១០
សារ យីស៊ូ ផា ឡាកោ ឃឺ តាំងឡា ដាគ់ រង ចៀម
១ យីស៊ូ រ៉ះ ណាវ្គ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច ពឿ ម៉ុត កាណុង អន់ទ្រួង ចៀម អូ ម៉ុត ទ្រង អំប៉ារ ហះកា អ៊ែ ហាវ អន់ទ្រួង ម៉ុត ទ្រង ចារ អន់ទៀគ អ៊ែ ណោះ ឃឺ ប៉ាណូស អន់តុង ហង។ ២ ប៉ាណូស បក់ ម៉ុត ទ្រង អំប៉ារ បក់ ណោះ ហង ឡាក់ តាំងឡា រង ចៀម តាទឹច។ ៣ បក់ ញ៉ាម អំប៉ារ កា បើក អំប៉ារ អន់ កា អ៊ែ ម៉ុត។ ចៀម ទិណោ័ះ កា សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អ៊ែ អ៊ែ កា អើ សិច ចៀម ម៉ោញៗ កេះណោះ ប៉ាណាំ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង។ ៤ ប៉ាគ់ អ៊ែ ប៉ាណាំ តាប៉ល់ ចៀម ម៉ះ អ៊ែ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ទិ កេះ អ៊ែ កា ចាក អន់ទ្រួល ប៉ាណាំ ទ្រង ចៀម ចាក ពួយ អន់តីគ ខង ចៀម សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អ៊ែ។ ៥ ចៀម ទិណោ័ះ អូ ចាក ពួយ ពូ អន់ទៀគ អុះ ឃឺ អន់ឌែ ចឹង សាតាក់ អន់ ចាំងហាយ្គ ឡឹង ពូ ណោះ ខង អន់ឌែ អូ អន់ហ្នាល់ ប៉ានឹរ ប៉ាណូស ណោះ»។
៦ យីស៊ូ កាប ពៀប អា អន់ កា ពូ សាំយ៉ាំង ហះកា ពូ អូ ហ្លង់ អុះ។ ៧ ទឹល នីណោ័ះ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ឌែ ណាវ្គ ផា «អាញ់ ប៉រ់ រ៉ះ កា អន់ដីស តាទឹច អាញ់ អា ហង អំប៉ារ សាំរ៉ាប់ ចៀម ម៉ុត។ ៨ ទិ មួត បក់ ពឹះ អន់ទ្រួល ឡឹង អាញ់ មួត ណោះ ស៊ុត កា មួត អន់តុង ដោះ ហះកា ចៀម អូ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អន់ឌែ អុះ។ ៩ អាញ់ អា ហង ឡាក់ អំប៉ារ បក់ ម៉ុត ទ្រង អាញ់ បក់ ណោះ ចឹង ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក លូ ចឹង ម៉ុត ឡាច់ ទឹប ចឹង ទី សាម៉ោង សា ដេល។ ១០ មួត បក់ អន់តុង ពឹះ ឃឹត ដឹង កា រ៉ុប អ្យក់ លូ ប៉ាន់តោ័ លូ ថាំឡាយ ណោះ ហង។ កាប៉ាច់ អាញ់ ពឹះ ភឿ អន់ ពូ ទី អាញុ រ៉ីស ឃឺ ទី អាញុ រ៉ីស ដាគ់ កាខាក់ តាទឹច។ ១១ អាញ់ អា ហង ឡាក់ តាំងឡា ដាគ់ រង ចៀម។ តាំងឡា ដាគ់ សាឡាគ់ តោ័ ប៉ាតាង ចៀម អ៊ែ ទៅ។ ១២ កាប៉ាច់ បក់ ប៉្រគ័ គូលី រង ចៀម ផះ អ៊ែ ប៉ប័ សូ ព្រី អ៊ែ កា សាតាក់ អ្លាត ចៀម ឡូត អន់ សូ ព្រី កាប់ សា កាប់ អូស លូ តាយ៉ិប កាប់ អន់ ចៀម សាតាក់ តាប៉្រះ តាប៉្រោង ខង ប៉ាណូស ណោះ អូ ត្រគ់ តាំងឡា ចៀម តាទឹច អុះ។ ១៣ ប៉ាណូស ណោះ អ៊ែ អូ វ៉ឹនវ៉ាយ កា ចៀម អុះ ខង អ៊ែ ក្រាន័ កា ប៉្រគ័ គូលី រង កា ពូ។ ១៤ អាញ់ អា ហង ឡាក់ តាំងឡា រង ដាគ់។ អាញ់ អន់ហ្នាល់ ចៀម អាញ់ ចៀម អាញ់ កា អន់ហ្នាល់ អាញ់ ដេល ១៥ ឡាក់ កា ពឹ អន់ហ្នាល់ អាញ់ ឡាក់ កា អាញ់ អន់ហ្នាល់ ពឹ នីណោ័ះ ដេល។ អាញ់ សាឡាគ់ តោ័ ប៉ាតាង ចៀម អាញ់។ ១៦ អាញ់ ទី ចៀម អន់ទៀគៗ ណាវ្គ ឡាក់ អូ អ្វៃ កាណុង អន់ទ្រួង អា អាញ់ ត្រគ់ ឡាំ អ្យក់ ចៀម ទិណោ័ះ អន់ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ ដេល ចៀម ណោះ ចឹង សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អាញ់ ដេល។ ផះ ណោះ ចៀម ទិណោ័ះ ចឹង ប៉ាតុំ ដឹង ម៉ោញ តាប៉ល់ កា ចឹង ទី តាំងឡា រង ដឹង ម៉ោញ ដូវ ដេល។ ១៧ ពឹ អាញ់ ប៉ិច កា អាញ់ ញន កា អាញ់ សាឡាគ់ តោ័។ កេះណោះ អាញ់ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ។ ១៨ អូ ទី ពឿ អ្យក់ ឡាច់ អាញុ រ៉ីស ឡឹង អាញ់ ទី អុះ ឃឺ អាញ់ ទៅ សាឡាគ់ តោ័។ ទី ដឹង អាញ់ ទៅ ចៃ សាឡាគ់ តោ័ លូ ទី អំរ៉ាញ អឺញ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ ពួយ សារ ពឹ អន់តគ់ រ៉ះ កា អាញ់»។
