សារ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អីគ ប៉ាគ់ ទៀក ស្រះ
១ អន់តីគ ឡឹង ណោះ ណាវ្គ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ខង ទី ប៊ុន សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល។ ២ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម ណោះ ទី ទៀក ស្រះ ម៉ោញ ចារ ក្យាម័ ហះ អំប៉ារ ចៀម ឡាក់ ពូ អន់ សិច ពួយ សុនសាត ហេព្រឺ ផា បេថេសាដា រសានែង ទៀក ស្រះ ណោះ ទី រ៉ោង ប៉ាតាម័។ ៣-៤ ទី ប៉ាណូស អៀង អ្វៃ ពឹង រ៉ោង ណោះ បក់ អន់ដា អីគ ព្លុ បក់ អន់ដា ប៊្លែល ម៉ាត់ បក់ អន់ដា កាជក ជុង តី បក់ អន់ដា តោ័ ជុង តី។ * ៥ អ្វៃ ហះ ចារ ណោះ ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ អ៊ែ អីគ ទុញ ៣៨ សាណាំ កេះ។ ៦ ផះ យីស៊ូ ប៉ប័ អ៊ែ តៃប ពឹង ចារ ណោះ យីស៊ូ កា អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ អ្វៃ ហះ ណោះ ទុញ កេះ ណោះ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ អ៊ែ ផា «អីស ប៉ិច កា ដាគ់ ដេល ប ?» ៧ ប៉ាណូស ណោះ តើល ផា «អឺ អុះ ផះ ទៀក សាំប៉ត់ អូ ទី ពឿ ប៉ោក អាញ់ អន់ ជឹរ ពឹង ទៀក ស្រះ ណោះ អុះ ផះ អាញ់ ឡាំ ទឹល ប៉ាគ់ ទៀក ណោះ ទី ពូ ម៉ុត អន់ទ្រួល ឡឹង អាញ់ កេះ»។ ៨ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «ហគ់ អ្យូវ អន់តាវ អ្យក់ ត្រិ អីស ណោះ ចាក សឹត ពិ»។ ៩ ផាឌី កាម៉ាក័ ណោះ ដាគ់ ឡូត អ្យក់ ត្រិ ចាក សឹត កា អ៊ែ ហង។
ហះកា ដារ់ ណោះ ឃឺ ដារ់ រ៉ាឡូវ ១០ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាប កា កាម៉ាក័ ណោះ ផា «ដារ់ អា ឃឺ ដារ់ រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អូ អន់ អីស គយ ត្រិ អីស នីអៀ អុះ»។ ១១ ហះកា អ៊ែ តើល ពូ ផា «កាម៉ាក័ បក់ តាគ់ អន់ដាគ់ អាញ់ អ៊ែ រ៉ះ កា អាញ់ ផា "ហគ់ អ្យក់ ត្រិ អីស ណោះ ចាក សឹត ពិ"»។ ១២ ពូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «កាម៉ាក័ បក់ ប៉្រើ អីស អ្យក់ ត្រិ ចាក សឹត នីអៀ ពឿ អ៊ែ ណោះ ?» ១៣ ហះកា អ៊ែ អូ អន់ហ្នាល់ អុះ អ្លុ កា ពឿ តាគ់ អន់ដាគ់ អ៊ែ ណោះ ខង យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ កាំឡាំង អៀង ណោះ រ៉ាវ៉ាច់ កេះ។
១៤ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ប៉ប័ អ៊ែ ពឹង ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ  យីស៊ូ កាប លូ អ៊ែ ផា «ហៃ អីស ដាគ់ កេះ ជែ ប៉្រគ័ យច ណាវ្គ ហង ដៃ អ្យូគ ផៃគ ទី សារ អូ ដាគ់ កើត ពឹង អីស ក្វា ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ ណាវ្គ»។ ១៥ កាម៉ាក័ ណោះ ឡាច់ ឡាំ រ៉ះ លូ ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ឃឺ យីស៊ូ ណោះ ហង តាគ់ អន់ដាគ់ អ៊ែ ពែ។ ១៦ ញន សារ អា ហង បះ មួត ម៉ៃគ ណាំផា ប៉ាណាំ គួប ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ កា យីស៊ូ ខង អ៊ែ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អីគ ពឹង ដារ់ ពូ រ៉ាឡូវ។ ១៧ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «ពឹ អាញ់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ង៉ារ លើយ ទឹល រ៉ប់ ដារ់ អា អាញ់ កា ប៉្រគ័ ង៉ារ ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល»។ ១៨ ផះ កាតាំង យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ ហ៊ែង ខាក់ អន់ឌែ ប៉ិច ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ អូ ត្រគ់ ដឹង កា អ៊ែ អូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ដារ់ ពូ រ៉ាឡូវ ណោះ អុះ ទឹប អ៊ែ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឃឺ ពឹ អ៊ែ កាប នីអៀ ឡាក់ កា អ៊ែ ផា ឡាកោ អ៊ែ សាម៉ើ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ដេល។
