សារ យីស៊ូ កាកាប លូ អង់កាន់ សុនសាត សាម៉ារី
១-៣ មួត ផារ៉ាស៊ី កាតាំង ពូ រ៉ះ ផា យីស៊ូ ទី សឹះ អៀង ឡឹង យូហាន លូ ប៉ាំងហុំ ពូ កា អៀង ដេល។ ផះ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ ណោះ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ឡឹង ខេត យូដា សឹត ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ ឡគ។ តាទឹច អ៊ែ យីស៊ូ អូ ទី ប៉ាំងហុំ ពូ អ៊ែ ទៅ អុះ ឃឺ មួត សឹះ អ៊ែ ប៉ាំងហុំ ពូ។
៤ ផះ អ៊ែ សឹត ណោះ អ៊ែ ចាក ទ្រង ស្រុក សុនសាត សាម៉ារី។ * ៥ អ៊ែ កា ចាក ទឹល ប៉ាគ់ ស្រុក ម៉ោញ សិច ស៊ូខារ ពឹង ខេត សាម៉ារី ក្យាម័ ម៉ីរ វគ័ យ៉ាកុប ជែក អន់ កា គន អ៊ែ យូស៊ែប សើគ ពែ។ ៦ ហះ ចារ ណោះ ទី ទៀក អន់ដូង័ ម៉ោញ សិច អន់ដូង័ យ៉ាកុប។ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ក្លេ័ះ ចាក កេះ អ៊ែ កា រ៉ាឡូវ អង់អ្វៃ ពឹង ពឹរ អន់ដូង័ ណោះ ផះ ណោះ ឃឺ ដារ់ ប៉ង់ កេះ។
៧ ផះ ណោះ ទី អង់កាន់ សុនសាត សាម៉ារី ម៉ោញ ដូវ ជឹរ អោះ ទៀក យីស៊ូ កាកាប លូ អ៊ែ ផា «ប៉រ់ អៃត ទៀក បាប៊ែត ណើ» ៨ ខង មួត សឹះ អ៊ែ ឡាំ ទិ ប៉ាគ់ ស្រុក ភឿ ណាំង តាច់ សាណា។ ៩ អង់កាន់ សុនសាត សាម៉ារី តើល អ៊ែ ផា «អីស សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ញ៉ា ត្រគ់ អីស ប៉រ់ អៃត ទៀក អាញ់ ឡាក់ អង់កាន់ សុនសាត សាម៉ារី នីអៀ ឡគ ?» ខង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល លូ សុនសាត សាម៉ារី អូ ត្រគ់ គួប សោប អុះ។ ១០ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ផា អីស អន់ហ្នាល់ សារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ លូ អន់ហ្នាល់ អាញ់ ឡាក់ ប៉រ់ អៃត ទៀក អា ណោះ អីស ចឹង ប៉រ់ ទៀក ឡឹង អាញ់ ឡគ អាញ់ ចឹង អន់ ទៀក កា អីស ឃឺ ទៀក អន់ អាញុ រ៉ីស »។ ១១ អង់កាន់ ណោះ តើល ផា «អឺ ក្លឹញ អីស អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចឹង អោះ ទៀក អុះ អន់ដូង័ អា កា ជ្រុ ទឹល នីណោ័ះ ឡឹង ចំ អីស ចឹង ទី ទៀក ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស ណោះ ? ១២ ញ៉ា អីស កេង ឡឹង យ៉ាកុប ឡាក់ វគ័ ពិន ប ? អ៊ែ អន់ ទៀក អន់ដូង័ អា កា ញឹន អៃត។ វគ័ យ៉ាកុប លូ គន សោ អ៊ែ អន់ឌែ អៃត ទៀក អា ចៀម ប៉ារ់ពេ រ៉ក់ អ៊ែ កា អៃត ទៀក អន់ដូង័ អា ដេល»។ ១៣ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ទិ បក់ អៃត ទៀក អា អ្វៃ កា ហ៊្រែង ទៀក ណាវ្គ។ ១៤ ហះកា ទិ បក់ អៃត ទៀក អាញ់ អន់ ណោះ ពូ ចឹង អូ ហ៊្រែង ណាវ្គ អុះ ខង ទៀក អាញ់ អន់ ណោះ ចឹង កើត ត្រោម ទៀក ពឹង អ៊ែ ណោះ ឡាក់ ប៉្លោហ ឡាច់ អន់ អាញុ រ៉ីស លើយ»។ ១៥ អង់កាន់ ណោះ តើល អ៊ែ ផា «អឺ ក្លឹញ អន់ ទៀក ណោះ កា អាញ់ ណើ ភឿ ជែ អន់ អាញ់ ហ៊្រែង ទៀក លូ ជឹរ អោះ ទៀក ប៉ាគ់ អន់ដូង័ អា ណាវ្គ»។ ១៦ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ហគ់ ឡាំ អើ ក្លោ អីស ពឹះ ប៉ាគ់ អា»។ ១៧ អង់កាន់ ណោះ តើល ផា «អាញ់ អូ ទី ក្លោ អុះ»។ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អីស ផា អូ ទី ក្លោ នីអៀ ត្រគ់ ហង ១៨ ខង អីស ឃើយ ទី ក្លោ ប៉ាតាម័ កេះ កាម៉ាក័ ឡាក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អីស រ៉ប់ ដារ់ អា អូ ត្រគ់ ក្លោ អីស អុះ អីស កាប អា ត្រង់ តាទឹច ហង»។ ១៩ អង់កាន់ ណោះ តើល ផា «អឺ ក្លឹញ អាញ់ ឃឹត ផា អីស ឃឺ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច។ ២០ មួត វគ័ ញឹន ប៉ាណាំ គួប សាំប‌៉័ះ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ពឹង ប៉ានឹម អា ហះកា មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ដីស ឌុ កាប ផា ត្រគ់ ឡាំ សាំប‌៉័ះ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម តោ»។ ២១ យីស៊ូ តើល អង់កាន់ ណោះ ផា «អឺ ណាង ហគ់ អីស សឿ អាញ់ ពិ ប៉ាគ់ ដារ់ កាំឡត់ ទៀ អូ ត្រគ់ ពឹង ប៉ានឹម អា លើ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម តោ អុះ អន់ដីស ចឹង ឡាំ សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ ណោះ។ ២២ អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អន់ដីស សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ ណោះ អុះ ហះកា ញឹន អន់ហ្នាល់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ញឹន សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ ខង សារ ប‌៉្រ័ះ តង័ កើត ឡាច់ ឡឹង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ២៣ ហះកា ចឹង ទឹល ដារ់ កាំឡត់ ឃឺ កិញអៀ អា ហង មួត បក់ ចឹង សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ តាទឹច អន់ឌែ ចឹង សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង លូ ពួយ សារ តាទឹច ខង ពឹ ប៉ិច កា ពូ សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ អ៊ែ នែវ អា ហង។ ២៤ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ខ អា ហង បះ ទិ បក់ សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ អ៊ែ ត្រគ់ សាំប‌៉័ះ ប៉ានេ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង លូ ពួយ សារ តាទឹច»។ ២៥ អង់កាន់ ណោះ តើល ផា «អាញ់ អ្លុ កេះ កា មេស៊ី ចឹង ពឹះ» មេស៊ី អា ឃឺ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់។ «ប៉ាគ់ អ៊ែ ពឹះ ទឹល ទៀ ណោះ អ៊ែ ចឹង រ៉ះ អន់ ញឹន អ្លុ គ្រឹប សារ»។ ២៦ យីស៊ូ តើល អង់កាន់ ណោះ ផា «ឃឺ អាញ់ ឡាក់ ផះ អ្វៃ កាកាប លូ អីស អា ហង»។
២៧ ផះ ណោះ មួត សឹះ កា ពឹះ ទឹល ប៉ប័ អ៊ែ ផះ កាកាប លូ អង់កាន់ នីណោ័ះ អន់ឌែ ញម ខាក់  ហះកា អូ ទី ពឿ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «អីស អំប៉ញ់ ណាំង ញ៉ា ?» លើ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អីស កាកាប លូ អង់កាន់ អា ?» ២៨ អង់កាន់ ណោះ កា អ្លាត ព្រឺយ អោះ ទៀក កា ចាក ម៉ុត ពឹង ស្រុក រ៉ះ លូ កាំឡាំង ផា ២៩ «ពិ ឡាំ ហៃ កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ ប៉ាគ់ តោ អ៊ែ អ្លុ រ៉ះ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ទី ប៉្រគ័។ អ៊ែ ណោះ ហង តាម ហៃ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ»។ ៣០ ពូ កា ឡាច់ ឡឹង ស្រុក ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។