១៩ សារ អា ប៉្រគ័ អន់ កា មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តាប៉ុញ លូ គួប សោប ម៉ោញ ទង ណាវ្គ។ ២០ ទី ប៉ាណូស អៀង ដូវ កាប ផា «អ៊ែ អា ប‌៉្រ័ះ បឺគ ម៉ុត កេះ អន់ទ្រុយ កេះ អ៊ែ អា។ សាំយ៉ាំង ញ៉ា កា អ៊ែ អា»។ ២១ បក់ អន់ដា ណាវ្គ កាប ផា «ប៉ានឹរ អា អូ ត្រគ់ ប៉ានឹរ ប៉ាណូស ម៉ុត ប‌៉្រ័ះ អុះ។ ញ៉ា ប‌៉្រ័ះ បឺគ អ្លុ ដេល ប តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ប៊្លែល ?»។
២២ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ឃឺ ថុន គ្រឹន ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ពូ ផះ ប៉្រគ័ ប៊ុន ប៉ាយ៉ាម័ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ * ២៣ យីស៊ូ កា ចាក សឹត ចាក ឡាំ ពឹង ឡាន រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ពឹង ចារ អញ់ជុង ប៉ាន់ទយ ពូ អើ ផា «ចារ សាឡូម៉ូន»។ ២៤ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពឹះ អ្វៃ ជុំ យីស៊ូ លូ កាប ផា «អីស ប៉្រគ័ អន់ ញឹន វ៉ឹល វ៉ើង ទឹល ដារ់ ចំ ណាវ្គ ? ផា អីស អា ហង បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ណោះ អីស រ៉ះ ត្រង់ កា ញឹន ពិ»។ ២៥ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស កេះ ហះកា អន់ដីស អូ សឿ អុះ។ ទិ ង៉ារ អាញ់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ពឹ អាញ់ ឃឺ ង៉ារ ទិណោ័ះ ហង រ៉ះ ឡឹង ឡាកោ អាញ់។ ២៦ ហះកា អន់ដីស អូ សឿ អុះ ខង អន់ដីស អូ ត្រគ់ ចៀម អាញ់ ២៧ ខង ចៀម អាញ់ ទិណោ័ះ អន់ឌែ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ អាញ់ អាញ់ កា អន់ហ្នាល់ អន់ឌែ ចៀម ណោះ កា ចាក ពួយ អាញ់ ដេល។ ២៨ អាញ់ អន់ អន់ឌែ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ អន់ឌែ ចឹង អូ តោ័ អុះ អូ ទី ពឿ ចឹង រ៉ាត អ្យក់ អន់ឌែ ឡឹង អាញ់ ទី អុះ។ ២៩ ពឹ អាញ់ អន់ ចៀម ទិណោ័ះ កា អាញ់ អ៊ែ ទី អំរ៉ាញ អឺញ តីស ហ៊្លត ឡឹង ពូ ទិណោ័ះ អូ ទី ពឿ ចឹង អ្លុ រ៉ាត អ្យក់ អន់ឌែ ឡឹង តី អ៊ែ ទី អុះ។ ៣០ អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ ឃឺ ដឹង ម៉ោញ»។
៣១ កាតាំង នីណោ័ះ មួត ម៉ៃគ ណាំផា សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ាណាំ គួប ទូញ អំហ្មោ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ឃឹត ចឹង ហឹរ ប៉ាន់តោ័ យីស៊ូ។ ៣២ យីស៊ូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «អាញ់ ទី តាំបាង ង៉ារ ដាគ់ៗ ឡឹង ពឹ អាញ់ អៀង កេះ អន់ អន់ដីស ប៉ប័ កាណុង ង៉ារ ទិណោ័ះ ឃឺ ង៉ារ អ៊ែ ចំ ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ប៉ិច ទូញ អំហ្មោ ហឹរ ប៉ាន់តោ័ អាញ់ ?» ៣៣ អន់ឌែ តើល ផា «ញឹន ប៉ិច ប៉ាន់តោ័ អីស អូ ត្រគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ ឡាក់ អីស ប៉្រគ័ ណោះ អុះ ឃឺ ញន កា អីស កាប បឺង៉ាយ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ខង អីស ឡាក់ ប៉ាណូស ហះកា អីស ផា អីស ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័»។ ៣៤ យីស៊ូ តើល