សារ យីស៊ូ អន់ ណុំ ប៉ាំង កា កាំឡាំង ៥០០០ ដូវ
១ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ ទិណោ័ះ យីស៊ូ កា ឃ្លង តាំងលោ័ កាលីឡេ ឡាំ ប៉ាគ់ ហាង តោ ឡាក់ ពូ អន់ សិច ផា តាំងលោ័ ទីបេរ៉ះ។ ២ ទី កាំឡាំង អៀង ចាក ពួយ អ៊ែ ខង ពូ ប៉ប័ អ៊ែ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អីគ ព្លុ។ ៣ កេះណោះ យីស៊ូ ចាក ហាវ អ្វៃ ពឹង ប៉ានឹម អន់ឌូ លូ មួត សឹះ។ ៤ ផះ ណោះ ប៊ុន ទ្រួង មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កា ក្យាម័ ចឹង ទឹល កេះ ដេល។ ៥ យីស៊ូ ប៉ប័ កាំឡាំង អៀង ចាក ពួយ អ៊ែ នីណោ័ះ អ៊ែ អំប៉ញ់ ភីលីប ផា «ពិន ចឹង ណាំង តាច់ សាណា ប៉ាគ់ ចំ ចឹង ទី អន់ កា កាំឡាំង ទិ អា សា ?» ៦ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ ភឿ សាគ់ លួង ពុត ភីលីប ហះកា អ៊ែ អ្លុ កេះ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ អ៊ែ ឃឹត ចឹង ប៉្រគ័ ណោះ។ ៧ ភីលីប តើល ផា «យ‌៉័ះ ពិន អ្យក់ លៀន ២០០ កាក់ * ឡាំ តាច់ ណុំ ប៉ាំង កា អូ ហ្លោះ អុះ យ‌៉័ះ ម៉ោញ ដូវ ម៉ោញ នឹរ កា អូ គ្រឹប ដេល»។ ៨ ទី សឹះ ម៉ោញ ដូវ សិច អ៊ែ អន់ត្រេ ឡាក់ អុះ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ អ៊ែ តើល យីស៊ូ ផា ៩ «ហះ ចារ អា ទី តាតាម័ ម៉ោញ ដូវ អ៊ែ ទី ណុំ ប៉ាំង ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា ពៀរ ក្យាំង។ ផា ទី ដឹង ប៉ុប ណោះ ប៉្រគ័ នីចម័ ចឹង អន់ ហ្លោះ សាំរ៉ាប់ ប៉ាណូស អៀង ប៉ុប អា ?» ១០ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ហគ់ ប៉្រើ ប៉ាណូស ទិឌូ អង់អ្វៃ ពិ»។ ហះ ចារ ណោះ ទី សាម៉ោង អៀង ខាក់ ទឹល នីណោ័ះ កាំឡាំង កា អង់អ្វៃ តាទឹច។ កាំឡាំង ទិណោ័ះ ឃឺ អ៊ែ ៥០០០ ដូវ កាក់ ដឹង កាម៉ាក័។ ១១ យីស៊ូ អ្យក់ ចឹក ណុំ ប៉ាំង ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះណោះ អន់ កា មួត អង់អ្វៃ ណោះ សា តាម ពុត ពូ ប៉ិច។ អ៊ែ អ្យក់ កា ប៉្រគ័ និះទៅ ដេល។ ១២ ប៉ាគ់ ពូ សា ផីគ ទិ កេះ អ៊ែ រ៉ះ កា មួត សឹះ ផា «ហគ់ អន់ដីស ប៉ាតុំ ណុំ ប៉ាំង ឡាក់ សល់ ឡឹង ពូ សា ណោះ ជែ អ្លាត»។ ១៣ មួត សឹះ ប៉ាណាំ គួប ទូញ ណុំ ប៉ាំង ឡាក់ សល់ ឡឹង កាំឡាំង សា ឡាក់ ណុំ ប៉ាំង ប៉ាតាម័ កាតុ ណោះ ពែ ចៃគ ពឹង កាអ្លី ប៉ាញ័ ១២ កាអ្លី។ ១៤ ផះ ប៉ាណូស ទិណោ័ះ ប៉ប័ យីស៊ូ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ នីណោ័ះ អន់ឌែ កាប ផា «វគ័ អា ចាបះ កា រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ត្រគ់ ជឹរ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា តាទឹច ហង» ១៥ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ កា ពូ ចឹង ឡាំ ប៉ាំងខំ ប៉្រើ អ៊ែ ប៉្រគ័ សាដាច់ អ៊ែ កា ចាក ឡាច់ ឡឹង កាំឡាំង ហាវ ពឹង ប៉ានឹម ម៉ោញ ទង ណាវ្គ អ្វៃ ម៉ោញ ដូវ អ៊ែ។