៣១ ផះ ណោះ មួត សឹះ ផា កា យីស៊ូ «ពិ ណៃឃូ  សា សាណា»។ ៣២ ហះកា យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ ទី សាណា សា កេះ ឃឺ សាណា ឡាក់ អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់»។ ៣៣ មួត សឹះ កាកាប លូ គួប អន់ឌែ ផា «ទី ពូ ឡាំ អន់ សាណា កា អ៊ែ សា កេះ ត័ះ»។ ៣៤ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «សាណា អាញ់ ឃឺ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ លូ តាគ់ អង់កេះ ង៉ារ អ៊ែ អន់ កេះ។ ៣៥ អន់ដីស ឌុ កាប ផា "អ្វៃ ប៉្វាន់ ខៃ ណាវ្គ ទឹល ថុន ច្រូត័ ហង" ហះកា អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា ហគ់ អន់ដីស ហៃ ប៉ាគ់ ម៉ីរ តោ ហៃ ពៀ ទុំ បគ័ ច្រូត័ កេះ។ ៣៦ កិញអៀ អា បក់ ច្រូត័ កា ទី ខា ពូ ច្វាល់ អ៊ែ ដេល។ អ៊ែ អើ ប៉ាតុំ ប៉ាណូស អន់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ពៀប ឡាក់ កា ពូ ច្រូត័ ប៉ាតុំ ពៀ ដេល ទឹល នីណោ័ះ ទឹប បក់ សាមូល ទឹប បក់ ច្រូត័ អន់ឌែ ហោក រ៉គ់ ទិឌូ ៣៧ ត្រគ់ ឡាក់ កា ពូ កាប ផា "ម៉ោញ ដូវ សាមូល ម៉ោញ ណាវ្គ ច្រូត័"។ ៣៨ អាញ់ ប៉្រើ អន់ដីស ច្រូត័ ពៀ ពឹង ម៉ីរ ឡាក់ អន់ដីស អូ ទី ប៉្រគ័ ង៉ារ ក្លេ័ះ អុះ ឃឺ ពូ អន់ទៀគ ឡាក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ក្លេ័ះ អន់ដីស កា ម៉ុត អន់ឌូ លូ ង៉ារ អន់ឌែ ណោះ ដេល»។§
៣៩ ទី មួត សុនសាត សាម៉ារី អៀង ដូវ កាណុង ស្រុក ណោះ សឿ យីស៊ូ ញន កា ប៉ានឹរ អង់កាន់ ណោះ ផា «កាម៉ាក័ ណោះ អ៊ែ អ្លុ រ៉ះ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ទី ប៉្រគ័»។ ៤០ ខ អា ហង ផះ មួត សុនសាត សាម៉ារី ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អន់ឌែ ឡោម ជៀក អ៊ែ អ្វៃ លូ អន់ឌែ អ៊ែ កា ភម អ្វៃ លូ អន់ឌែ ហះ ណោះ ពៀរ ដារ់។ ៤១ ទី ប៉ាណូស អៀង ឡឹង ណោះ ណាវ្គ សឿ យីស៊ូ ញន កា កាតាំង ប៉ានឹរ យីស៊ូ តាំងឡា រ៉ះ។ ៤២ ពូ កាកាប លូ អង់កាន់ ណោះ ផា «កិញអៀ អា ញឹន សឿ អូ ត្រគ់ ញន កា ប៉ានឹរ អីស រ៉ះ ណោះ អុះ ឃឺ ញន កា ញឹន ទី កាតាំង ប៉ានឹរ អ៊ែ តាំងឡា លូ ញឹន សឿ ផា អ៊ែ ឃឺ បក់ តង័ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ តាទឹច ហង»។
៤៣ ពៀរ ដារ់ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ស្រុក ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ ឡគ។ ៤៤ ផះ អន់ទ្រួល ពែ អ៊ែ កាប ផា «អូ ទី រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ ចំ ពូ អ្យិល កូត័ កា អ៊ែ កាណុង សុនសាត អ៊ែ ទៅ អុះ»។ ៤៥ ប៉ាគ់ អ៊ែ ទឹល ខេត កាលីឡេ កេះ កាំឡាំង មួត ពឹង ខេត ណោះ ហាប់ អ៊ែ ខង ពូ ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ឡាក់ អ៊ែ តាំបាង ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ប៊ុន ទ្រួង ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម ពែ ខង អន់ឌែ កា ឡាំ ប៉្រគ័ ប៊ុន ណោះ ដេល។
សារ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ គន ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ កាន តីស
