឹង អ្លុ អ្វាត់ អេង ផា អន់ឌែ កាសិត អង់ការ កា អន់ដីស។ ១៤ កាប៉ាច់ អាញ់ អូ អ្វាត់ អេង ឡឹង សារ ញ៉ា អុះ ផា អាញ់ ប៉ិច អ្វាត់ អេង ឃឺ អ្វាត់ អេង ដឹង កា សារ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន អ៊ែ តោ័ ពឹង អ៊្លង គឹង ណោះ ហង។ ញន កា យីស៊ូ តោ័ ណោះ អង់កក់ តេះ អា អូ ទួម សារ ញ៉ា លូ អាញ់ អុះ អាញ់ កា អូ ទួម សារ ញ៉ា លូ អង់កក់ តេះ ដេល ១៥ ខង សារ កាសិត អង់ការ លើ អូ កាសិត អង់ការ អូ ទី ខា អុះ ទី ដឹង សារ កើត ណាវ ណោះ ហង ឡាក់ ទី ខា។ ១៦ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក លូ តាប៉ាប តាប៉ុន កា មួត បក់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ អាញ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ អា ឃឺ មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ *
១៧ គឹត អា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ជែ អន់ ទី បក់ ពឿ ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ អុក ពុត ណាវ្គ ហង ខង ពឹង ឡាកោ អាញ់ ទី តាំងហាល ញន កា ប៉្រគ័ ង៉ារ យីស៊ូ។
១៨ អឺ អុះ ម៉ី អន់ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អន់ដីស អាមែន។
* ៦:១៦ ៦:១៦ ឃឺ មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ពៀគ គុល «ឃឺ មួត អ៊ីស្រាអ៊ែល ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័»។