សារ ពូ ប៉ាញ់សង់ ក្លោ កាម៉ាញ់ ប៉ាគ់ ស្រុក កាណា
១ ប៉ៃង ដារ់ ឡឹង ណោះ ទី ពូ ទ្រៀម ប៉ាញ់សង់ ពឹង ស្រុក កាណា កាណុង ខេត កាលីឡេ។ មើគ យីស៊ូ កា អ្វៃ ហះ ចារ ពូ ណោះ ដេល។ ២ ពូ កា ជៀក យីស៊ូ លូ សឹះ អ៊ែ ម៉ុត ពឹង ចារ ពូ ទ្រៀម ប៉ាញ់សង់ ណោះ ដេល។ ៣ ផះ ណោះ ពូ ទិ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច អូ ទី តាពែ អៃត។ មើគ យីស៊ូ រ៉ះ កា យីស៊ូ ផា «ពូ ទិ តាពែ កេះ»។ ៤ យីស៊ូ តើល មើគ អ៊ែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស រ៉ះ សារ អា កា អាញ់ ? បើ ទឹល ដារ់ ត្រគ់ តាំបាង អន់ ពូ អន់ហ្នាល់ អាញ់ អុះ»។ ៥ មើគ យីស៊ូ រ៉ះ កា មួត ទុច តាំងឡា ហី ណោះ ផា «ផា អ៊ែ ប៉្រើ អន់ដីស ប៉្រគ័ នីចម័ ប៉្រគ័ ពួយ អ៊ែ ពិ»។ ៦ ហះ ចារ ណោះ ទី ព្រឺយ ពូ ប៉្រគ័ លូ អំហ្មោ ត្រោ កាតុ ឡាក់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ចៃគ ទៀក សាំរ៉ាប់ រ៉ាវ តី លូ ឃឿង ខង អន់ ត្រគ់ លូ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ។ កាណុង ម៉ោញ ព្រឺយ ចៃគ ទៀក ឃឺ ទី ១០០ លិត។ ៧ យីស៊ូ រ៉ះ កា មួត ទុច ណោះ ផា «ហគ់ អន់ដីស អោះ ទៀក ចៃគ ពឹង ព្រឺយ ទិ អា អន់ ប៉ាញ័ ពិ»។ មួត ទុច កា អោះ ទៀក ចៃគ ប៉ាញ័ ព្រឺយ លិរ តាទឹច។ ៨ យីស៊ូ រ៉ះ កា ពូ ផា «ហគ់ អន់ដីស វ៉ាល់ ទៀក អា ឡាំ ជឹន កា ម៉ៃគ ទុច ពិ»។ ពូ កា វ៉ាល់ ឡាំ ជឹន តាទឹច។ ៩ ផះ ម៉ៃគ ទុច អៃត សាំយ៉ាំង ទៀក ឡាក់ កេះ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច ណោះ កេះៗ អ៊ែ កា អើ បក់ ទី កាម៉ាញ់ ណោះ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ។ ម៉ៃគ ទុច អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ពូ ទី តាពែ អា ឡឹង ចំ អុះ ហះកា មួត ទុច ឡាក់ អោះ ទៀក ចៃគ ពឹង ព្រឺយ អ្លុ អន់តគ់។ ១០ កេះណោះ អ៊ែ កាប ផា «ពូ ទិឌូ ពូ ឃើយ អន់ តាពែ ប៉ាអាំ កា អំហ៊្មយ អៃត អន់ទ្រួល ប៉ាគ់ ពូ អៃត ប៉ាញឹល កេះ ណោះ ពូ អន់ តាពែ អូ សូវ ប៉ាអាំ ឡគ។ ហះកា អីស ញ៉ា ត្រគ់ អីស គម តាពែ ប៉ាអាំ ទឹល កិញអៀ នីអៀ ឡគ ?» ១១ អា ហង សារ អំរ៉ាញ អឺញ យីស៊ូ ប៉្រគ័ អន់ ពូ អន់ហ្នាល់ ឡាក់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ប៉ាន់ដា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង តេះ កាណា កាណុង ខេត កាលីឡេ ទឹប តាំបាង សារ ដាគ់ កេង ម៉ះ អ៊ែ។ មួត សឹះ អ៊ែ កា សឿ អ៊ែ ដេល។
១២ កេះណោះ អ៊ែ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កាផានឹម មើគ អ៊ែ លូ មួត អុះៗ អ៊ែ លូ មួត សឹះ អ៊ែ កា ឡាំ អន់ឌូ ដេល ហះកា អន់ឌែ កា អ្វៃ ពឹង មឿង ណោះ ប៊ែត ដោច អូ ទុញ ដារ់ អុះ។
សារ យីស៊ូ ទ្រុះ ពូ ឡាច់ ឡឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ
១៣ ផះ ណោះ ប៊ុន ទ្រួង គុន សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កា ក្យាម័ ចឹង ទឹល ដារ់ កេះ យីស៊ូ កា ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ឡគ។ ១៤ អ៊ែ ម៉ុត ពឹង ឡាន រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៉ប័ ពូ ប្រូ រ៉ក់ ប្រូ ចៀម ប្រូ អន់តើប លូ ប៉ប័ ពូ អ្វៃ តូរ័ លៀន។ ១៥ អ៊ែ អ្យក់ កាស៊ែ ប៉្រគ័ រ៉ាំងកេ័ះ ទ្រុះ ឡាច់ ពូ ឡឹង ឡាន រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ណោះ លូ អ៊ែ ទ្រុះ ឡាច់ ទឹប រ៉ក់ ទឹប ចៀម លូ តាឡក័ អ្លាត គ្រេ ពូ អ្វៃ តូរ័ លៀន ណោះ លៀន ពូ កា សីគ ទិ ហង។ ១៦ អ៊ែ កាប កា បក់ ប្រូ អន់តើប ផា «ហគ់ អ្យក់ ឡាច់ កាណាគ័ ទិ អា ពិ។ អូ អន់ អ្យក់ ហី ពឹ អាញ់ ប៉្រគ័ តាឡាត នីអៀ អុះ»។ ១៧ មួត សឹះ កាចាំង ឡឹង សារ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា «អឺ ប‌៉្រ័ះ អាញ់ ទី សារ ប៉ាណាប ខាក់ ញន កា អាញ់ ប៉ិច កា ហី អីស»*
១៨ ផះ ណោះ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អំប៉ញ់ អឺក កា អ៊ែ ផា «អីស ចឹង ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ញ៉ា ភឿ អន់ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ អីស ប៉្រគ័ នែវ អា ?» ១៩ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ហគ់ យ៉ះ អ្លាត រ៉ោង រ៉ាម៉ះ អា អាញ់ ចឹង ប៉្រគ័ ណាវ្គ រ៉ាំងវ៉ាង ប៉ៃង ដារ់»។ ២០ អន់ឌែ តើល អ៊ែ ផា «ពូ ប៉្រគ័ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ អា ទិ ៤៦ សាណាំ កាប៉ាច់ អីស ផា ចឹង ប៉្រគ័ ដឹង រ៉ាំងវ៉ាង ប៉ៃង ដារ់ ប ?» ២១ ហះកា តាទឹច អ៊ែ យីស៊ូ កាប ឡឹង ឡាកោ អ៊ែ ទៅ ពៀប ឡាក់ កា រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ ២២ ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត យីស៊ូ ណោះ មួត សឹះ អ៊ែ កា កាចាំង ឡឹង សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ អ៊ែ រ៉ះ ពែ អន់ឌែ កា សឿ សារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ លូ សឿ ប៉ានឹរ យីស៊ូ ដេល។
២៣ ផះ យីស៊ូ អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម រ៉ាំងវ៉ាង ពូ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ សឿ អ៊ែ ញន កា ពូ ប៉ប័ អ៊ែ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អន់ កា ពូ អ្លុ អន់តគ់។ ២៤ ហះកា យីស៊ូ អូ សឿ ពូ អុះ ខង អ៊ែ អន់ហ្នាល់ ពុត ពៀក ប៉ាណូស ទិឌូ កេះ។ ២៥ អ៊ែ អូ តងកាន បក់ ពឿ រ៉ះ កា អ៊ែ ឡឹង ពុត ពៀក ប៉ាណូស អុះ ខង អ៊ែ អ្លុ ហ្លង់ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ ទី កាណុង ពុត ពៀក ប៉ាណូស។
* ២:១៧ ២:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៦៩:៩