១ ហះកា យីស៊ូ ឡាំ ប៉ាគ់ ប៉ានឹម តើម អូលេវ ឡគ។ ២ ប៉ាគ់ កាំលឺ អ៊ែ សឹត ប៉ាគ់ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ណាវ្គ។ មួត ប៉ាសុន ទិឌូ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អ៊ែ ណោះ អ៊ែ កា អង់អ្វៃ ប៉ាំងហៀន ពូ។ ៣ ផះ ណោះ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ឌែ ទី រ៉ុប អង់កាន់ ម៉ោញ ដូវ ផះ តៃប លូ កាម៉ាក័។ អន់ឌែ អ្យក់ អង់កាន់ ណោះ អន់ អ្វៃ ពឹង អន់តិគ័ កាំឡាំង អៀង ៤ កេះណោះ រ៉ះ លូ យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ ពូ រ៉ុប អង់កាន់ អា ផះ អ៊ែ តៃប លូ កាម៉ាក័ រ៉ាលង កល់ ក្លោ អ៊ែ។ ៥ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ វគ័ ម៉ូសេ រ៉ះ ប៉្រើ ពិន អ្យក់ អំហ្មោ ហឹរ ប៉ាន់តោ័ អ្លាត អង់កាន់ នែវ អា។ កាប៉ាច់ អីស ចឹង ឃឹត នីចម័ ?» ៦ អន់ឌែ អំប៉ញ់ នីណោ័ះ ឃឺ ប៉ិច សាគ់ លួង យីស៊ូ ភឿ ម៉ាគ់ ទី សារ ច្រោម អ៊ែ ហះកា យីស៊ូ អង់កុញ ច្រាគ់ តេះ លូ សាំប្លោ តី។ ៧ ញន កា អន់ឌែ អំប៉ញ់ តាឡាម័ យីស៊ូ កា អ្យូវ អន់តាវ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស អា បក់ ចំ អូ ទី សារ យច ឡក់ អន់ បក់ ណោះ អ្យក់ អំហ្មោ ហឹរ ប៉ាន់តោ័ អង់កាន់ អា អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ ពិ»។ ៨ កេះណោះ យីស៊ូ អង់កុញ ច្រាគ់ តេះ ណាវ្គ។ ៩ សាគ់ អន់ឌែ កាតាំង យីស៊ូ កាប នីណោ័ះ អន់ឌែ កា ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ ណោះ ម៉ោញ ទង ម៉ោញ ដូវ ម៉ោញ ទង ម៉ោញ ដូវ ឡឹង ប៉ាណូស បក់ ក្រាគ់ ឡឹង ពូ លើយ ទឹល ទិ អ្វៃ សល់ ដឹង យីស៊ូ លូ អង់កាន់ ណោះ ហង។ ១០ ណោះ យីស៊ូ កា អ្យូវ អន់តាវ កេះណោះ អ៊ែ កាប លូ អង់កាន់ ណោះ ផា «អឺ ណាង មួត បក់ កាប កា អីស ពែ ទិ ប៉ាគ់ ចំ អន់ឌែ ឡាំ ណោះ ? អូ ទី ពឿ ចឹង ចៃគ ថូត អីស ហង ប ?» ១១ អង់កាន់ ណោះ តើល ផា «អូ ទី កេះ ពឹ តាំងឡា»។ យីស៊ូ រ៉ះ កា អ៊ែ ផា «អាញ់ កា អូ ចៃគ ថូត អីស ដេល។ ហគ់ ចាក សឹត ពិ ហះកា គឹត អៀ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ អីស ជែ ប៉្រគ័ យច ណាវ្គ ហង ហោគ»។]
សារ យីស៊ូ ផា ឡាកោ អ៊ែ ឃឺ តាតារ តាគ់ តាតារ ពឹង អង់កក់ តេះ
១២ យីស៊ូ រ៉ះ កា មួត ប៉ាសុន ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «អាញ់ ឃឺ តាតារ តាគ់ តាតារ ពឹង អង់កក់ តេះ ពឿ ចាក ពួយ អាញ់ បក់ ណោះ អូ ចាក ទ្រង ម៉ាម៉ាំង អុះ ឃឺ អន់ឌែ ចឹង ទី តាតារ ប៉ាណាំ អន់ ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស»។ ១៣ មួត ផារ៉ាស៊ី តើល អ៊ែ ផា «អីស រ៉ះ សារ ឡាកោ អីស ទៅ សារ អីស រ៉ះ ណោះ អូ ទី ខា អុះ *»។ ១៤ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «យ‌៉័ះ អាញ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាកោ អាញ់ ទៅ កាតាម កា សារ អាញ់ រ៉ះ ណោះ ទី ខា ដេល ខង អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ កា ឡាកោ អាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំ ឡាំ ប៉ាគ់ ចំ ហះកា អន់ដីស អូ អ្លុ កា អាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំ ឡាំ ប៉ាគ់ ចំ អុះ។ ១៥ អន់ដីស តាត់ស៊ិន សារ កា ពូ គុន ប៉ាណូស ហះកា អាញ់ អូ តាត់ស៊ិន សារ កា ពឿ នែវ អា អុះ។ ១៦ ផា អាញ់ តាត់ស៊ិន សារ កា ពូ សារ អាញ់ តាត់ស៊ិន ណោះ កា ត្រគ់ ពួយ សារ តាទឹច ដេល ខង អូ ត្រគ់ ដឹង អាញ់ អុះ តាត់ស៊ិន សារ ឃឺ ទី អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ ញឹន តាត់ស៊ិន សារ កា ពូ អន់ឌូ។ ១៧ កាណុង ចាបាប់ ម៉ះ អន់ដីស ទី រ៉ះ ផា ផា ទី ប៉ាណូស ពៀរ ដូវ ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន ណោះ ពូ កាគ់ ហង។ ១៨ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ អា ហង ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន កា ឡាកោ អាញ់ ទៅ ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ កា ប៉្រគ័ ផាញ៉ាន កា អាញ់ ដេល»។ ១៩ ពូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «ប៉ាគ់ ចំ ពឹ អីស ណោះ អ៊ែ អ្វៃ ?» យីស៊ូ តើល ពូ ផា «អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ អាញ់ ពឹ អាញ់ កា អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ ដេល។ ផា អន់ដីស អន់ហ្នាល់ អាញ់ ណោះ អន់ដីស ចឹង អន់ហ្នាល់ ពឹ អាញ់ ដេល»។ ២០ យីស៊ូ កាប អា ផះ អ៊ែ ប៉ាំងហៀន ពូ ពឹង ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ត្រង់ ហះ ចារ ពូ ចៃគ ហ៊ីប សាំរ៉ាប់ ចៃគ លៀន អន់ កា ប‌៉្រ័ះ ហះកា អូ ទី បក់ ពឿ រ៉ុប អ៊ែ អុះ ខង បើ ទឹល ដារ់ កាំឡត់ ម៉ះ អ៊ែ។
២១ យីស៊ូ រ៉ះ កា ពូ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «អាញ់ ចឹង ឡាច់ ចាក ហង អន់ដីស ចឹង ពួយ ណាំង អាញ់ ហះកា អន់ដីស ត្រគ់ តោ័ ទឹប ប‌៉្រ័ះ ចឹង អ្យក់ យ៉ូ លើយ សារ អន់ដីស យច។ ចារ អាញ់ ចឹង ឡាំ ណោះ អន់ដីស អូ អ្លុ ឡាំ អុះ»។ ២២ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាកាប លូ គួប អន់ឌែ ផា «ញ៉ា អ៊ែ ចឹង ប៉ាន់តោ័ ឡាកោ ទៅ ប បះ អ៊ែ ផា "ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ ចឹង ឡាំ ណោះ អន់ដីស អូ អ្លុ ឡាំ អុះ ?"» ២៣ យីស៊ូ រ៉ះ កា ពូ ណាវ្គ ផា «អន់ដីស កើត ពឹង អង់កក់ តេះ អា ហះកា អាញ់ ពឹះ ឡឹង ប៉្លៃង។ អន់ដីស ទី ពុត គុន ប៉ាណូស ដោច ដាច កាប៉ាច់ អាញ់ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស អុះ។ ២៤ ខ អា ហង បះ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផា អន់ដីស ត្រគ់ តោ័ ទឹប ប‌៉្រ័ះ ចឹង អ្យក់ យ៉ូ លើយ សារ អន់ដីស យច ខង អន់ដីស អូ ចៃ សឿ អាញ់  អន់ដីស ចឹង តោ័ ទឹប ប‌៉្រ័ះ ចឹង អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ហង»។ ២៥ ពូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ណាវ្គ ផា «ពឿ អីស អា ?» អ៊ែ តើល ផា «ឡាក់ កា អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង ប៉ាន់ដា ពែ កេះ។ ២៦ អាញ់ ទី សារ អៀង ត្រគ់ កាប លូ ត្រគ់ តាត់ស៊ិន កា អន់ដីស ហះកា សារ អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ណោះ ស៊ុត កា សារ អាញ់ កាតាំង ឡឹង បក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ គ្រឹប សារ អ៊ែ រ៉ះ ណោះ ឃឺ ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច»។ ២៧ អន់ឌែ អូ ហ្លង់ អុះ កា យីស៊ូ រ៉ះ ឡឹង សារ ពឹ អ៊ែ ណោះ។ ២៨ ទឹល នីណោ័ះ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ណាវ្គ ផា «ប៉ាគ់ អន់ដីស លឺក ប៉ាណូស អាញ់ ទៀ § ណោះ អន់ដីស ចឹង អន់ហ្នាល់ អាញ់ ហង * អន់ដីស កា ចឹង អ្លុ អន់តគ់ ផា ទិ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ទី ប៉្រគ័ អូ ត្រគ់ អាញ់ អេង កា ឡាកោ អាញ់ ទៅ អុះ ទិ សារ អាញ់ កាប ឃឺ អាញ់ កាប ពួយ សារ ពឹ អាញ់ ទី ប៉ាំងហៀន អាញ់ ណោះ ហង។ ២៩ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ លើយ អ៊ែ អូ អ្លាត អាញ់ អន់ អាញ់ អ្វៃ ម៉ោញ ដូវ អុះ ខង អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ ត្រគ់ ពុត អ៊ែ លើយ»។ ៣០ ផះ យីស៊ូ រ៉ះ សារ ទិណោ័ះ ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ សឿ អ៊ែ។
៣១ ផះ ណោះ យីស៊ូ រ៉ះ កា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ សឿ អ៊ែ ណោះ ផា «ផា អន់ដីស រ៉ាប់ សឿ ប៉ានឹរ អាញ់ លើយ ណោះ អន់ដីស សឹះ អាញ់ តាទឹច ហង។ ៣២ អន់ដីស ចឹង អន់ហ្នាល់ សារ តាទឹច សារ តាទឹច ចឹង តង័ អន់ដីស អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង កេះ ទុច»។ ៣៣ អន់ឌែ តើល យីស៊ូ ផា «ញឹន ឃឺ គន សោ វគ័ អាប៉្រាហាំ ញឹន អូ ឃើយ កេះ ទុច ពូ អុះ ញ៉ា ត្រគ់ អីស ផា "អន់ដីស ចឹង រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង កេះ ទុច" នីណោ័ះ ឡគ ?» ៣៤ យីស៊ូ តើល ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ពឿ ប៉្រគ័ យច ប៉ាណូស ណោះ អ៊ែ កេះ ទុច សារ យច ហង។ ៣៥ មួត ទុច ពូ អូ អ្វៃ កាណុង ហី លើយ អុះ ទី ដឹង គន ពឹ តាំងឡា ណោះ ហង អ្វៃ កាណុង ហី ណោះ លើយ។ ៣៦ ផា គន ប‌៉្រ័ះ តង័ អន់ដីស ណោះ អន់ដីស ចឹង រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង កេះ ទុច តាទឹច ហង។ ៣៧ អាញ់ អ្លុ ដេល កា អន់ដីស គន សោ អាប៉្រាហាំ ហះកា អន់ដីស ណាំង ប៉ាន់តោ័ អាញ់ ខង ប៉ានឹរ អាញ់ អូ អ្វៃ កាណុង ពុត អន់ដីស។ ៣៨ អាញ់ កាប ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ទី ប៉ប័ ពឹង ពឹ អាញ់ ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អ៊ែ កាប៉ាច់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដីស ទី កាតាំង ឡឹង ពឹ អន់ដីស ដេល»។ ៣៩ អន់ឌែ តើល យីស៊ូ ផា «ពឹ ញឹន ឃឺ វគ័ អាប៉្រាហាំ»។ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ផា អន់ដីស គន សោ អាប៉្រាហាំ តាទឹច អន់ដីស ចឹង ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ឡាក់ កា អ៊ែ ឃើយ ប៉្រគ័ ណោះ ដេល។ ៤០ ហះកា កិញអៀ អា អន់ដីស ប៉ិច ប៉ាន់តោ័ អាញ់ ឡាក់ រ៉ះ សារ តាទឹច ឡាក់ អាញ់ ទី កាតាំង ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហះកា អាប៉្រាហាំ អូ ទី ប៉្រគ័ នីណោ័ះ អុះ។ ៤១ ហះកា អន់ដីស ផះ អ្វៃ ប៉្រគ័ ពួយ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ ពឹ អន់ដីស ទី ប៉្រគ័»។ អន់ឌែ តើល យីស៊ូ ផា «ញឹន អូ ត្រគ់ គន អូ ទី ពឹ អុះ ពឹ ញឹន ដឹង ម៉ោញ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័»។ ៤២ យីស៊ូ កាប ផា «ផា ពឹ អន់ដីស ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាទឹច អន់ដីស ចឹង ប៉ិច ចៃ កា អាញ់ ហង ខង អាញ់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ណោះ ហង។ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ពុត អាញ់ ទៅ អុះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ។ ៤៣ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អាញ់ រ៉ះ អា ? ឃឺ ឡាច់ ឡឹង អន់ដីស អូ ចៃ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អាញ់។ ៤៤ អន់ដីស ឃឺ គន សោ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង អន់ដីស ប៉ិច ប៉្រគ័ ពួយ ពុត ពឹ អន់ដីស។ ឡឹង សើគ ពែ អ៊ែ ឌុ ប៉ាន់តោ័ ប៉ាណូស អ៊ែ អូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច អុះ ខង កាណុង ពុត អ៊ែ អូ ទី សារ តាទឹច ឡក់។ ផា អ៊ែ កាប ព្លូង ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ពុត អ៊ែ ទៅ ខង អ៊ែ ឡាក់ ម៉ៃគ ព្លូង លូ ពឹ បក់ ព្លូង។ ៤៥ ញន កា អាញ់ រ៉ះ សារ តាទឹច បះ អន់ដីស អូ សឿ អាញ់។ ៤៦ កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស អា ពឿ ចឹង អ្លុ ច្រោម ផា អាញ់ ប៉្រគ័ សារ យច ? ផា អាញ់ រ៉ះ សារ តាទឹច ខ ញ៉ា បះ អន់ដីស អូ សឿ អាញ់ ? ៤៧ ពឿ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ បក់ ណោះ ចៃ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ហះកា អន់ដីស អា អូ ត្រគ់ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ បះ អន់ដីស អូ ចៃ សាំយ៉ាំង នីអៀ»។ ៤៨ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តើល អ៊ែ ផា «ត្រគ់ តាទឹច ហង ញឹន ផា អីស ឃឺ សុនសាត សាម៉ារី លូ អីស ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត ណោះ»។ ៤៩ យីស៊ូ តើល ផា «អាញ់ អូ ទី ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត អុះ ឃឺ អាញ់ ការ៉ុប ពឹ អាញ់ ហះកា អន់ដីស បឺង៉ាយ កាប អូ ដាគ់ កា អាញ់។ ៥០ អាញ់ អូ ណាំង អន់ ពូ ប៉ានេ ឡាកោ អាញ់ ទៅ អុះ ហះកា ទី ម៉ោញ ដូវ ផះ អ្វៃ ណាំង អន់ ពូ ប៉ានេ អាញ់ អ៊ែ ណោះ ឃឺ បក់ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ កា ប៉ាណូស ទិឌូ។ ៥១ អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ពឿ រ៉ាប់ សឿ ប៉ានឹរ អាញ់ បក់ ណោះ ចឹង អូ តោ័ អុះ»។ ៥២ មួត