១៦ ប៉ាគ់ ទឹល កាង៉ាច កេះ មួត សឹះ ប៉ាណាំ គួប ជឹរ ប៉ាគ់ ហាង តាំងលោ័។ ១៧ អន់ឌែ ជិះ ទូក ឃ្លង ហាង តោ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កាផានឹម ផះ អន់ឌែ ចាក ណោះ ប៉្លៃង ម៉ាំង កេះ ហះកា យីស៊ូ បើ សឹត ប៉ាគ់ អន់ឌែ អុះ។ ១៨ ទី ខ្យាល តីស កាខាក់ ប៉្រគ័ អន់ ទៀក តាំងលោ័ រ៉ាំងក្លាច តីសៗ។ ១៩ ប៉ាគ់ អន់ឌែ ជែវ ទូក ទី ចាំងហាយ្គ ខា តាម័ ត្រោ កាឡូម៉ិត កេះ ផាឌី អន់ឌែ ប៉ប័ យីស៊ូ ចាក អំប៉ាំង អង់កក់ ទៀក ឡាំ ប៉ាគ់ ទូក អន់ឌែ អ្យូគ ខាក់។ ២០ ហះកា យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ឡា អា ឡា ជែ អ្យូគ ហង»។ ២១ មួត សឹះ កា ជៀក យីស៊ូ ហាវ ជិះ ទូក ផាឌី ទូក កា ទឹល ប៉ាគ់ ហាង ឡូត ត្រគ់ ហះ ចារ អន់ឌែ ប៉ិច ឡាំ។
២២ ប៉ាគ់ ដារ់ តាយ៉ាង័ មួត កាំឡាំង ឡាក់ អ្វៃ រហាង តាំងលោ័ ណោះ អន់ឌែ ណាំង យីស៊ូ អូ ប៉ប័ ផះ ម៉ាំង ពែ អន់ឌែ ប៉ប័ ទី ទូក ដឹង ម៉ោញ អន់ឌែ អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ អូ ទី ជឹរ ជិះ ទូក ណោះ លូ មួត សឹះ អុះ ទី ដឹង មួត សឹះ ជិះ ទូក ចាក ពែ។ ២៣ ហះកា ទី ទូក អន់ទៀគៗ ណាវ្គ ពឹះ ឡឹង មឿង ទីបេរ៉ះ ម៉ុត កត់ ក្យាម័ ចារ អន់ឌែ សា ណុំ ប៉ាំង ឡៃង ឡឹង យីស៊ូ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ២៤ មួត កាំឡាំង ណោះ ហៃ កា អូ ប៉ប័ យីស៊ូ លូ មួត សឹះ អ្វៃ ហះ ណោះ អុះ អន់ឌែ កា ប៉ាណាំ គួប ជិះ ទូក ឃ្លង ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង កាផានឹម ភឿ ណាំង យីស៊ូ។ ២៥ អន់ឌែ ប៉ប័ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ហាង ណោះ អន់ឌែ កា អំប៉ញ់ ផា «ណៃឃូ អីស ទឹល ប៉ាគ់ អា ទុញ កេះ ប ?» ២៦ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អន់ អ្លុ អន់ដីស ចាក ណាំង អាញ់ អូ ត្រគ់ ញន កា អន់ដីស ហ្លង់ ឡឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ណោះ អុះ ឃឺ ញន កា អន់ដីស ទី សា ណុំ ប៉ាំង ផីគ ណោះ ហង។ ២៧ ជែ ប៉្រគ័ ង៉ារ ភឿ ក្រាន័ កា ទី សាណា សា ឡាក់ អ្លុ អោម ហ្លច់ ណោះ ដៃ ឃឺ អន់ ទី សាណា ឡាក់ អ្វៃ លើយ លូ អន់ អាញុ រ៉ីស លើយ ឡាក់ សាណា ប៉ាណូស អាញ់ ចឹង អន់ កា អន់ដីស ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី តាំបាង កេះ ផា អាញ់ ត្រគ់ ពុត អ៊ែ ខាក់»។ ២៨ អន់ឌែ អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ ផា «ញឹន ត្រគ់ ប៉្រគ័ នីចម័ ភឿ ចឹង ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ?» ២៩ យីស៊ូ រ៉ះ ផា «ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឃឺ អន់ អន់ដីស សឿ បក់ អ៊ែ ប៉្រើ ពឹះ»។ ៣០ អន់ឌែ តើល យីស៊ូ ណាវ្គ ផា «អីស ចឹង ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា ភឿ តាំបាង អន់ ញឹន អន់ហ្នាល់ លូ សឿ អីស ? អីស ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ញ៉ា ? ៣១ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន សើគ ពែ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ ពឹង ស៊្រែ តីស ពែ អន់ឌែ ទី សា ណុំ ម៉ាណា ឡាក់ កា រ៉ះ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា វគ័ ម៉ូសេ "ទី អន់ ណុំ ប៉ាំង ឡឹង ប៉្លៃង កា អន់ឌែ សា"»។ ៣២ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច អូ ត្រគ់ ម៉ូសេ អុះ អន់ ណុំ ប៉ាំង ឡឹង ប៉្លៃង ណោះ ហះកា កិញអៀ អា ពឹ អាញ់ អន់ ណុំ ប៉ាំង តាទឹច ឡឹង ប៉្លៃង។ ៣៣ ណុំ ប៉ាំង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ អា ឃឺ បក់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង លូ អន់ អាញុ រ៉ីស កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ»។ ៣៤ អន់ឌែ តើល យីស៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ប៉រ់ អីស អន់ ណុំ ប៉ាំង ណោះ កា ញឹន លើយ»។
៣៥ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ អា ហង ឡាក់ ណុំ ប៉ាំង អន់ អាញុ រ៉ីស ណោះ។ ពឿ ឡាំ ណាំង អាញ់ បក់ ណោះ អូ ឡាយ៉ិត ណាវ្គ ហង ពឿ សឿ អាញ់ កា អូ ហ៊្រែង ណាវ្គ ដេល។ ៣៦ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ ផា អន់ដីស ប៉ប័ អាញ់ ដេល ហះកា អន់ដីស អូ សឿ អុះ។ ៣៧ ទិ ប៉ាណូស បក់ ពឹ អាញ់ មប អន់ កា អាញ់ ចឹង ពឹះ ណាំង អាញ់ អាញ់ កា អូ តាំងហ្យិត ប៉ាណូស បក់ ពឹះ ណាំង អាញ់ អុះ ៣៨ ខង អាញ់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង ភឿ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត អាញ់ ទៅ អុះ។ ៣៩ កាប៉ាច់ បក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ណោះ អ៊ែ ប៉ិច នីអៀ៖ ទិ ប៉ាណូស បក់ អ៊ែ មប អន់ កា អាញ់ ណោះ អ៊ែ អូ ប៉ិច អន់ អាញ់ តាគ់ អង់ហ៊្យង បក់ ពឿ ម៉ោញ ដូវ អុះ។ ឃឺ អ៊ែ អន់ អាញ់ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អន់ឌែ ប៉ាគ់ ដារ់ ប‌៉្រ័ះ តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាណូស ទិឌូ ទៀ។ ៤០ ពឹ អាញ់ ប៉ិច អន់ ទិ បក់ ហៃ ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាក់ គន អ៊ែ លូ សឿ អាញ់ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ អាញ់ ចឹង តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អន់ឌែ ណោះ ប៉ាគ់ ដារ់ អ៊ែ តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាណូស ទិឌូ ទៀ»។
៤១ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាប រ៉ាបឹក រ៉ាចប់ កា យីស៊ូ ខង យីស៊ូ ផា «អាញ់ ឡាក់ ណុំ ប៉ាំង ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង»។ ៤២ អន់ឌែ កាប ផា «ប៉ាណូស អា សិច អ៊ែ យីស៊ូ គន វគ័ យូស៊ែប ឡា អ៊ែ អា ពិន អន់ហ្នាល់ ទឹប មើគ ទឹប ពឹ។ ញ៉ា ត្រគ់ អ៊ែ ផា ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង នីអៀ ឡគ ?» ៤៣ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «អ្វៃ រ៉ាង៉ាប់ ឡគ ជែ ប៉ាណាំ គួប កាប រ៉ាបឹក រ៉ាចប់ ហង។ ៤៤ ផា ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អ៊ែ អូ ប៉្រគ័ អន់ កា ពុត ពូ ពឹះ ណាំង អាញ់ អូ ទី ពឿ ម៉ោញ ដូវ អ្លុ ពឹះ ណាំង អាញ់ អុះ។ កាប៉ាច់ អាញ់ ចឹង តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត បក់ ពឿ ណាំង អាញ់ ណោះ ប៉ាគ់ ដារ់ តាត់ស៊ិន សារ ទៀ។ ៤៥ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា "ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ប៉ាណូស ទិឌូ"§។ ទិ បក់ សាំយ៉ាំង ពឹ អាញ់ លូ សឿ សារ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ មួត ណោះ ចឹង ឡាំ ណាំង អាញ់ ឡូត។ ៤៦ អូ ទី ពឿ ឃើយ ប៉ប័ ពឹ អាញ់ ណោះ អុះ ទី ដឹង បក់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឃឺ អាញ់ អា ហង ទី ប៉ប័ ពឹ អាញ់។ ៤៧ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច បក់ ចំ សឿ អាញ់ បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ ៤៨ អាញ់ អា ហង ឡាក់ ណុំ ប៉ាំង អន់ អាញុ រ៉ីស លើយ។
៤៩ «វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដីស សើគ ពែ អន់ឌែ ទី សា ណុំ ម៉ាណា ពឹង ស៊្រែ តីស ឡៃង ឡឹង ណោះ អន់ឌែ តោ័ ទិ។ ៥០ ហះកា ណុំ ប៉ាំង ឡាក់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង ទី ខា នីអៀ ពឿ ទី សា កេះ បក់ ណោះ អូ តោ័ អុះ។ ៥១ អាញ់ អា ហង ឡាក់ ណុំ ប៉ាំង ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង ឡាក់ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស។ ពឿ ទី សា ណុំ ប៉ាំង អា អ៊ែ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ ណុំ ប៉ាំង ឡាក់ អាញ់ ចឹង អន់ ណោះ ឃឺ ឡាកោ អាញ់ ទៅ ឃឺ អាញ់ អន់ សាំរ៉ាប់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស»។
៥២ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ាគែក លូ គួប ខាក់ អន់ឌែ កាប ផា «អ៊ែ អា ចឹង អ្លុ អន់ ឡាកោ អ៊ែ កា ពិន សា នីចម័ ?» ៥៣ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ផា អន់ដីស អូ សា ប៉ាំងឡៃ លូ អៃត ផាម ប៉ាណូស អាញ់ អន់ដីស អូ ទី អាញុ រ៉ីស អុះ។ ៥៤ ពឿ សា ប៉ាំងឡៃ លូ អៃត ផាម អាញ់ អ៊ែ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ អាញ់ ចឹង តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អន់ឌែ ប៉ាគ់ ដារ់ តាត់ស៊ិន សារ ទៀ។ ៥៥ ប៉ាំងឡៃ អាញ់ ឡាក់ សាណា តាទឹច ផាម អាញ់ ឡាក់ កាណាគ័ អៃត តាទឹច ដេល។ ៥៦ ពឿ សា ប៉ាំងឡៃ លូ អៃត ផាម អាញ់ អ៊ែ ណោះ ឃឺ អ្វៃ កាណុង អាញ់ ហង អាញ់ កា អ្វៃ កាណុង អ៊ែ ដេល។ ៥៧ ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អ៊ែ ឡាក់ តាំងឡា អាញុ រ៉ីស។ អាញ់ ទី អាញុ រ៉ីស ញន កា អ៊ែ នីចម័ បក់ សា អាញ់ កា ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស ញន អាញ់ នីណោ័ះ ដេល។ ៥៨ អា ឃឺ ណុំ ប៉ាំង ឡាក់ ជឹរ ឡឹង ប៉្លៃង អូ ត្រគ់ ឡាក់ កា ណុំ ប៉ាំង វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដីស ទី សា ណោះ អុះ ឡៃង ឡឹង ណោះ អន់ឌែ តោ័ ទិ កេះ ហះកា បក់ ចំ សា ណុំ ប៉ាំង អា បក់ ណោះ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ»។ ៥៩ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ទិ អា ផះ អ៊ែ អ្វៃ ប៉ាំងហៀន ពូ កាណុង រ៉ោង ប៉ាគ់ មឿង កាផានឹម។
