សារ យីស៊ូ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ កា ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់
១ ផះ យីស៊ូ ចាក រទ្រង អ៊ែ ប៉ប័ ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ឡឹង កើត។ ២ មួត សឹះ អំប៉ញ់ លូ យីស៊ូ ផា «ណៃឃូ ប៉ាណូស អា ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ឡឹង កើត នីអៀ សារ យច ពឿ ប៉្រគ័ កា អ៊ែ អា ? សារ យច អ៊ែ ទៅ ញ៉ា សារ យច មើគ ពឹ អ៊ែ ?» ៣ យីស៊ូ តើល ផា «អ៊ែ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង សារ យច មើគ ពឹ អ៊ែ លើ សារ យច អ៊ែ ទៅ អុះ អ៊ែ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ នែវ អា ភឿ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ពឹង អ៊ែ។ ៤ ពិន ត្រគ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉្រើ អាញ់ ពឹះ អន់តាន័ អ្វៃ តាតារ ខង ប៊ែត ណាវ្គ ចឹង ម៉ាំង ហង អូ ទី ពឿ ចឹង អ្លុ ប៉្រគ័ ង៉ារ អុះ។ ៥ ផះ អាញ់ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អាញ់ ឡាក់ តាតារ តាគ់ តាតារ ពឹង អង់កក់ តេះ»។ ៦ កេះ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះ អ៊ែ កាសុះ ពឹង តេះ ប៉្រគ័ តេះ ត្រប់ ឡាប ពឹង ម៉ាត់ ប៉ាណូស បក់ ប៊្លែល ណោះ។ ៧ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ កា ប៉ាណូស បក់ ប៊្លែល ណោះ ផា «ហគ់ អីស ឡាំ ប៉ាច ម៉ាត់ ប៉ាគ់ ទៀក ស្រះ ស៊ីឡោម តោ ពិ» (សិច ស៊ីឡោម អា ទី ណី ផា «ប៉ាណូស បក់ ពូ ប៉្រើ អ៊ែ ឡាំ»)។ អ៊ែ កា ឡាំ ប៉ាច ម៉ាត់ តាទឹច ប៉ាគ់ អ៊ែ វ៉ីល សឹត ម៉ាត់ អ៊ែ កា តាតារ ឡូត។
៨ ប៉ាណូស បក់ អ្វៃ ហី រក្យាម័ អ៊ែ លូ បក់ ឃើយ ប៉ប័ អ៊ែ អ្វៃ ប៉រ់ លៀន ពែ ពូ កាប ផា «ប៉ាណូស អា បក់ អ្វៃ ប៉រ់ លៀន ពែ អា ឡា»។ ៩ បក់ អន់ដា ផា «អ៊ែ តាទឹច ហង» បក់ អន់ដា ផា «អូ ត្រគ់ អុះ ប៉ាណូស អា ក្រាន័ កា ម៉ូះ ម៉ាត់ វ៉ឹច លូ អ៊ែ»។ ហះកា ប៉ាណូស បក់ ប៊្លែល ណោះ តើល ផា «ឃឺ អាញ់ តាទឹច ហង»។ ១០ ពូ កា អំប៉ញ់ អ៊ែ ផា «ប៉្រគ័ នីចម័ បះ ម៉ាត់ អីស តាតារ កេះ នីអៀ ?» ១១ អ៊ែ រ៉ះ កា ពូ ផា «ប៉ាណូស បក់ សិច យីស៊ូ អ៊ែ ប៉្រគ័ តេះ ត្រប់ ឡាប ពឹង ម៉ាត់ អាញ់ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ ផា "ហគ់ អីស ឡាំ ប៉ាច ម៉ាត់ ប៉ាគ់ ទៀក ស្រះ ស៊ីឡោម តោ ពិ"។ អាញ់ កា ឡាំ ប៉ាច ម៉ាត់ តាទឹច ផាឌី ម៉ាត់ អាញ់ កា តាតារ ឡូត»។ ១២ ពូ អំប៉ញ់ អ៊ែ ណាវ្គ ផា «វគ័ ណោះ អ៊ែ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចំ ?» អ៊ែ តើល ផា «អាញ់ អូ អ្លុ អុះ»។
១៣ កេះណោះ ពូ ប៉ាណាំ ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ ឡាំ ប៉ាគ់ មួត ផារ៉ាស៊ី។ ១៤ ដារ់ យីស៊ូ ប៉្រគ័ តេះ ត្រប់ លូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ ឃឺ ពឹង ដារ់ ពូ រ៉ាឡូវ * ១៥ ខ អា ហង បះ មួត ផារ៉ាស៊ី ប៉ាណាំ គួប អំប៉ញ់ ឡឹង សារ ពូ ប៉្រគ័ នីចម័ បះ ម៉ាត់ អ៊ែ តាតារ ណោះ។ អ៊ែ កា រ៉ះ ផា «អ៊ែ ប៉្រគ័ តេះ ត្រប់ ឡាប ពឹង ម៉ាត់ អាញ់ កេះណោះ អាញ់ កា ឡាំ ប៉ាច ម៉ាត់ ផាឌី ម៉ាត់ អាញ់ កា តាតារ ឡូត»។ ១៦ មួត ផារ៉ាស៊ី បក់ អន់ដា កាប ផា «ប៉ាណូស ណោះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អុះ ខង អ៊ែ អូ ប៉្រគ័ ពួយ ចាបាប់ សាំរ៉ាប់ ដារ់ រ៉ាឡូវ»។ បក់ អន់ដា កាប ផា «នីចម័ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ដេល ប ?» ញន កា សារ អា អន់ឌែ កា តាប៉ុញ លូ គួប សោប។