ម៉ៃគ ណាំផា កាប ផា «កិញអៀ អា ញឹន អ្លុ ឡាក់ៗ កេះ ឃឺ អីស ម៉ុត ប‌៉្រ័ះ តាទឹច ហង វគ័ អាប៉្រាហាំ លូ មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ តោ័ ទិ កេះ ហះកា អីស ខឹន កាប ផា ពឿ រ៉ាប់ សឿ ប៉ានឹរ អីស បក់ ណោះ ចឹង អូ តោ័ អុះ។ ៥៣ ញ៉ា អីស តីស ឡឹង វគ័ អាប៉្រាហាំ លូ មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តោ័ កេះ ណោះ ប ? ពឿ អីស ឃឹត ផា ឡាកោ អីស អា»។ ៥៤ យីស៊ូ តើល ផា «ផា អាញ់ ប៉ានេ ឡាកោ អាញ់ ទៅ សារ ប៉ានេ ណោះ អូ ទី ខា អុះ ហះកា ពឹ អាញ់ ឡាក់ ប៉ានេ អាញ់ ឃឺ អ៊ែ ណោះ ហង ឡាក់ អន់ដីស ផា ប‌៉្រ័ះ អន់ដីស ណោះ។ ៥៥ អន់ដីស អូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ហះកា អាញ់ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ។ ផា អាញ់ ផា អូ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ ឃឺ អាញ់ កាប ព្លូង ឡាក់ កា អន់ដីស ដេល ហះកា អាញ់ អន់ហ្នាល់ អ៊ែ តាទឹច លូ អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ អ៊ែ ដេល។ ៥៦ អាប៉្រាហាំ ឡាក់ វគ័ អន់ដីស អ៊ែ ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ញន កា អ៊ែ ចឹង ប៉ប័ អាញ់ ពឹះ កិញអៀ អា អ៊ែ ទី ប៉ប័ តាទឹច អ៊ែ ហោក រ៉គ់ ខាក់»។ ៥៧ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល កាប កា អ៊ែ ផា «អីស អា អាញុ បើ ទឹល ៥០ សាណាំ សាំ ញ៉ា ត្រគ់ អីស ផា ប៉ប័ វគ័ អាប៉្រាហាំ នីណោ័ះ ?» ៥៨ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច អន់ទ្រួល ឡឹង អាប៉្រាហាំ បើ កើត អាញ់ អ្វៃ កេះ »។ ៥៩ ពូ ទូញ អំហ្មោ ចឹង ហឹរ ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ ហះកា អ៊ែ ប៉្លាច័ ឡាកោ អូ អន់ ពូ ប៉ប័ កេះណោះ ចាក ឡាច់ ឡឹង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ដិត។
* ៨:១៣ ៨:១៣ ពូ ផា ប៉ានឹរ យីស៊ូ កាប អូ ទី ខា ញន កា អូ ទី ផាញ៉ាន រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ឡឹង សារ ណោះ ទឹល នីណោ័ះ ពួយ ចាបាប់ ពូ អូ ត្រគ់ សឿ សារ ណោះ អុះ។ ៨:១៧ ៨:១៧ ប៉រ់ ហៃ សារ អន់ ចាបាប់ លឺក ទី ពៀរ (ចោទិយ/កថា) ១៧:៦; ១៩:១៥ ៨:២៤ ៨:២៤ អាញ់ ពៀគ គុល វ៉ឹច លូ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផះ អ៊ែ រ៉ះ សិច អ៊ែ កា វគ័ ម៉ូសេ ពែ។ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ៣:១៤ § ៨:២៨ ៨:២៨ យីស៊ូ កាប នីអៀ ឃឺ កាប ឡឹង ដារ់ ពូ ចឹង ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង។ * ៨:២៨ ៨:២៨ អាញ់ ហង ពៀគ គុល វ៉ឹច លូ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផះ អ៊ែ រ៉ះ សិច អ៊ែ កា វគ័ ម៉ូសេ ពែ។ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ៣:១៤ ៨:៥៨ ៨:៥៨ អាញ់ អ្វៃ កេះ ពៀគ គុល វ៉ឹច លូ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ផះ អ៊ែ រ៉ះ សិច អ៊ែ កា វគ័ ម៉ូសេ ពែ។ ប៉រ់ ហៃ សារ ឡាច់ (និក្ខមនំ) ៣:១៤