៤៦ កេះណោះ អ៊ែ សឹត ប៉ាគ់ ស្រុក កាណា កាណុង ខេត កាលីឡេ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ឡាក់ ស្រុក អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ទៀក កេះ តាពែ ប៉្លៃ អង់កាច ពែ។ អ្វៃ ប៉ាគ់ មឿង កាផានឹម ទី ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ប៉្រគ័ កាន រ៉ាតីស គន កាម៉ាក័ អ៊ែ អីគ។ ៤៧ សាគ់ អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ ពឹះ ឡឹង ខេត យូដា ទឹល ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ កេះ អ៊ែ កា ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ ឡូត ឡោម ជៀក ឡាំ តាគ់ អន់ដាគ់ គន អ៊ែ ឡាក់ អីគ ប៊ែត ចឹង តោ័ ណោះ អន់ ដាគ់។ ៤៨ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «ផា អន់ដីស អូ ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ អន់ដីស ចឹង អូ សឿ អុះ»។ ៤៩ ប៉ាណូស ណោះ តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ប៉រ់ អីស ឡាំ កិញអៀ ហង អន់ទៀ អ្យូគ គន អាញ់ តោ័»។ ៥០ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ហគ់ សឹត ពិ គន អីស ចឹង អ្វៃ រ៉ីស អូ តោ័ អុះ»។ កាម៉ាក័ ណោះ កា សឿ ប៉ានឹរ យីស៊ូ អ៊ែ កា សឹត តាទឹច។ ៥១ ផះ អ៊ែ ចាក រទ្រង សឹត ប៉ាគ់ ហី មួត ទុច អ៊ែ ឡាំ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «គន អីស ដាគ់ កេះ»។ ៥២ អ៊ែ អំប៉ញ់ មួត ទុច ប៉ិច អ្លុ អន់តគ់ ផា គន អ៊ែ ដាគ់ អីគ ណោះ ដារ់ ចំ មង ប៉ុប ចំ។ មួត ទុច រ៉ះ ផា «អ៊ែ ដាគ់ អីគ ដារ់ សើគ ពែ ផះ ដារ់ សិ មង ម៉ោញ»។ ៥៣ អ៊ែ កា កាចាំង ផា ផះ មង ប៉ុប ណោះ ហង យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «គន អីស ចឹង អ្វៃ រ៉ីស អូ តោ័ អុះ»។ ទឹល នីណោ័ះ អ៊ែ លូ ខាប់ខួ ហី ក្រាន អ៊ែ ទិឌូ កា សឿ យីស៊ូ។ ៥៤ ពៀរ ទង ហះ អា ហង យីស៊ូ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អ្វៃ ពឹង ខេត កាលីឡេ។ អ៊ែ ប៉្រគ័ សារ អា ផះ រ៉ាំងវ៉ាង អ៊ែ សឹត ឡឹង ខេត យូដា ទឹល ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ ណាវ្គ។
* ៤:៤ ៤:៤ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល សួន អៀង អូ ចៃ ចាក តាត់ ខេត សាម៉ារី ញន កា អន់ឌែ អូ ណីស កា សុនសាត សាម៉ារី ណោះ អន់ឌែ កា ចាក យ៉្វារ ហះកា ផា ប៉ិច កា ទឹល ស៊្រស ត្រគ់ ចាក ទ្រង ខេត សាម៉ារី។ បក់ អន់ដា ឃឹត ផា យីស៊ូ ចាក ទ្រង ណោះ ញន កា ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ។ ៤:១០ ៤:១០ ទៀក អន់ អាញុ រ៉ីស ពៀគ គុល ទី ណី ផា «ទៀក ហូរ័» ដេល។ ៤:២៧ ៤:២៧ អន់ឌែ ញម ខង រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ មួត កាម៉ាក័ អូ សូវ កាកាប លូ អង់កាន់ អន់ទៀគ ឡាក់ អូ ត្រគ់ គន កាម៉ាញ់ កាខាក់ អ៊ែ ណៃឃូ អូ កាកាប លូ អង់កាន់ អុះ។ § ៤:៣៨ ៤:៣៥-៣៨ សារ សាមូល អា កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង សារ រ៉ះ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ សារ ច្រូត័ ពៀ កាប ប៉ាន់ដឹប ឡឹង សារ ជៀក ពូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ដេល។