១៧ អន់ឌែ អំប៉ញ់ លូ បក់ ម៉ាម៉ាំង ណោះ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «កាប៉ាច់ អីស នីចម័ អីស ផា អីស បក់ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អីស ណោះ អ៊ែ ប៉ាណូស នីចម័ ?» អ៊ែ តើល ផា «វគ័ ណោះ ឃឺ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ តាទឹច ហង»។ ១៨ ហះកា មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អូ សឿ អុះ ផា បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ អា អ៊ែ ម៉ាម៉ាំង ឡឹង សើគ ពែ ហះកា កិញអៀ អា អ៊ែ តាតារ កេះ ទឹល នីណោ័ះ អន់ឌែ កា អើ មើគ ពឹ អ៊ែ ណោះ អំប៉ញ់ ហិ។ ១៩ ពូ អំប៉ញ់ លូ មើគ ពឹ អ៊ែ ផា «ញ៉ា គន អីស អា ហង ប ? អន់ដីស ផា អ៊ែ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ឡឹង កើត ពែ ? ញ៉ា ត្រគ់ កិញអៀ អា អ៊ែ តាតារ កេះ ?» ២០ មើគ ពឹ បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ តើល ផា «អ៊ែ អា គន ញឹន តាទឹច សាគ់ អ៊ែ កើត ពែ កា ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ឡូត។ ២១ ឡឹង សារ នីចម័ បះ អ៊ែ តាតារ ម៉ាត់ អា ញឹន អូ អ្លុ អុះ ពឿ ប៉្រគ័ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អ៊ែ អា ញឹន កា អូ អ្លុ ដេល។ អន់ដីស អំប៉ញ់ អ៊ែ ទៅ ពិ ខង អ៊ែ តីស កេះ អ៊ែ អ្លុ រ៉ះ កេះ»។ ២២ មើគ ពឹ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ ញន កា អ្យូគ កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា ខង មួត ណោះ អន់ឌែ រែវ ពុត គួប សោប កេះ ផា បក់ ចំ រ៉ះ ផា យីស៊ូ ឡាក់ សាដាច់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ណោះ បក់ ណោះ ត្រគ់ តាំងហ្យិត ឡាច់ ឡឹង កាំឡាំង សួន អៀង ឡូត។ ២៣ ខ ណោះ ហង បះ អន់ឌែ កាប ផា «អន់ដីស អំប៉ញ់ អ៊ែ ទៅ ពិ ខង អ៊ែ តីស កេះ»។
២៤ មួត ផារ៉ាស៊ី កា អើ ប៉ាណូស បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ អំប៉ញ់ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។ កេះណោះ អន់ឌែ រ៉ះ កា បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ ផា «អីស ត្រគ់ កាប សារ តាទឹច ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ កាប៉ាច់ អ៊ែ ណោះ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា អ៊ែ ណោះ ឃឺ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ តាទឹច»។ ២៥ កាម៉ាក័ បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ អ៊ែ តើល ផា «វគ័ ណោះ ដាគ់ លើ អូ ដាគ់ អាញ់ អូ អ្លុ អុះ អាញ់ អ្លុ ដឹង ផះ សើគ ពែ អាញ់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ហះកា កិញអៀ អា អាញ់ តាតារ កេះ»។ ២៦ មួត ផារ៉ាស៊ី អំប៉ញ់ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ផា «អ៊ែ ប៉្រគ័ នីចម័ អន់ដា កា អីស បះ ម៉ាត់ អីស តាតារ ?» ២៧ អ៊ែ តើល ពូ ផា «អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ឡឹង អន់ទ្រួល ពែ កេះ ហះកា អន់ដីស អូ សឿ អាញ់ អុះ។ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ប៉ិច កា អាញ់ រ៉ះ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ នីអៀ ? ឃឺ អន់ដីស ប៉ិច ប៉្រគ័ សឹះ អ៊ែ ដេល ហង តាម ហៃ»។ ២៨ មួត ផារ៉ាស៊ី ត័ះ កាប បឺង៉ាយ កា អ៊ែ ផា «អីស ហង សឹះ អ៊ែ ញឹន អូ ត្រគ់ សឹះ អ៊ែ អុះ ញឹន សឹះ វគ័ ម៉ូសេ។ ២៩ ញឹន អ្លុ អន់តគ់ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទី រ៉ះ កា វគ័ ម៉ូសេ តាទឹច ហះកា អ៊ែ ណោះ ញឹន អូ អ្លុ កា អ៊ែ ពឹះ ឡឹង ចំ អុះ»។ ៣០ កាម៉ាក័ ណោះ តើល ពូ ផា «សារ អា តាង តាទឹច ខង អន់ដីស ផា វគ័ ណោះ អូ អ្លុ កា អ៊ែ ពឹះ ឡឹង ចំ នីអៀ ហះកា អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ ម៉ាត់ អាញ់ តាតារ កេះ។ ៣១ ពិន អ្លុ អន់តគ់ កេះ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ អុះ ហះកា ផា ពឿ អ្យិល កូត័ សឿ អ៊ែ លូ ប៉្រគ័ ពួយ ពុត អ៊ែ ណោះ អ៊ែ ចឹង សាំយ៉ាំង ប៉ាណូស ណោះ។ ៣២ ឡឹង សើគ ពែ ពិន អូ ឃើយ កាតាំង ទី ប៉ាណូស ពឿ អ្លុ ប៉្រគ័ អន់ កា ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ឡឹង ឡាច់ ឡឹង វ៉ាច់ កើត តាតារ អុះ។ ៣៣ ផា វគ័ ណោះ អូ ត្រគ់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ៊ែ អូ អ្លុ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ញ៉ា អុះ»។ ៣៤ ពូ កាប កា អ៊ែ ផា «អីស ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ឡឹង កើត ញ៉ា ត្រគ់ អីស ខឹន កាប កា ញឹន នីអៀ ?» អន់ឌែ កា តាំងហ្យិត ឡាច់ អ៊ែ គែង ឡីង។
៣៥ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ តាំងហ្យិត ឡាច់ បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ណោះ កេះ យីស៊ូ កា ឡាំ ណាំង អ៊ែ ប៉ាគ់ ប៉ប័ អ៊ែ កេះ កា អំប៉ញ់ ផា «នីចម័ អីស សឿ ដេល ប បក់ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អីស ពែ  ?» ៣៦ អ៊ែ តើល ផា «អឺ ក្លឹញ ពឿ ប៉ាណូស ណោះ ប៉រ់ រ៉ះ កា អាញ់ ណើ ម៉ាគ់ អាញ់ សឿ អ៊ែ ដេល»។ ៣៧ យីស៊ូ តើល អ៊ែ ផា «អីស ប៉ប័ អ៊ែ កេះ ឃឺ បក់ ផះ អ្វៃ កាកាប លូ អីស អា ហង ប៉ាណូស ណោះ»។ ៣៨ អ៊ែ តើល យីស៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាំងឡា អាញ់ សឿ អីស កេះ»។ អ៊ែ កា កាដាប សាំប‌៉័ះ យីស៊ូ។ ៣៩ កេះណោះ យីស៊ូ កាប ផា «អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ឃឺ អាញ់ ពឹះ ភឿ តាត់ស៊ិន សារ កា ប៉ាណូស លូ ប៉្រគ័ អន់ បក់ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ កើត តាតារ បក់ តាតារ ម៉ាត់ អន់ កើត ម៉ាម៉ាំង ឡគ»។ ៤០ ទី មួត ផារ៉ាស៊ី អន់ដា បក់ អ្វៃ រក្យាម័ អ៊ែ កាតាំង អ៊ែ ផា នីណោ័ះ កា តើល ផា «នីចម័ ញឹន អា ប៉ាណូស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ ដេល ប ?» ៤១ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «ផា អន់ដីស ម៉ាម៉ាំង ម៉ាត់ តាទឹច ណោះ អន់ដីស អូ ទី ថូត ហង។ ហះកា ញន កា អន់ដីស ផា អន់ដីស តាតារ ម៉ាត់ នីអៀ ហង បះ អន់ដីស ទី ថូត លើយ»។
* ៩:១៤ ៩:១៤ តាម ចាបាប់ មួត ផារ៉ាស៊ី ពូ ផា ប៉្រគ័ តេះ ត្រប់ សាម៉ើ លូ ប៉្រគ័ ង៉ារ ពឹង ម៉ីរ។ ពូ អូ អន់ ដេល តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ពឹង ដារ់ រ៉ាឡូវ ដេល ផា អូ ត្រគ់ សារ ចាំបាច់។ ៩:៣៥ ៩:៣៥ បក់ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អីស ពែ ពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ព្រែ ពៀគ អា ផា «ប៉ាណូស អាញ់»។