សារ យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ភឿ ប៉្រគ័ ប៊ុន រ៉ាណើះ
១ អន់តីគ ឡឹង ណោះ យីស៊ូ ចាក ដឹង ពឹង ខេត កាលីឡេ ឡគ អ៊ែ អូ ចៃ កេះ ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត យូដា ខង មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ណាំង ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ។ ២ ផះ ណោះ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ដារ់ ប៊ុន មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កេះ ឡាក់ ពូ អើ ផា ប៊ុន រ៉ាណើះ * ៣ ទឹល នីណោ័ះ អុះៗ អ៊ែ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អីស ឡាច់ ឡឹង ចារ អា ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត យូដា តោ ពិ ភឿ អន់ មួត សឹះ អីស ប៉ប័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ អីស ប៉្រគ័ ណោះ ដេល ៤ ខង ពឿ ប៉ិច កា ឡាកោ លៅ លែង សិច ពូ អូ អោន អុះ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ ពូ ប៉្រគ័ ណោះ។ ផា អីស ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ណោះ ត្រគ់ តាំបាង អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ ប៉ប័ ដេល»។ ៥ យ‌៉័ះ អុះៗ អ៊ែ កា អូ សឿ អ៊ែ ដេល។ ៦ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ដារ់ អាញ់ ត្រគ់ ឡាំ បើ តាន័ ទឹល អុះ ហះកា អន់ដីស ប៉ិច ឡាំ ដារ់ ចំ កា ទី។ ៧ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ តេះ អា អូ អ្លុ អូ ណីស កា អន់ដីស អុះ ហះកា ពូ អូ ណីស កា អាញ់ ខង អាញ់ រ៉ះ ផា សារ ពូ ប៉្រគ័ ណោះ ឃឺ សារ អូ ដាគ់»។ ៨ យីស៊ូ ផា «ហគ់ អុះៗ អន់ដីស ឡាំ ម៉ុត ប៊ុន អន់ឌូ លូ ពូ ណោះ ពិ ហះកា អាញ់ បើ ឡាំ អុះ ខង បើ ទឹល ដារ់ អាញ់»។
៩ ប៉ាគ់ អ៊ែ កាប ឡឹង សារ ណោះ កេះៗ អ៊ែ កា អ្វៃ ពឹង ខេត កាលីឡេ ណោះ ទៅ ហង។ ១០ ហះកា ប៉ាគ់ អុះៗ អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ប៊ុន រ៉ាវ៉ាច់ កេះ អ៊ែ កា ឡាំ ដេល ហះកា អ៊ែ ចាក អូ អន់ ពូ ប៉ប័ អុះ។ ១១ កាណុង រ៉ាំងវ៉ាង ប៊ុន ណោះ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ចាក ណាំង យីស៊ូ អន់ឌែ អំប៉ញ់ ផា «ប៉ាគ់ ចំ បក់ ណោះ អ៊ែ អ្វៃ ?» ១២ ទី កាំឡាំង អៀង កាប កាហៀច លូ គួប សោប ឡឹង សារ យីស៊ូ បក់ អន់ដា ផា «អ៊ែ ឃឺ ប៉ាណូស ដាគ់» បក់ អន់ដា ណាវ្គ ផា «អូ អុះ អ៊ែ ណោះ ឃឺ ប៉ាណូស ឌុ ចាក ប៉ាលុ ពូ»។ ១៣ ហះកា អូ ទី ពឿ ខឹន កាប ឡឹង សារ យីស៊ូ ណោះ អន់ កាំឡាំង អៀង កាតាំង អុះ ខង ពូ អ្យូគ កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា។
១៤ ប៉ាគ់ ប៊ុន ណោះ ទឹល ប៉ៃង ប៉្វាន់ ដារ់ កេះ យីស៊ូ កា ហាវ ប៉ាំងហៀន ពូ ពឹង ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ។ ១៥ ផះ ណោះ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ញម ខាក់ អន់ឌែ កាប ផា «ប៉ាណូស អា អូ ទី ហៀន អុះ ញ៉ា ត្រគ់ អ៊ែ អ្លុ ជ្រុ អ្លុ អៀង នីអៀ ?» ១៦ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «សារ ឡាក់ អាញ់ ប៉ាំងហៀន អា អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង អាញ់ អុះ ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ។ ១៧ ពឿ ប៉ិច ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ប‌៉្រ័ះ បក់ ណោះ ចឹង អ្លុ ផា សារ អាញ់ ប៉ាំងហៀន អា ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ញ៉ា ឡាច់ ឡឹង អាញ់ ទៅ។ ១៨ ពឿ កាប អេង កា ឡាកោ ទៅ បក់ ណោះ អ៊ែ ប៉ិច កា ឡាកោ លៅ លែង សិច ហង ហះកា បក់ ប៉ិច កា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អ៊ែ ពឹះ លៅ លែង សិច បក់ ណោះ ឃឺ ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច កាណុង ឡាកោ អ៊ែ កា អូ ទី សារ តាំព្លូង អុះ។ ១៩  ម៉ូសេ អន់ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ កា អន់ដីស កេះ ហះកា កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស អា អូ ទី ពឿ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ណោះ អុះ។ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ណាំង ប៉ាន់តោ័ អាញ់ នីអៀ ?» ២០ មួត ប៉ាសុន តើល ផា «ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត ពឹង អីស កេះ ត័ះ ពឿ ណាំង ប៉ាន់តោ័ អីស ?» ២១ យីស៊ូ តើល ពូ ផា «អាញ់ ទី ប៉្រគ័ ង៉ារ ម៉ោញ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ហះកា អន់ដីស ទិឌូ ញម។ ២២ ម៉ូសេ ប៉្រើ អន់ដីស កាសិត អង់ការ កា គន កាម៉ាក័ (តាទឹច អ៊ែ សារ ណោះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ម៉ូសេ អុះ ឃឺ វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដីស សើគ ពែ ប៉្រើ ណោះ) ទឹល នីណោ័ះ អន់ដីស កាសិត អង់ការ កា ពូ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ដេល ២៣ ផា អន់ដីស កាសិត អង់ការ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ភឿ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ ម៉ូសេ ទឹល នីណោ័ះ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អឺក កា អាញ់ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អីគ ព្លុ ប៉ាញ័ ទឹប ឡាកោ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ? ២៤ ជែ តាត់ស៊ិន សារ កា ពូ ញន កា សារ អន់ដីស ប៉ប័ ឃឺ ត្រគ់ តាត់ស៊ិន សារ ពួយ សារ តាទឹច»។
២៥ ទី ប៉ាណូស ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម បក់ អន់ដា កាប ផា «អ៊ែ អា ហង ឡាក់ ពូ ណាំង ប៉ាន់តោ័។ ២៦ ហៃ អ៊ែ កាប ពឹង អន់តិគ័ កាំឡាំង ហះកា អូ ទី ពឿ កាប កា អ៊ែ អុះ ឃឺ អ៊ែ មួត ម៉ៃគ ណាំផា ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់ តាទឹច ហង តាម ហៃ។ ២៧ ហះកា ប៉ាគ់ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់ ពឹះ ទៀ អូ ទី ពឿ អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ពឹះ ឡឹង ចំ ណោះ អុះ។ កាប៉ាច់ អ៊ែ អា ពិន អ្លុ អន់តគ់ កេះ ផា អ៊ែ ពឹះ ឡឹង ចំ ណោះ»។
២៨ ផះ ណោះ យីស៊ូ ប៉ាំងហៀន កាំឡាំង ពឹង ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ អ៊ែ កាប ម៉ៃៗ ផា «អន់ដីស ផា អន់ហ្នាល់ អាញ់ លូ អ្លុ អន់តគ់ អាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំ ដេល។ ហះកា អាញ់ ពឹះ អូ ត្រគ់ ញន កា អាញ់ ប៉ិច ពឹះ អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ តាទឹច ហះកា អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ អុះ។ ២៩ ហះកា អាញ់ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ខង អាញ់ ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ ឃឺ អ៊ែ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ»។
