សារ យីស៊ូ រ៉ះ ផា ប៉ាណូស ត្រគ់ កើត ណាវ
១ ផះ ណោះ ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ពឹះ ឡឹង មួត ផារ៉ាស៊ី សិច អ៊ែ នីកូដេម ឡាក់ កាំឡាំង ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ២ ប៉ាគ់ កាម៉ាំង អ៊ែ ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ យីស៊ូ អ៊ែ កាប ផា «ណៃឃូ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស ឃឺ ណៃឃូ ពឹះ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច ហង ខង សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ឡាក់ អីស ប៉្រគ័ ណោះ អូ ទី ពឿ អ្លុ ប៉្រគ័ អុះ ផា អូ ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ»។ ៣ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អីស តាទឹច ផា ពឿ អូ កើត ណាវ * អ៊ែ ណោះ ចឹង អូ ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អុះ»។ ៤ វគ័ នីកូដេម តើល អ៊ែ ផា «ប៉ាណូស ក្រាគ់ កេះ នីចម័ ចឹង អ្លុ កើត ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ? ពូ អូ អ្លុ ម៉ុត កាណុង វ៉ាច់ មើគ កេះណោះ កើត ណាវ្គ អុះ»។ ៥ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អីស តាទឹច ផា ប៉ាណូស អូ កើត ឡឹង ទៀក លូ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ ណោះ អូ អ្លុ ម៉ុត អន់ ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អុះ។ ៦ ពឿ កើត ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អ៊ែ ណោះ អ្វៃ កា ប៉ាណូស ដោច ហង កាប៉ាច់ បក់ កើត ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ កេះ គន ប‌៉្រ័ះ ហង។ ៧ ទឹល នីណោ័ះ ជែ ញម ហង កា អាញ់ រ៉ះ កា អីស ផា អន់ដីស ត្រគ់ កើត ណាវ ណោះ។ ៨ ខ្យាល ប៉ិច ពឹះ ឡឹង ចំ កា ទី អីស កាតាំង ខ្យាល ដេល ហះកា អូ អ្លុ កា អ៊ែ ពឹះ ឡឹង ចំ ឡាំ ប៉ាគ់ ចំ អុះ។ កាប៉ាច់ ប៉ាណូស ឡាក់ កើត ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ កា និះទៅ ដេល»។ ៩ វគ័ នីកូដេម អំប៉ញ់ ណាវ្គ ផា «សារ ទិ អា ចឹង អ្លុ កើត នីចម័ ?» ១០ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អីស ឡាក់ ណៃឃូ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ញ៉ា ត្រគ់ អីស អូ អ្លុ ឡឹង សារ អា ? ១១ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អីស តាទឹច ញឹន កាប ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ ញឹន អ្លុ ញឹន រ៉ះ ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ ញឹន ប៉ប័ ហះកា អន់ដីស អូ សឿ សារ ញឹន រ៉ះ ណោះ អុះ។ ១២ អាញ់ រ៉ះ សារ ញ៉ា ឡាក់ ទី ពឹង អង់កក់ តេះ អា ហះកា អន់ដីស អូ សឿ អុះ សាឡង់ ផា អាញ់ រ៉ះ សារ ឡាក់ ទី ពឹង ប៉្លៃង ហ៊ែង ខាក់ អន់ដីស ចឹង អូ សឿ ត័ះ។ ១៣ អូ ទី បក់ ពឿ ឃើយ ហាវ ពឹង ប៉្លៃង អុះ ទី ដឹង ប៉ាណូស អាញ់ អា ហង ឡាក់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង។ ១៤ ផះ អ្វៃ ប៉ាគ់ ស៊្រែ តីស ពែ វគ័ ម៉ូសេ លឺក ពិះ សាប៉ាន័ នីចម័  ពូ ចឹង លឺក ប៉ាណូស អាញ់ នីណោ័ះ ដេល ១៥ ភឿ អន់ ទិ បក់ សឿ អាញ់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ»។
១៦ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ិច កា ប៉ាណូស កាខាក់ បះ អ៊ែ អន់ គន អ៊ែ ដឹង ម៉ោញ ភឿ អន់ ទិ បក់ សឿ គន អ៊ែ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ឃឺ អូ អន់ អន់ឌែ តោ័ អុះ។ ១៧ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ គន អ៊ែ ជឹរ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អូ ត្រគ់ ពឹះ ចៃគ ថូត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា ទី ប‌៉្រ័ះ តង័ ញន កា គន អ៊ែ។ ១៨ បក់ សឿ អ៊ែ អូ ត្រគ់ ទី ថូត អុះ កាប៉ាច់ បក់ អូ សឿ អន់ឌែ ទី ថូត កេះ ខង អន់ឌែ អូ សឿ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដឹង ម៉ោញ។ ១៩ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ចៃគ ថូត ប៉ាណូស ខង តាតារ ជឹរ ពឹង អង់កក់ តេះ កេះ ហះកា ប៉ាណូស ប៉ិច កា ម៉ាម៉ាំង ក្វា ឡឹង ប៉ិច កា តាតារ ខង ទិ សារ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ស៊ុត កា អូ ដាគ់។ ២០ ទិ មួត បក់ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ អន់ឌែ អូ ណីស កា តាតារ អុះ លូ អូ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ តាតារ ដេល ខង អ្យូគ កា ពូ ប៉ប័ សារ អូ ដាគ់ ឡាក់ អន់ឌែ ប៉្រគ័ ណោះ។ ២១ ហះកា ទិ បក់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ត្រង់ អន់ឌែ ឡាំ ណាំង ចារ តាតារ ភឿ អន់ ពូ ប៉ប័ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ពឹង អន់ឌែ តាទឹច។