៦០ ផះ មួត សឹះ អ៊ែ អៀង ដូវ ទី កាតាំង នីណោ័ះ អន់ឌែ កាប ផា «សារ អា ផូត យ៉ឹប ពឿ ចឹង ដាម័ សឿ ?» ៦១ យីស៊ូ អ្លុ កេះ ឡឹង សារ អន់ឌែ កាប រ៉ាបឹក រ៉ាចប់ ឡឹង សារ ទិ អា បះ អ៊ែ កាប កា ពូ ផា «នីចម័ សារ ទិ អា ប៉្រគ័ អន់ យច ពុត អន់ដីស អ្លាត សឿ ប ? ៦២ ផា អន់ដីស ប៉ប័ ប៉ាណូស អាញ់ ហាវ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង ចារ អាញ់ អ្វៃ ផះ អន់ទ្រួល ពែ ទៅ ពុត អន់ដីស ចឹង ឃឹត នីចម័ ? ៦៣ ទី ដឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស សារ ប៉ាណូស ខំ ប៉្រគ័ ង៉ារ * អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ។ ហះកា ប៉ានឹរ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ទិ អា ស៊ុត កា ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ លូ អន់ អាញុ រ៉ីស។ ៦៤ ហះកា កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស បក់ អន់ដា អូ សឿ អុះ»។ យីស៊ូ អ្លុ ឡឹង ប៉ាន់ដា ពែ កេះ បក់ ពឿ អូ សឿ លូ អ៊ែ អន់ហ្នាល់ បក់ ចឹង ប៉្រគ័ អូ ត្រង់ កា អ៊ែ។ ៦៥ អ៊ែ រ៉ះ ផា «ខ ណោះ ហង បះ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អូ ទី បក់ ពឿ ចឹង អ្លុ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ ទី អុះ ផា ពឹ អាញ់ អូ អន់ អ៊ែ ពឹះ»។
៦៦ គឹត ណោះ ហង ទី សឹះ អ៊ែ អៀង ដូវ អ្លាត អូ ចាក ពួយ អ៊ែ។ ៦៧ ណោះ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ មួត សឹះ អ៊ែ ១២ ដូវ ផា «នីចម័ អន់ដីស អា ប៉ិច ឡាច់ អូ ចាក ពួយ អាញ់ ដេល ប ?» ៦៨ ស៊ីម៉ូន ពេត្រុះ តើល ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា ញឹន ចឹង ឡាំ ណាំង ពឿ ណាវ្គ ? ខង ប៉ានឹរ អីស ហង ឡាក់ ប៉ាណាំ អន់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ ៦៩ ញឹន កា សឿ លូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ ពឹះ តាទឹច»។ ៧០ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ញ៉ា អូ ត្រគ់ អាញ់ ប រ៉ើស អ្យក់ អន់ដីស ១២ ដូវ អា ? ហះកា កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស អា ទី ម៉ោញ ដូវ ពៀប ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង»។ ៧១ អា ឃឺ យីស៊ូ កាប ឡឹង សារ យូដះ ឡាក់ គន ស៊ីម៉ូន អ៊ីសាការីយ៉ុត ឡាក់ អ្វៃ កាណុង មួត ១២ ដូវ ណោះ ដេល ខង អ៊ែ ចឹង អូ ត្រង់ កា យីស៊ូ អុះ។
* ៦:៧ ៦:៧ ២០០ កាក់ ពៀគ គុល «២០០ ឌែណារី»។ ម៉ោញ ឌែណារី ឃឺ ខា ប៉្រគ័ គូលី ម៉ោញ ដារ់។ ៦:១៤ ៦:១៤ ប៉រ់ ហៃ សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ១៨:១៥-១៨។ ៦:៣១ ៦:៣១ ប៉រ់ ហៃ ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៧៨:២៤; ១០៥:៤០ § ៦:៤៥ ៦:៤៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង អេសាយ ៥៤:១៣ * ៦:៦៣ ៦:៦៣ សារ ប៉ាណូស ខំ ប៉្រគ័ ង៉ារ ពៀគ គុល «ប៉ាំងឡៃ»។ ៦:៦៦ ៦:៦៦ សឹះ យីស៊ូ ទី អៀង អ្លុ កា ញ៉ាង រ៉ាយ៉ាំង ដូវ ហះកា ទី ១២ ដូវ ឡាក់ អ៊ែ រ៉ើស ប៉្រើ រ៉ះ ប៉ាតាង អ៊ែ។ សឹះ ឡាក់ អ្លាត សឿ អ៊ែ អូ ត្រគ់ មួត ១២ ដូវ ណោះ អុះ។