៣០ កាតាំង អ៊ែ កាប នីណោ័ះ ពូ កា ណាំង រ៉ុប យីស៊ូ ហះកា អូ ទី ពឿ ខឹន ម៉ុត រ៉ុប អ៊ែ អុះ ខង ដារ់ កាំឡត់ ម៉ះ អ៊ែ បើ ទឹល។ ៣១ កាណុង កាំឡាំង ណោះ ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ សឿ យីស៊ូ ពូ កាប ផា «ហៃ អ៊ែ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ អៀង ខាក់ នីអៀ អ៊ែ តាទឹច ហង បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ»។
៣២ មួត ផារ៉ាស៊ី ទី កាតាំង ពូ រ៉ះ កាហៀច ឡឹង សារ យីស៊ូ នីអៀ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី កា ប៉្រើ មួត តាហាន ឡាក់ ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ឡាំ រ៉ុប យីស៊ូ។ ៣៣ យីស៊ូ កាប ផា «អាញ់ ចឹង អ្វៃ លូ អន់ដីស បាប៊ែត ណាវ្គ អូ ទុញ អុះ កេះណោះ អាញ់ ចឹង សឹត ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ពែ ណាវ្គ ហង។ ៣៤ អន់ដីស ចឹង ពួយ ណាំង អាញ់ ហះកា ណាំង អូ ប៉ប័ អុះ ខង អន់ដីស អូ អ្លុ ឡាំ អុះ ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ ឡាំ ណោះ»។ ៣៥ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាកាប លូ គួប ផា «អ៊ែ អា ឃឹត ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ ចំ បះ ពិន ចឹង ណាំង អ៊ែ អូ ប៉ប័ ? ញ៉ា អ៊ែ ឃឹត ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ មួត សុនសាត ពិន ឡាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ប៉ាថេត អន់ទៀគ ណោះ កេះណោះ ប៉ាំងហៀន មួត សុនសាត អន់ទៀគ ណោះ ប ? ៣៦ ប៉ានឹរ អ៊ែ កាប ផា "អន់ដីស ចឹង ណាំង អាញ់ ហះកា ណាំង អូ ប៉ប័ អុះ ចារ អាញ់ ឡាំ ណោះ អន់ដីស អូ អ្លុ ឡាំ ដេល" សារ អ៊ែ កាប អា ទី ណី នីចម័ ?»។
៣៧ ពឹង ដារ់ អន់តីគ ឡាក់ ពូ ប៉្រគ័ តាគ់ អង់កេះ ប៊ុន ណោះ ឡាក់ ដារ់ សាំខាន់ ហ៊្លត យីស៊ូ អ្វៃ ហះ ម៉ាត់ កាំឡាំង អ៊ែ កាប ម៉ៃៗ ផា «ពឿ ហ៊្រែង ទៀក ចុ ឡាំ ប៉ាគ់ អាញ់ កេះណោះ អៃត ពិ។ ៣៨ ពឿ សឿ អាញ់ អ៊ែ ណោះ ចឹង ទី ទៀក តាំងលេ ឡាក់ អន់ អាញុ រ៉ីស ហូរ័ ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ ឡាក់ កា ពូ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ»។ ៣៩ អ៊ែ កាប នីអៀ ឃឺ ប៉ិច រ៉ះ ឡឹង សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ បក់ សឿ អ៊ែ ចឹង ត្រគ់ ទី ខង ផះ ណោះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ បើ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អ៊ែ អុះ ខង ប‌៉្រ័ះ បើ តាន័ តាំប៉ោក យីស៊ូ អន់ ពូ ប៉ានេ។
៤០ ផះ កាំឡាំង កាតាំង សារ អា កេះ ទី បក់ អន់ដា កាប ផា «អ៊ែ អា ឃឺ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ពិន អ្វៃ ក្យាគ់ ណោះ ហង»។ ៤១ បក់ អន់ដា កាប ផា «អ៊ែ អា ឃឺ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់»។ ហះកា បក់ អន់ដា ណាវ្គ កាប ប៉ាគែក ផា «បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ អូ ត្រគ់ ពឹះ ឡឹង ខេត កាលីឡេ អុះ។ ៤២ ញ៉ា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អូ ទី រ៉ះ ប ផា បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ ចឹង ពឹះ ឡឹង ផូង័ វ៉ាច់ សាដាច់ ដាវីត លូ អ៊ែ ចឹង ពឹះ ឡឹង ស្រុក បេតាលេហិម ឡាក់ ស្រុក កាណើត សាដាច់ ដាវីត ដេល ?» ៤៣ ទឹល នីណោ័ះ ពូ កា តាប៉ុញ លូ គួប សោប ញន កា យីស៊ូ។ ៤៤ កាណុង កាំឡាំង ពូ ណោះ ទី បក់ អន់ដា ប៉ិច រ៉ុប យីស៊ូ ហះកា អូ ទី ពឿ ខឹន ម៉ុត រ៉ុប អ៊ែ អុះ។
៤៥ កេះណោះ មួត តាហាន ឡាក់ ញ៉ាម រ៉ោង រ៉ាម៉ះ កា ឡាំ ប៉ាគ់ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី។ មួត ណោះ អំប៉ញ់ អន់ឌែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អូ រ៉ុប អ៊ែ ណោះ អ្យក់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា ?» ៤៦ មួត តាហាន តើល ផា «អូ ឃើយ ទី ពឿ កាប ឡាក់ កា អ៊ែ ណោះ អុះ»។ ៤៧ មួត ផារ៉ាស៊ី កាប កា អន់ឌែ ផា «ញ៉ា អ៊ែ ទី ប៉ាលុ អន់ដីស ដេល ប ? ៤៨ កាណុង កាំឡាំង មួត ម៉ៃគ ណាំផា លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អូ ទី ពឿ សឿ អ៊ែ អុះ។ ៤៩ ទី ដឹង មួត ប៉ាសុន ឡាក់ អូ អ្លុ ចាបាប់ សឿ អ៊ែ។ អន់ឌែ ណោះ ស៊ុត កា មួត ប‌៉្រ័ះ ប៉ាស្យាប កេះ»។ ៥០ កាណុង កាំឡាំង មួត ផារ៉ាស៊ី ណោះ ទី កាម៉ាក័ ម៉ោញ ដូវ សិច នីកូដេម បក់ ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ យីស៊ូ ផះ កាម៉ាំង អន់ទ្រួល ពែ អ៊ែ កាប ផា ៥១ «តាម ចាបាប់ ម៉ះ ពិន អូ ត្រគ់ អ្យក់ ពូ ចៃគ ថូត អន់ទ្រួល អុះ ផា បើ កាតាំង ពូ រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ យច លូ ផា បើ កាតាំង អ៊ែ តើល សារ ពូ ច្រោម អ៊ែ ណោះ»។ ៥២ ពូ តើល ផា «ញ៉ា អីស មួត កាលីឡេ ដេល ប ? ហគ់ អីស ឃឹត ហៃ អូ ឃើយ ទី រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ អ៊ែ ចំ កើត ឡឹង ខេត កាលីឡេ អុះ»។
[ ៥៣ កេះណោះ អន់ឌែ កា សឹត ប៉ាគ់ ហី ពឿ ហី អ៊ែ ហង
* ៧:២ ៧:២ ប៊ុន រ៉ាណើះ អា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉្រគ័ ទុញ តាំប៉ើះ ដារ់។ គ្រឹប ខាប់ខួ ប៉្រគ័ រ៉ាណើះ អ្វៃ ភឿ កាចាំង ឡឹង វគ័ យ៉ាគ់ អន់ឌែ អ្វៃ ពឹង រ៉ាណើះ ទិ ៤០ សាណាំ ផះ អន់ឌែ ចាក ពឹង ស៊្រែ តីស អន់តីគ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តង័ អន់ឌែ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ប៉ាថេត អ៊ីស៊ីប។ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង តាំប៉ើះ ដារ់ ណោះ មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ អោះ ទៀក ភឿ កាចាំង ផា ប‌៉្រ័ះ អន់ ទៀក កា វគ័ យ៉ាគ់ អន់ឌែ អៃត សើគ ពែ ដេល។ ៧:២២ ៧:២២ គុន តាឡាប័ ឃើយ ម៉ះ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឃឺ អន់ឌែ ឃើយ កាសិត អង់ការ កា គន កាម៉ាក័ អន់ឌែ តាំងហាម ដារ់ អន់តីគ ឡឹង កើត គន យ‌៉័ះ ដារ់ ណោះ ត្រគ់ ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ កាតាម។ ប៉រ់ ហៃ ចាបាប់ មួត លេវី (លេវីវិន័យ) ១២:៣ ៧:៥២ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ឡាក់ ច្រាគ់ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ អូ ទី ៧:៥៣-៨:១១ អុះ។