សារ វគ័ យូហាន រ៉ះ សារ យីស៊ូ
២២ កេះណោះ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក អន់ទៀគៗ កាណុង ខេត យូដា អ៊ែ អ្វៃ ហះ ណោះ អន់ឌូ លូ សឹះ អ៊ែ ទឹប ប៉ាំងហុំ ពូ ដេល។ ២៣ កាប៉ាច់ យូហាន អ៊ែ កា ប៉ាំងហុំ ពូ ហះ អេណូន ក្យាម័ តេះ សាលីម ខង ហះ ចារ ណោះ ទី ទៀក អៀង លូ ទី ពូ ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ប៉ាគ់ អ៊ែ ណោះ អ៊ែ កា ប៉ាំងហុំ ពូ។ ២៤ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ យូហាន បើ ត្រគ់ ខុក អុះ។
២៥ ផះ ណោះ មួត សឹះ យូហាន លូ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ អ្វៃ ប៉ាគែក លូ គួប ឡឹង សារ រ៉ាវ ឡាកោ គុន តាឡាប័ ឃើយ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ២៦ សឹះ យូហាន កា ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ប៉ាគ់ យូហាន លូ រ៉ះ ផា «ណៃឃូ កាម៉ាក័ បក់ អ្វៃ លូ អីស ប៉ាគ់ ហាង តោ ទ្រូង ទៀក យដាន់ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ដារ់ អន់ទ្រួល ពែ ឃឺ ប៉ាណូស ឡាក់ អីស ទី រ៉ះ ណោះ ពែ ហៃ កិញអៀ អា អ៊ែ ផះ អ្វៃ ប៉ាំងហុំ ពូ ដេល ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ ប៉ាណាំ គួប ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ»។ ២៧ យូហាន តើល អន់ឌែ ផា «ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ អន់ អូ ទី ពឿ អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា អុះ។ ២៨ អន់ដីស តាំងឡា កាតាំង កេះ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា "អាញ់ អូ ត្រគ់ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ អុះ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អន់ទ្រួល ឡឹង អ៊ែ"។ ២៩ ប៉ាន់ដឹប ផា ពូ ប៉ាញ់សង់ ក្លោ កាម៉ាញ់ គួប កាម៉ាក័ ឡាក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ បក់ ទី កាម៉ាញ់ ណោះ អ៊ែ ហោក រ៉គ់ ខាក់ ញន កា កាតាំង ប៉ានឹរ បក់ ទី កាម៉ាញ់ ណោះ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ ហោក រ៉គ់ កាខាក់ កា ប៉ប័ យីស៊ូ ពៀប ឡាក់ កា គួប បក់ ទី កាម៉ាញ់ ណោះ ដេល។ ៣០ អ៊ែ ណោះ ត្រគ់ កើត តីស កេង កាប៉ាច់ អាញ់ ត្រគ់ កើត ថិ ឡគ»។
៣១ បក់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង ណោះ អ៊ែ រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ។ បក់ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ពូ អូ ហ្លង់ សារ ប‌៉្រ័ះ ពូ កាប ដឹង សារ ពឹង អង់កក់ តេះ អា។ ហះកា បក់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង អ៊ែ រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ។ ៣២ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ អ៊ែ ទី ប៉ប័ លូ ទី កាតាំង ហះកា អូ ទី ពឿ ចៃ សឿ សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ អុះ។ ៣៣ ហះកា បក់ ចំ ចៃ សឿ សារ អ៊ែ រ៉ះ បក់ ណោះ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ត្រង់ តាទឹច។ ៣៤ បក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ ពឹះ ណោះ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ កា បក់ ណោះ លើយៗ ៣៥ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ិច កា គន អ៊ែ ណោះ ហង បះ អ៊ែ មប កាណាគ័ ញ៉ា ទិណោ័ះ អន់ កា គន អ៊ែ រ៉ាំងហៃ។ ៣៦ ទឹល នីណោ័ះ ពឿ ចៃ សឿ គន ប‌៉្រ័ះ បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ហះកា បក់ ចំ អូ ចៃ សឿ គន ប‌៉្រ័ះ បក់ ណោះ ចឹង អូ ទី អាញុ រ៉ីស អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អឺក កា អ៊ែ ហង។
* ៣:៣ ៣:៣ កើត ណាវ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ កើត ឡឹង អំប៉ាំង ទី ណី ផា «កើត ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ»។ ៣:៥ ៣:៥ កើត ឡឹង ទៀក បក់ អន់ដា ផា ទី ណី ឡាក់ កា «កើត ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ» និះទៅ ដេល បក់ អន់ដា ណាវ្គ ផា ទី ណី ផា បក់ ពូ ប៉ាំងហុំ កេះ។ ៣:១៤ ៣:១៤ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ២១:៤-៩