ផា «កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ អន់ដីស ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា "ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កាប ផា 'អន់ដីស ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ' " ៣៥ ពូ អូ អ្លុ អ៊្យូត អ្លាត សារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អុះ។ ផា ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ផា បក់ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ នីណោ័ះ ៣៦ ខ ញ៉ា បះ អន់ដីស ផា អាញ់ កាប បឺង៉ាយ ប‌៉្រ័ះ ? អាញ់ អា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អាញ់ ប៉្រើ ជឹរ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អាញ់ ក្រាន័ កា ផា អាញ់ ឡាក់ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទឹល នីណោ័ះ ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ប៉ាំងអាល អាញ់ នីអៀ ? ៣៧ ផា អាញ់ អូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡាក់ ពឹ អាញ់ ប៉្រើ តាទឹច ណោះ អន់ដីស ជែ សឿ អាញ់ ដៃ។ ៣៨ ហះកា ផា អាញ់ ប៉្រគ័ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ពួយ ពឹ អាញ់ តាទឹច យ‌៉័ះ អន់ដីស អូ សឿ អាញ់ កាតាម ហគ់ អន់ដីស សឿ ដឹង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ទិណោ័ះ ពិ ភឿ អន់ អន់ដីស អ្លុ អន់តគ់ ផា ពឹ អាញ់ អ្វៃ ពឹង អាញ់ អាញ់ កា អ្វៃ ពឹង ពឹ អាញ់ ដេល»។ ៣៩ អន់ឌែ ណាំង រ៉ុប យីស៊ូ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ ហះកា អ៊ែ ចាក ប៉្លាច័ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង អន់ឌែ។
៤០ យីស៊ូ ឃ្លង ទៀក ទ្រូង យដាន់ ឡាំ ប៉ាគ់ ហាង តោ ម៉ោញ ទង ណាវ្គ អ៊ែ កា អ្វៃ ហះ ណោះ ហង ត្រង់ ចារ យូហាន ឃើយ ប៉ាំងហុំ មួត ប៉ាសុន ផះ អន់ទ្រួល ពែ។ ៤១ ទី ប៉ាណូស អៀង ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អន់ឌែ កាប លូ គួប ផា «វគ័ យូហាន អូ ទី តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ញ៉ា អុះ ហះកា ទិ សារ ឡាក់ យូហាន ទី រ៉ះ ឡឹង វគ័ អា ត្រគ់ ទិណោ័ះ»។ ៤២ ទី ប៉ាណូស អៀង អ្វៃ ហះ ចារ ណោះ សឿ យីស៊ូ ដេល។
* ១០:២២ ១០:២២ រ៉ប់ សាណាំ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉្រគ័ ប៊ុន ប៉ាយ៉ាម័ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ភឿ កាចាំង កា សារ ម៉ោញ ឡាក់ កើត ពឹះ ឃឺ អ៊ែ ២០០ សាណាំ អន់ទ្រួល ឡឹង សារ អា។ រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ទី សាដាច់ សុនសាត អន់ទៀគ រ៉ាំងហៃ ប៉ាថេត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ៊ែ ពុះ សាគែ សៃន ប‌៉្រ័ះ បឺគ អ្វៃ កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉្រគ័ អន់ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ កើត ទី សារ បឺគ អ៊ក។ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល តាកូះ លូ សាដាច់ ណោះ ទី ទ្រង អន់ឌែ កេះណោះ អន់ឌែ ប៉ាយ៉ាម័ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ អន់ ដាគ់ ណាវ្គ។ ១០:៣៤ ១០:៣៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៨២:៦