សារ យីស៊ូ រ៉ះ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពឹ អ៊ែ
១៩ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច អាញ់ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ អូ អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា តាម ពុត អាញ់ ទៅ អុះ ឃឺ អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ប៉ប័ ពឹ អាញ់ ប៉្រគ័។ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ ពឹ អាញ់ ប៉្រគ័ អាញ់ កា ប៉្រគ័ ង៉ារ ណោះ ដេល ២០ ខង ពឹ អាញ់ ប៉ិច កា គន អ៊ែ លូ តាំបាង អន់ គន អ៊ែ ប៉ប័ ដេល គ្រឹប ង៉ារ ឡាក់ អ៊ែ ប៉្រគ័។ អ៊ែ ចឹង តាំបាង ង៉ារ កេង ក្វា ឡឹង ង៉ារ អា ណាវ្គ ភឿ អន់ អន់ដីស ញម ២១ ខង ពឹ អាញ់ អ៊ែ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត ប៉ាណូស តោ័ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស ណាវ្គ អ៊ែ អន់ អាញុ រ៉ីស កា ពូ នីចម័ អាញ់ កា អន់ អាញុ រ៉ីស កា បក់ អ៊ែ ចំ ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច អន់ នីណោ័ះ ដេល។ ២២ ពឹ អាញ់ អ៊ែ អូ តាត់ស៊ិន សារ កា ពឿ អុះ ហះកា អ៊ែ មប សារ តាត់ស៊ិន ទិណោ័ះ អន់ កា អាញ់ ឡគ ២៣ ភឿ អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ អ្យិល កូត័ កា អាញ់ ឡាក់ កា ពូ អ្យិល កូត័ កា ពឹ អាញ់ និះទៅ ដេល។ ពឿ អូ អ្យិល កូត័ កា អាញ់ ឡាក់ កា ពូ អូ អ្យិល កូត័ កា ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ណោះ ដេល។ ២៤ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ពឿ សាំយ៉ាំង សារ អាញ់ រ៉ះ អា លូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ប៉ាណូស ណោះ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ អ៊ែ ចឹង អូ ត្រគ់ ថូត អុះ ឃឺ អ៊ែ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ តោ័ ឡាំ ណាំង អាញុ រ៉ីស កេះ។ ២៥ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ចឹង ទឹល ដារ់ កាំឡត់ ឃឺ កិញអៀ អា ហង ប៉ាណូស បក់ តោ័ ចឹង កាតាំង ប៉ានឹរ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទិ បក់ កាតាំង ប៉ានឹរ ណោះ ចឹង ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស ២៦ ខង ពឹ អាញ់ ឡាក់ តាំងឡា អាញុ រ៉ីស នីចម័ អ៊ែ អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ តាំងឡា អាញុ រ៉ីស នីណោ័ះ ដេល។ ២៧ ពឹ អាញ់ កា អន់ អាញ់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ ចៃគ ថូត ពូ ខង អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស អ៊ែ រ៉ើស ២៨ ជែ ញម ហង ខង ចឹង ទី ដារ់ កាំឡត់ ពឹះ ទឹល ទិ បក់ តោ័ ចឹង កាតាំង ប៉ានឹរ អាញ់ ២៩ លូ ចឹង ឡាច់ ឡឹង ឡូះ ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ ដាគ់ ចឹង រ៉ីស សឹត ភឿ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ កាប៉ាច់ ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ កា រ៉ីស សឹត ដេល ភឿ ចឹង ត្រគ់ ថូត។
៣០ «អាញ់ អូ អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា អេង កា អំរ៉ាញ អឺញ អាញ់ ទៅ អុះ គ្រឹប សារ អាញ់ តាត់ស៊ិន ឃឺ អាញ់ តាត់ស៊ិន សារ ពួយ ប៉ានឹរ ពឹ អាញ់ រ៉ះ កា អាញ់ ឃឺ តាត់ស៊ិន ដាគ់ ត្រង់ ខង អាញ់ អូ ប៉ិច ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា តាម ពុត អាញ់ អុះ ឃឺ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ។ ៣១ ផា អាញ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាកោ អាញ់ ទៅ សារ អាញ់ រ៉ះ ណោះ អូ ទី ខា អុះ។ ៣២ ហះកា ទី ម៉ោញ ដូវ ណាវ្គ ឃឺ ពឹ អាញ់ រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អ៊ែ រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់ ណោះ ត្រគ់ តាទឹច។ ៣៣ អន់ដីស ប៉្រើ ពូ ឡាំ អំប៉ញ់ យូហាន អ៊ែ កា រ៉ះ ពួយ សារ តាទឹច ដេល។ ៣៤ កាប៉ាច់ អាញ់ អូ តងកាន ប៉ានឹរ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អុះ ហះកា អាញ់ កាប ឡឹង សារ យូហាន រ៉ះ ណោះ ភឿ អន់ អន់ដីស សឿ ម៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តង័ អន់ដីស។ ៣៥ យូហាន អា ពៀប ឡាក់ កា តាគៀង ផះ កីត តាគ់ តាតារ អន់ដីស កា ប៉ិច ហោក រ៉គ់ ម៉ោញ ទ្រុ ដេល កា តាតារ អ៊ែ ណោះ។ ៣៦ ហះកា ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ប៉្រគ័ ណោះ សាំខាន់ ហ៊្លត ឡឹង ប៉ានឹរ យូហាន ណោះ ណាវ្គ។ ទិ ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ផះ អ្វៃ ប៉្រគ័ អា រ៉ះ ផា ពឹ អាញ់ ទី ប៉្រើ អាញ់ តាទឹច ខង ពឹ អាញ់ មប ង៉ារ ទិណោ័ះ អន់ អាញ់ ប៉្រគ័ តាគ់ អង់កេះ។ ៣៧ ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ កា ទី រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់ ដេល ហះកា អន់ដីស អូ ឃើយ កាតាំង ប៉ានឹរ អ៊ែ លូ អូ ឃើយ ប៉ប័ ម៉ូះ ម៉ាត់ អ៊ែ ដេល។ ៣៨ អន់ដីស អូ ទី ប៉ានឹរ អ៊ែ អ្វៃ កាណុង ពុត អន់ដីស អុះ ខង អន់ដីស អូ សឿ បក់ អ៊ែ ប៉្រើ ពឹះ អា។ ៣៩ អន់ដីស ខំ ហៀន ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ខង អន់ដីស សាម៉គ័ កា ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ញន កា ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អា ហះកា ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អា ហង រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់។ ៤០ ហះកា អន់ដីស អូ ចៃ ឡាំ ណាំង អាញ់ អុះ ភឿ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ ៤១ អាញ់ កា អូ ណាំង ប៉ាណូស ប៉ានេ អាញ់ ដេល។ ៤២ អាញ់ អន់ហ្នាល់ ពុត អន់ដីស កេះ លូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដីស អូ ទី ពុត ប៉ិច កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ។ ៤៣ អាញ់ ពឹះ តាង ពឹ អាញ់ ហះកា អន់ដីស អូ ចៃ ហាប់ អាញ់ អុះ។ ផា ទី ប៉ាណូស អន់ទៀគ ណាវ្គ ពឹះ ឡាកោ អ៊ែ តាំងឡា ចាបះ កា អន់ដីស ចឹង ហាប់ អ៊ែ ឡូត។ ៤៤ ទឹល នីណោ័ះ ផា អន់ដីស ប៉ិច ដឹង កា គួប សោប ប៉ានេ សឹត ឡាំ លូ អូ ចៃ ណាំង សារ ប៉ានេ ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ដឹង ម៉ោញ នីចម័ អន់ដីស ចឹង អ្លុ សឿ អាញ់ ? ៤៥ ជែ សាម៉គ័ កា អាញ់ ចឹង ច្រោម អន់ដីស ហះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ់ ប៉ាណូស បក់ ចឹង ច្រោម អន់ដីស ណោះ ឃឺ ម៉ូសេ ឡាក់ អន់ដីស ម៉ឹង។ ៤៦ ផា អន់ដីស សឿ ប៉ានឹរ ម៉ូសេ អន់ដីស កា ចឹង សឿ ប៉ានឹរ អាញ់ ដេល ខង អ៊ែ ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់។ ៤៧ ហះកា ផា អន់ដីស អូ សឿ សារ អ៊ែ ច្រាគ់ ណោះ នីចម័ អន់ដីស ចឹង អ្លុ សឿ ប៉ានឹរ អាញ់ ?»។
* ៥:៣-៤ ៥:៣-៤ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ធែម ប៉ានឹរ ផា៖ អន់ឌែ ទិឌូ អ្វៃ ក្យាគ់ ទៀក សាំប៉ត់ ខង ទុញៗ ម៉ោញ ទង ទី ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ម៉ោញ ដូវ ជឹរ វ៉ឹរ កាណុង ទៀក ស្រះ ណោះ ប៉ាគ់ វ៉ឹរ កេះៗ ផា ប៉ាណូស ចំ ទី ជឹរ កាណុង ទៀក ស្រះ ណោះ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ អ៊ែ ដាគ់ ឡូត យ‌៉័ះ ទី អីគ នែវ ចំ កាតាម។ ៥:២៧ ៥:២៧ ប៉ាណូស អ៊ែ រ៉ើស ពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ព្រែ ពៀគ អា ផា «ប៉ាណូស អាញ់»។ ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៧:១៣-១៤